ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)
Riigikogu 10.03.2020 seadus; jõustumiskuupäev 01.08.2020

redaktsioon 01.08.2020 [RT I, 17.03.2020, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.03.2020 otsus nr 558

Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)

Vastu võetud 10.03.2020

§ 1.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

"131) märge osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest loobumise kohta;";

2) paragrahvi 148 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna "euro" sõnaga "sent" vastavas käändes;

3) paragrahvi 149 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Osa võõrandamise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud.";

4) paragrahvi 149 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

"(6) Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirja sellise kinnitamise või muutmise otsuse poolt, millega loobutakse käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud vorminõudest või see taastatakse, peavad olema kõik osaühingu osanikud.";

5) paragrahvi 151 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Osa pantimise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud.";

6) paragrahvi 151 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

"(7) Kui vastavalt käesoleva seadustiku § 149 6. lõikele on põhikirjaga ette nähtud, et osa võõrandamise käsutustehingule ei kohaldata sama paragrahvi 4. lõikes sätestatud vorminõuet, kohaldatakse põhikirjas osa võõrandamise käsutustehingule ettenähtud vorminõuet ka osa pantimise käsutustehingule, kui põhikirjast ei tulene teisiti.";

7) paragrahvi 169 lõikes 2 asendatakse sõna "euro" sõnaga "sent";

8) paragrahvi 182 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"(11) Osanik on kohustatud osanike andmetes toimunud muudatusest viivitamata teatama juhatusele.

(12) Juhatus on kohustatud osanike andmetes toimunud muudatusest viivitamata teatama äriregistrile, välja arvatud juhul, kui muudatuse kohta saadab teate notar käesoleva seadustiku § 149 4. lõike teise lause või § 151 2. lõike teise lause kohaselt või muul alusel või kui osaühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris.".

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. augustil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees