ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 08.08.1996 määrus number 211; jõustumiskuupäev 22.08.1996

redaktsioon 01.01.2004

AVALDATUD :

RT I  1996, 60/61, 1114

REDAKTSIOON :

VV m 19.12.2003 Nr.333 jõust.01.01.2004

RT I  2003, 83, 569

VV m 21.12.1999 Nr.399 jõust.01.01.2000

RT I  1999, 98, 873

VV m 16.12.98 Nr.284 jõust.22.12.98

RT I  1998, 110, 1820

Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine

Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a. määrus nr. 211

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 53, 889; 66, 1159; 94, 1609; 1995, 22, 327; 57, 979; 1996, 36, 738) paragrahvi 13 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada "Peremehetu ehitise hõivamise kord" (juurde lisatud).

Peaminister             Tiit VÄHI

Majandusminister   Andres LIPSTOK

Riigisekretär           Uno VEERING

  Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a. määrusega nr. 211

Peremehetu ehitise hõivamise kord

1. Käesolev kord reguleerib hoone ja rajatise kui peremehetu ehitise hõivamist asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 13 lõike 2 alusel. Käesolev kord ei laiene  õigusliku aluseta püstitatud ehitisele.

(VV m 16.12.98 Nr.284 jõust.22.12.98)

2. Käesoleva korra alusel saab hõivata vallasasjaks olevat ehitist.

3. Ehitis on peremehetu, kui ehitise omanik on lõpetanud ehitise valduse omandist loobumise tahtega vastavalt asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1995, 57, 976; 1996, 45, 848) paragrahvi 96 lõikele 3.

4. Omanik on lõpetanud ehitise valduse, kui ta on loobunud tegelikust võimust asja üle. Valduse lõppemise üle otsustatakse asjaolude alusel vastavalt asjaõigusseaduse paragrahvile 39.

5. Ehitise omandist loobumise tahte olemasolu eeldatakse, kui ehitise omanik on väljendanud omandist loobumist või kui ehitise omanik ei ole teada.

6. Kui ehitise füüsilisest isikust omaniku viibimiskoht ei ole teada ning ta ei ole teatanud omandist loobumisest, tunnistatakse ta teadmata kadunuks tsiviilseadustiku üldosa seaduse (RT I 1994, 53, 889; 89, 1516; 1995, 26C28, 355; 49, 749; 87, 1540; 1996, 40, 773; 42, 811) paragrahvi 27 järgi.

7. Ehitise omaniku kindlakstegemisel on määravaks riikliku ehitisregistri ja kohaliku omavalitsuse õiendid, teised dokumendid ja tunnistajate ütlused.

(VV m 19.12.2003 Nr.333 jõust.01.01.2004 - RT I  2003, 83, 569)

8. Ehitise peremehetuse selgitab välja kohalik omavalitsus, kes hindab ehitist ja võtab selle arvele. Kui ehitisel ei ole valdajat, määrab kohalik omavalitsus ehitisele hooldaja.

9. Pärast ehitise arvelevõtmist avaldab kohalik omavalitsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes  teate hõivatava ehitise, selle asukoha ning viimase teadaoleva  omaniku kohta. Teade peab sisaldama üleskutset esitada vastuväiteid  ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta teates määratud tähtpäevaks. Vastuväidete esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud.

(VV m 21.12.1999 Nr.399 jõust.01.01.2000)

10. Valla- või linnavolikogu või tema ülesandel valla- või linnavalitsus vaatab läbi esitatud vastuväited ja otsustab, kas ehitis on peremehetu või mitte.

(VV m 16.12.98 Nr.284 jõust.22.12.98)

11. Kohalikule omavalitsusele esitatakse dokumendid, mis  tõendavad ehitise õiguslikul alusel püstitamist ja käesoleva  korra punkti 9 nõuete täitmist.

(VV m 16.12.98 Nr.284 jõust.22.12.98)

12. (Kehtetu - VV m 16.12.98 Nr.284 jõust.22.12.98)

13. Peremehetu ehitise hõivamise õigus ja kohustus on kohalikul omavalitsusel ja riigil. Kui riigivaraseaduse  (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942)  paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud riigivara valitseja esitab  käesoleva korra punktis 9 nimetatud vastuväited ja Vabariigi  Valitsus otsustab tema taotluse alusel, et ehitis on vajalik  riigivõimu teostamise otstarbeks, hõivab peremehetuks  tunnistatud ehitise Vabariigi Valitsuse poolt määratud  riigivara valitseja. Sel juhul tasub viimane kohalikule  omavalitsusele ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulud.

14. Pärast kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse jõustumist  ehitise peremehetuse tuvastamise kohta võtab hõivaja ehitise oma  valdusse, mille kohta koostatakse senise valdaja või hooldajaga  vastav akt. Nimetatud akt koos kohaliku omavalitsuse volikogu  otsusega on aluseks hõivaja kandmiseks riiklikusse ehitisregistrisse ehitise  omanikuna.

(VV m 16.12.98 Nr.284 jõust.22.12.98; VV m 19.12.2003 Nr.333 jõust.01.01.2004 - RT I  2003, 83, 569)