ID-kaart

Lihtotsing

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muutmine
Maaeluminister 09.09.2020 määrus number 58; jõustumiskuupäev 14.09.2020

redaktsioon 14.09.2020 [RT I, 11.09.2020, 1]

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muutmine

Vastu võetud 09.09.2020 nr 58

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna "taotlejal" tekstiosaga "ega § 6 lõikes 1 nimetatud partneril";

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkte 5 ja 8 täiendatakse pärast sõna "taotleja" tekstiosaga "ega § 6 lõikes 1 nimetatud partneri";

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 7 täiendatakse pärast sõna "taotleja" tekstiosaga "ja § 6 lõikes 1 nimetatud partner";

4) paragrahvi 8 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa ", hinnapakkumuse kehtivusaega";

5) paragrahvi 11 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

"5) tegevuse või projekti kirjeldus ja eesmärk;";

6) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) projekti lähteülesanne ja eesmärk;";

7) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna "tõendavad" tekstiosaga "§ 6 lõikes 1 nimetatud väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud ja tegutseva";

8) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõna "summa" sõnadega "kaalutud keskmise";

9) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ning kui kõik taotlused on saanud vähemalt 40 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast ehk kokku vähemalt kaheksa hindepunkti ja nende iga hindamiskriteeriumi koondhinne on vähemalt üks, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.";

10) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu "kaheksa hindepunkti" tekstiosaga "ja mille iga hindamiskriteeriumi koondhinne on vähemalt üks,";

11) paragrahvi 18 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

"Alates taotluse esitamisest kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:";

12) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) muudatustest taotleja või toetuse saaja tegevuses ja taotluses esitatud või projekti andmetes ning projekti elluviimist takistavatest asjaoludest;";

13) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Toetuse saaja, kes on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50 protsenti kogu toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, võib taotleda projektiperioodi pikendamist enne selle lõppemist, kui ilmnevad toetuse saajast sõltumatud asjaolud, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha. Projektiperioodi võib pikendada kuni 18 kuud arvates selle lõppemisest, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 1. juulini.";

14) paragrahvi 19 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa "kulu- ja maksedokumentidest" sõnadega "ning säilitama neid dokumente kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni";

15) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

"5) vastama § 4 lõike 2 punktides 4–8 sätestatud nõuetele vähemalt PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.";

16) paragrahvi 19 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

"Toetuse saaja alustab projekti elluviimist ja edastab § 6 lõikes 5 sätestatud andmed riikliku maaeluvõrgustiku ülesandeid täitvale asutusele eesti keeles kolme kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.";

17) paragrahvi 20 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna "ühe" sõnaga "kahe";

18) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna "tõendava" sõnadega "tõendav panga kinnitatud";

19) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) Maksu- ja Tolliameti isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni vormi väljavõte, arvelduskonto väljavõte või väljatrükk või Maksu- ja Tolliameti ettemaksukonto väljavõte;";

20) määrust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

"§ 211. Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

(1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarve vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.

(2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast töö, teenuse või vara täielikku või osadena soetamist PRIA-le maksetaotluse koos § 20 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

(3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(4) Paragrahvi 20 lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 20 lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

(5) PRIA koostab lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse tasumise teatise vormi ja avaldab selle oma veebilehel.".

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif