ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine
Vabariigi Valitsus 01.10.1996 määrus number 238; jõustumiskuupäev 09.10.1996

redaktsioon 09.10.1996

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine

Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 1996. a. määrus nr. 238

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse (RT I 1993, 71, 1001) paragrahvi 7 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada "Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise kord" (juurde lisatud).

Välisminister peaministri ülesannetes Siim KALLAS
Kultuuriminister Jaak ALLIK
Riigisekretär Uno VEERING
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
1. oktoobri 1996. a.
määrusega nr. 238

Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise kord

1. Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse taotlemise aluseks on vähemusrahvuse rahvusnimekiri. Rahvusnimekirjade koostamise õigus on vähemusrahvuste kultuuriühingutel või nende liitudel.

2. Taotlus rahvusnimekirja koostamiseks esitatakse kultuuriministrile, kes avalikustab selle vähemalt ühes eesti- ja venekeelses päevalehes ning annab teada, et kõik antud vähemusrahvuse ühingud võivad ühe kuu jooksul teatada Kultuuriministeeriumile oma soovist teha koostööd initsiatiivi ülesnäidanud ühinguga.

3. Kultuuriminister moodustab taotluste läbivaatamiseks komisjoni vähemusrahvuse kultuuriühingute, Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajatest.

4. Komisjon tutvub esitatud taotlustega ning teeb kultuuriministrile ettepaneku konkreetsele ühingule volituse andmiseks rahvusnimekirjade koostamiseks. Komisjoni ettepanekud kultuuriministrile on soovitusliku iseloomuga. Volitus rahvusnimekirja koostamiseks antakse kultuuriministri käskkirjaga.

5. Rahvusnimekirja kantakse isik tema kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse isiklikult või saadetakse posti teel. Vanemate soovil kantakse nimekirja ka nende alla 15-aastased lapsed. Rahvusnimekirjadesse kantud isikute isikuandmed esitab ühing kontrollimiseks Siseministeeriumile ühe kuu jooksul ning seejärel kinnitamiseks kultuuriministrile.

Rahvusnimekirjast kustutatakse kas isiku kirjaliku avalduse alusel või tema loobumisel Eesti kodakondsusest või välisriiki alaliselt elama asumisel või isiku surma korral.

6. Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsus on kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kontrollima ja täpsustama rahvusnimekirju. Täpsustused ja muudatused tehakse pärast andmete kontrollimist Siseministeeriumi poolt ja kinnitamist kultuuriministri poolt analoogiliselt eeltoodud korraga.

7. Vähemusrahvuse rahvusnimekirju kasutatakse:
1) kultuuriomavalitsuse taotlemise alusena;
2) kultuurinõukogu ja teiste juhtorganite valimistel valijate nimekirjade alusena.

Kultuuriminister Jaak ALLIK