ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest"
Vabariigi Valitsus 09.01.1990 määrus number 4; jõustumiskuupäev 09.01.1990

redaktsioon 09.01.1990
AVALDATUD :
RT/90/ 1/  27
 
                       Eesti NSV Valitsus
                           m ä ä r u s
                  9. jaanuarist 1990.a. nr. 4
                        Tallinn, Toompea
 
             Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise
           ümberkorraldamise kohta vastavalt NSV Liidu
           seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV
                  majanduslikust iseseisvusest"
 
     Eesti NSV-s asuvate vabariiklike pankade töö
ümberkorraldamiseks vastavalt Eesti NSV seadusele "Eesti NSV
isemajandamise alused" ning NSV Liidu seadusele "Leedu NSV, Läti
NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest", mis näevad ette
vabariiklike pankade ülemineku Eesti NSV kõrgeimate
riigivõimuorganite haldamisele, Eesti NSV Valitsus m ä ä r a b:
 
     1.  Teha NSVL Hoiupanga Eesti Vabariiklikule Pangale (R.
Dontsov), NSVL Agrotööstuspanga Eesti Vabariiklikule Pangale (H.
Volmer), NSVL Elamu-Sotsiaalpanga Eesti Vabariiklikule Pangale
(S.  Strenze) ja NSVL Tööstus- ja Ehituspanga Eesti
Vabariiklikule Pangale (A. Gellart) ülesandeks korraldada alates
9.  jaanuarist 1990.a.  ülalmainitud vabariiklike pankade töö
"Eesti NSV pangaseaduse" ja teiste Eesti NSV seaduste alusel
kommertspankadele ettenähtud tingimustel.
 
     Ülalloetletud vabariiklike pankade tööd reguleerib ning
nende kommertspankadeks muutmist korraldab Eesti Pank.
 
     2.  Võtta teadmiseks, et tulenevalt NSV Liidu 27.  novembri
1989.a.  seaduse "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV
majanduslikust iseseisvusest" paragrahvist 6 kehtivad NSV Liidu
seadusandlikud aktid ning nende alusel vastuvõetud ametkondlikud
instruktsioonid, juhendid, korraldused ja muud eeskirjad punktis
1 loetletud vabariiklike pankade osas vaid niivõrd, kuivõrd nad
ei takista nende tegevust Eesti NSV majandusliku iseseisvuse
tingimustes kooskõlas Eesti NSV 18.  mai 1989.a. seadusega
"Eesti NSV isemajandamise alused".
 
     3. Esitada NSVL Välispangale ettepanek NSVL Välispanga
Eesti Vabariikliku Panga üleandmise kohta Eesti Pangale alates
1.  veebruarist 1990.a., nähes ette NSVL Välispanga Eesti
Vabariikliku Panga kogu klientuuri katkestamatu teenindamise
Eesti Panga poolt alates üleandmise kuupäevast.
 
     4. Teha Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile ettepanek
peatada NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4.  jaanuari 1990.a.
määruse nr. 8 "NSVL Hoiupanga üleandmisest NSVL Riigipanga
haldusele" rakendamine Eesti NSV territooriumil seoses tema
mittevastavusega NSV Liidu 27. novembri 1989.a. seadusele "Leedu
NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest".
 
Eesti NSV Valitsuse esimees                      I. TOOME
 
Eesti NSV riigiminister                          T. JÄRVE