ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, 16. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama 
Euroopa Komisjon 16.10.2020 määrus number 1224; jõustumiskuupäev 23.09.2020

redaktsioon 23.09.2020

3.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1224,

16. oktoober 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artikli 17 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõige 3 puudutab kõiki väärtpaberistamisi, sealhulgas väärtpaberistamisi, mille puhul tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 (2) kohaselt koostada prospekt (edaspidi „avalikud väärtpaberistamised“), ja väärtpaberistamisi, mille puhul prospekti koostada ei tule (edaspidi „kinnised väärtpaberistamised“). Määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõike 2 punktis a on osutatud väärtpaberistamistele, mille puhul teave esitatakse väärtpaberistamise registri kaudu; see ei hõlma kinniseid väärtpaberistamisi. Selle vahe kajastamiseks on käesolev määrus liigendatud nii, et ühes osas määratakse kindlaks kõiki väärtpaberistamisi käsitlev teave ja teises ainult avalikke väärtpaberistamisi käsitlev teave.

(2)

Väärtpaberistamist käsitleva konkreetse teabe avalikustamine on investoritele ja võimalikele investoritele vajalik, et nad saaksid tulemuslikult täita hoolsuskohustust ja nõuetekohaselt hinnata aluspositsioonide krediidiriske, mudeliriski, õiguslikku riski, operatsiooniriski, vastaspoole riski, teenindusriski, likviidsusriski ja kontsentratsiooniriski. Avalikustatav teave peaks olema ka piisavalt üksikasjalik, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid tulemuslikult jälgida väärtpaberistamise turgude üldist toimimist, samuti suundumusi alusvarade kogumites, väärtpaberistamise struktuure, vastaspoolte omavahelist seotust ning väärtpaberistamise mõju liidu laiemas makromajanduses.

(3)

Väärtpaberistamised hõlmavad paljusid aluspositsiooni liike, näiteks laene, liisinguid, võlgu, krediite või muid rahavoogu tekitavaid nõudeid. Seepärast on asjakohane kehtestada liidus kõige levinumatele aluspositsiooni liikidele spetsiaalsed aruandlusnõuded, võttes arvesse nii tasumata summasid kui ka jaotust piirkonniti. Et tagada kõigi aluspositsiooni liikide avalikustamine, tuleks kehtestada eraldi aruandlusnõuded nn esoteerilistele aluspositsioonidele, mis ei kuulu ühegi levinuima liigi alla.

(4)

Ühe aluspositsiooniliigi suhtes võidakse kohaldada mitut võimalikku käesoleva määruse kohaste aruandlusnõuete kogumit. Vastavalt praegusele turutavale tuleks ainult autoga seotud aluspositsioonidest koosneva kogumi kohta teavet esitada, kasutades käesoleva määruse lisades sätestatud vastavat vormi autoga seotud aluspositsioonide kohta, olenemata sellest, kas autoga seotud aluspositsioonid on laenud või liisingud. Samuti tuleks vastavalt praegusele turutavale esitada teave üksnes liisingutega seotud aluspositsioonidest koosneva kogumi kohta, kasutades käesoleva määruse lisades sätestatud vastavat vormi liisinguga seotud aluspositsioonide kohta, välja arvatud siis, kui aluspositsioonide kogum koosneb ainult autoliisingutest, millisel juhul tuleks teabe esitamiseks kasutada käesoleva määruse lisades sätestatud autoga seotud aluspositsioonide vormi.

(5)

Ühtsuse huvides tuleks kohaldada elamu- ja ärikinnisvaralaenudega seotud tingimusi, mis tulenevad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitusest ESRN/2016/14 (3). Selle soovituse kohaselt tuleks juhul, kui vara kasutatakse nii äri- kui ka elamukinnisvarana, käsitleda kumbagi kasutust eraldi, kui selline jaotus on mõistlik. Kui selline jaotus ei ole võimalik, tuleb vara liigitada selle peamise kasutuse järgi.

(6)

Et tagada järjepidevus olemasolevate teabe avalikustamise vormidega, tuleks kohaldada ka komisjoni soovitusest 2003/361/EÜ (4) tulenevaid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega seotud tingimusi. Sarnaselt tuleks kohaldada auto, tarbija, krediitkaardi ja liisinguga seotud aluspositsioone käsitlevaid tingimusi, mis tulenevad komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2015/3 (5).

(7)

Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise aluspositsioonide puhul peaks avalikustatava teabe detailsus peegeldama laenu-/liisingutasandi detailsust, mida on kasutatud kehtivates avalikustamis- ja andmekogumissätetes. Hoolsuskohustuse, seire ja järelevalve eesmärgil on aluspositsioonide tasandi agregeerimata andmed väärtuslikud nii väärtpaberistamise investoritele, võimalikele investoritele kui ka pädevatele asutustele ning – seoses avalike väärtpaberistamistega – muudele määruse (EL) 2017/2402 artiklis 17 loetletud üksustele. Peale selle on aluspositsioonide tasandi agregeerimata andmed võtmetähtsusega, et taastada avaliku sektori ja investorite usaldus väärtpaberistamise turgude vastu. Varaga tagatud kommertsväärtpaberite puhul vähendavad vajadust laenu-/liisingutasandi andmete järele nii kohustuste lühiajalisus kui ka see, et lisaks aluspositsioonidele on olemas muus vormis toetusi.

(8)

Investoritele, võimalikele investoritele, pädevatele asutustele ja – seoses avalike väärtpaberistamistega – muudele määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksustele annab nn mitteaktiivsete positsioonide kohta jätkuv teabe saamine vähem kasu. See on nii, kuna mitteaktiivsed riskipositsioonid, nagu laenud, mis on makseviivituses ja mille puhul ei prognoosita täiendavate tagasimaksete laekumist, või laenud, mis on välja makstud, ette makstud, tühistatud, tagasi ostetud või asendatud, ei mõjuta enam väärtpaberistamise riskiprofiili. Seepärast on asjakohane, et läbipaistvuse eesmärgil esitatakse teave aktiivsete positsioonide mitteaktiivseks muutumise kohta, kuid pärast seda ei ole vaja sellistest positsioonidest enam aru anda.

(9)

On võimalik, et määruse (EL) 2017/2402 aruandlusnõuete täitmiseks tuleb esitada suur hulk erinevaid dokumente ja muid kirjeid. Et hõlbustada kõnealuste dokumentide jälgimist, peaksid algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutama väärtpaberistamise registrile teabe esitamisel kirjekoode.

(10)

Kooskõlas aruandlusnõudeid käsitlevate parimate tavadega ning selleks, et abistada investoreid, võimalikke investoreid, pädevaid asutusi ja – avaliku väärtpaberistamise puhul – muid määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksusi asjakohase teabe jälgimisel, tuleks esitatud teabele määrata standardsed tunnusnumbrid. Lisaks peaksid need standardtunnused olema kordumatud ja muutumatud, et väärtpaberistamise teabe muutumist saaks aja jooksul tõhusalt jälgida.

(11)

Selleks et investorid, võimalikud investorid, pädevad asutused ja – avaliku väärtpaberistamise puhul – muud määruse (EL) 2017/2402 artikli 17 lõikes 1 loetletud üksused saaksid täita oma hoolsuskohustust ja muid kõnealuse määruse kohaseid kohustusi, on oluline, et esitatud teave oleks täielik, ühtne ja ajakohane. Aluspositsioonide riskinäitajate või nende aluspositsioonide tekitatud agregeeritud rahavoogude või investori aruandes esitatud muu teabe muutumine võib oluliselt mõjutada väärtpaberistamise tulemusnäitajaid ja väärtpaberistamise seeriate/võlakirjade hindu. Seepärast tuleks siseteave või olulist sündmust käsitlev teave avaliku väärtpaberistamise puhul esitada kohe, kui teave aluspositsioonide kohta ja investori aruanne tehakse väärtpaberistamise registri kaudu kättesaadavaks. Lisaks peaks avaliku väärtpaberistamise puhul siseteave või olulise sündmuse teave sisaldama üksikasjalikku teavet varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise, varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi, varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu, seeriate/võlakirjade, kontode ja vastaspoolte kohta ning teavet selliste tunnuste kohta, mis on olulised sünteetiliste või kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamiste puhul.

(12)

Kui teavet ei saa esitada või kui see ei ole asjakohane, peaks algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja läbipaistvuse huvides teatama ja selgitama standardviisil, miks konkreetselt ja mis asjaoludel andmeid ei esitata. Seepärast tuleks luua vastusevariandid andmete puudumise märkimiseks, mis lähtuvad olemasolevatest väärtpaberistamise teabe avalikustamise tavadest.

(13)

Andmete puudumist näitavaid vastusevariante (No data, „ND“) tuleks kasutada ainult siis, kui teave ei ole põhjendatult kättesaadav, sealhulgas juhul, kui teatavat liiki aruandekirje ei ole konkreetse väärtpaberistamise aluspositsioonide heterogeensuse tõttu asjakohane. Andmete puudumist näitavate vastusevariantide kasutamine ei tohiks siiski mingil juhul tähendada aruandlusnõuete täitmisest kõrvalehoidmist. Seetõttu peaks andmete puudumist näitavate vastusevariantide kasutamine olema pidevalt objektiivselt kontrollitav, eelkõige tuleks pädevatele asutustele anda taotluse korral ükskõik millal selgitusi asjaolude kohta, miks on valitud ND väärtus.

(14)

Täpsuse huvides peaks esitatud teave olema ajakohane. Seetõttu peaks esitatud teave käima perioodi kohta, mis on võimalikult lähedal andmete esitamise kuupäevale, võttes nõuetekohaselt arvesse protseduurilisi samme, mida algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad vajaliku teabe kogumiseks ja esitamiseks astuma.

(15)

Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna käsitlevad väärtpaberistamise teavet, mille algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad määruse (EL) 2017/2402 kohaselt kõnealuse väärtpaberistamise kohta eri pooltele esitama. Et tagada nende sätete kooskõla, mis peaksid jõustuma samal ajal, ning lihtsustada kogu väärtpaberistamisi käsitleva teabe süviti mõistmist ja selle kättesaadavust, on vaja kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid koondada ühte määrusesse.

(16)

Käesoleva määruse aluseks on ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu.

(17)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (6) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„aruandev üksus“ – määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 2 esimese lõigu kohaselt määratud üksus;

2)

„andmete seisu kuupäev“ – kuupäev, mille seisuga esitatakse teave vastavalt käesolevale määrusele;

3)

„aktiivne aluspositsioon“ – aluspositsioon, mille puhul võib andmete seisu kuupäeval eeldada, et see tulevikus tekitab raha sisse- või väljavoolu;

4)

„mitteaktiivne aluspositsioon“ – aluspositsioon, mis on makseviivituses ja mille puhul ei prognoosita täiendavate tagasimaksete laekumist või mis on välja makstud, ette makstud, tühistatud, tagasi ostetud või asendatud;

5)

„võlateeninduse kattekordaja“ – täielikult või osaliselt laenuga rahastatud ärikinnisvara aastase renditulu (millest on maha arvatud maksud ja kõik kinnisvara väärtuse säilitamisega seotud tegevuskulud) ja laenuvõtja kinnisvaraga tagatud laenu koguvõla aastase kombineeritud intressi ja põhisumma tagasimakse suhe teataval perioodil;

(6)

„intressikulude kattekordaja“ – väljaüürimiseks ostetava kinnisvara aastase brutorenditulu (enne tegevuskulude ja maksude mahaarvamist) või ärikinnisvara või kinnisvaraobjektide kogumi aastase netorenditulu ja kinnisvara või kinnisvaraobjektide kogumiga tagatud laenu aastase intressikulu suhe.

1. jagu

Kõigi väärtpaberistamiste kohta esitatav teave

Artikkel 2

Teave aluspositsioonide kohta

1.   Määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punkti a kohaselt varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise kohta esitatav teave on kindlaks määratud järgmistes lisades:

a)

II lisa kodumajapidamistele antud ja elamukinnisvaraga tagatud laenude kohta, olenemata nende laenude otstarbest;

b)

III lisa ärikinnisvara omandamiseks antud või ärikinnisvaraga tagatud laenude kohta;

c)

IV lisa äriühingute suhtes olevate aluspositsioonide kohta, sealhulgas aluspositsioonid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes;

d)

V lisa autoga seotud aluspositsioonide kohta, sealhulgas autoga tagatud laenud ja liisingud juriidilistele või füüsilistele isikutele;

e)

VI lisa tarbijaga seotud aluspositsioonide kohta;

f)

VII lisa krediitkaardiga seotud aluspositsioonide kohta;

g)

VIII lisa liisinguga seotud aluspositsioonide kohta;

h)

IX lisa aluspositsioonide kohta, mis ei kuulu ühegi punktides a–g sätestatud kategooria alla.

Punkti a kohaldamisel tähendab elamukinnisvara mis tahes kinnisvara, mida kasutatakse eluruumina (sealhulgas väljaüürimiseks ostetav eluase või kinnisvara), mille on omandanud, ehitanud või renoveerinud kodumajapidamine ning mida ei liigitata ärikinnisvaraks.

Punkti b kohaldamisel tähendab ärikinnisvara tulu teenivat kinnisvara, mis kas on juba olemas või mida alles ehitatakse, välja arvatud sotsiaaleluruumid ja lõppkasutajate omanduses olev kinnisvara.

2.   Kui varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine hõlmab rohkem kui ühte lõikes 1 loetletud aluspositsioonide liikidest, esitab aruandev üksus selle väärtpaberistamise kohta asjaomases lisas kindlaksmääratud teabe iga aluspositsiooni liigi kohta.

3.   Viivisnõuete väärtpaberistamise andmeid esitav üksus esitab teabe, mis on kindlaks määratud

a)

lõike 1 punktides a–h osutatud lisades sõltuvalt aluspositsiooni liigist;

b)

X lisas.

Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse viivisnõuete väärtpaberistamist varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisena, mille puhul enamik aktiivseid aluspositsioone, mõõdetuna andmete seisu kuupäeval tagasimaksmata põhisummana, on üks järgmistest:

a)

komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (7) V lisa 2. osa punktides 213–239 osutatud viivisnõuded;

b)

komisjoni määruses (EÜ) nr 1126/2008 (8) rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 lisas A määratletud krediidiriski tõttu langenud väärtusega finantsvarad või finantsvarad, mida on arvestatud krediidiriski tõttu langenud väärtusega varadena siseriiklike eeskirjade alusel, millega kohaldatakse nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ (9) põhjal üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid (GAAP).

4.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingust aru andev üksus esitab XI lisas kindlaksmääratud teabe.

5.   Käesoleva artikli kohaldamisel hõlmab lõigete 1–4 kohaselt esitatav teave järgmist:

a)

aktiivsed aluspositsioonid andmete seisu kuupäeval;

b)

mitteaktiivsed aluspositsioonid, mis olid aktiivsed aluspositsioonid vahetult eelneval andmete seisu kuupäeval.

Artikkel 3

Teave investoritele esitatavate aruannete kohta

1.   Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XII lisas kindlaksmääratud teabe investori aruannete kohta.

2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIII lisas kindlaksmääratud teabe investori aruannete kohta.

Artikkel 4

Teabe detailsus

1.   Aruandev üksus esitab II–X ja XII lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a)

aluspositsioonid seoses iga üksiku aluspositsiooniga;

b)

tagatised, iga aluspositsiooni tagava tagatise kohta, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:

i)

aluspositsioonil on garantii;

ii)

aluspositsioon on tagatud füüsilise või finantstagatisega;

iii)

laenuandja võib aluspositsioonile luua ühepoolselt kaitse ilma võlgniku või garantiiandja lisaheakskiiduta;

c)

rentnikud, iga rentniku kohta, kes kuulub kolme suurima ärikinnisvara üüriva rentniku hulka, mõõdetuna iga kinnisvara rentniku makstava aastase kogurendina;

d)

senised tagasimaksed iga aluspositsiooni ja iga kuu kohta kuni 36 kuud enne andmete seisu kuupäeva;

e)

rahavood väärtpaberistamise iga raha sissevoolu või väljavoolu kirje kohta, nagu on sätestatud kohaldatavas tulu- või maksehierarhias andmete seisu kuupäeval;

f)

testid/sündmused/käivitajad, iga testi/sündmuse/käivitaja kohta, mis tingib muutused maksehierarhias või ükskõik millise vastaspoole asendamise.

Punktide a ja d kohaldamisel käsitatakse väärtpaberistatud laenuosi eraldi aluspositsioonidena.

Punkti b kohaldamisel käsitatakse iga artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud laenutagatiseks olevat kinnisvara eraldi tagatisena.

2.   Aruandev üksus esitab XI ja XIII lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a)

varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingud, kõigi nende varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute kohta, mis kuuluvad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi andmete seisu kuupäeval;

b)

iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm, millega andmete seisu kuupäeval rahastatakse varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid, mille kohta esitatakse teave punkti a kohaselt;

c)

testid/sündmused/käivitajad, iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise testi/sündmuse/käivitaja kohta, mis tingib muutused maksehierarhias või ükskõik millise vastaspoole asendamise;

d)

aluspositsioonid, iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu kohta, mille kohta esitatakse teave vastavalt punktile a, ja iga positsiooni liigi kohta, mis on kõnealuses varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingus esindatud andmete seisu kuupäeval, vastavalt XI lisa andmevälja IVAL5 loetelule.

2. jagu

Teave, mis esitatakse väärtpaberistamiste kohta, mille kohta koostatakse prospekt (avalikud väärtpaberistamised)

Artikkel 5

Kirjekoodid

Aruandvad üksused peavad määrama väärtpaberistamise registrile esitatavale teabele kirjekoodid. Selleks määravad aruandvad üksused I lisa tabelis 3 kindlaksmääratud kirjekoodi, mis vastab sellele teabele kõige paremini.

Artikkel 6

Siseteave

1.   Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud siseteabe.

2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud siseteabe.

Artikkel 7

Teave oluliste sündmuste kohta

1.   Varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud teabe oluliste sündmuste kohta.

2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisest aru andev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud teabe oluliste sündmuste kohta.

Artikkel 8

Teabe detailsus

1.   Aruandev üksus esitab XIV lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a)

väärtpaberistamise seeriad/võlakirjad, väärtpaberistamise iga seeria emissiooni või muu instrumendi kohta, millele on määratud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber, ning väärtpaberistamise iga allutatud laenu kohta;

b)

kontod, väärtpaberistamise iga konto kohta;

c)

vastaspooled, väärtpaberistamise iga vastaspoole kohta;

d)

kui väärtpaberistamine on sünteetiline varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:

i)

sünteetiline kate, kõigi väärtpaberistamise kaitsekorralduste kohta;

ii)

emitendi tagatis, väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt investorite nimel hoitava iga üksiku tagatisvara kohta, mis eksisteerib asjaomase kaitsekorralduse puhul;

e)

kui väärtpaberistamine on kollateraliseeritud laenukohustuse varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:

i)

kollateraliseeritud laenukohustuste haldur, väärtpaberistamise iga kollateraliseeritud laenukohustuste halduri kohta;

ii)

kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamine.

Punkti d alapunkti ii kohaldamisel käsitatakse iga rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbriga vara üksiku tagatisvarana, samas vääringus rahalised tagatised agregeeritakse ja neid käsitatakse ühe tagatisvarana ning eri valuutade rahalised tagatised esitatakse eraldi tagatisvaradena.

2.   Aruandev üksus esitab XV lisas kindlaksmääratud teabe järgmise kohta:

a)

varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingud, kõigi nende varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute kohta, mis kuuluvad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi andmete seisu kuupäeval;

b)

varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmid, kõigi selliste varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmide kohta, millega andmete seisu kuupäeval rahastatakse varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid, mille kohta esitatakse teave vastavalt punktile a;

c)

väärtpaberistamise seeriad/võlakirjad varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, iga seeria või kommertsväärtpaberi emissiooni kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis või muu instrumendi kohta, millele on määratud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber, ning iga allutatud laenu kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis;

d)

kontod, varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise iga konto kohta;

e)

vastaspooled, varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise iga vastaspoole kohta.

3. jagu

Üldsätted

Artikkel 9

Teabe täielikkus ja ühtsus

1.   Käesoleva määruse kohaselt esitatud teave peab olema täielik ja ühtne.

2.   Kui aruandev üksus tuvastab faktivead mis tahes teabes, mille ta on käesoleva määruse kohaselt esitanud, peab ta viivitamata esitama parandatud aruande koos kogu väärtpaberistamist käsitleva teabega, mida käesoleva määruse alusel nõutakse.

3.   Kui see on vastavas lisas lubatud, võib aruandev üksus märkida teabe esitamata jätmise põhjusest sõltuvalt ühe järgmistest andmete puudumist näitavatest vastusevariantidest:

a)

„ND1“, kui nõutavat teavet ei kogutud, kuna seda ei nõutud laenuandmise või -väljastamise kriteeriumidega aluspositsiooni algatamise ajal;

b)

„ND2“, kui nõutav teave on kogutud aluspositsiooni algatamise ajal, kuid seda ei laaditud aruandva üksuse aruandlussüsteemi andmete seisu kuupäeval;

c)

„ND3“, kui nõutav teave on kogutud aluspositsiooni algatamise ajal, kuid see on andmete seisu kuupäeval laaditud muusse süsteemi kui aruandva üksuse aruandlussüsteem;

d)

„ND4-AAAA-KK-PP“, kui nõutav teave on kogutud, kuid selle saab esitada alles pärast andmete seisu kuupäeva. „AAAA-KK-PP“ tähistab numbriliselt aastat, kuud ja päeva, mil nõutav teave tulevikus esitatakse;

e)

„ND5“, kui nõutav teave ei ole esitatava kirje puhul asjakohane.

Käesoleva lõike kohaldamisel ei tohi ühtegi ND väärtust sisestada, et hoida kõrvale käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmisest.

Pädevate asutuste taotluse korral esitab aruandev üksus üksikasjad asjaolude kohta, mis põhjendavad ND väärtuste kasutamist.

Artikkel 10

Teabe värskus

1.   Kui väärtpaberistamine ei ole varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, võib käesoleva määruse kohaselt esitatava teabe andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt kaks kalendrikuud enne andmete esitamise kuupäeva.

2.   Kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine:

a)

võib XI lisas kindlaksmääratud teabe ning XIII ja XV lisa tehingu teabe osa andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt kaks kuud enne andmete esitamise kuupäeva;

b)

võib XIII ja XV lisa kõigis osades (v.a tehingu teabe osas) kindlaksmääratud teabe andmete seisu kuupäev olla maksimaalselt üks kuu enne andmete esitamise kuupäeva.

Artikkel 11

Kordumatud tunnused

1.   Igale väärtpaberistamisele määratakse kordumatu tunnus, mis koosneb järgmistest järjestikustest elementidest:

a)

aruandva üksuse juriidilise isiku tunnus;

b)

täht „A“, kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, või täht „N“, kui väärtpaberistamine on varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;

c)

neljakohaline aastaarv, mis vastab järgmisele:

i)

väärtpaberistamise esimeste väärtpaberite emiteerimise aasta, kui väärtpaberistamine on varaga tagamata kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;

ii)

varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi raames esimeste väärtpaberite emiteerimise aasta, kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine;

d)

number 01, või kui on rohkem kui üks sama punktides a, b ja c osutatud tunnusega väärtpaberistamine, kahekohaline järjenumber, mis kajastab iga väärtpaberistamise kohta teabe esitamise järjekorda. Samaaegsete väärtpaberistamiste järjekord määratakse kindlaks omal äranägemisel.

2.   Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi igale varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule omistatakse kordumatu tunnus, mis koosneb järgmistest järjestikustest elementidest:

a)

aruandva üksuse juriidilise isiku tunnus;

b)

täht „T“;

c)

varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu esimesele sulgemiskuupäevale vastav neljakohaline aastaarv;

d)

number 01, või kui on rohkem kui üks sama käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud tunnusega varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing, kahekohaline järjenumber, mis kajastab iga varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingu esimese sulgemiskuupäeva järjekorda. Samaaegsete varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute järjekord määratakse kindlaks omal äranägemisel.

3.   Aruandev üksus ei tohi kordumatuid tunnuseid muuta.

Artikkel 12

Liigituste esitamine

1.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 549/2013 (10) osutatud Euroopa arvepidamissüsteemiga (ESA) 2010 seotud teave esitatakse I lisa tabelis 1 sätestatud koode kasutades.

2.   Maksete vahendaja jälgimisnimekirja liigitusega seotud teave esitatakse I lisa tabelis 2 sätestatud koode kasutades.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

(3)  Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 31. oktoobri 2016. aasta soovitus kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/2016/14, ELT C 31, 31.1.2017, lk 1).

(4)  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

(5)  Komisjoni 30. septembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/3, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul (ELT L 2, 6.1.2015, lk 57).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(7)  Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

(8)  Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).

(9)  Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).


I LISA

Tabel 1. Euroopa arvepidamissüsteemi turvakoodid

Sektorid

Allsektorid

ESA kood

Mittefinantsettevõtted

Avaliku sektori mittefinantsettevõtted

S.11001

Omamaised erasektori mittefinantsettevõtted

S.11002

Väliskapitali kontrolli all olevad mittefinantsettevõtted

S.11003

Rahaloomeasutused

Keskpank

S.121

Hoiuseid kaasavad avaliku sektori ettevõtted, v.a keskpank

S.12201

Hoiuseid kaasavad omamaised erasektori ettevõtted, v.a keskpank

S.12202

Väliskapitali kontrolli all olevad hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank

S.12203

Avaliku sektori rahaturufondid

S.12301

Omamaised erasektori rahaturufondid

S.12302

Väliskapitali kontrolli all olevad rahaturufondid

S.12303

Finantsettevõtted, v.a rahaloomeasutused ning kindlustusandjad ja pensionifondid

Avaliku sektori investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid

S.12401

Omamaised erasektori investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid

S.12402

Väliskapitali kontrolli all olevad investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid

S.12403

Avaliku sektori muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid

S.12501

Omamaised erasektori muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid

S.12502

Väliskapitali kontrolli all olevad muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusandjad ja pensionifondid

S.12503

Avaliku sektori finantsvahenduse abiettevõtted

S.12601

Omamaised erasektori finantsvahenduse abiettevõtted

S.12602

Väliskapitali kontrolli all olevad finantsvahenduse abiettevõtted

S.12603

Avaliku sektori kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad

S.12701

Omamaised erasektori kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad

S.12702

Väliskapitali kontrolli all olevad kaptiivfinantsasutused ja laenuandjad

S.12703

Kindlustusandjad ja pensionifondid

Avaliku sektori kindlustusandjad

S.12801

Omamaised erasektori kindlustusandjad

S.12802

Väliskapitali kontrolli all olevad kindlustusandjad

S.12803

Avaliku sektori pensionifondid

S.12901

Omamaised erasektori pensionifondid

S.12902

Väliskapitali kontrolli all olevad pensionifondid

S.12903

Muud

Valitsemissektor

S.13

Keskvalitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)

S.1311

Osariigi/liidumaa valitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)

S.1312

Kohalik omavalitsus (v.a sotsiaalkindlustusfondid)

S.1313

Sotsiaalkindlustusfondid

S.1314

Kodumajapidamised

S.14

Tööandjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad

S.141+S.142

Töötajad

S.143

Omandi- ja siirdetulu saajad

S.144

Omanditulu saajad

S.1441

Pensionisaajad

S.1442

Muude siirdetulude saajad

S.1443

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

S.15

Euroopa Liidu liikmesriigid

S.211

Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused

S.212

Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei ole ELi residendid

S.22

Tabel 2. Maksete vahendaja jälgimisnimekirja koodid

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood

Tähendus

Kaasamiskünnis

Vabastamiskünnis

1A

Tegemata põhisumma- või intressimakse

Kaks makset tegemata

Võlgnevused likvideeritud ja laen toimib. Jäetakse jälgimisnimekirja kaheks kvartaliks/perioodiks

1B

Kindlustuse pikendamata jätmine või tagatise sundkindlustus

Tähtaja ületamine 30 päeva

Rahuldava kindlustuse kohta tõendi saamine

1C

Intressikulude kattekordaja, mis jääb alla nn dividendilõksu (dividend trap)

Intressikulude kattekordaja < nõutav laenulepingu klausel (nn rahalõks (cash trap) või kohustuste täitmata jätmise tase);

Intressikulude kattekordaja < 1,00 laenupõhiselt

Intressikulude kattekordaja ületab künnist

1D

Võlateeninduse kattekordaja absoluutne tase

Võlateeninduse kattekordaja < 1,00;

Võlateeninduse kattekordaja < 1,20 tervishoiu ja eluaseme puhul;

või laenupõhiselt

Võlateeninduse kattekordaja ületab künnist

1E

Võlateeninduse kattekordaja võrreldes väärtpaberistamise kuupäeva seisuga väheneb

Võlateeninduse kattekordaja < 80 % võlateeninduse kattekordajast väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Võlateeninduse kattekordaja ületab künnist. Jäetakse jälgimisnimekirja kaheks kvartaliks/perioodiks

1F

Makseviivitus, lõpptähtaeg möödas või varem avalikustamata jäetud allutatud võlakohustuse (sh mezzanine-laen) avastamine

Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud

Makseviivitus on kõrvaldatud või maksete vahendaja on allutatud võlakohustuse heaks kiitnud.

1G

Mis tahes plaaniväline akreditiivist, võlateenindusreservist või käibekapitalist rahaliste vahendite kasutuselevõtt võlateeninduse eesmärgil

Kõik juhtumid laenupõhiselt.

Pärast rahaliste vahendite või akreditiivi asendamist, kui see on dokumentidega ette nähtud; muul juhul pärast kahte intressimakse kuupäeva, mil eespool nimetatud rahalisi vahendeid ei ole kasutusele võetud.

2A

Lõpetamisel ette nähtud või maksete vahendajale muul viisil teada antud, kuid tähtajaks lõpule viimata absoluutselt vajalikud remonditööd

Kui vajalikke remonditöid ei ole lõpule viidud 60 päeva jooksul pärast tähtaega (sealhulgas maksete vahendaja poolt heakskiidetud pikendamised) ja nende maht on väiksem järgmistest: 10 % tasumata põhisumma jäägist või 250 000 eurot

On nõuetekohaselt kontrollitud, et remonditööd on lõpule viidud.

2B

Nõutava kulutuste kava (st kapitalikulud, sisustuskulud) puudused

On teada puudus, mis kahjustab kinnisvara toimimist või väärtust; laenupõhiselt/oluline (> 5 % laenujäägist)

Kui kava puudused on kõrvaldatud.

2C

Hüpoteeklaenu dokumentides märgitud mis tahes käivitava sündmuse toimumine. (nt nõutav laenu tagasimaksmine, lisareservide loomine, miinimumkünnise ületamine jne)

Sündmuse toimumine

Sellise sündmuse likvideerimine, mis nõudis hüpoteeklaenu dokumentide alusel tegutsemist

2D

Finantstulemuste kontroll Ebarahuldavad rendigraafikud või tegevusaruanded vms või nende esitamata jätmine

Mis tahes juhtum 6 kuu või pikema aja jooksul

Sellise sündmuse likvideerimine, mis nõudis hüpoteeklaenu dokumentide alusel tegutsemist

2E

Tegevusloa või frantsiisilepinguga ette nähtud kohustuste täitmata jätmine

Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud

Kehtib uus frantsiisileping või tegevusluba või täidetud on frantsiisilepingu või tegevusloaga ette nähtud kohustused – suhteleping

2F

Laenuvõtja/omaniku/sponsori pankrot või sarnane sündmus (nt maksejõuetuskokkulepe/-menetlus, pankrot, pankrotivara haldamine, likvideerimine, äriühingu vabatahtlik kokkulepe/individuaalne vabatahtlik kokkulepe), mille puhul esitatakse likvideerimis- või pankrotiavaldus vms.

Kui maksete vahendaja on teate kätte saanud

Jäetakse jälgimisnimekirja kuni asjaomase sündmuse lahendamisele järgnenud intressimakse kuupäevani.

3A(i)

Kontrolli käigus ilmnevad halvad tingimused

Kõik juhtumid laenupõhiselt/oluline 5 % > netorenditulust

Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud või juurdepääs lubatud ning kontroll lõpule viidud

3A(ii)

Kontrolli käigus ilmneb halb juurdepääs

Kõik juhtumid laenupõhiselt/oluline 5 % > netorenditulust

Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud või juurdepääs lubatud ning kontroll lõpule viidud

3B

Kontrolli käigus ilmneb kahjulik keskkonnaprobleem

Olemasolu

Maksete vahendaja arvates on kõnealuse kinnisvara puudused likvideeritud

3C

Kinnisvara, mida mõjutab suurõnnetus või sundvõõrandamine, mis mõjutab tulevast rahavoogu, väärtust/ümbruskonda/eripära.

Kui maksete vahendaja saab probleemist teada ja selle probleemi mõju on > 10 % väärtusest või 500 000 eurot

Maksete vahendaja arvates on kogu vajalik remont rahuldavalt tehtud või sundvõõrandamise menetlus lõpule viidud ning vara suudab rahuldavalt toimida.

4A

Üldine kinnisvaraportfelli täitumuse vähenemine

20 % vähem kui väärtpaberistamise kuupäeval; laenupõhiselt

Kui olukord on muutunud

4B

Ühe rentniku või kokku KOLME SUURIMA RENTNIKU (brutorendi alusel) rendilepingutest > 30 % lõpeb järgmise 12 kuu jooksul.

Kohaldatakse üksnes büroo-, tööstus- ja jaekaubanduspindade rendi puhul.

Kui olukord on muutunud või kui maksete vahendaja nii otsustab.

4C

Olulise rentniku rendileping või rendilepingud on makseviivituses, lõpetatud või objekti ei kasutata, kuigi renti makstakse

> 30 % netorenditulust

Kui olukord on muutunud või kui maksete vahendaja nii otsustab.

5A

Eesseisev lõpptähtaeg

< 180 päeva lõpptähtajani

Laen on tagasi makstud.

Tabel 3. Kirjete liigid ja koodid

Kirje liik

Määruse (EL) 2017/2402 artikkel (artiklid)

Kirje kood

Aluspositsioonid või aluseks olevad nõuded või krediidinõuded

Artikli 7 lõike 1 punkt a

1

Investoritele esitatav aruanne

Artikli 7 lõige 1 punkt e

2

Lõplik pakkumisdokument, prospekt, tehingu lõpuleviimise dokumendid, välja arvatud õiguslikud hinnangud

Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt i

3

Vara müügileping; loovutamisleping; asendamis- või ülekandmisleping; mis tahes asjakohane usalduse kinnitus

Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt ii

4

Tuletisinstrumendid ja tagatislepingud ning samuti kõik asjakohased dokumendid tagatuskorra kohta, kui väärtpaberistatavad riskipositsioonid jäävad algataja riskipositsioonideks

Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt iii

5

Maksete vahendamise, maksete vahendamise tugiteenuse, haldus- ja rahavoogude juhtimise lepingud

Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt iv

6

Usaldusleping; tagamisleping; esindusleping; kontopangaleping; garanteeritud investeerimisleping; sätestatud tingimused või ühisusaldusfondi üldtingimused või üldmõistete leping või õigusjõu poolest samaväärsed juriidilised dokumendid

Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt v

7

Võlausaldajatevahelised lepingud; tuletisinstrumentide dokumendid; allutatud laenu lepingud; stardilaenulepingud ja likviidsusvahendi lepingud

Artikli 7 lõike 1 punkti b alapunkt vi

8

Mis tahes muud alusdokumendid, mis on tehingu mõistmiseks olulised

Artikli 7 lõike 1 punkt b

9

Määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 kohane standardväärtpaberistamise teade

Artikli 7 lõike 1 punkt d

10

Väärtpaberistamisega seotud mis tahes siseteave, mille algataja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peab avalikustama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014  (1) artiklile 17

Artikli 7 lõike 1 punkt f

11

Oluline sündmus, nagu:

i)

määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt kättesaadavaks tehtud dokumentides sätestatud kohustuste oluline rikkumine, kaasa arvatud iga sellise rikkumise suhtes ette nähtud õiguskaitsevahend, erand või tagantjärele antud nõusolek;

ii)

struktuursete näitajate muutus, mis võib väärtpaberistamise tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;

iii)

väärtpaberistamise või aluspositsioonide riskitunnuste muutus, mis võib väärtpaberistamise tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;

iv)

kui standardväärtpaberistamise puhul ei vasta väärtpaberistamine enam standardväärtpaberistamise nõuetele või kui pädevad asutused on võtnud parandus- või haldusmeetmeid;

v)

tehingu dokumentide iga oluline muudatus.

Artikli 7 lõike 1 punkt g

12


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).


II LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ELAMUKINNISVARA

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

NDL–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

RREL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224  (1) artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

RREL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

RREL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale RREL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

RREL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

RREL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale RREL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

RREL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

RREL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui aluspositsioonide puhul, mis kuulusid kogumisse väärtpaberistamise registrile esitatud esimese aruande andmete seisu kuupäeval, ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

RREL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

RREL9

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

RREL10

Resident

Kas esmane võlgnik on selle riigi resident, kus tagatis ja aluspositsioon asuvad?

JAH

EI

RREL11

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

RREL12

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

RREL13

Tööalane staatus

Esmavõlgniku tööalane staatus

 

Töötaja – erasektor (EMRS)

 

Töötaja – avalik sektor (EMBL)

 

Töötaja – sektor teadmata (EMUK)

 

Töötu (UNEM)

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)

 

Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)

 

Üliõpilane (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREL14

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

JAH

RREL15

Kliendi liik

Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel

 

Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)

 

Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)

 

Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)

 

Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)

 

Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)

 

Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREL16

Esmane sissetulek

Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

RREL17

Esmase sissetuleku liik

Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale RREL16

 

Aastane brutosissetulek (GRAN)

 

Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)

 

Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)

 

Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)

 

Kasutada olev sissetulek (DSPL)

 

Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREL18

Esmase sissetuleku valuuta

Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.

JAH

EI

RREL19

Esmase sissetuleku kontroll

Esmase sissetuleku kontroll

 

Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)

 

Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)

 

Kontrollitud (VRFD)

 

Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)

 

Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREL20

Teisene sissetulek

Võlgniku teisene aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui teisene võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu. Kui selle aluspositsiooni puhul on rohkem kui kaks võlgnikku, märkige sellel andmeväljal kõigi võlgnike aastane koondsissetulek kokku.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREL21

Teisese sissetuleku kontroll

Teisese sissetuleku kontroll.

 

Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)

 

Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)

 

Kontrollitud (VRFD)

 

Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)

 

Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

RREL22

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

RREL23

Algatamise kuupäev

Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.

JAH

EI

RREL24

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

RREL25

Algne kestus

Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.

JAH

JAH

RREL26

Algatamise kanal

Aluspositsiooni algatamise kanal

 

Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)

 

Keskne või otsene (DRCT)

 

Maakler (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Pakett (TPAC)

 

Kolmanda isiku kanal, kuid välja andnud üksnes algataja (TPTC)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

RREL27

Otstarve

Põhjus, miks võlgnik laenu võttis.

 

Ost (PURC)

 

Hüpoteeklaenu restruktureerimine (RMRT)

 

Renoveerimine (RENV)

 

Omavahendite vabastamine (EQRE)

 

Ehitus (CNST)

 

Võla konsolideerimine (DCON)

 

Hüpoteeklaenu restruktureerimine koos omavahendite vabastamisega (RMEQ)

 

Ettevõtluse rahastamine (BSFN)

 

Kombineeritud hüpoteeklaen (CMRT)

 

Investeerimishüpoteeklaen (IMRT)

 

Ostuõigus (RGBY)

 

Riigi toetusega laen (GSPL)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREL28

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

RREL29

Põhisumma algsaldo

Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega).

See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREL30

Põhisumma jooksevsaldo

Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis on väärtpaberistamise puhul liigitatud põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Välja on arvatud kõik intressivõlgnevused või trahvisummad.

Jooksevsaldo hõlmab põhisumma võlgnevusi. Kui alamosalus on olemas, arvatakse säästusumma maha. (st aluspositsiooni saldo = aluspositsioon +/- alamosalus; +/- 0, kui alamosalus puudub).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL31

Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma

Kogu põhisumma, mis kuulub kõrgemasse nõudeõiguse järku kui aluspositsioon (sh teiste laenuandjate hoitavad summad). Kui kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma puudub, sisestage 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREL32

Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad aluspositsioonid

Selle võlgniku suhtes olevate selliste aluspositsioonide koguväärtus, mis kuuluvad samasse nõudeõiguse järku nagu see aluspositsioon (olenemata sellest, kas nad kuuluvad sellesse kogumisse või mitte). Kui samasse nõudeõiguse järku kuuluvaid aluspositsioone ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREL33

Krediidilimiidi kogusumma

Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.

See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.

See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL34

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

RREL35

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREL36

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

EI

JAH

RREL37

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

RREL38

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

RREL39

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL40

Võla suhe sissetulekusse

Võlg on määratletud kui aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval ja see hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis liigitatakse väärtpaberistamisel põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Sissetulek on määratletud kui koondsissetulek, st esmase ja teisese sissetuleku (andmeväljad RREL16 ja RREL20) ning mis tahes muu sissetuleku summa.

JAH

JAH

RREL41

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREL42

Intressimäära liik

Intressimäära liik

 

Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)

 

Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX)

 

Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL)

 

Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR)

 

Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF)

 

Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL)

 

Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP)

 

Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA)

 

Allahindlus (DISC)

 

Vahetuse võimalikkus (SWIC)

 

Võlgnik vahetatud (OBLS)

 

Moodul (MODE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

RREL43

Kehtiv intressimäär

Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.

EI

JAH

RREL44

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

RREL45

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

RREL46

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

EI

JAH

RREL47

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

EI

JAH

RREL48

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

RREL49

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

RREL50

Korrigeeritud marginaal 1

Aluspositsiooni marginaal esimese korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.

Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.

JAH

JAH

RREL51

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1

Intressimäära järgmised muutused (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).

JAH

JAH

RREL52

Korrigeeritud marginaal 2

Aluspositsiooni marginaal teise korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.

Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.

JAH

JAH

RREL53

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2

Intressimäära teise muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).

JAH

JAH

RREL54

Korrigeeritud marginaal 3

Aluspositsiooni marginaal kolmanda korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.

Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.

JAH

JAH

RREL55

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3

Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).

JAH

JAH

RREL56

Korrigeeritud intressimääraindeks

Järgmine intressimääraindeks.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

Muu (OTHR)

JAH

JAH

RREL57

Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood

Järgmise intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

RREL58

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

RREL59

Aastas lubatud ettemaksete protsent

Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).

JAH

JAH

RREL60

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.

JAH

JAH

RREL61

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani. See hõlmab kogutud summasid, mida ei ole väärtpaberistatud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL62

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

RREL63

Ettemakse kuupäev

Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.

JAH

JAH

RREL64

Kumulatiivsed ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREL65

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

RREL66

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil aluspositsiooni puhul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

RREL67

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

RREL68

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

EI

EI

RREL69

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

RREL70

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

RREL71

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL72

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

RREL73

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL74

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL75

Kohtuvaidlused

Kui kohtuvaidlused on käimas, märkige „JAH“. Kui kontoga seotud summad on sisse nõutud ja aktiivset kohtuvaidlust ei ole enam käimas, märkige „EI“.

EI

JAH

RREL76

Regressiõigus

Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?

JAH

JAH

RREL77

Hoiuste summa

Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).

Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.

Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREL78

Kindlustusandja või investor

Kindlustusandja või investori nimi (st elukindlustuse või investeerimisega seotud aluspositsioonide puhul).

JAH

JAH

RREL79

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

RREL80

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

RREL81

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

RREL82

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

RREL83

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

RREL84

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI

Tagatise tasandi teabe osa

RREC1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal RREL1.

EI

EI

RREC2

Aluspositsiooni tunnus

Iga aluspositsiooni kordumatu tunnus. See peab vastama andmeväljale RREL3.

EI

EI

RREC3

Algne tagatise tunnus

Tagatisele määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

RREC4

Uus tagatise tunnus

Kui andmeväljale RREC2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal RREC2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

RREC5

Tagatise liik

Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.

 

Auto (CARX)

 

Tööstussõiduk (INDV)

 

Veok (CMTR)

 

Raudteesõiduk (RALV)

 

Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)

 

Vabaaja veesõiduk (NALV)

 

Lennuk (AERO)

 

Tööpink (MCHT)

 

Tööstusseade (INDE)

 

Kontoritehnika (OFEQ)

 

IT-seade (ITEQ)

 

Meditsiiniseade (MDEQ)

 

Energiavaldkonna seade (ENEQ)

 

Ärihoone (CBLD)

 

Elamu (RBLD)

 

Tööstushoone (IBLD)

 

Muu sõiduk (OTHV)

 

Muu seade (OTHE)

 

Muu kinnisvara (OTRE)

 

Muud kaubad või varud (OTGI)

 

Väärtpaberid (SECU)

 

Garantii (GUAR)

 

Muu finantsvara (OTFA)

 

Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

RREC6

Geograafiline piirkond – tagatis

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus füüsiline tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

RREC7

Kasutuse liik

Kinnisvara kasutuse liik.

 

Omaniku kasutuses, st eramajapidamise omandis eesmärgiga pakkuda selle omanikule peavarju (FOWN)

 

Osaliselt omaniku kasutuses (osaliselt üüritud kinnisvara) (POWN)

 

Ei ole omaniku kasutuses või on väljarentimiseks ostetud (TLET)

 

Suvila või teine elukoht (HOFD)

 

Muu (OTHR)

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

JAH

JAH

RREC8

Nõudeõiguse järk

Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

JAH

JAH

RREC9

Kinnisvara liik

Kinnisvara liik.

 

Elamu (maja, ühepereelamu või paarismaja) (RHOS)

 

Elamu (korter) (RFLT)

 

Elamu (bangalo) (RBGL)

 

Elamu (ridaelamu) (RTHS)

 

Mitmepereelamu (kinnisvaraobjekt, millel on rohkem kui neli ühikut, mis tagavad ühte aluspositsiooni) (MULF)

 

Osaline äriotstarbeline kasutus (kinnisvaraobjekti kasutatakse nii elukohana kui ka ärieesmärgil, kui alla 50 % selle väärtusest saadakse äriotstarbelisest kasutusest (nt arstikabinet ja kodu) (PCMM)

 

Kaubandus- või äriotstarbeline kasutus (BIZZ)

 

Üksnes maa (LAND)

 

Muu (OTHR)

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

RREC10

Energiamärgise näitaja

Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

RREC11

Energiamärgise väljaandja nimi

Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

RREC12

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui praegune laenujääk on negatiivne, märkige 0.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

JAH

JAH

RREC13

Praegune väärtus

Tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja. Kui selline hinnang ei ole kättesaadav, saab tagatise praegust väärtust hinnata kinnisvara väärtuse indeksi abil, mis on piisavalt üksikasjalik tagatise geograafilise asukoha ja liigi suhtes. Kui selline kinnisvara väärtuse indeks ei ole samuti kättesaadav, võib kasutada kinnisvarahinnaindeksit, mis on piisavalt üksikasjalik tagatise geograafilise asukoha ja liigi suhtes, kohaldades enne seda sobivalt valitud väärtuskärbet, et võtta arvesse tagatise amortisatsiooni.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja või nende puudumise korral algataja.

Kui kajastatav tagatis on garantii, märkige aluspositsiooni summa, mis on selle tagatisega algataja kasuks tagatud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

RREC14

Praegune hindamismeetod

Meetod, millega arvutati andmeväljal RREC13 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.

 

Täielik sise- ja väliskontroll (FIEI)

 

Täielik, üksnes väliskontroll (FOEI)

 

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

 

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

 

Indekseeritud (IDXD)

 

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

 

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

 

Maksuamet (TXAT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREC15

Kehtiv hindamispäev

Andmeväljal RREC13 esitatud kõige viimase väärtuse hindamise kuupäev.

JAH

JAH

RREC16

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Algataja algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV). Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

JAH

JAH

RREC17

Algne väärtus

Sellise tagatise algne väärtus, mida kasutati aluspositsiooni algatamise ajal (st enne väärtpaberistamist).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

RREC18

Algne hindamismeetod

Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal, nagu on esitatud andmeväljal RREC17.

 

Täielik sise- ja väliskontroll (FIEI)

 

Täielik, üksnes väliskontroll (FOEI)

 

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

 

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

 

Indekseeritud (IDXD)

 

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

 

Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA)

 

Maksuamet (TXAT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

RREC19

Algne hindamispäev

Andmeväljal RREC17 esitatud tagatise väärtuse algne hindamispäev.

JAH

EI

RREC20

Müügi kuupäev

Sundvõõrandatava tagatise müümise kuupäev.

JAH

JAH

RREC21

Müügihind

Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

RREC22

Tagatise valuuta

Valuuta, milles väljal RREC13 esitatud väärtus on nomineeritud.

EI

JAH

RREC23

Garantiiandja liik

Garantiiandja liik.

 

Garantiiandja puudub (NGUA)

 

Üksikisik – perekondlikud suhted (FAML)

 

Üksikisik – muu (IOTH)

 

Valitsus (GOVE)

 

Pank (BANK)

 

Kindlustustoode (INSU)

 

Nationale Hypotheek Garantie tagatisskeem (NHGX)

 

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

 

Kautsjon (CATN)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI


(1)  Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (ELT L 289, 3.9.2020, lk 1).


III LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ÄRIKINNISVARA

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CREL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

CREL2

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREL3

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale CREL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREL4

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREL5

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale CREL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

CREL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

CREL8

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

CREL9

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

CREL10

Asendamise kuupäev

Kui aluspositsioon asendati pärast väärtpaberistamise kuupäeva teise aluspositsiooniga, sellise asendamise kuupäev.

EI

JAH

CREL11

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

CREL12

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

CREL13

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

CREL14

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

CREL15

Algatamise kuupäev

Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.

JAH

EI

CREL16

Amortiseerimise alguskuupäev

Kuupäev, mil algab väärtpaberistatud aluspositsiooni amortiseerimine (see võib olla kuupäev enne väärtpaberistamise kuupäeva).

JAH

JAH

CREL17

Lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Aluspositsiooni lõpptähtaeg, nagu see on kindaks määratud aluspositsiooni lepingus. Arvesse ei võeta pikendatud lõpptähtaega, mis võib aluspositsiooni lepingu kohaselt võimalik olla.

EI

JAH

CREL18

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

CREL19

Algne kestus

Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.

JAH

JAH

CREL20

Pikendamisvõimaluse kestus

Aluspositsiooni puhul lõpptähtaja pikendamise võimaluse kestus kuudes. Kui on mitu lõpptähtaja pikendamise võimalust, märkige sellise võimaluse kestus, mille puhul pikendusperiood on aluspositsiooni puhul lühim.

EI

JAH

CREL21

Pikendamisvõimaluse laad

Andmeväljal CREL20 osutatud pikendamisvõimaluse käivitamise/kasutamise võimalusega seotud viitekünnised.

 

Minimaalne intressikulude kattekordaja (MICR)

 

Minimaalne võlateeninduse kattekordaja (MDSC)

 

Maksimaalne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (MLTV)

 

Mitu tingimust (MLTC)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL22

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

CREL23

Põhisumma jooksevsaldo

Väärtpaberistatud aluspositsiooni põhisumma saldo. See hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis on väärtpaberistamise puhul liigitatud põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Välja on arvatud kõik intressivõlgnevused või trahvisummad.

Jooksevsaldo hõlmab põhisumma võlgnevusi. Kui alamosalus on olemas, arvatakse säästusumma maha. (st aluspositsiooni saldo = aluspositsioon +/- alamosalus; +/- 0, kui alamosalus puudub).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL24

Põhisumma algsaldo

Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega).

See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CREL25

Algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistatud aluspositsiooni algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kindlaks määratud prospektis.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CREL26

Siduv kasutamata aluspositsiooni jääk

Kogu aluspositsiooni järelejäänud osa kokku/kasutamata jääk perioodi lõpu seisuga. Kogu aluspositsiooni selline järelejäänud osa kokku intressimakse kuupäeva lõpus, mida võlgnik võib veel kasutada.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CREL27

Muud tasumata summad kokku

Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja/maksete vahendaja poolt laenuga seoses kulutatud, kuid hüvitamata summad (nt kindlustuspreemia, maa rent, kapitalikulud) kokku. Varakaitse eest tehtud ettemaksete kogusumma või muud maksete vahendaja või väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja makstud summad, mida võlgnik ei ole veel hüvitanud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL28

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

CREL29

Viimase kasutamise kuupäev

Aluspositsiooni limiidi viimase kasutamise kuupäev.

EI

JAH

CREL30

Otstarve

Aluspositsiooni otstarve – kui on mitu otstarvet, märkige otstarve, mis lepingut kõige paremini kirjeldab.

 

Omandamine investeerimise eesmärgil (ACQI)

 

Omandamine likvideerimise eesmärgil (ACQL)

 

Refinantseerimine (RFIN)

 

Ehitus (CNST)

 

Ümberehitus (RDVL)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREL31

Struktuur

Aluspositsiooni struktuur.

 

Kogu laen, mis ei ole jaotatud allutatud võlainstrumentideks/-kirjadeks (LOAN)

 

Osaluspõhise hüpoteeklaenu vormis aluspositsioon koos samasse nõudeõiguse järku kuuluva võlaga väljaspool emiteerimisvahendit (PMLP)

 

Osaluspõhise hüpoteeklaenu vormis aluspositsioon koos allutatud võlaga väljaspool emiteerimisvahendit (PMLS)

 

A laen; A/B osalusstruktuuri osana (AABP)

 

B laen; A/B osalusstruktuuri osana (BABP)

 

A laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (AABC)

 

B laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (BABC)

 

C laen; A/B/C osalusstruktuuri osana (CABC)

 

Struktuurne vahefinantseerimine (MZZD)

 

Eraldi laenudokumentidega allutatud võlainstrument väljaspool emiteerimisvahendit (SOBD)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREL32

Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed intressimaksed

Täitemenetluse-eelne kaskaadipõhine intressimaksete graafik.

 

Järjestikune (SQNL)

 

Esimesena B laen (BLLF)

 

Proportsionaalne (PRAT)

 

Modifitseeritud proportsionaalne (MPRT)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL33

Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed põhiosamaksed

Täitemenetluse-eelne kaskaadipõhine põhiosamaksete graafik.

 

Järjestikune (SQNL)

 

Esimesena B laen (BLLF)

 

Proportsionaalne (PRAT)

 

Modifitseeritud proportsionaalne (MPRT)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL34

Põhimaksete jaotamine kõrgema nõudeõiguse järguga laenule

Kui laenuleping hõlmab mitut laenu (nt kui andmeväljale CREL31 on märgitud PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC või CABC), märkige kõrgema nõudeõiguse järguga laenule (nt A laen) jaotatavate perioodiliste graafikujärgsete põhiosamaksete osakaal protsentides.

EI

JAH

CREL35

Kaskaadi liik

Üldise laenulepingu suhtes kohaldatava kaskaadi liik.

 

Intress A, põhisumma A, intress B, põhisumma B (IPIP)

 

Intress A, intress B, põhisumma A, põhisumma B (IIPP)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL36

Makseviivituses oleva aluspositsiooni ostuhind

Kui allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) võib makseviivituse korral osta kõrgema nõudeõiguse järguga laenu, märkige ostuhind vastavalt kohaldatavale laenuandjate-/võlausaldajatevahelisele lepingule.

EI

JAH

CREL37

Kas on võimalik teha nn heastamismakseid (cure payments)?

Kas allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) saab hüpoteeklaenuvõtja asemel teha makseviivituse kõrvaldamiseks heastamismakseid? Valige järgmisest loetelust.

 

Ei ole võimalik teha heastamismakseid (NCPP)

 

Heastamismakseid saab teha aluspositsiooni kehtivusasja jooksul piiratud mahus (FNLP)

 

Heastamismakseid saab teha aluspositsiooni kehtivusasja jooksul piiramatus mahus (NLCP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREL38

Kas allutatud laenu müügil on piiranguid?

Kas on piiranguid, kui allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik) soovib müüa laenu kolmandale isikule?

EI

JAH

CREL39

Kas allutatud laenu omanik on seotud võlgnikuga?

Kas allutatud laenu omanik (nt B laenu omanik), kelle õigusi ei ole piiratud, on seotud ärikinnisvara hüpoteeklaenu võtjaga (st kuulub samasse finantsgruppi)?

EI

JAH

CREL40

Allutatud laenu omaniku kontroll restruktureerimisprotsessi üle

Kas allutatud laenu omanikul (nt B laenu omanik) on kontroll laenutagatise täitmisele pööramise ja müümise otsuse ja protsessi üle?

EI

JAH

CREL41

Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?

Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul?

EI

JAH

CREL42

Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?

Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul?

EI

JAH

CREL43

Võlakirja omaniku nõusolek

Kas restruktureerimise korral on vaja võlakirja omaniku nõusolekut? Restruktureerimine hõlmab muudatusi väärtpaberistatud aluspositsiooni maksetingimustes (sh intressimäär, tasud, trahvid, lõpptähtaeg, tagasimaksegraafik ja/või muud üldiselt aktsepteeritud maksetingimuste näitajad).

JAH

EI

CREL44

Kavandatud võlakirja omanike koosolek

Mis kuupäeval peaks toimuma järgmine võlakirja omanike koosolek?

EI

JAH

CREL45

Sündikaat

Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?

JAH

EI

CREL46

Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja osalus

Meetod, mida väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutab sündikaataluspositsioonis osaluse omandamiseks.

 

Määramine (Assignment) (ASGN)

 

Uuendamine (Novation) (NOVA)

 

Võrdne määramine (EQTB)

 

Rahastatud osalus (sama nõudeõiguse järgu osalus) (PARI)

 

Madalama nõudeõiguse järgu osalus (JUNP)

 

Õiguslik määramine (LGAS)

 

Teatatud määramine (NOTA)

 

Alamosalus (SUBP)

 

Riskiosalus (RSKP)

 

Müük (SALE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL47

Finantsklausli rikkumise tagajärg

Finantsklausli rikkumise tagajärg.

 

Makseviivitus (EDFT)

 

Täiendav amortiseerimine (AAMR)

 

Cash Trap reserv (CTRS)

 

Kinnisvarahalduriga lepingu lõpetamine (TPRM)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL48

Finantsteabe esitamata jätmisega seotud karistused

Kas on ette nähtud rahalised karistused, mida kohaldatakse juhul, kui võlgnik jätab esitamata aluspositsiooni dokumentides nõutud finantsteabe ((tegevusaruanne, graafik jne)?

JAH

EI

CREL49

Regressiõigus

Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?

JAH

JAH

CREL50

Regressiõigus – kolmas isik

Kas on regressiõigus (täielik või osaline) teise isiku (nt garantiiandja) suhtes, kui võlgnik ei täida aluspositsiooni lepingust tulenevat kohustust?

JAH

JAH

CREL51

Maksete vahendamise standard

Kas selle väärtpaberistatud aluspositsiooni maksete vahendaja vahendab makseid ka kogu aluspositsiooni või üksnes kogu aluspositsiooni ühe/mitme komponendi puhul (nt A või B komponent; või üks samasse nõudeõiguse järku kuuluvatest komponentidest)?

EI

EI

CREL52

Tinghoiukontol hoitavad summad

Seadusejärgselt kasutatud reservikontode saldo andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL53

Tinghoiuste kogumine

Kui teatavaid maksesummasid hoitakse reservikontodel eesmärgiga katta üksnes maa rentimise tasusid, kindlustusmakseid või maksusid (v.a hooldus, parandused, kapitalikulud jne), nagu on ette nähtud aluspositsiooni lepinguga, märkige „JAH“.

JAH

EI

CREL54

Muude reservide kogumine

Kas aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt hoitakse reservikontodel peale maaga seotud rendisummade, maksude või kindlustuse summade ka muid summasid, mis on mõeldud rentniku tehtatavate paranduste, rentimisega seotud vahendustasude ja seonduva kinnisvaraga seotud muu samalaadse jaoks või selleks, et pakkuda kõnealuse aluspositsiooni puhul lisatagatist?

EI

EI

CREL55

Tinghoiuse hoidmise käivitav sündmus

Käivitav sündmus, mille tõttu tuleb maksta summad tinghoiukontole.

 

Käivitav sündmus (NONE)

 

Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtega seotud käivitav sündmus (LVTX)

 

Intressikulude kattekordajaga seotud käivitav sündmus (ICVR)

 

Võlateeninduse kattekordajaga seotud käivitav sündmus (DSCT)

 

Netotegevustuluga seotud käivitav sündmus (NOIT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREL56

Tinghoiuse/reservide sihtsumma

Tinghoiuse/reservide sihtsumma.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL57

Tinghoiukonto vabastamise tingimused

Tinghoiukonto vabastamise tingimused. Kui on mitu tingimust, tuleb kõik tingimused esitada XML-vormingus.

EI

JAH

CREL58

Rahareservi kasutamise tingimused

Mis juhul võib rahareservi kasutada.

 

Finantsklausli rikkumine (FICB)

 

Käivitav sündmus (TREV)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL59

Tinghoiukonto valuuta

Tinghoiukonto valuuta.

EI

JAH

CREL60

Tinghoiusega seotud maksete valuuta

Tinghoiusega seotud maksete valuuta. Andmeväljad CREL52 ja CREL56.

EI

JAH

CREL61

Reservikontode saldod kokku

Reservikontode kogusaldo aluspositsiooni tasandil aluspositsiooni maksepäeval. Hõlmab hoolduse, remondi ja keskkonnavaldkonna jaoks ette nähtud summasid jms (v.a maksud ja kindlustusreservid, k.a reservid rentimisega seotud vahendustasude jaoks). See andmeväli tuleb täita juhul, kui andmeväljale CREL54 („Muude reservide kogumine“) on märgitud „JAH“.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL62

Reservikonto saldo valuuta

Reservikonto valuuta.

EI

JAH

CREL63

Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine

Kui on toimunud sündmus, mis põhjustas reservi loomise, märkige „JAH“. Kui reserv loodi vastavalt aluspositsiooni lepingu tavatingimusele, märkige „EI“.

EI

EI

CREL64

Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad

Summa, mis on lisatud tinghoiukontodele või reservikontodele eelmise andmete seisu kuupäeva ja praeguse andmete seisu kuupäeva vahel.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL65

Tulu

Kõige viimase finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigist allikatest kõigi kinnisvaraobjektide puhul. Võib normaliseerida, kui kohaldatavas maksete vahendamise lepingus on nii ette nähtud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CREL66

Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Kinnisvaraobjektidega seotud kõik tegevuskulud, nagu kirjeldatud prospektis. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, aluseks olevate kinnisvaraobjektide tegevuskulud kokku.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL67

Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Eeldatavad kapitalikulud väärtpaberistatud aluspositsiooni kehtivusajal väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (vastandatuna remondile ja hooldusele), kui neid on prospektis kajastatud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL68

Finantsaruannete valuuta

Andmeväljadel CREL65 – CREL66 esitatud algse finantsteabe puhul kasutatud valuuta.

JAH

EI

CREL69

Aruandluskohustuse mittetäitmine võlgniku poolt

Kas võlgnik rikub kohustust esitada aluspositsiooni maksete vahendajale või laenuandjale aruanded? Y = jah või N = ei.

JAH

EI

CREL70

Võlateeninduse kattekordaja arvutamise meetod

Märkige, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenuteeninduse kattekordaja nõue, kaudne arvutusmeetod. Kui arvutusmeetod on kogu laenu ja laenu A puhul erinev, märkige laenu A puhul kasutatav meetod.

Kehtiv periood (CRRP)

Prognoos – arvutus 6 kuud ette (PRSF)

Prognoos – arvutus 12 kuud ette (PRTF)

Kombineeritud 6 – kehtiv periood ja arvutus 6 kuud ette (CMSF)

Kombineeritud 12 – kehtiv periood ja arvutus 12 kuud ette (CMTF)

Varasematel andmetel põhinev – arvutus 6 kuud ette (HISF)

Varasematel andmetel põhinev – arvutus 12 kuud ette (HITF)

Modifitseeritud – hõlmab reservi lisamist või renditulu protsendi tõenäosuse arvutust (MODI)

Mitut perioodi hõlmav – järjestikusi perioode hõlmav arvutus (MLTP)

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREL71

Võlateeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Kuidas arvutatakse või rakendatakse võlateeninduse kattekordajat juhul, kui aluspositsioon on seotud mitme kinnisvaraobjektiga.

 

Osaliselt – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jätab selle andmevälja tühjaks (PRTL)

 

Keskmise alusel – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab võlateeninduse üksnes nendele kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (AVER)

 

Täielikult – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on saadud kogu finantsteave (FULL)

 

Halvim juhtum – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab 100 % võlateenindusest kõigile kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (WCAS)

 

Teavet ei saadud – finantsteavet ei saadud (NCOT)

 

Konsolideeritud – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on võlgnik esitanud ühe koondatud finantsteabe (COND)

 

Kogu laen laenulepingu alusel (WLAG)

 

Kogu laen muu meetodi alusel (WLOT)

 

Lihtveksel laenulepingu alusel (TNAG)

 

Lihtveksel muu meetodi alusel (TNOT)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL72

Kõige viimane laenuteeninduse kattekordaja näitaja

Kuidas arvutatakse või rakendatakse võlateeninduse kattekordajat juhul, kui aluspositsioon on seotud mitme kinnisvaraobjektiga.

 

Osaliselt – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jätab selle andmevälja tühjaks (PRTL)

 

Keskmise alusel – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab võlateeninduse üksnes nendele kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (AVER)

 

Täielikult – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on saadud kogu finantsteave (FULL)

 

Halvim juhtum – mitte kõigi kinnisvaraobjektide puhul ei ole saadud finantsteavet; maksete vahendaja jaotab 100 % võlateenindusest kõigile kinnisvaraobjektidele, mille puhul finantsteave saadi (WCAS)

 

Teavet ei saadud – finantsteavet ei saadud (NCOT)

 

Konsolideeritud – kõigi kinnisvaraobjektide puhul on võlgnik esitanud ühe koondatud finantsteabe (COND)

 

Kogu laen laenulepingu alusel (WLAG)

 

Kogu laen muu meetodi alusel (WLOT)

 

Lihtveksel laenulepingu alusel (TNAG)

 

Lihtveksel muu meetodi alusel (TNOT)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL73

Võlateeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistatud aluspositsiooni võlateeninduse kattekordaja arvutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga aluspositsiooni dokumentide alusel.

JAH

EI

CREL74

Praegune võlateeninduse kattekordaja

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse võlateeninduse kattekordaja arvutus aluspositsiooni dokumentide alusel.

JAH

EI

CREL75

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv kogu laenulepingu puhul (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud laenusummat) väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

JAH

EI

CREL76

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv kogu laenulepingu puhul (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud laenusummat).

JAH

EI

CREL77

Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistatud aluspositsiooni intressikulude kattekordaja arvutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

JAH

EI

CREL78

Praegune intressikulude kattekordaja

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse intressikulude kattekordaja arvutus.

JAH

EI

CREL79

Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod

Märkige, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane intressikulude kattekordaja nõue väärtpaberistatud aluspositsiooni tasandil (või kogu aluspositsiooni tasandil, kui ei ole kindlaks määratud mis tahes konkreetses aluspositsiooni lepingus üldise laenulepingu raames), kaudne arvutusmeetod.

 

Kehtiv periood (CRRP)

 

Prognoos – arvutus 6 kuud ette (PRSF)

 

Prognoos – arvutus 12 kuud ette (PRTF)

 

Kombineeritud 6 – kehtiv periood ja arvutus 6 kuud ette (CMSF)

 

Kombineeritud 12 – kehtiv periood ja arvutus 12 kuud ette (CMTF)

 

Varasematel andmetel põhinev – arvutus 6 kuud ette (HISF)

 

Varasematel andmetel põhinev – arvutus 12 kuud ette (HITF)

 

Modifitseeritud – hõlmab reservi lisamist või renditulu protsendi tõenäosuse arvutust (MODI)

 

Mitut perioodi hõlmav – järjestikusi perioode hõlmav arvutus (MLTP)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL80

Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

EI

JAH

CREL81

Kinnisvaraobjektide arv andmete seisu kuupäeval

Aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv.

JAH

EI

CREL82

Aluspositsiooni puhul kollateraliseeritud kinnisvaraobjektid

Märkige selliste kinnisvaraobjektide tagatise kordumatud tunnused (CREC4), mis on aluspositsiooni tagatiseks andmete seisu kuupäeval. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, märkige kõik tunnused XML-vormingus.

EI

EI

CREL83

Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistatud aluspositsiooni tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kirjeldatud prospektis. Kui on mitu kinnisvaraobjekti, liitke nende väärtused kokku.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL84

Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Andmeväljal CREL83 esitatud väärtuse valuuta.

EI

JAH

CREL85

Kinnisvara seisund

Kinnisvara seisund. Kui sobib mitu allpool loetelus esitatud seisundit, valige seisund, mis kajastab üldist kinnisvarakogumit kõige paremini.

Kehtiv volikiri (LPOA)

Pankrotivara haldamine (RCVR)

Sundtäitmisel (FCLS)

Omanduses olev kinnisvara (REOW)

Võõrandatud (DFSD)

Osaline vabastamine (PRLS)

Vabastatud (RLSD)

Sama nagu väärtpaberistamise kuupäeval (SCDT)

Erakorraline maksete vahendamine (SSRV)

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL86

Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. Kui kinnisvaraobjekte ja kuupäevi on mitu, märkige kõige hilisem kuupäev.

EI

JAH

CREL87

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREL88

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

EI

JAH

CREL89

Lubatud tähtajaületus päevades

Maksetähtaja ületanud päevade arv, mille jooksul laenuandja ei käsita makse tegemata jätmist maksviivitusena. See on seotud muudel kui tehnilistel põhjustel makse tegemata jätmisega (st makse tegemata jätmine, mille põhjuseks ei ole nt süsteemirike).

EI

JAH

CREL90

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL91

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL92

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

CREL93

Ettemaksmise tingimuste kirjeldus

Peab vastama prospektis sisalduvale teabele. Näiteks kui ettemaksmise tingimuste kohaselt tuleb maksta tasu, mis laenu esimesel aastal on 1 %, teisel aastal 0,5 % ja kolmandal aastal 0,25 %, võib see olla esitatud prospektis järgmisel kujul: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

JAH

JAH

CREL94

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.

JAH

JAH

CREL95

Tootluse säilitamise lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida võib teha aluspositsiooni ettemakseid ilma tootlust säilitamata.

EI

JAH

CREL96

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL97

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

CREL98

Graafikuväline põhisumma laekumine

Kõige viimasel kogumisperioodil saadud graafikuvälised põhiosamaksed. Intressiperioodil saadud muud põhiosamaksed, mida kasutatakse aluspositsiooni tagasimaksmiseks. Need võivad olla seotud müügituluga, vabatahtlike ettemaksetega või likvideerimisjaotistega.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL99

Likvideerimise/ettemakse kuupäev

Kõige viimane kuupäev, mil saadi graafikuväline põhiosamakse või likvideerimisjaotis.

EI

JAH

CREL100

Likvideerimise/ettemakse kood

Kood, mis on määratud kogumisperioodil saadud mis tahes graafikuvälisele põhimaksesummale või likvideerimisjaotisele.

 

Osaline likvideerimine (võlgnevuse vähendamine) (Curtailment) (PTLQ)

 

Tagasimaksmine enne lõpptähtaega (PTPY)

 

Likvideerimine või võõrandamine (LQDP)

 

Tagasiost või asendamine (RPSB)

 

Täielik tagasimaksmine lõpptähtajal (FLPY)

 

Diskonteeritud tagasimakse (DPOX)

 

Tagasimaksmine trahviga (PYPN)

 

Tagasimaksmine tootluse säilitamisega (LYMT)

 

Võlgnevuse vähendamine trahviga (CTPL)

 

Võlgnevuse vähendamine tootluse säilitamisega (CTYL)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL101

Ettemakstud intressid/intresside puudujääk

Graafikujärgsete intressimaksetega võrreldes väiksematest või suurematest tegelikest intressimaksetest tingitud ülejääk või puudujääk, mis ei ole tingitud aluspositsiooni makseviivitusest. Tuleneb muul kui graafikujärgsel maksepäeval laekunud ettemaksetest. Puudujääk – erinevus, mille võrra makstud intressisumma on väiksem graafikujärgsest intressist, mis tuli maksta aluspositsiooni maksepäeval (see kehtib ainult juhul, kui on puudujääk pärast seda, kui võlgnik on tasunud lepingu katkestamise kulud). Ülejääk – erinevus, mille võrra laekunud intressisumma on suurem aluspositsiooni intressi kogumise perioodil tasumisele kuuluvatest intressidest. Negatiivne arv tähistab puudujääki ja positiivne arv ülejääki.

Osutab kogu laenulepingule (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni summat).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL102

Makse kuupäev

Kõige viimane kuupäev, mil väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale maksti põhisumma ja intressid andmete kuupäeva seisuga. Tavaliselt aluspositsiooni intressimakse kuupäev.

EI

JAH

CREL103

Makse järgmise korrigeerimise kuupäev

Korrigeeritava intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige järgmine kuupäev, mil graafikujärgset põhisummat ja/või intressi muudetakse. Fikseeritud intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige järgmine makse kuupäev.

EI

JAH

CREL104

Järgmise makse kuupäev

Aluspositsiooni järgmise makse kuupäev.

EI

JAH

CREL105

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL106

Algne intressimäär

Aluspositsiooni kõikehõlmav intressimäär väärtpaberistatud aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.

JAH

EI

CREL107

Intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Koguintressimäär (nt EURIBOR + marginaal), mida kasutatakse väärtpaberistatud aluspositsioonilt makstava intressi arvutamiseks esimese intressimakse kuupäeval pärast väärtpaberistamise kuupäeva.

JAH

EI

CREL108

Makse esimese korrigeerimise kuupäev

Korrigeeritava intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige esimene kuupäev, mil graafikujärgset põhisummat ja/või intressi muudetakse. Fikseeritud intressimääraga aluspositsioonide puhul märkige esimene kuupäev, mil graafikujärgne põhisumma ja/või intress tasumisele kuulub (mitte väärtpaberistamisele järgnev esimene kuupäev, mil need võivad muutuda).

JAH

JAH

CREL109

Intressimäära liik

Intressimäära liik

 

Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)

 

Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX)

 

Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL)

 

Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR)

 

Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF)

 

Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL)

 

Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP)

 

Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA)

 

Allahindlus (DISC)

 

Vahetuse võimalikkus (SWIC)

 

Võlgnik vahetatud (OBLS)

 

Moodul (MODE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL110

Kehtiv intressimäär

Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.

EI

JAH

CREL111

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL112

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL113

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

EI

JAH

CREL114

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

EI

JAH

CREL115

Kehtiv indeksimäär

Indeksimäär, mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni praeguse intressimäära kindlaksmääramiseks. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni maksepäeval (andmeväli CREL102) makstud intressi arvutamiseks.

EI

JAH

CREL116

Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev

Kui aluspositsiooni lepingus on sätestatud konkreetsed indeksimäära kindlaksmääramise kuupäevad, märkige järgmine indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev.

EI

JAH

CREL117

Ümardamise ulatus

Protsent, mille ulatuses tuleks indeksimäära intressimäära kindlaksmääramisel ümardada, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingus.

EI

JAH

CREL118

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

CREL119

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

CREL120

Kehtiv viivisintressimäär

Intressimäär, mida kasutati väärtpaberistatud aluspositsiooni maksepäeval (andmeväli CREL102) makstud viivisintressi arvutamiseks.

EI

JAH

CREL121

Intresside kumuleerumine lubatud

Kas aluspositsiooni tingimusi kirjeldavate dokumentide kohaselt on lubatud intresse kumuleerida ja kapitaliseerida?

JAH

EI

CREL122

Intressiarvestusmeetod

Intressi arvutamiseks kasutatav meetod.

 

30/360 (A011)

 

Tegelik/365 (A005)

 

Tegelik/360 (A004)

 

Tegelik/Tegelik ICMA (A006)

 

Tegelik/Tegelik ISDA (A008)

 

Tegelik/Tegelik AFB (A010)

 

Tegelik/366 (A009)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL123

Tasumisele kuuluv graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku

Väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul kõige hiljutisemal maksepäeval tasumisele kuulunud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse, andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CREL124

Makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku

Väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul kõige hiljutisemal maksepäeval makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse, andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CREL125

Negatiivne amortisatsioon

Negatiivne amortisatsioon/edasilükatud intressimaksed/kapitaliseeritud intressid, trahvita. Negatiivne amortisatsioon tekib juhul, kui makseperioodil kogunenud intressid on suuremad kui graafikujärgne makse ning ülejääk lisatakse tasumata aluspositsiooni saldole. Osutab kogu laenulepingule (st ei kajasta mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni summat).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CREL126

Edasilükatud intressid

Kogu laenu (st väärtpaberistatud laen ja mis tahes muu laen, mida võlgniku laenuleping hõlmab) edasilükatud intressid. Edasilükatud intressid on summa, mille võrra on võlgniku poolt seoses hüpoteeklaenuga makstavad intressid väiksemad kui tasumata põhisumma jäägiga seoses kogunenud intressid.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CREL127

Tasumata põhisumma ja intressi puudujääk kokku

Kumulatiine põhisumma ja intress, mis tuleb tasuda kogu laenulepingu puhul (st mitte üksnes väärtpaberistatud aluspositsiooni puhul), andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL128

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

CREL129

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CREL130

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

EI

EI

CREL131

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

CREL132

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid; hõlmab kapitaliseeritud tasusid/trahve jne. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL133

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

CREL134

Viivis

Kas aluspositsiooni puhul kogunenud intress tasutakse viivisena?

EI

EI

CREL135

Tegelik viivis

Tegelik viivis, mis on makstud eelmise andmete seisu kuupäeva ja praeguse andmete seisu kuupäeva vahel. Võlgniku poolt intressiperioodil või aluspositsiooni maksepäeval makstud viivise kogusumma.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL136

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

CREL137

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL138

Saadud likvideerimisjaotis (neto)

Saadud likvideerimisjaotis (neto), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kahjumi kindlaksmääramisel, nagu ette nähtud väärtpaberistamise dokumentides. Müügist saadud netotulu näitab, kas aluspositsiooniga seoses on kahjumeid või puudujääke.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL139

Likvideerimiskulud

Likvideerimisega seotud kulud, mis tasaarvestatakse emitendi muude varadega, et määrata kindlaks kahjum, nagu ette nähtud väärtpaberistamise dokumentides. Likvideerimisega seotud kulude see osa, mis tasutakse müügist saadud netotulu arvelt, et määrata kindlaks, kas tekib kahjum.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL140

Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg

Aluspositsiooni maksete vahendaja prognoositav sissenõudmismenetluse aeg kuudes.

EI

JAH

CREL141

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL142

Täitemenetluse alguskuupäev

Kuupäev, mil võlgniku suhtes algatati sundtäitmine või haldussundi kohaldav menetlus või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.

EI

JAH

CREL143

Võla restruktureerimise strateegia kood

Võla restruktureerimise strateegia.

 

Muutmine (MODI)

 

Täitmisele pööramine (ENFR)

 

Pankrotivara haldamine (RCVR)

 

Maksejõuetus (NSOL)

 

Tähtaja pikendamine (XTSN)

 

Laenu müük (LLES)

 

Diskonteeritud tagasimaksmine (DPFF)

 

Kinnisvara omandiõiguse ülevõtmine (PPOS)

 

Lahendatud (RSLV)

 

Maksete vahendajale tagasi ülekandmise ootel (PRTS)

 

Osaluste ülekandmine sundtäitmisel (Deed in Lieu of Foreclosure) (DLFR)

 

Täielik tagasimaksmine (FPOF)

 

Kinnitused ja tagatised (REWR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL144

Muutmine

Muutmise liik.

 

Lõpptähtaja pikendamine (MEXT)

 

Amortisatsiooni muutmine (AMMC)

 

Põhisumma mahakandmine (PWOF)

 

Ajutine intressimäära alandamine (TMRR)

 

Intresside kapitaliseerimine (CINT)

 

Ettemakstud kulude (nt kindlustus, maarent) kapitaliseerimine (CPCA)

 

Kombineerimine (COMB)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL145

Erakorraline maksete vahendamine

Kas aluspositsiooni maksepäeva seisuga toimub aluspositsiooni puhul praegu erakorraline maksete vahendamine?

EI

EI

CREL146

Kõige hiljutisem erakorralisele maksete vahendajale ülekandmise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti pärast maksete vahendamise ülekandmise sündmust üle erakorralisele maksete vahendajale. Märkus: kui aluspositsiooni on kantud üle mitu korda, tuleb märkida viimase ülekandmise kuupäev.

EI

JAH

CREL147

Kõige hiljutisem esmasele maksete vahendajale tagastamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon muutub „korrigeeritud hüpoteeklaenu aluspositsiooniks“; st kuupäev, mil erakorraline maksete vahendaja tagastas aluspositsiooni peamisele/esmasele maksete vahendajale. Märkus: kui aluspositsiooni on kantud üle mitu korda, tuleb märkida kõige hiljutisem kuupäev, mil erakorraline maksete vahendaja tagastas aluspositsiooni peamisele/esmasele maksete vahendajale.

EI

JAH

CREL148

Kindlakstehtud mittesissenõutavus

Märge (JAH/EI) selle kohta, kas maksete vahendaja või erakorraline maksete vahendaja on teinud kindlaks, et tema poolt ette makstud summasid, aluspositsiooni jääki ja mis tahes muid aluspositsiooniga seotud võlgnevusi ei suudeta kinnisvara või laenu müügist või likvideerimisest saadud tuluga katta.

JAH

JAH

CREL149

Klausli rikkumine/käivitav sündmus

Klausli rikkumine/käivitav sündmus.

 

Intressikulude kattekordaja (ICRX)

 

Võlateeninduse kattekordaja (DSCR)

 

Laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LLTV)

 

Intressikulude kattekordaja või võlateeninduse kattekordaja (ICDS)

 

Intressikulude kattekordaja või võlateeninduse kattekordaja või laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (ICDL)

 

Kinnisvaraobjekti tasandil toimunud rikkumine (PROP)

 

Võlgniku tasandil toimunud rikkumine (OBLG)

 

Rentniku või väljarentimata rendipinna tasandil toimunud rikkumine (TENT)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL150

Rikkumise kuupäev

Aluspositsiooni tingimuste rikkumise kuupäev. Kui rikkumisi on mitu, varaseima rikkumise kuupäev.

JAH

JAH

CREL151

Rikkumise kõrvaldamise kuupäev

Kuupäev, mil andmeväljal CREL150 kajastatud rikkumine kõrvaldati. Kui rikkumisi on mitu, viimase rikkumise kõrvaldamise kuupäev.

EI

JAH

CREL152

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood

Kui aluspositsioon on kantud maksete vahendaja jälgimisnimekirja, märkige käesoleva määruse I lisa tabeli 2 kõige asjakohasem vastav kood. Kui kohaldada on võimalik mitut kriteeriumit, märkige kõige suurema kahjuga seotud kood.

EI

JAH

CREL153

Maksete vahendaja jälgimisnimekirja lisamise kuupäev

Kindlaksmääramise kuupäev, mil aluspositsioon lisati jälgimisnimekirja. Kui aluspositsioon eemaldati varasemal perioodil nimekirjast, kuid otsustati sinna uuesti lisada, märkige uus lisamiskuupäev.

EI

JAH

CREL154

Intressimäära vahetustehingu vastaspool

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

JAH

CREL155

Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

Märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CREL156

Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg

Aluspositsiooni tasandi intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg.

EI

JAH

CREL157

Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus

Aluspositsiooni tasandi intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL158

Valuuta vahetustehingu vastaspool

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud vahetuskursi vahetustehing, märkige vahetuskursi vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

JAH

CREL159

Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

Märkige valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CREL160

Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg

Aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg.

EI

JAH

CREL161

Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus

Aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu tinglik väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL162

Vahetustehingu vahetuskurss

Vahetuskurss, mis on kehtestatud aluspositsiooni tasandi valuuta vahetustehingu jaoks.

EI

JAH

CREL163

Muu vahetustehingu vastaspool

Aluspositsiooni puhul vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi, kui vahetustehing ei ole intressimäära ega valuuta vahetustehing. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

JAH

CREL164

Muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CREL165

Võlgnik peab hüvitama vahetustehingu katkestamise kulud

Mil määral peab võlgnik hüvitama aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu katkestamisega seotud kulud. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.

Võlgnik hüvitab kulud täielikult (TOTL)

Võlgnik hüvitab kulud osaliselt (PINO)

Võlgnik ei pea kulusid hüvitama (NOPE)

JAH

EI

CREL166

Kehtiva perioodi vahetustehingu täielik või osaline lõpetamine

Kui aluspositsiooni vahetustehing on varasema andmete seisu kuupäeva ja praeguse aruande andmete seisu kuupäeva vahel lõpetatud, märkige selle põhjus. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.

Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole reitingu alandamise tõttu (RTDW)

Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole makseviivituse tõttu (PYMD)

Vahetustehing lõpetatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole muud liiki kohustuste täitmata jätmise tõttu (CNTD)

Vahetustehing lõpetatud võlgniku täieliku või osalise ettemakse tõttu (PRPY)

Vahetustehing lõpetatud võlgniku muud liiki kohustuste täitmata jätmise tõttu (OBGD)

Muu (OTHR)

EI

JAH

CREL167

Vahetustehingu vastaspoole tehtud perioodiline netomakse

Väärtpaberistatud aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoole poolt aluspositsiooni maksepäeval tehtud makse netosumma, nagu on ette nähtud vahetuslepinguga. See ei hõlma katkestamise või lõpetamise makseid. Mitme vahetustehingu korral märkige kogusumma kõigi vahetustehingute lõikes.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL168

Aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele tasumisele kuuluvad tehingu katkestamise kulud

Mis tahes summa, mille võlgnik peab vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu osalise või täieliku lõpetamise eest maksma. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL169

Vahetustehingu katkestamisega seotud tasumata kulud

Vahetustehingu täieliku või osalise lõpetamisega seotud mis tahes tasumata kulud (kui neid on), mille peab kandma võlgnik. Mitme vahetustehingu korral märkige kogusumma kõigi vahetustehingute lõikes.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL170

Vahetustehingu vastaspoole poolt tasumisele kuuluvad vahetustehingu katkestamise kulud

Lepingu täieliku või osalise lõpetamise korral vahetustehingu vastaspoole poolt võlgnikule makstavad mis tahes summad. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREL171

Järgmine vahetustehingu korrigeerimise kuupäev

Järgmine aluspositsiooni tasandi vahetustehingu korrigeerimise kuupäev. Mitme vahetustehingu korral märkige kõige asjakohasem väärtus.

EI

JAH

CREL172

Sponsor

Aluspositsiooni sponsori nimi.

EI

JAH

CREL173

Sündikaadi korrespondentpanga juriidilise isiku tunnus

Märkige sündikaadi korrespondentpanga (st üksus, mis toimib vahendajana võlgniku ja sündikaataluspositsiooniga seotud laenuandjate vahel) juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CREL174

Maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CREL175

Maksete vahendaja nimi

Märkige aluspositsiooni maksete vahendaja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

JAH

CREL176

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

CREL177

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

CREL178

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI

CREL179

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

CREL180

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

CREL181

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

Tagatise tasandi teabe osa

CREC1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CREL1.

EI

EI

CREC2

Aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CREL5 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREC3

Algne tagatise tunnus

Tagatisele määratud algne kordumatu tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREC4

Uus tagatise tunnus

Kui andmeväljale CREC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CREC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CREC5

Tagatise liik

Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.

Auto (CARX)

Tööstussõiduk (INDV)

Veok (CMTR)

Raudteesõiduk (RALV)

Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)

Vabaaja veesõiduk (NALV)

Lennuk (AERO)

Tööpink (MCHT)

Tööstusseade (INDE)

Kontoritehnika (OFEQ)

IT-seade (ITEQ)

Meditsiiniseade (MDEQ)

Energiavaldkonna seade (ENEQ)

Ärihoone (CBLD)

Elamu (RBLD)

Tööstushoone (IBLD)

Muu sõiduk (OTHV)

Muu seade (OTHE)

Muu kinnisvara (OTRE)

Muud kaubad või varud (OTGI)

Väärtpaberid (SECU)

Garantii (GUAR)

Muu finantsvara (OTFA)

Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)

Muu (OTHR)

EI

EI

CREC6

Kinnisvaraobjekti nimi

Märkige aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti nimi.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

CREC7

Kinnisvaraobjekti aadress

Märkige aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti aadress.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

CREC8

Geograafiline piirkond – tagatis

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus füüsiline tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

CREC9

Kinnisvaraobjekti sihtnumber

Põhikinnisvaraobjekti täielik sihtnumber.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

CREC10

Nõudeõiguse järk

Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.

JAH

JAH

CREC11

Kinnisvaraobjekti seisund

Kinnisvaraobjekti seisund.

 

Kehtiv volikiri (LPOA)

 

Pankrotivara haldamine (RCVR)

 

Sundtäitmisel (FCLS)

 

Omanduses olev kinnisvara (REOW)

 

Võõrandatud (DFSD)

 

Osaline vabastamine (PRLS)

 

Vabastatud (RLSD)

 

Sama nagu väärtpaberistamise kuupäeval (SCDT)

 

Erakorraline maksete vahendamine (SSRV)

 

Muu (OTHR)

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

CREC12

Kinnisvara liik

Kinnisvara liik.

 

Haagissuvilate parkla (CRVP)

 

Autoparkla (CARP)

 

Tervishoiuasutus (HEAL)

 

Majutusasutus või hotell (HOTL)

 

Tööstushoone (IDSR)

 

Üksnes maa (LAND)

 

Vabaajaasutus (LEIS)

 

Mitmepereelamu (MULF)

 

Mitmesuguse otstarbega kinnisvara (MIXD)

 

Büroohoone (OFFC)

 

Pubi (PUBX)

 

Jae (RETL)

 

Väikeladu (SSTR)

 

Ladu (WARE)

 

Mitmesugune (VARI)

 

Muu (OTHR)

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

CREC13

Kinnisvara omandiõiguse vorm

Asjaomane kinnisvara omandiõiguse vorm. Üksnes sellise maa rentimine, kus tavaliselt asub võlgnikule kuuluv hoone või kuhu ta peab selle rendilepingu kohaselt ehitama. Sellised rendid on tavaliselt pikaajalised netorendid; võlgniku õigused ja kohustused kehtivad seni, kuni rendileping aegub või kuni see makseviivituse tõttu lõpetatakse.

 

Rendivara (LESH)

 

Omand (FREE)

 

Sega (MIXD)

 

Muu (OTHR)

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige ND5.

EI

JAH

CREC14

Kehtiv hindamispäev

Kõige hiljutisema hindamise kuupäev.

JAH

JAH

CREC15

Praegune väärtus

Kinnisvaraobjekti kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja. Kui selline hinnang ei ole kättesaadav, saab kinnisvaraobjekti praegust väärtust hinnata kinnisvara väärtuse indeksi abil, mis on piisavalt üksikasjalik kinnisvaraobjekti geograafilise asukoha ja liigi suhtes. Kui selline kinnisvara väärtuse indeks ei ole samuti kättesaadav, võib kasutada kinnisvarahinnaindeksit, mis on piisavalt üksikasjalik kinnisvaraobjekti geograafilise asukoha ja liigi suhtes, kohaldades enne seda sobivalt valitud väärtuskärbet, et võtta arvesse kinnisvaraobjekti amortisatsiooni.

Kui kajastatav tagatis ei ole kinnisvaratagatis, märkige tagatise kõige viimane väärtus, nagu on hinnanud sõltumatu välis- või sisehindaja või nende puudumise korral algataja.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CREC16

Praegune hindamismeetod

Meetod, mille kohaselt arvutati andmeväljal CREC15 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.

Täielik sise- ja väliskontroll (FALL)

Täielik, üksnes väliskontroll (FEXT)

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

Indekseeritud (IDXD)

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA)

Maksuamet (TXAT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREC17

Praegune hindamise alus

Kõige hiljutisema hindamise alus.

 

Turuväärtus (OPEN)

 

Tühja kinnisvara väärtus (VCNT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREC18

Algne hindamismeetod

Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal.

 

Täielik sise- ja väliskontroll (FALL)

 

Täielik, üksnes väliskontroll (FEXT)

 

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

 

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

 

Indekseeritud (IDXD)

 

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

 

Kinnisvarahaldur/kinnisvaramaakler (MAEA)

 

Maksuamet (TXAT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CREC19

Tagatise väärtpaberistamise kuupäev

Kuupäev, mil kinnisvaraobjekt/tagatis anti aluspositsiooni tagatiseks. Kui see kinnisvaraobjekt/tagatis asendati, märkige asendamise kuupäev. Kui kinnisvaraobjekt/tagatis oli algse väärtpaberistamise osa, on selleks väärtpaberistamise kuupäev.

JAH

EI

CREC20

Aluspositsioonist eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Kui aluspositsiooni tagatiseks on mitu kinnisvaraobjekti/tagatist, aluspositsioonist kinnisvaraobjektile/tagatisele eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga. See võib olla sätestatud aluspositsiooni lepingus; muul juhul määrake väärtuse või netotegevustulu alusel.

JAH

JAH

CREC21

Praegune aluspositsioonist eraldatud osa protsentides

Aluspositsioonist tagatisele eraldatud osa protsentides aluspositsiooni maksepäeva seisuga. Kui aluspositsiooni tagatiseks on mitu tagatist, peab kõigi osade summa olema 100 %. See võib olla sätestatud aluspositsiooni lepingus; muul juhul määrake väärtuse (netotegevustulu) alusel.

EI

JAH

CREC22

Väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistatud aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti/tagatise väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, nagu on kirjeldatud prospektis.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREC23

Väärtpaberistamisel hindaja nimi

Selle hindamisettevõtte nimi, kes hindas kinnisvaraobjekti/tagatise väärtust väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

EI

JAH

CREC24

Väärtpaberistamisel hindamise kuupäev

Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi.

EI

JAH

CREC25

Ehitamise aasta

Aasta, mil kinnisvaraobjekt hindamisaruande või aluspositsiooni dokumendi kohaselt ehitati.

JAH

JAH

CREC26

Viimase renoveerimise aasta

Aasta, mil viidi hindamisaruande või aluspositsiooni dokumendi kohaselt lõpule kinnisvara viimane põhjalik renoveerimine/uued ehitustööd.

JAH

JAH

CREC27

Üksuste arv

Kui kinnisvara liik on mitmepereelamu, märkige korterite arv; majutusasutuse/hotelli/tervishoiuasutuse puhul märkige voodikohtade arv; haagissuvilate parkla puhul haagissuvilakohtade arv; öömaja puhul tubade arv; väikeladude puhul laoruumide arv.

EI

JAH

CREC28

Netopind ruutmeetrites

Aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav netopind ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.

EI

JAH

CREC29

Äripind

Aluspositsiooni tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav äripind (neto) ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.

EI

JAH

CREC30

Elamispind

Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav elamispind (neto) ruutmeetrites vastavalt kõige viimasele hindamisaruandele.

EI

JAH

CREC31

Kinnitatud netopõrandapind

Kas hindaja (kõige hiljutisema hindamise käigus) kontrollis kinnisvaraobjekti netopõrandapinna suurust?

JAH

JAH

CREC32

Kasutus praeguse kuupäeva seisuga

Uusima saadud rendiregistri/rendigraafiku kuupäev. Majutusasutuste (hotellid) ja tervishoiuasutuse puhul märkige keskmine täituvus perioodil, mille kohta esitatakse finantsaruanded.

EI

JAH

CREC33

Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Allkirjastatud rendilepingutega hõlmatud renditava pinna osakaal protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, kui see on prospektis avalikustatud (k.a olukorrad, kus rentnikud maksavad renti, kuid pinda ei kasuta).

EI

JAH

CREC34

Füüsilise kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistamise ajal tegelikult kasutatava rendipinna (st rentnikud kasutavad pinda ja pind ei ole vaba) protsent, kui see on prospektis avalikustatud. Saadakse rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.

EI

JAH

CREC35

Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREC36

Finantsteabe kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Prospektis esitatud teabe puhul kasutatud finantsteabe lõppkuupäev (nt periood aasta algusest praeguseni, aasta, kvartal, viimased 12 kuud).

JAH

JAH

CREC37

Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CREC38

Kõige hiljutisem finantsteave perioodi alguskuupäeva seisuga

Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) esimene päev.

JAH

JAH

CREC39

Kõige hiljutisem finantsteave perioodi lõppkuupäeva seisuga

Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) finantsteabe lõppkuupäev.

JAH

JAH

CREC40

Kõige hiljutisem tulu

Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kogutulu kinnisvaraobjekti puhul.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CREC41

Kõige hiljutisemad tegevuskulud

Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kogu tegevuskulu kinnisvaraobjekti puhul. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CREC42

Kõige hiljutisemad kapitalikulud

Kõige hiljutisema finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, periood aasta algusest praeguseni või viimased 12 kuud) kapitalikulud (vastandatuna remondile ja hooldusele) kinnisvaraobjekti puhul.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CREC43

Makstav maarent

Kui kinnisvara on renditud, märkige rendileandjale makstav praegune aastarent.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREC44

Kaalutud keskmine rendiperiood

Kaalutud keskmine rendiperiood aastates, kasutades kaaluna kõige hiljutisemat kättesaadavat rendiväärtust.

EI

JAH

CREC45

Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg

Märkige varaseim rendiomandiõiguse lõppemise kuupäev.

EI

JAH

CREC46

Lepinguline aastane renditulu

Lepinguline aastane renditulu, mis on tuletatud võlgniku uusimast rendigraafikust.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CREC47

1–12 kuu jooksul lõppev tulu

1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

JAH

JAH

CREC48

13–24 kuu jooksul lõppev tulu

13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

JAH

JAH

CREC49

25–36 kuu jooksul lõppev tulu

25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

JAH

JAH

CREC50

37–48 kuu jooksul lõppev tulu

37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

JAH

JAH

CREC51

49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

JAH

JAH

Rentniku tasandi teabe osa

CRET1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CREL1.

EI

EI

CRET2

Aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CREL5 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRET3

Tagatise tunnus

Tagatise kordumatu tunnus. Kaardistamise võimaldamiseks peab see vastama andmeväljal CREC4 märgitud tunnusele.

EI

EI

CRET4

Rentniku tunnus

Rentniku kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRET5

Rentniku nimi

Praeguse rentniku nimi. Kui rentnik on füüsiline isik, tuleb sellele andmeväljale märkida sama kanne nagu on andmeväljal CRET4.

JAH

EI

CRET6

Tegevusala NACE kood

Rentniku tegevusala NACE kood, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006  (1).

JAH

JAH

CRET7

Rendilepingu lõppemise kuupäev

Praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

CRET8

Makstav rent

Praeguse rentniku makstav aastane rent.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRET9

Rendi valuuta

Valuuta, milles renti makstakse.

EI

JAH


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).


IV LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – ETTEVÕTTED

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CRPL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

CRPL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale CRPL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale CRPL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

CRPL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

CRPL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

CRPL9

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

CRPL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

CRPL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

CRPL12

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

JAH

CRPL13

Kliendi liik

Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel

 

Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)

 

Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)

 

Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)

 

Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)

 

Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)

 

Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CRPL14

Tegevusala NACE kood

Võlgniku tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.

JAH

JAH

CRPL15

Basel III kohane võlgniku segment

Basel III kohane võlgniku segment.

 

Äriühing (CORP)

 

Äriühinguna käsitatav väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEX)

 

Jae (RETL)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CRPL16

Ettevõtja suurus

Ettevõtja liigitus suuruse järgi vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisale.

 

Mikroettevõtja (MICE), kellel on vähem kui 10 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot

 

Väikeettevõtja (SMAE), kellel on vähem kui 50 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot

 

Keskmise suurusega ettevõtja (MEDE), kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot

 

Suurettevõtja (LARE), kes ei ole mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtja.

 

Füüsiline isik (NATP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CRPL17

Tulu

Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CRPL18

Koguvõlg

Võlgniku koguvõlg, sealhulgas asjaomase aluspositsiooni puhul antud rahastus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CRPL19

EBITDA (intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum)

Jätkuvatest tegevusvaldkondadest saadav korduvtulu pluss intressid, maksud ja amortisatsioon.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CRPL20

Ettevõtte väärtus

Ettevõtte väärtus, st turukapitalisatsioon pluss võlg, vähemusosalus ja eelisaktsiad, miinus raha ja raha ekvivalendid kokku.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CRPL21

Vaba rahavoog

Netotulu pluss mitterahalised kulud pluss intress x (1 – maksumäär) pluss pikaajalised investeeringud, miinus investeeringud käibekapitali. Mitterahalised kulud hõlmavad kulumit, amortisatsiooni, ammendumist, aktsiapõhist hüvitist ja varade väärtuse langust.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CRPL22

Finantsteabe kuupäev

Selle aluspositsiooni võlgnikku käsitleva finantsteabe (nt EBITDA) kuupäev.

JAH

JAH

CRPL23

Finantsaruannete valuuta

Finantsaruannete aruandlusvaluuta.

JAH

EI

CRPL24

Võlakohustuse liik

Võlakohustuse liik.

 

Laen või liising (LOLE)

 

Garantii (DGAR)

 

Lihtvekslid (PRMS)

 

Osalusõigus (PRTR)

 

Arvelduskrediit (ODFT)

 

Akreditiiv (LCRE)

 

Käibekapitalilaen (WCFC)

 

Omakapital (EQUI)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

CRPL25

Väärtpaberistatud nõuded

Millised selle aluspositsiooniga seotud nõuded on väärtpaberistatud.

 

Põhisumma ja intressid (PRIN)

 

Üksnes põhisumma (PRPL)

 

Üksnes intressid (INTR)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

CRPL26

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Aluspositsioonile määratud ISIN kood, kui see on asjakohane.

EI

JAH

CRPL27

Nõudeõiguse järk

Võlainstrumendi nõudeõiguse järk.

 

Kõrgema nõudeõiguse järguga võlainstrument (SNDB)

 

Mezzanine-võlainstrument (MZZD)

 

Madalama nõudeõiguse järguga võlainstrument (JUND)

 

Allutatud võlainstrument (SBOD)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL28

Sündikaat

Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?

JAH

EI

CRPL29

Finantsvõimendusega tehing

Kas aluspositsioon on finantsvõimendusega tehing, nagu on määratletud järgmises dokumendis: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

EI

EI

CRPL30

Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri hallatav

Kas aluspositsiooni haldab ka kollateraliseeritud laenukohustuste haldur?

EI

JAH

CRPL31

Mitterahaline makse

Kas aluspositsiooni puhul tehakse praegu mitterahalisi makseid? (st intressi makstakse kapitaliseeritud põhisumma kujul)

JAH

EI

CRPL32

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

CRPL33

Algatamise kuupäev

Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.

JAH

EI

CRPL34

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

CRPL35

Algatamise kanal

Aluspositsiooni algatamise kanal

 

Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)

 

Maakler (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CRPL36

Otstarve

Aluspositsiooni otstarve.

 

Arvelduskrediit või käibekapital (OVRD)

 

Uus investeering rajatistesse ja seadmetesse (EQPI)

 

Uus infotehnoloogia investeering (INFT)

 

Olemasolevate rajatiste, seadmete või tehnoloogia uuendamine (RFBR)

 

Ühinemine ja omandamine (MGAQ)

 

Muu laienemisega seotud otstarve (OEXP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CRPL37

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

CRPL38

Põhisumma algsaldo

Aluspositsiooni algsaldo (koos tasudega).

See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CRPL39

Põhisumma jooksevsaldo

Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL40

Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma

Kogu põhisumma, mis kuulub kõrgemasse nõudeõiguse järku kui aluspositsioon (sh teiste laenuandjate hoitavad summad). Kui kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma puudub, sisestage 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CRPL41

Turuväärtus

Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamiste puhul märkige tagatise turuväärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL42

Krediidilimiidi kogusumma

Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.

See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.

See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL43

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

CRPL44

Müügioptsiooni kuupäev

Kui on olemas aluspositsiooni tagasimüügi optsioon, märkige kuupäev, mil optsiooni võib kasutada. Kui kuupäev ei ole teada (nt kui tegemist on Ameerika-tüüpi optsiooniga), märkige 31. detsember 2099.

EI

JAH

CRPL45

Müügioptsiooni täitmishind

Kui on olemas aluspositsiooni tagasimüügi optsioon, märkige optsiooni täitmishind. Kui täitmishind on liikuv (nt kui tegemist on tagasivaatelise optsiooniga), märkige täitmishinna parim hinnang andmete kuupäeva seisuga.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL46

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

CRPL47

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

JAH

JAH

CRPL48

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL49

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL50

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL51

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CRPL52

Intressimäära liik

Intressimäära liik

 

Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FLIF)

 

Aluspositsioon, millel on ujuv intressimäär, mis on seotud ühe indeksiga ja tulevikus teise indeksiga (FINX)

 

Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär (kogu kehtivuse jooksul) (FXRL)

 

Fikseeritud, intressimäära korrigeeritakse tulevikus perioodiliselt (FXPR)

 

Aluspositsioon, millel on fikseeritud intressimäär, mis muutub tulevikus kohustuslikult ujuvaks (FLCF)

 

Aluspositsioon, millel on alampiiriga ujuv intressimäär (FLFL)

 

Aluspositsioon, millel on ülempiiriga ujuv intressimäär (CAPP)

 

Aluspositsioon, millel on alam- ja ülempiiriga ujuv intressimäär (FLCA)

 

Allahindlus (DISC)

 

Vahetuse võimalikkus (SWIC)

 

Võlgnik vahetatud (OBLS)

 

Moodul (MODE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL53

Kehtiv intressimäär

Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.

EI

JAH

CRPL54

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL55

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL56

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

EI

JAH

CRPL57

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

EI

JAH

CRPL58

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

CRPL59

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

CRPL60

Korrigeeritud marginaal 1

Aluspositsiooni marginaal esimese korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.

Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.

JAH

JAH

CRPL61

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1

Intressimäära järgmised muutused (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).

JAH

JAH

CRPL62

Korrigeeritud marginaal 2

Aluspositsiooni marginaal teise korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.

Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.

JAH

JAH

CRPL63

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2

Intressimäära teise muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).

JAH

JAH

CRPL64

Korrigeeritud marginaal 3

Aluspositsiooni marginaal kolmanda korrigeerimise kuupäeval. See hõlmab üksnes lepingulisi muutusi marginaalis (nt +50 baaspunktilt +100 baaspunktile) või alusindeksis (nt 3 kuu EUIBORilt 1 kuu EURIBORile), mida kasutatakse intressi arvutamiseks. See andmeväli ei hõlma indeksi perioodilise korrigeerimise (nt 1 kuu EURIBORi korrigeerimine igal kuul) kuupäeva.

Sellele andmeväljale tuleb märkida kogu korrigeeritud marginaal, mitte marginaali muutus.

JAH

JAH

CRPL65

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3

Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev (nt diskontomarginaali muutused, fikseeritud perioodi lõpp, aluspositsiooni uuesti fikseerimine jne; see ei ole järgmine LIBORi/EURIBORi/indeksi korrigeerimise kuupäev).

JAH

JAH

CRPL66

Korrigeeritud intressimääraindeks

Järgmine intressimääraindeks.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CRPL67

Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood

Järgmise intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CRPL68

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

CRPL69

Aastas lubatud ettemaksete protsent

Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).

JAH

JAH

CRPL70

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.

JAH

JAH

CRPL71

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL72

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

CRPL73

Ettemakse kuupäev

Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.

JAH

JAH

CRPL74

Kumulatiivsed ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CRPL75

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

CRPL76

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

CRPL77

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CRPL78

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

EI

EI

CRPL79

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

CRPL80

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

CRPL81

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL82

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

CRPL83

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL84

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL85

Sissenõudmise allikas

Sissenõudmise allikad.

 

Tagatise likvideerimine (LCOL)

 

Garantiide täitmisele pööramine (EGAR)

 

Täiendav laenuandmine (ALEN)

 

Raha sissenõudmine (CASR)

 

Sega (MIXD)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPL86

Regressiõigus

Kas selle aluspositsiooni puhul on regressiõigus (täielik või osaline) võlgniku varade suhtes lisaks tagatisest saadavatele tuludele?

JAH

JAH

CRPL87

Hoiuste summa

Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).

Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.

Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL88

Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige selle tinglik väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL89

Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

Märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CRPL90

Intressimäära vahetustehingu vastaspool

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige intressimäära vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

JAH

CRPL91

Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud intressimäära vahetustehing, märkige selle lõpptähtaeg.

EI

JAH

CRPL92

Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle tinglik väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPL93

Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle vastaspoole juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

JAH

CRPL94

Valuuta vahetustehingu vastaspool

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud vahetuskursi vahetustehing, märkige vahetuskursi vahetustehingu vastaspoole täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

JAH

CRPL95

Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg

Kui aluspositsiooni puhul on tehtud valuuta vahetustehing, märkige selle lõpptähtaeg.

EI

JAH

CRPL96

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

CRPL97

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

CRPL98

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

CRPL99

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

CRPL100

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

CRPL101

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI

Tagatise tasandi teabe osa

CRPC1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus nagu on andmeväljal CRPL1.

EI

EI

CRPC2

Aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljal CRPL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPC3

Algne tagatise tunnus

Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPC4

Uus tagatise tunnus

Kui andmeväljale CRPC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CRPC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CRPC5

Geograafiline piirkond – tagatis

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

CRPC6

Kaitse liik

Kaitse liik.

 

Tagatis (COLL)

 

Garantii, millel on täiendav tagatis (GCOL)

 

Garantii, millel ei ole täiendavat tagatist (GNCO)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

CRPC7

Tasu liik

Tagatise kaitse liik. Garantii korral osutab see andmeväli kõnealust garantiid toetava tagatise mis tahes kaitsele. „Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms“ osutab olukorrale, kus algatajal või algsel laenuandjal (nagu on asjakohane) on tagasivõtmatult ja tingimusteta lubatud ühepoolselt määrata mis tahes ajal tulevikus seoses tagatisega tasu, ilma et selleks oleks vaja võlgniku või garantiiandja heakskiitu.

 

Fikseeritud tasu (FXCH)

 

Muutuvtasu (FLCH)

 

Tasu puudub (NOCG)

 

Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms (ATRN)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CRPC8

Nõudeõiguse järk

Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.

JAH

JAH

CRPC9

Tagatise liik

Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.

Auto (CARX)

Tööstussõiduk (INDV)

Veok (CMTR)

Raudteesõiduk (RALV)

Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)

Vabaaja veesõiduk (NALV)

Lennuk (AERO)

Tööpink (MCHT)

Tööstusseade (INDE)

Kontoritehnika (OFEQ)

IT-seade (ITEQ)

Meditsiiniseade (MDEQ)

Energiavaldkonna seade (ENEQ)

Ärihoone (CBLD)

Elamu (RBLD)

Tööstushoone (IBLD)

Muu sõiduk (OTHV)

Muu seade (OTHE)

Muu kinnisvara (OTRE)

Muud kaubad või varud (OTGI)

Väärtpaberid (SECU)

Garantii (GUAR)

Muu finantsvara (OTFA)

Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)

Muu (OTHR)

EI

EI

CRPC10

Praegune väärtus

Tagatise kõige viimane väärtus. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis seda garantiid toetab.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CRPC11

Praegune hindamismeetod

Meetod, millega arvutati andmeväljal CRPC10 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.

Täielik hindamine (FAPR)

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

Indekseeritud (IDXD)

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

Ostuhind (PPRI)

Väärtuskärbe (HCUT)

Turuhinnas hindamine (MTTM)

Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CRPC12

Kehtiv hindamispäev

Andmeväljal CRPC10 esitatud tagatise kõige viimase väärtuse kuupäev.

JAH

JAH

CRPC13

Algne väärtus

Tagatise algne väärtus algse aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CRPC14

Algne hindamismeetod

Meetod, mille kohaselt arvutati tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal, nagu on esitatud andmeväljal CRPC13.

Täielik hindamine (FAPR)

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

Indekseeritud (IDXD)

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

Ostuhind (PPRI)

Väärtuskärbe (HCUT)

Turuhinnas hindamine (MTTM)

Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CRPC15

Algne hindamispäev

Andmeväljal CRPC13 esitatud füüsilise või finantstagatise algne hindamispäev.

JAH

JAH

CRPC16

Müügi kuupäev

Tagatise müümise kuupäev.

EI

JAH

CRPC17

Müügihind

Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CRPC18

Tagatise valuuta

Valuuta, milles väljal CRPC10 esitatud väärtus on nomineeritud.

EI

JAH

CRPC19

Garantiiandja riik

Jurisdiktsioon, kus garantiiandja on asutatud.

EI

JAH

CRPC20

Garantiiandja – ESA allsektor

Garantiiandja ESA 2010 liigitus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 („ESA 2010“)  (1). Sellele andmeväljale tuleb märkida allsektori tasandi andmed. Kasutage üht käesoleva määruse I lisa tabelis 1 olevat koodi.

EI

JAH


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).


V LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – AUTO

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

AUTL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

AUTL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

AUTL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale AUTL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal AUTL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

AUTL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

AUTL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale AUTL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal AUTL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

AUTL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

AUTL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

AUTL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

AUTL9

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

AUTL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

AUTL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

AUTL12

Tööalane staatus

Esmavõlgniku tööalane staatus

 

Töötaja – erasektor (EMRS)

 

Töötaja – avalik sektor (EMBL)

 

Töötaja – sektor teadmata (EMUK)

 

Töötu (UNEM)

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)

 

Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)

 

Üliõpilane (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL13

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

JAH

AUTL14

Võlgniku õiguslik vorm

Kliendi õiguslik vorm

 

Aktsiaselts (PUBL)

 

Osaühing (LLCO)

 

Täisühing (PNTR)

 

Üksikisik (INDV)

 

Valitsemissektori üksus (GOVT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL15

Kliendi liik

Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel

 

Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)

 

Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)

 

Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)

 

Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)

 

Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)

 

Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL16

Esmane sissetulek

Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL17

Esmase sissetuleku liik

Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale AUTL16.

 

Aastane brutosissetulek (GRAN)

 

Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)

 

Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)

 

Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)

 

Kasutada olev sissetulek (DSPL)

 

Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL18

Esmase sissetuleku valuuta

Esmase võlgniku sissetuleku valuuta. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige andmeväljal AUTL20 esitatud tulu valuuta.

JAH

JAH

AUTL19

Esmase sissetuleku kontroll

Esmase sissetuleku kontroll

 

Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)

 

Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)

 

Kontrollitud (VRFD)

 

Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)

 

Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL20

Tulu

Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL21

Finantsaruannete valuuta

Finantsaruannete aruandlusvaluuta.

JAH

JAH

AUTL22

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

AUTL23

Toote liik

Toote liik liisinguandja määratluse kohaselt.

 

(Isiklik) lepinguga ost (PPUR)

 

(Isiklik) lepingupõhine rent (PPUR)

 

Järelmaksuga ost (HIRP)

 

Liisinguga ost (LEAP)

 

Kapitalirent (FNLS)

 

Kasutusrent (OPLS)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

AUTL24

Algatamise kuupäev

Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.

JAH

EI

AUTL25

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

AUTL26

Algne kestus

Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.

JAH

JAH

AUTL27

Algatamise kanal

Aluspositsiooni algatamise kanal

 

Automüügiettevõte (ADLR)

 

Maakler (BROK)

 

Otse (DIRE)

 

Kaudne (IDRT)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

AUTL28

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

AUTL29

Põhisumma algsaldo

Võlgniku aluspositsiooni põhisumma jääk või diskonteeritud liisingu jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL30

Põhisumma jooksevsaldo

Võlgniku aluspositsiooni (või diskonteeritud liisingu) jääk andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki sõidukiga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL31

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

AUTL32

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL33

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

EI

JAH

AUTL34

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

AUTL35

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

AUTL36

Maksemeetod

Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).

 

Otsekorraldus (CDTX)

 

Püsikorraldus (SORD)

 

Tšekk (CHKX)

 

Raha (CASH)

 

Pangaülekanne (ei ole otsekorraldus ega püsikorraldus) (BTRA)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL37

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL38

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL39

Sissemakse summa

Käsiraha/sissemakse suurus aluspositsiooni algatamisel (hõlmab sisseostetavate sõidukite väärtust jne).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL40

Kehtiv intressimäär

Aluspositsiooni suhtes kohaldatav brutointressimäär või diskontomäär. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.

EI

JAH

AUTL41

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

AUTL42

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

AUTL43

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

EI

JAH

AUTL44

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

EI

JAH

AUTL45

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

AUTL46

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

AUTL47

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

AUTL48

Aastas lubatud ettemaksete protsent

Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).

JAH

JAH

AUTL49

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL50

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

AUTL51

Ettemakse kuupäev

Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.

JAH

JAH

AUTL52

Kumulatiivsed ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL53

Tootja

Sõiduki tootja kaubamärginimi.

Nt märkige „Škoda“, mitte „Volkswagen“.

JAH

EI

AUTL54

Mudel

Automudeli nimi.

JAH

EI

AUTL55

Registreerimise aasta

Aasta, mil auto registreeriti.

JAH

JAH

AUTL56

Uus või kasutatud

Sõiduki seisukord aluspositsiooni algatamise hetkel.

 

Uus (NEWX)

 

Kasutatud (USED)

 

Näidis (DEMO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

AUTL57

Energiamärgise näitaja

Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

AUTL58

Energiamärgise väljaandja nimi

Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

AUTL59

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Aluspositsiooni saldo ja auto väärtuse suhtarv algatamisel.

JAH

EI

AUTL60

Algne väärtus

Sõiduki müügihind aluspositsiooni algatamise kuupäeval. Kasutatud auto puhul märkige auto turuväärtus või müügihind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

AUTL61

Sõiduki algne jääkväärtus

Vara hinnanguline jääkväärtus liisingu algatamise kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL62

Ostuvõimaluse hind

Summa, mille võlgnik peab sõiduki omanikuks saamiseks maksma liisingu või aluspositsiooni lõppemisel; muu kui andmeväljal AUTL63 osutatud makse.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL63

Väärtpaberistatud jääkväärtus

Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL64

Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus

Kui jääkväärtus on väärtpaberistatud, märkige kõige hiljutisem sõiduki hinnanguline jääkväärtus lepingu lõppemisel. Kui ajakohastusi ei ole, märkige algne hinnanguline jääkväärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL65

Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev

Kui jääkväärtus on väärtpaberistatud, märkige sõiduki jääkväärtuse kõige hiljutisema hindamise kuupäev. Kui jääkväärtust ei ole ajakohastatud, märkige algne hindamispäev.

EI

JAH

AUTL66

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

AUTL67

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

AUTL68

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

AUTL69

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

EI

EI

AUTL70

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

AUTL71

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

AUTL72

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL73

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

AUTL74

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL75

Jääkväärtuse kahjum

Sõiduki tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum. Kui jääkväärtus ei ole väärtpaberistatud, märkige ND5.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

AUTL76

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL77

Müügihind

Sundvõõrandamisel korral sõiduki müügil saadud hind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL78

Hoiuste summa

Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).

Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.

Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

AUTL79

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

AUTL80

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

AUTL81

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

AUTL82

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

AUTL83

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

AUTL84

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI


VI LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – TARBIJA

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CMRL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

CMRL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CMRL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale CMRL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CMRL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CMRL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CMRL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale CMRL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CMRL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CMRL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

CMRL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

CMRL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

CMRL9

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

CMRL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

CMRL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

CMRL12

Tööalane staatus

Esmavõlgniku tööalane staatus

 

Töötaja – erasektor (EMRS)

 

Töötaja – avalik sektor (EMBL)

 

Töötaja – sektor teadmata (EMUK)

 

Töötu (UNEM)

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)

 

Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)

 

Üliõpilane (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CMRL13

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

JAH

CMRL14

Kliendi liik

Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel

 

Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)

 

Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)

 

Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)

 

Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)

 

Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)

 

Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CMRL15

Esmane sissetulek

Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CMRL16

Esmase sissetuleku liik

Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale CMRL15.

 

Aastane brutosissetulek (GRAN)

 

Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)

 

Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)

 

Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)

 

Kasutada olev sissetulek (DSPL)

 

Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CMRL17

Esmase sissetuleku valuuta

Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.

JAH

EI

CMRL18

Esmase sissetuleku kontroll

Esmase sissetuleku kontroll

 

Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)

 

Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)

 

Kontrollitud (VRFD)

 

Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)

 

Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CMRL19

Palgaga/pensioniga tagatud

Kas personaalne aluspositsioon kuulub pensioniga tagatud aluspositsioonide/palgaga tagatud aluspositsioonide (st cessione del quinto) hulka?

JAH

EI

CMRL20

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

CMRL21

Algatamise kuupäev

Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.

JAH

EI

CMRL22

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

CMRL23

Algne kestus

Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.

JAH

JAH

CMRL24

Algatamise kanal

Algatamise kanal

 

Internet (WEBI)

 

Filiaal (BRCH)

 

Telefon (TLSL)

 

Müügipunkt (STND)

 

Post (POST)

 

Vahendusplatvorm (White Label) (WLBL)

 

Ajakiri (MGZN)

 

Automüügiettevõte (ADLR)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CMRL25

Otstarve

Laenu otstarve

 

Koolitus (TUIT)

 

Elamiskulud (LEXP)

 

Meditsiiniline (MDCL)

 

Kodu renoveerimine (HIMP)

 

Kodumasinad või mööbel (APFR)

 

Reisimine (TRVL)

 

Võla konsolideerimine (DCON)

 

Uus auto (NCAR)

 

Kasutatud auto (UCAR)

 

Muu sõiduk (OTHV)

 

Varustus (EQUP)

 

Kinnisvara (PROP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CMRL26

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

CMRL27

Põhisumma algsaldo

Aluspositsiooni põhisumma algsaldo (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CMRL28

Põhisumma jooksevsaldo

Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL29

Krediidilimiidi kogusumma

Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.

See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.

See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL30

Uuenemise lõpptähtaeg

Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate aluspositsioonide puhul kuupäev, mil paindlikkust võimaldavad omadused peaksid aeguma, st mil uuenemisperiood lõppeb.

EI

JAH

CMRL31

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

CMRL32

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

CMRL33

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

EI

JAH

CMRL34

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CMRL35

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CMRL36

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL37

Kehtiv intressimäär

Aastane brutomäär, mille alusel arvutatakse väärtpaberistatud aluspositsiooni jooksva perioodi graafikujärgne intress. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.

EI

JAH

CMRL38

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CMRL39

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CMRL40

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

EI

JAH

CMRL41

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

EI

JAH

CMRL42

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

CMRL43

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

EI

JAH

CMRL44

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

CMRL45

Aastas lubatud ettemaksete protsent

Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).

JAH

JAH

CMRL46

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.

JAH

JAH

CMRL47

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL48

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

CMRL49

Ettemakse kuupäev

Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.

JAH

JAH

CMRL50

Kumulatiivsed ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

CMRL51

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

CMRL52

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

CMRL53

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CMRL54

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

EI

EI

CMRL55

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

CMRL56

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

CMRL57

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL58

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

CMRL59

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL60

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL61

Hoiuste summa

Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).

Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.

Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CMRL62

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

CMRL63

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

CMRL64

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

CMRL65

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

CMRL66

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

CMRL67

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI

CMRL68

Energiamärgise näitaja

Tagatise energiamärgise näitaja algatamise ajal:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CMRL69

Energiamärgise väljaandja nimi

Märkige energiamärgise väljaandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH


VII LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – KREDIITKAART

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

CCDL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

CCDL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CCDL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale CCDL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CCDL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CCDL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CCDL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale CCDL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal CCDL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

CCDL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

CCDL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

CCDL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

CCDL9

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

CCDL10

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

CCDL11

Tööalane staatus

Esmavõlgniku tööalane staatus

 

Töötaja – erasektor (EMRS)

 

Töötaja – avalik sektor (EMBL)

 

Töötaja – sektor teadmata (EMUK)

 

Töötu (UNEM)

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)

 

Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)

 

Üliõpilane (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CCDL12

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

JAH

CCDL13

Kliendi liik

Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel

 

Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)

 

Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)

 

Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)

 

Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)

 

Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)

 

Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CCDL14

Esmane sissetulek

Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

CCDL15

Esmase sissetuleku liik

Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale CCDL14.

 

Aastane brutosissetulek (GRAN)

 

Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)

 

Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)

 

Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)

 

Kasutada olev sissetulek (DSPL)

 

Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CCDL16

Esmase sissetuleku valuuta

Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.

JAH

EI

CCDL17

Esmase sissetuleku kontroll

Esmase sissetuleku kontroll

 

Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)

 

Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)

 

Kontrollitud (VRFD)

 

Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)

 

Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

CCDL18

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

CCDL19

Algatamise kuupäev

Kuupäev, mil konto avati.

JAH

EI

CCDL20

Algatamise kanal

Algatamise kanal

 

Internet (WEBI)

 

Filiaal (BRCH)

 

Telefon (TLSL)

 

Müügipunkt (STND)

 

Post (POST)

 

Vahendusplatvorm (White Label) (WLBL)

 

Ajakiri (MGZN)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

CCDL21

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

CCDL22

Põhisumma jooksevsaldo

Sisestage võlgniku praegu võlgnetav kogusumma (sealhulgas kõik tasud ja intressid) asjaomase konto puhul.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CCDL23

Krediidilimiidi kogusumma

Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.

See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.

See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CCDL24

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

CCDL25

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

EI

JAH

CCDL26

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CCDL27

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CCDL28

Tasumisele kuuluv summa

Järgmine minimaalne graafikujärgne makse, mille võlgnik peab tegema.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CCDL29

Kehtiv intressimäär

Kaalutud keskmine aastane kogutootlus, sealhulgas kõik viimasel arvelduspäeval kohaldatavad tasud (st see on arvelduslik, mitte rahaline tootlus).

EI

JAH

CCDL30

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CCDL31

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

CCDL32

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

CCDL33

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

CCDL34

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil konto puhul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

CCDL35

Võlgnevuste päevade arv

Märkige, mitu päeva on konto olnud võlgnevuses (andmete seisu kuupäeval). Kui konto ei ole võlgnevuses, sisestage 0.

EI

EI

CCDL36

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

CCDL37

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

CCDL38

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

CCDL39

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CCDL40

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

CCDL41

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

CCDL42

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

CCDL43

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

CCDL44

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

CCDL45

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

CCDL46

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

CCDL47

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI


VIII LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – LIISING

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

LESL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

LESL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

LESL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale LESL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal LESL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

LESL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

LESL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale LESL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal LESL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

LESL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

LESL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

LESL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

LESL9

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

LESL10

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

EI

LESL11

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

EI

LESL12

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

JAH

LESL13

Basel III kohane võlgniku segment

Basel III kohane võlgniku segment.

 

Äriühing (CORP)

 

Äriühinguna käsitatav väike ja keskmise suurusega ettevõtja (SMEX)

 

Jae (RETL)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

LESL14

Kliendi liik

Kliendi liik väärtpaberistamise algatamisel

 

Uus klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (CNEO)

 

Uus klient, töötaja/seotud algataja grupiga (CEMO)

 

Uus klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (CNRO)

 

Varasem klient, ei ole töötaja/ei ole seotud algataja grupiga (ENEO)

 

Varasem klient, töötaja/seotud algataja grupiga (EEMO)

 

Varasem klient, puudub märge töötamise/seotuse kohta (ENRO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

LESL15

Tegevusala NACE kood

Liisinguvõtja tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.

JAH

JAH

LESL16

Ettevõtja suurus

Ettevõtja liigitus suuruse järgi vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisale.

 

Mikroettevõtja (MICE), kellel on vähem kui 10 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot

 

Väikeettevõtja (SMAE), kellel on vähem kui 50 töötajat ning kelle aastakäive ja/või aasta bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot

 

Keskmise suurusega ettevõtja (MEDE), kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot

 

Suurettevõtja (LARE), kes ei ole mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtja

 

Füüsiline isik (NATP)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

LESL17

Tulu

Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL18

Finantsaruannete valuuta

Finantsaruannete aruandlusvaluuta.

JAH

JAH

LESL19

Toote liik

Aluspositsiooni liigitus liisinguandja määratluse kohaselt

 

(Isiklik) lepinguga ost (PPUR)

 

(Isiklik) lepingupõhine rent (PPUR)

 

Järelmaksuga ost (HIRP)

 

Liisinguga ost (LEAP)

 

Kapitalirent (FNLS)

 

Kasutusrent (OPLS)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

LESL20

Sündikaat

Kas aluspositsioon on sündikaataluspositsioon?

JAH

EI

LESL21

Eriskeem

Kui aluspositsiooni suhtes kohaldatakse avaliku sektori erikokkulepet, märkige kokkuleppe täielik nimi (ilma lühenditeta).

JAH

JAH

LESL22

Algatamise kuupäev

Algse liisingu andmise kuupäev.

JAH

EI

LESL23

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

EI

JAH

LESL24

Algne kestus

Algne lepingukestus (kuude arv) algatamise kuupäeval.

JAH

JAH

LESL25

Algatamise kanal

Aluspositsiooni algatamise kanal

 

Peakontor või filiaalide võrgustik (BRAN)

 

Maakler (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

LESL26

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

EI

LESL27

Põhisumma algsaldo

Algne liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on liisingu saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL28

Põhisumma jooksevsaldo

Võlgniku liisingu või diskonteeritud liisingu jääk andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki varaga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL29

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

LESL30

Väärtpaberistatud jääkväärtus

Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL31

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

LESL32

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

EI

JAH

LESL33

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

LESL34

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

LESL35

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL36

Kehtiv intressimäär

Aluspositsiooni suhtes kohaldatav kehtiv kogu brutointressi- või diskontomäär. Perioodide kaupa arvutatud määrad tuleb esitada aastapõhiselt.

EI

JAH

LESL37

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

LESL38

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

LESL39

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

EI

JAH

LESL40

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

EI

JAH

LESL41

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga liisingu puhul maksma.

EI

JAH

LESL42

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab liisingulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga liisingu puhul maksma.

EI

JAH

LESL43

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

EI

LESL44

Aastas lubatud ettemaksete protsent

Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).

JAH

JAH

LESL45

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.

JAH

JAH

LESL46

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni liisingu maksekuupäevani.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL47

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

LESL48

Ettemakse kuupäev

Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.

JAH

JAH

LESL49

Kumulatiivsed ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL50

Ostuvõimaluse hind

Summa, mille liisinguvõtja peab vara omanikuks saamiseks liisingu lõpus tasuma lisaks andmeväljal LESL30 osutatud maksele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL51

Sissemakse summa

Käsiraha/sissemakse suurus aluspositsiooni algatamisel (hõlmab sisseostetavate seadmete väärtust jne).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL52

Vara praegune jääkväärtus

Kõige hiljutisem prognoositud vara jääkväärtus liisinguperioodi lõpus. Kui ajakohastusi ei ole, märkige algne hinnanguline jääkväärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL53

Restruktureerimise kuupäev

Märkige kuupäev, mil aluspositsioon restruktureeriti. Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

Kui on mitu kuupäeva, tuleb kõik kuupäevad esitada XML-vormingus.

JAH

JAH

LESL54

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

LESL55

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

EI

LESL56

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

EI

EI

LESL57

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

LESL58

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

LESL59

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL60

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

EI

JAH

LESL61

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL62

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL63

Sissenõudmise allikas

Sissenõudmise allikad.

 

Tagatise likvideerimine (LCOL)

 

Garantiide täitmisele pööramine (EGAR)

 

Täiendav laenuandmine (ALEN)

 

Raha sissenõudmine (CASR)

 

Sega (MIXD)

 

Muu (OTHR)

EI

JAH

LESL64

Hoiuste summa

Algataja või müüja hoitavate kõigi selliste võlgniku rahasummade kogusumma, mida võib vajaduse korral tasaarvestada aluspositsiooni saldoga, välja arvatud riikliku hoiuste tagamise skeemi hüvitis. Selleks et vältida kahekordset arvessevõtmist määratakse selle ülempiiriks järgmistest väikseim: 1) hoiuste summa ja 2) maksimaalne võimalik tasaarvestatav summa kogumis võlgniku tasandil (st mitte aluspositsiooni tasandil).

Kasutage sama valuutat nagu selle aluspositsiooni puhul.

Kui võlgnikul on kogumis mitu aluspositsiooni, tuleb see andmeväli täita iga aluspositsiooni kohta ja see on aruandva üksuse otsustada, kuidas jaotada hoiuse summa aluspositsioonide lõikes, võttes arvesse eespool mainitud ülempiiri ja tehes seda nii, et selle andmevälja kõigi aluspositsioonide kirjeid kokku liites saadakse täpne summa. Näiteks kui võlgnikul A on hoiuse jääk 100 eurot ja kogumis on kaks aluspositsiooni: aluspositsioon 1 (60 eurot) ja aluspositsioon 2 (75 eurot). Sellele andmeväljale võib märkida kas aluspositsiooni 1 (60 eurot) ja aluspositsiooni 2 (40 eurot) või aluspositsiooni 1 (25 eurot) ja aluspositsiooni 2 (75 eurot) (st selle välja suhteliste kannete ülempiir on aluspositsiooni 1 puhul 60 eurot ja aluspositsiooni 2 puhul 75 eurot ning aluspositsiooni 1 ja aluspositsiooni 2 väärtuste summa peab võrduma 100 euroga).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

LESL65

Geograafiline piirkond – tagatis

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus vara asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

LESL66

Tootja

Vara tootja nimi.

JAH

EI

LESL67

Mudel

Vara/mudeli nimi.

JAH

EI

LESL68

Tootmise/ehitamise aasta

Tootmisaasta.

JAH

JAH

LESL69

Uus või kasutatud

Vara seisukord aluspositsiooni algatamise hetkel

 

Uus (NEWX)

 

Kasutatud (USED)

 

Näidis (DEMO)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

LESL70

Vara algne jääkväärtus

Vara hinnanguline jääkväärtus aluspositsiooni algatamise kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL71

Tagatise liik

Aluspositsiooni tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik

 

Auto (CARX)

 

Tööstussõiduk (INDV)

 

Veok (CMTR)

 

Raudteesõiduk (RALV)

 

Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)

 

Vabaaja veesõiduk (NALV)

 

Lennuk (AERO)

 

Tööpink (MCHT)

 

Tööstusseade (INDE)

 

Kontoritehnika (OFEQ)

 

Meditsiiniseade (MDEQ)

 

Energiavaldkonna seade (ENEQ)

 

Ärihoone (CBLD)

 

Elamu (RBLD)

 

Tööstushoone (IBLD)

 

Muu sõiduk (OTHV)

 

Muu seade (OTHE)

 

Muu kinnisvara (OTRE)

 

Muud kaubad või varud (OTGI)

 

Väärtpaber (SECU)

 

Garantii (GUAR)

 

Muu finantsvara (OTFA)

 

IT-seade (ITEQ)

 

Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

LESL72

Algne väärtus

Vara väärtus aluspositsiooni algatamisel.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

EI

LESL73

Algne hindamismeetod

Meetod, mille kohaselt arvutatakse vara väärtus aluspositsiooni algatamise ajal.

 

Täielik hindamine (FAPR)

 

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

 

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

 

Indekseeritud (IDXD)

 

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

 

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

 

Ostuhind (PPRI)

 

Väärtuskärbe (HCUT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

LESL74

Algne hindamispäev

Vara väärtuse (algatamise seisuga) hindamise kuupäev.

JAH

EI

LESL75

Praegune väärtus

Vara viimane väärtus. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

LESL76

Praegune hindamismeetod

Meetod, millega arvutati vara kõige viimane väärtus. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne hindamise liik.

 

Täielik hindamine (FAPR)

 

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

 

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

 

Indekseeritud (IDXD)

 

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

 

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

 

Ostuhind (PPRI)

 

Väärtuskärbe (HCUT)

 

Muu (OTHR)

JAH

EI

LESL77

Kehtiv hindamispäev

Vara viimase hindamise kuupäev. Kui pärast algatamist ei ole vara ümber hinnatud, sisestage algne hindamispäev.

JAH

JAH

LESL78

Liisitud esemete arv

Aluspositsiooni hõlmatud individuaalsete varade arv.

JAH

EI

LESL79

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

LESL80

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

LESL81

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

LESL82

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

LESL83

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

LESL84

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI


IX LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – MUU

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

ESTL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

ESTL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale ESTL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale ESTL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

ESTL7

Kogumisse lisamise kuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon kanti üle väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale. Kui kõigi kogumisse kuuluvate aluspositsioonide puhul väärtpaberistamise registrile esitatud esimeses aruandes esitatud andmete seisu kuupäeval ei ole see kuupäev teada, märkige hiliseim järgmistest: i) väärtpaberistamise sulgemise kuupäev ja ii) aluspositsiooni algatamise kuupäev.

EI

JAH

ESTL8

Tagasiostukuupäev

Kuupäev, mil aluspositsioon osteti kogumist tagasi.

EI

JAH

ESTL9

Väljamakse kuupäev

Kuupäev, mil tehti väljamakse, või (makseviivituses olevate aluspositsioonide puhul) kuupäev, mil viidi lõpule sissenõudmisprotsess.

EI

JAH

ESTL10

Kirjeldus

Kirjeldage mõne sõnaga aluspositsiooni (nt elektritariifinõuded, tulevane rahavoog). Andmeedastuses tuleb kõigi seda liiki aluspositsioonide puhul kasutada ühte ja sedasama sõnastust.

EI

EI

ESTL11

Geograafiline piirkond – võlgnik

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigituskood), kus võlgnik asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

ESTL12

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

JAH

ESTL13

Tööalane staatus

Esmavõlgniku tööalane staatus

 

Töötaja – erasektor (EMRS)

 

Töötaja – avalik sektor (EMBL)

 

Töötaja – sektor teadmata (EMUK)

 

Töötu (UNEM)

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (SFEM)

 

Ei ole töötaja, võlgnik on juriidiline isik (NOEM)

 

Üliõpilane (STNT)

 

Pensionär (PNNR)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL14

Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik

Kinnitus, et vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikele 11 ei olnud kõnealune aluspositsioon väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmiseks väljavalimise ajal ei makseviivituses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 1 tähenduses ega kujutanud endast riskipositsiooni halvenenud krediidikvaliteediga võlgniku või garantiiandja suhtes, kes algataja või algse laenuandja parima teadmise kohaselt:

a)

on kuulutatud maksejõuetuks või kelle võlausaldajatele on kohus andnud lõpliku ja edasikaebamisele mittekuuluva täitmisele pööramise õiguse või õiguse saada olulisi hüvitisi makse tegemata jätmise tulemusel tekkinud kahjude eest kolme aasta jooksul enne algatamise kuupäeva või kelle suhtes on toimunud seoses viivisnõuetega võla restruktureerimise protsess kolme aasta jooksul enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmist või loovutamist, välja arvatud juhul, kui

i)

restruktureeritud aluspositsiooniga ei ole kaasnenud uusi võlgnevusi alates kuupäevast, mil leidis aset restruktureerimine, mis peab olema toimunud vähemalt üks aasta enne aluspositsioonide väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale ülekandmise või loovutamise kuupäeva, ning

ii)

algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja poolt vastavalt artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktile a ja punkti e alapunktile i antud teabes on sõnaselgelt välja toodud restruktureeritud aluspositsioonide osakaal, restruktureerimise aeg ja üksikasjad ning nende tulemusnäitajad alates restruktureerimise kuupäevast;

b)

oli algatamise ajal, juhul kui see oli asjakohane, kantud avalikku halva krediidiajalooga isikute krediidiregistrisse, või juhul kui sellist avalikku krediidiregistrit ei eksisteeri, muusse krediidiregistrisse, mis on algatajale või algsele laenuandjale kättesaadav, või

c)

on saanud krediidikvaliteedi hinnangu või krediidikvaliteedi astme, mis näitab, et lepingus kokkulepitud maksete tegemata jätmise risk on oluliselt suurem kui algataja hoitavate võrreldavate, väärtpaberistamisele mittekuuluvate riskipositsioonide puhul.

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

JAH

JAH

ESTL15

Võlgniku õiguslik vorm

Kliendi õiguslik vorm

 

Aktsiaselts (PUBL)

 

Osaühing (LLCO)

 

Täisühing (PNTR)

 

Üksikisik (INDV)

 

Valitsemissektori üksus (GOVT)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL16

Tegevusala NACE kood

Võlgniku tegevusala NACE kood, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1893/2006.

JAH

JAH

ESTL17

Esmane sissetulek

Võlgniku esmane aastane sissetulek, mida kasutatakse aluspositsiooni tagamiseks tehingu algatamise ajal. Kui esmane võlgnik on juriidiline isik/üksus, märkige selle võlgniku aastatulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL18

Esmase sissetuleku liik

Märkige, milline sissetulek on märgitud andmeväljale ESTL17.

 

Aastane brutosissetulek (GRAN)

 

Aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (NITS)

 

Aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (NITX)

 

Aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (NTIN)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (maksude ja sotsiaalkindlustuseta) (ENIS)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult maksudeta) (EITX)

 

Hinnanguline aastane netosissetulek (ainult sotsiaalkindlustuseta) (EISS)

 

Kasutada olev sissetulek (DSPL)

 

Laenuvõtja on juriidiline isik (CORP)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL19

Esmase sissetuleku valuuta

Esmase võlgniku sissetuleku või tulu valuuta.

JAH

JAH

ESTL20

Esmase sissetuleku kontroll

Esmase sissetuleku kontroll

 

Isiku enda kinnitus, ei kontrollita (SCRT)

 

Isiku enda ostuvõime kinnitus (SCNF)

 

Kontrollitud (VRFD)

 

Kontrollimata sissetulek või kiirmenetlus (NVRF)

 

Krediidibüroo teave või punktid (SCRG)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL21

Tulu

Võlgniku aastane müügimaht ilma allahindluste ja müügimaksudeta vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Sama mis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõike 4 kohane aastane müügitulu kogusumma.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL22

Finantsaruannete valuuta

Finantsaruannete aruandlusvaluuta.

JAH

JAH

ESTL23

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Aluspositsioonile määratud ISIN kood, kui see on asjakohane.

JAH

JAH

ESTL24

Algatamise kuupäev

Algse aluspositsiooni algatamise kuupäev.

JAH

JAH

ESTL25

Lõpptähtaeg

Aluspositsiooni lõpptähtaeg või liisingu lõppemise kuupäev.

JAH

JAH

ESTL26

Valuuta

Aluspositsiooni valuuta.

EI

JAH

ESTL27

Põhisumma algsaldo

Aluspositsiooni põhisumma algsaldo (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel. See on aluspositsiooni saldo aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga, mitte selle kuupäeva seisuga, mil aluspositsioon müüdi väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale või mil väärtpaberistamise tehing suleti.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL28

Põhisumma jooksevsaldo

Aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL29

Krediidilimiidi kogusumma

Paindlike korduvkasutatavate lepingutega (sh uuenevate võimalustega) aluspositsioonide puhul, või kui maksimaalne aluspositsiooni summa ei ole täielikult välja võetud, maksimaalne aluspositsiooni summa, mis võib olla tagasi maksmata.

See andmeväli tuleb täita ainult nende aluspositsioonide puhul, millel on paindlikud või täiendava kasutamise võimalused.

See ei ole mõeldud selliste juhtumite kajastamiseks, mille puhul võlgnik võib uuesti läbi rääkida suurema aluspositsiooni saldo üle, vaid pigem selliste juhtumite kajastamiseks, kui lepingu alusel on võlgnik hetkel suuteline seda tegema ja laenuandjal on võimalik lisaraha pakkuda.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL30

Ostuhind

Märkige hind (suhe nimiväärtusesse), millega väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja aluspositsiooni ostis. Märkige 100 juhul, kui diskonteerimist ei toimunud.

EI

JAH

ESTL31

Amortiseerimise liik

Aluspositsiooni (sealhulgas põhisumma ja intress) amortiseerimise liik.

Prantsuse – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured. (FRXX)

Saksa – st amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse. (DEXX)

Fikseeritud amortisatsioonigraafik – st amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured. (FIXE)

Põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – st amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega. (BLLT)

Muu (OTHR)

JAH

EI

ESTL32

Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev

Kui see on andmete seisu kuupäeval asjakohane, märkige põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev.

JAH

JAH

ESTL33

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus

Maksmisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL34

Graafikujärgsete intressimaksete sagedus

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevaheline periood

 

Kuu (MNTH)

 

Kvartal (QUR)

 

Poolaasta (SEMI)

 

Aasta (YEAR)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL35

Tasumisele kuuluv summa

See on järgmine lepinguline makse, mille võlgnik peab tasuma vastavalt aluspositsiooni maksesagedusele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL36

Võla suhe sissetulekusse

Võlg on määratletud kui aluspositsiooni tagasimaksmata summa andmete seisu kuupäeval ja see hõlmab kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mis liigitatakse väärtpaberistamisel põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Sissetulek vastavalt andmeväljale ESTL17, lisaks muu sissetulek (nt teisene sissetulek).

JAH

JAH

ESTL37

Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon)

(Väärtpaberistatud) põhiosamakse kogusumma, mis tuleb maksta aluspositsiooni lõpptähtajal.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL38

Intressimäära korrigeerimise intervall

Aluspositsiooni intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

JAH

JAH

ESTL39

Kehtiv intressimäär

Kehtiv intressimäär.

JAH

JAH

ESTL40

Kehtiv intressimääraindeks

Kehtiv baasintressimääraindeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse kindlaks intressimäär)

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Inglise keskpanga baasintressimäär (BOER)

 

Euroopa Keskpanga baasintressimäär (ECBR)

 

Laenuandja oma intressimäär (LDOR)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL41

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood

 

Üleöö (OVNG)

 

Päevasisene (INDA)

 

1 päev (DAIL)

 

1 nädal (WEEK)

 

2 nädalat (TOWK)

 

1 kuu (MNTH)

 

2 kuud (TOMN)

 

3 kuud (QUTR)

 

4 kuud (FOMN)

 

6 kuud (SEMI)

 

12 kuud (YEAR)

 

Nõudmisel (ONDE)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTL42

Kehtiv intressimäära marginaal

Ujuva intressimääraga aluspositsiooni kehtiv intressimäära marginaal üle (või alla, sellisel juhul sisestage negatiivne väärtus) indeksimäära.

JAH

JAH

ESTL43

Intressimäära ülempiir

Maksimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

JAH

JAH

ESTL44

Intressimäära alampiir

Miinimummäär, mida võlgnik peab aluspositsiooni lepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga aluspositsiooni puhul maksma.

JAH

JAH

ESTL45

Maksete arv enne väärtpaberistamist

Märkige selliste maksete arv, mis tehti enne riskipositsiooni ülekandmist väärtpaberistamisse.

JAH

JAH

ESTL46

Aastas lubatud ettemaksete protsent

Aastas toote puhul lubatud ettemaksete protsent. See käib aluspositsioonide kohta, mille puhul on enne tasude maksmist lubatud teha ettemakseid teatava künniseni (st 10 %).

JAH

JAH

ESTL47

Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev

Kuupäev, pärast mida laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid.

JAH

JAH

ESTL48

Ettemaksete tasu

Võlgnikult ettemaksete tegemise eest tasu või trahvina saadud summa, nagu sätestatud aluspositsiooni lepingu tingimustes. See ei peaks sisaldama summasid, mis maksti nn lepingu katkestamise (break cost) kuluna, et katta intressimaksed kuni aluspositsiooni maksepäevani.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL49

Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev

Kuupäev, misjärel laenuandja lubab teha aluspositsiooni ettemakseid, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

JAH

JAH

ESTL50

Ettemakse kuupäev

Viimane kuupäev, mil graafikuväline põhiosamakse saadi.

JAH

JAH

ESTL51

Kumulatiivsed ettemaksed

Saadud ettemaksed kokku andmete seisu kuupäeval (ettemaksed on määratletud kui graafikuvälised põhiosamaksed) alates aluspositsiooni algatamise kuupäevast

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL52

Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused

Kuupäev, mil võlgnikul olid viimati võlgnevused.

JAH

JAH

ESTL53

Võlgnevuste saldo

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud järgmiselt.

 

Praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku

 

PLUSS mis tahes kapitaliseeritud summad

 

PLUSS kontole kohaldatud tasud

 

MIINUS praeguseks laekunud maksed kokku.

Kui võlgnevusi ei ole, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL54

Võlgnevuste päevade arv

Selliste päevade arv, mil aluspositsiooni puhul oli võlgnevusi (kas intressi või põhisumma puhul ning, kui päevade arv on erinev, märkige kahest arvust suurem) andmete seisu kuupäeval.

JAH

JAH

ESTL55

Konto staatus

Väärtpaberistatud aluspositsiooni praegune staatus.

 

Nõuetekohaselt teenindatav (PERF)

 

Restruktureeritud – võlgnevusi ei ole (RNAR)

 

Restruktureeritud – võlgnevused (RARR)

 

Makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (DFLT)

 

Ei ole makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, kuid liigitatud makseviivituses olevaks vastavalt muule makseviivituse määratlusele (NDFT)

 

Makseviivituses vastavalt nii määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 kui ka muule makseviivituse määratlusele (DTCR)

 

Makseviivituses üksnes vastavalt muule makseviivituse määratlusele (DADB)

 

Võlgnevused (ARRE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – kinnituste ja tagatiste rikkumine (REBR)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – makseviivituses (REDF)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – restruktureeritud (RERE)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – eriotstarbeline maksete vahendamine (RESS)

 

Müüja poolt tagasi ostetud – muu põhjus (REOT)

 

Välja makstud RDMD)

 

Muu (OTHR)

Restruktureerimine tähendab makseraskuste tõttu aluspositsiooni lepingu tingimuste muutmist, sealhulgas maksepuhkus, võlgnevuste kapitaliseerimine, baasintressimäära või marginaalide, tasude, trahvide ja lõpptähtaja muutmine ning/või muud makseraskuste tõttu üldiselt kasutatavad restruktureerimise meetmed.

EI

EI

ESTL56

Makseviivituse või sundtäitmise põhjus

Kui aluspositsioon on makseviivituses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178, valige järgmiste hulgast asjakohane põhjus.

 

Makseviivituses, kuna võlgnik tõenäoliselt ei maksa, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPXX)

 

Makseviivituses, kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (PDXX)

 

Makseviivituses, kuna leitakse, et võlgnik tõenäoliselt ei maksa, ja kuna võlg on üle 90/180 päeva tasumata, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178 (UPPD)

JAH

JAH

ESTL57

Makseviivituse summa

Makseviivituse brutosumma kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid. Kui ei ole makseviivituses, märkige 0.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL58

Makseviivituse kuupäev

Makseviivituse kuupäev.

JAH

JAH

ESTL59

Jaotatud kahjum

Jaotatud kahjum praeguse seisuga ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele). Mis tahes müügitulu kajastage miinusmärgiga. Peaks kajastama kõige hiljutisemat olukorda andmete seisu kuupäeval, st nagu summad on sisse nõutud ja laenu restruktureerimise protsess edeneb.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL60

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Võlaga (makseviivituses/maha kantud jne) seoses sisse nõutud summad kokku (olenemata nende allikast), millest on maha arvatud kulud. Hõlmab kõigist allikatest sissenõutud summasid, mitte üksnes tagatise realiseerimisest saadud tulu.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTL61

Algataja nimi

Märkige aluspositsiooni algataja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

EI

EI

ESTL62

Algataja juriidilise isiku tunnus

Märkige aluspositsiooni algataja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

EI

EI

ESTL63

Algataja asutamise riik

Riik, kus aluspositsiooni algataja on asutatud.

EI

EI

ESTL64

Algse laenuandja nimi

Algse laenuandja täielik ametlik nimi. Märgitud nimi peab olema sama mis juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis olevale LEI-le vastav nimi.

JAH

JAH

ESTL65

Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus

Märkige algse laenuandja juriidilise isiku tunnus (nagu on esitatud juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse (GLEIF) andmebaasis).

Kui juriidilise isiku tunnus ei ole teada, märkige ND5.

JAH

JAH

ESTL66

Algse laenuandja asutamise riik

Riik, kus algne laenuandja on asutatud.

JAH

JAH

Tagatise tasandi teabe osa

ESTC1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal ESTL1.

EI

EI

ESTC2

Aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale ESTL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTC3

Algne tagatise tunnus

Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTC4

Uus tagatise tunnus

Kui andmeväljale ESTC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal ESTC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

ESTC5

Geograafiline piirkond – tagatis

Geograafiline piirkond (NUTS3 liigitus), kus tagatis asub. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

ESTC6

Kaitse liik

Kaitse liik.

 

Tagatis (COLL)

 

Garantii, millel on täiendav tagatis (GCOL)

 

Garantii, millel ei ole täiendavat tagatist (GNCO)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

ESTC7

Tasu liik

Tagatise kaitse liik. Garantii korral osutab see andmeväli kõnealust garantiid toetava tagatise mis tahes kaitsele. „Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms“ osutab olukorrale, kus algatajal või algsel laenuandjal (nagu on asjakohane) on tagasivõtmatult ja tingimusteta lubatud ühepoolselt määrata mis tahes ajal tulevikus seoses tagatisega tasu, ilma et selleks oleks vaja võlgniku või garantiiandja heakskiitu.

 

Fikseeritud tasu (FXCH)

 

Muutuvtasu (FLCH)

 

Tasu puudub (NOCG)

 

Tasu puudub, kuid on tagasivõtmatu volikiri vms (ATRN)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTC8

Nõudeõiguse järk

Kõrgeim nõudeõiguse järk, mis algatajal on seoses tagatisega.

JAH

JAH

ESTC9

Tagatise liik

Võla tagatisvara peamine (väärtuse seisukohast) liik. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis võib seda garantiid toetada.

Auto (CARX)

Tööstussõiduk (INDV)

Veok (CMTR)

Raudteesõiduk (RALV)

Äriotstarbeline veesõiduk (NACM)

Vabaaja veesõiduk (NALV)

Lennuk (AERO)

Tööpink (MCHT)

Tööstusseade (INDE)

Kontoritehnika (OFEQ)

IT-seade (ITEQ)

Meditsiiniseade (MDEQ)

Energiavaldkonna seade (ENEQ)

Ärihoone (CBLD)

Elamu (RBLD)

Tööstushoone (IBLD)

Muu sõiduk (OTHV)

Muu seade (OTHE)

Muu kinnisvara (OTRE)

Muud kaubad või varud (OTGI)

Väärtpaberid (SECU)

Garantii (GUAR)

Muu finantsvara (OTFA)

Segakategooriad tulenevalt võlgniku kõiki varasid katvast tagatisest (MIXD)

Muu (OTHR)

EI

EI

ESTC10

Praegune väärtus

Tagatise kõige viimane väärtus. Kui on füüsilise või finantstagatisega tagatud garantii, võetakse arvesse tagatist, mis seda garantiid toetab.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTC11

Praegune hindamismeetod

Meetod, millega arvutati andmeväljal ESTC10 esitatud tagatise kõige viimane väärtus.

Täielik hindamine (FAPR)

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

Indekseeritud (IDXD)

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

Ostuhind (PPRI)

Väärtuskärbe (HCUT)

Turuhinnas hindamine (MTTM)

Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTC12

Kehtiv hindamispäev

Andmeväljal ESTC10 esitatud tagatise kõige viimase väärtuse kuupäev.

JAH

JAH

ESTC13

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV. Kui praegune laenujääk on negatiivne, märkige 0.

JAH

JAH

ESTC14

Algne väärtus

Tagatise algne väärtus algse aluspositsiooni algatamise kuupäeva seisuga.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

ESTC15

Algne hindamismeetod

Meetod, mille kohaselt arvutatakse andmeväljal ESTC14 esitatud tagatise väärtus aluspositsiooni algatamise ajal.

 

Täielik hindamine (FAPR)

 

Kaughindamine (Drive-by) (DRVB)

 

Automatiseeritud hindamismudel (AUVM)

 

Indekseeritud (IDXD)

 

Piiratud teabe põhjal hindamine (Desktop) (DKTP)

 

Kinnisvarahaldur või -maakler (MAEA)

 

Ostuhind (PPRI)

 

Väärtuskärbe (HCUT)

 

Turuhinnas hindamine (MTTM)

 

Võlgniku tehtud hindamine (OBLV)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

ESTC16

Algne hindamispäev

Andmeväljal ESTC14 esitatud füüsilise või finantstagatise algne hindamispäev.

JAH

JAH

ESTC17

Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Algataja algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv (LTV). Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.

JAH

JAH

ESTC18

Müügi kuupäev

Tagatise müümise kuupäev.

EI

JAH

ESTC19

Müügihind

Sundvõõrandamise korral tagatise müügil saadud hind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

EI

JAH

ESTC20

Tagatise valuuta

Valuuta, milles väljal ESTC10 esitatud väärtus on nomineeritud.

EI

JAH


X LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – LISA VIIVISNÕUETE KORRAL

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

NPEL1

Kordumatu tunnus

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1. See kanne peab vastama kordumatu tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis, mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.

EI

EI

NPEL2

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta. See kanne peab vastama algse aluspositsiooni tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.

EI

EI

NPEL3

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale NPEL2 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus (see uus tunnus peab vastama uue aluspositsiooni tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEL2. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

NPEL4

Algne võlgniku tunnus

Algne kordumatu võlgniku tunnus. Tunnus peab erinema kõigist välistest tunnusnumbritest, et tagada võlgniku anonüümsus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta. See kanne peab vastama algse võlgniku tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse.

EI

EI

NPEL5

Uus võlgniku tunnus

Kui andmeväljale NPEL4 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus (see uus tunnus peab vastama uue võlgniku tunnuse andmeväljale asjaomases aluspositsioonide vormis (käesoleva määruse II–IX lisa), mis konkreetse aluspositsiooni kohta täidetakse). Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEL4. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

NPEL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

NPEL7

Pankrotivara haldamise menetluses

Märkige, kas võlgniku suhtes on algatatud pankrotivara haldamise menetlus.

JAH

JAH

NPEL8

Viimase kontakti kuupäev

Kuupäev, mil võlgnikuga oldi viimane kord otsekontaktis.

JAH

JAH

NPEL9

Surnud

Märkige, kas võlgnik on surnud.

JAH

JAH

NPEL10

Õiguslik staatus

Võlgniku õiguslik staatus

Börsil noteeritud äriühing on äriühing, mille aktsiad on börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil kaubeldakse (LCRP)

Börsil noteerimata äriühing on äriühing, mille aktsiad ei ole börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil ei kaubelda; noteerimata äriühingul võib siiski olla piiramata arv aktsionäre ärilise ettevõtmise jaoks kapitali kaasamiseks (UCRP)

Börsil noteeritud fond on fond, mille aktsiad on börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil kaubeldakse (LFND)

Börsil noteerimata fond on fond, mille aktsiad ei ole börsil noteeritud ja mille aktsiatega börsil ei kaubelda (UFND)

Täisühinguga on tegemist juhul, kui sponsor kujutab endast üksikisikute rühma, mis asutab juriidilise täisühingu, kus kasum ja kohustused on jagatud (PSHP)

Eraisik (INDV)

JAH

JAH

NPEL11

Kohtumenetluse liik

Sellise maksejõuetusmenetluse liik, mida võlgniku suhtes praegu kohaldatakse

 

Äriühingute restruktureerimise menetlus, mis hõlmab ka fonde (CPRR)

 

Äriühingute maksejõuetusmenetlus, mis hõlmab ka fonde (CPRI)

 

Eraisikust võlgniku võla kokkuleppemenetlus (PRCM)

 

Eraisikust võlgniku maksejõuetusmenetlus (PRCM)

 

Täisühingu restruktureerimise menetlus (PRTR)

 

Täisühingu maksejõuetusmenetlus (PRIS)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

NPEL12

Kohtumenetluse nimi

Kohtumenetluse nimi, mis näitab, kui kaugel asjaomane menetlus on, olenevalt võlgniku asukohariigist.

JAH

JAH

NPEL13

Lõpetatud kohtumenetlused

Võlgnikuga seotud lõpetatud kohtumenetluste kirjeldus.

JAH

JAH

NPEL14

Käimasolevasse kohtumenetlusse kaasamise kuupäev

Kuupäev, mil võlgnik kaasati käimasolevasse kohtumenetlusse.

JAH

JAH

NPEL15

Pankrotihalduri määramise kuupäev

Kuupäev, mil määrati pankrotihaldur.

JAH

JAH

NPEL16

Praeguste kohtuotsuste arv

Võlgniku suhtes vastu võetud selliste kohtulike täitmisele pööramise otsuste arv, mida ei ole täide viidud.

JAH

JAH

NPEL17

Tehtud kohtuotsuste arv

Võlgniku suhtes vastu võetud kohtulike täitmisele pööramise otsuste arv.

JAH

JAH

NPEL18

Välise nõude teate esitamise kuupäev

Kuupäev, mil asutuse nimel tegutsevad õigusnõunikud saatsid teate nõude kohta.

JAH

JAH

NPEL19

Õiguste säilitamise kirja esitamise kuupäev

Kuupäev, mil asutus saatis õiguste säilitamise kirja.

JAH

JAH

NPEL20

Kohtu jurisdiktsioon

Selle kohtu asukoht, kus asja menetletakse.

JAH

JAH

NPEL21

Valduse üleandmise otsuse tegemise kuupäev

Kuupäev, mil kohus tegi valduse üleandmise otsuse.

JAH

JAH

NPEL22

Märkused muu vaidlusega seotud menetluse kohta

Lisamärkused/üksikasjad, kui toimuvad muud vaidlused.

JAH

JAH

NPEL23

Kohaldatav õigus

Jurisdiktsioon, mille õigust aluspositsiooni lepingu suhtes kohaldatakse. See ei pruugi langeda kokku riigiga, kus aluspositsioon algatati.

JAH

JAH

NPEL24

Kohandatud tagasimaksmise kirjeldus

Kohandatud tagasimakseprofiili kirjeldus, kui andmeväljal „Amortiseerimise liik“ valiti „Muu“.

JAH

JAH

NPEL25

Ainult intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev

Kuupäev, mil algab periood, mil makstakse tagasi ainult jooksvaid intresse.

JAH

JAH

NPEL26

Ainult intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev

Kuupäev, mil lõpeb periood, mil makstakse tagasi ainult intresse.

JAH

JAH

NPEL27

Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev

Kuupäev, mil algas periood, mil makstakse tagasi jooksvaid fikseeritud intresse.

JAH

JAH

NPEL28

Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev

Kuupäev, mil lõpeb periood, mil makstakse tagasi jooksvaid fikseeritud intresse.

JAH

JAH

NPEL29

Intressimäär varasema määra juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga

Varasema intressimäära juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga kehtiv intressimäär vastavalt aluspositsiooni lepingule.

JAH

JAH

NPEL30

Viimase makse kuupäev

Kuupäev, mil tehti viimane makse.

JAH

JAH

NPEL31

Sündikaatosa

Juhul kui viivisnõudeid käsitlevas asjakohases lisas valiti andmeväljal „Sündikaat“ variant „Jah“, märkige asutuse hoitav osa protsentides.

JAH

JAH

NPEL32

Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessi kaasamine

Kuupäev, mil aluspositsioon sai hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis praeguse staatuse.

JAH

JAH

NPEL33

Staatus hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis

Staatus praeguses hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis

 

Ei ole hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis (NMRP)

 

Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessist väljunud (EMRP)

 

Säte 23, tasumata 31 päeva (MP23)

 

Säte 24, finantsraskus (MP24)

 

Säte 28, hoiatus, et ei tee koostööd (MP28)

 

Säte 29, ei tee koostööd (MP29)

 

Säte 42, restruktureerimise ettepanek (MP42)

 

Säte 45, ostja lükkas restruktureerimise ettepaneku tagasi (MP45)

 

Säte 47, laenuvõtja lükkas restruktureerimise ettepaneku tagasi (MP47)

 

Iseheastamine (MPSC)

 

Alternatiivne tagasimaksmise kokkulepe (MPAR)

 

Muu (OTHR)

JAH

JAH

NPEL34

Välise kogumise tasand

Märkige, kas väline kogumine valmistati ette võlgniku tasandil või aluspositsiooni tasandil.

JAH

JAH

NPEL35

Tagasimakseplaan

Märkige, kas tagasimakseplaan on välise inkassofirmaga kokku lepitud.

JAH

JAH

NPEL36

Makseraskuste tõttu restruktureerimise tasand

Märkige, kas makseraskuste tõttu restruktureerimine valmistati ette võlgniku tasandil või aluspositsiooni tasandil.

JAH

JAH

NPEL37

Esimene makseraskuste tõttu restruktureerimise kuupäev

Kuupäev, mil toimus esimene makseraskuste tõttu restruktureerimine

JAH

JAH

NPEL38

Varasemate makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv

Minevikus toimunud makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv.

JAH

JAH

NPEL39

Põhiosa kustutamine

Põhiosasumma, mis kustutati käesoleva makseraskuste tõttu restruktureerimise raames, sh põhisumma kustutamine, milles leppisid kokku välised inkassofirmad.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEL40

Põhiosa kustutamise kuupäev

Kuupäev, mil põhiosa kustutati.

JAH

JAH

NPEL41

Makseraskuste tõttu restruktureerimise lõppkuupäev

Kuupäev, mil lõpeb käesolev makseraskuste tõttu restruktureerimine

JAH

JAH

NPEL42

Tagasimaksesumma makseraskuste tõttu restruktureerimise raames

Perioodilise tagasimakse summa, milles asutus ja võlgnik leppisid kokku käesoleva makseraskuste tõttu restruktureerimise tingimuste alusel.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

Tagatise tasandi teabe osa

NPEC1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal NPEL1.

EI

EI

NPEC2

Aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale NPEL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

NPEC3

Algne tagatise tunnus

Tagatisele või garantiile määratud algne kordumatu tunnus. Kui aluspositsiooni liigi tõttu on vaja täita II, III, IV või IX lisa, peab see andmeväli vastama algse tagatise tunnuse andmeväljale asjakohases vormis, mis konkreetse tagatise kohta täidetakse (st see andmeväli peab vastama tunnusele, mis sisestati andmeväljadele RREC3, CREC3, CRPC3, ja ESTC3, nagu on asjakohane).

Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

NPEC4

Uus tagatise tunnus

Kui andmeväljale NPEC3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui aluspositsiooni liigi tõttu on vaja täita II, III, IV või IX lisa, peab see uus tunnus vastama uue tagatise tunnuse andmeväljale asjakohases vormis, mis konkreetse tagatise kohta täidetakse (st see andmeväli peab vastama tunnusele, mis sisestati andmeväljadele RREC4, CREC4, CRPC4 ja ESTC4, nagu on asjakohane).

Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal NPEC3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

NPEC5

Tasumisele kuuluv käibemaks

Hoone osa võõrandamiselt tasutava käibemaksu summa.

JAH

JAH

NPEC6

Valmis osa protsentides

Pärast ehitamise algust valminud osa protsentides.

JAH

JAH

NPEC7

Täitmisele pööramise seis

Selle täitmisele pööramise protsessi seis, milles tagatis praegu on, andmete seisu kuupäeval, nt pankrotivara haldamise menetlus.

JAH

JAH

NPEC8

Täitmisele pööramise seis – kolmandad isikud

Kas mõni muu tagatud nõuetega võlausaldaja on astunud samme vara katvast tagatisest tulenevate nõuete täitmisele pööramiseks?

JAH

JAH

NPEC9

Määratud hüpoteeklaenusumma

Kogu hüpoteeklaenusumma, mis on määratud kinnisvaratagatisele.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC10

Kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioon

Selliste kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioonide summa, mis on tagatud tagatisega, mida asutus ei hoia ja mis ei kuulu portfelli.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC11

Täitmisele pööramise kirjeldus

Märkused või täitmisele pööramise etapi kirjeldus.

JAH

JAH

NPEC12

Kohtuliku hinnangu kohane summa

Kinnisvara/tagatise kohtuliku hinnangu kohane väärtus.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC13

Kohtuliku hinnangu kuupäev

Kuupäev, mil anti kohtulik hinnang.

JAH

JAH

NPEC14

Turuhind

Hind, millega kinnisvara/tagatis turul on.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC15

Pakkumishind

Potentsiaalsete ostjate kõrgeim pakkumishind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC16

Kinnisvara müügiks ettevalmistamise kuupäev

Kinnisvara/tagatise müügiks ettevalmistamise kuupäev.

JAH

JAH

NPEC17

Kinnisvara turule panemise kuupäev

Tagatise turule panemise kuupäev, st kuupäev, mil tagatist hakatakse reklaamima ja turul müüma.

JAH

JAH

NPEC18

Turul pakkumise tegemise kuupäev

Turul pakkumise tegemise kuupäev

JAH

JAH

NPEC19

Müügi kokkuleppimise kuupäev

Müügi kokkuleppimise kuupäev

JAH

JAH

NPEC20

Lepingu kuupäev

Lepingu kuupäev

JAH

JAH

NPEC21

Esimese enampakkumise kuupäev

Kuupäev, mil toimus esimene enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.

JAH

JAH

NPEC22

Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel

Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC23

Järgmise enampakkumise kuupäev

Kuupäev, mil toimus järgmine kavandatud enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.

JAH

JAH

NPEC24

Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel

Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC25

Viimase enampakkumise kuupäev

Kuupäev, mil toimus viimane enampakkumine eesmärgiga kinnisvara/tagatis maha müüa.

JAH

JAH

NPEC26

Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel

Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel, st kohtu nõutav miinimumhind.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEC27

Ebaõnnestunud enampakkumiste arv

Kinnisvara/tagatise varasemate ebaõnnestunud enampakkumiste arv.

JAH

JAH

Varasemate kogumiste teabe osa

NPEH1

Kordumatu tunnus

Märkige siin sama kordumatu tunnus, nagu on andmeväljal NPEL1.

EI

EI

NPEH2

Aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni tunnus. See peab vastama andmeväljale NPEL3 märgitud tunnusele. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

NPEH[3–38]

Seaduslik tasumata summa kuul n

Ajaloolised andmed kogu seadusliku tasumata summa kohta andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH3, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH38, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEH[39–74]

Tasumata summad kuul n – ajaloolised andmed

Ajaloolised andmed kõigi tasumata summade kohta andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH39, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH74, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEH[75–110]

Tagasimaksete ajalugu – mitte tagatise müügist kuul n

Võlgniku tehtud tagasimaksed andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul (v.a tagatise müük, k.a väliste inkassofirmade kogutud summad), iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH75, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH110, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

NPEH[111–146]

Tagasimaksete ajalugu – tagatise müügist kuul n

Tagatise realiseerimise tulemusel tehtud tagasimakse andmete seisu kuupäevale eelnenud 36 kuul, iga kuu summa tuleb esitada eraldi andmeväljal. Alustage andmeväljast NPEH111, kuhu märkige kõige viimase kuu andmed, ja lõpetage andmeväljaga NPEH146, kuhu märkige kõige varasema kuu andmed.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH


XI LISA

ALUSPOSITSIOONE KÄSITLEV TEAVE – VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABER

Andmevälja kood

Andmevälja nimi

Aruandes esitatav teave

ND1–ND4 lubatud?

ND5 lubatud?

Aluspositsioone käsitleva teabe osa

IVAL1

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.

EI

EI

IVAL2

Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing

Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule andnud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.

EI

EI

IVAL3

Algne aluspositsiooni tunnus

Kordumatu aluspositsiooni liigi tunnus. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

IVAL4

Uus aluspositsiooni tunnus

Kui andmeväljale IVAL3 sisestatud algset tunnust ei ole võimalik siin andmeväljal kasutada, sisestage siia uus tunnus. Kui tunnust ei ole muudetud, sisestage sama tunnus nagu andmeväljal IVAL3. Aruandev üksus ei tohi kordumatut tunnust muuta.

EI

EI

IVAL5

Aluspositsiooni liik

Valige tehingusse kaasatud aluspositsiooni liik.

 

Nõuded klientide vastu (TREC)

 

Autolaenud või -liisingud (ALOL)

 

Tarbimislaenud (CONL)

 

Seadmete rent (EQPL)

 

Laovaru rahastamine (FLRF)

 

Kindlustusmaksed (INSU)

 

Krediitkaardinõuded (CCRR)

 

Eluaseme hüpoteeklaenud (RMRT)

 

Ärikinnisvara hüpoteeklaenud (CMRT)

 

Laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (SMEL)

 

Laenud äriühingutele, v.a väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (NSML)

 

Tulevased rahavood (FUTR)

 

Finantsvõimenduse fond (LVRG)

 

Kollateraliseeritud võlakirjakohustus (CBOB)

 

Kollateraliseeritud laenukohustus (CLOB)

 

Muu (OTHR)

EI

EI

IVAL6

Andmete seisu kuupäev

Andmete seisu kuupäev selle andmeedastuse puhul.

EI

EI

IVAL7

Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 1

Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide kõige suurem summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

IVAL8

Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 2

Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide suuruselt teine summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

IVAL9

Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 3

Geograafiline piirkond, kus asub sellist liiki aluspositsioonide suuruselt kolmas summa (kui vaadata riskipositsioonide praegust väärtust andmete seisu kuupäeval), võttes aluseks tagatise (tagatud aluspositsioonide puhul) või võlgniku (tagamata aluspositsioonide puhul) asukoha. Kui Eurostat ei ole määranud NUTS3 koodi (nt ELi-väline jurisdiktsioon), märkige kahekohaline riigikood {COUNTRYCODE_2} vormingus, millele järgneb „ZZZ“.

JAH

JAH

IVAL10

Geograafiliste piirkondade liigitus

Märkige geograafilise piirkonna andmeväljal kasutatud NUTS3 liigituse aasta (nt NUTS3 2013 puhul märkige „2013“). Andmeedastuse käigus tuleb iga aluspositsiooni puhul ja kõigi aluspositsioonide lõikes kasutada kõikidel geograafilise piirkonna andmeväljadel järjepidevalt sama liigitust. Näiteks ei ole sama aluspositsiooni kohta lubatud mõnel geograafilise piirkonna andmeväljal kasutada NUTS3 2006 ja mõnel teisel andmeväljal NUTS3 2013. Sarnaselt ei ole sama andmeedastuse käigus lubatud mõningate aluspositsioonide puhul kasutada geograafilise piirkonna andmeväljadel NUTS3 2006 ja teiste aluspotsioonide puhul NUTS3 2013.

JAH

JAH

IVAL11

Põhisumma jooksevsaldo

Sellist liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

IVAL12

Aluspositsioonide arv

Sellesse liiki kuuluvate väärtpaberistatavate aluspositsioonide arv.

JAH

EI

IVAL13

Riskipositsioonid eurodes

Sellesse liiki kuuluvate eurodes nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

IVAL14

Riskipositsioonid Inglise naeltes

Sellesse liiki kuuluvate Inglise naeltes nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

IVAL15

Riskipositsioonid USA dollarites

Sellesse liiki kuuluvate USA dollarites nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

IVAL16

Muud riskipositsioonid

Sellesse liiki kuuluvate muus valuutas kui eurodes, Inglise naeltes ja USA dollarites nomineeritud riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

IVAL17

Maksimaalne järelejäänud tähtaeg

Sellist liiki riskipositsiooni pikim järelejäänud tähtaeg kuudes andmete seisu kuupäeval.

JAH

JAH

IVAL18

Keskmine järelejäänud tähtaeg

Kõigi sellist liiki riskipositsioonide keskmine järelejäänud tähtaeg kuudes andmete seisu kuupäeval, kaalutuna jooksevsaldoga andmete seisu kuupäeval.

JAH

JAH

IVAL19

Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv

Laenusumma ja tagatise väärtuse praegune kaalutud keskmine suhtarv, mille puhul on kaaluna kasutatud kõigi sellist liiki riskipositsioonide jooksevsaldosid andmete seisu kuupäeval. Muude laenude kui esimese nõudeõiguse järguga laenud puhul on see kombineeritud või kogu LTV.

JAH

JAH

IVAL20

Võla suhe sissetulekusse

Kaalutud keskmine võlgniku võla ja sissetuleku suhtarv, mille puhul on kaaluna kasutatud kõigi sellist liiki riskipositsioonide jooksevsaldosid andmete seisu kuupäeval. Võlg on määratletud kui aluspositsiooni kogu tagasimaksmata põhisumma andmete seisu kuupäeval. See hõlmab kõiki summasid, mis on liigitatud väärtpaberistamise põhisummaks. Näiteks juhul, kui aluspositsiooni saldole on lisatud tasud ja need on osa väärtpaberistamise põhisummast, tuleb need lisada. Intressivõlgnevusi või trahvisummasid arvesse ei võeta.

Sissetulek on määratletud kui koondsissetulek, st esmase ja teisese (kui see on asjakohane) sissetuleku summa.

JAH

JAH

IVAL21

Amortiseerimise liik

Sellist liiki riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, juhul kui tegemist on amortisatsiooniga, mille puhul põhiosamakse tehakse laenuperioodi lõpus (bullet), balloon’iga või muud liiki amortisatsiooniga, v.a Prantsuse ja Saksa amortisatsioon ning fikseeritud amortisatsioonigraafik. Käesoleva andmevälja kohaldamisel kasutatakse järgmisi määratlusi:

- Prantsuse amortisatsioon – amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat ja intresse, on sama suured;

Saksa amortisatsioon – amortiseerimine, mille puhul makstakse esimese osamaksega tagasi ainult intresse ning ülejäänud osamaksed on konstantsed ja hõlmavad kapitali amortisatsiooni ja intresse;

fikseeritud amortisatsioonigraafik – amortiseerimine, mille puhul kõik osamaksed, millega makstakse tagasi põhisummat, on sama suured;

põhiosamakse laenuperioodi lõpus (bullet) – amortiseerimine, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega;

balloon – amortiseerimine, mille puhul makstakse põhisumma osaliselt tagasi osamaksetega ja seejärel tehakse suurem viimane põhiosamakse, ning

muu amortisatsioon – muud liiki amortiseerimine, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriate alla.

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.

JAH

JAH

IVAL22

Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus madalam kui kord kuus

Sellesse liiki kuuluvate selliste riskipositsioonide kogu tagasimaksmata põhisumma, mille tasumisele kuuluvate põhiosamaksete sagedus on madalam kui kord kuus, st maksetevaheline periood on pikem kui üks kuu (nt kvartal, poolaasta, aasta, põhiosamakse laenuperioodi lõpus, nullkupong, muu).

Märkige valuuta, milles summa on nomineeritud, kasutades {CURRENCYCODE_3} vormingut.