ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine
Vabariigi Valitsus 26.04.1996 määrus number 118; jõustumiskuupäev 09.05.1996

redaktsioon 21.10.1999
AVALDATUD :
RT I  1996, 30, 603
REDAKTSIOON :
VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999
RT I  1999, 76, 719
 
 
 
     Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest
        laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise
                      korra kehtestamine
 
    Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 1996. a. määrus nr. 118
 
 
     Vastavalt hasartmängumaksu seaduse (RT I 1995, 95, 1630)
paragrahvi 8 lõikele 5 Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada "Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt
kasutatavatest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise
kord" (juurde lisatud).
 
     2. Kehtestada, et 1996. a. I kvartali taotlused toetuse
saamiseks tuleb esitada 15. maiks 1996. a.
 
 
     Peaminister Tiit VÄHI
 
     Rahandusminister Mart OPMANN
 
     Riigisekretär Uno VEERING
 
 
------
 
 
 
                                         Kinnitatud
                        Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 1996. a.
                                      määrusega nr. 118
 
     Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest
      laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise kord
 
 
     1. Käesolev kord käsitleb hasartmängumaksu seaduse
paragrahvi 8 lõikes 5 sätestatud sihtotstarbeliselt
kasutatavatest laekumistest toetuste (edaspidi toetus)
taotlemist ja eraldamist.
 
     2. Taotlusi toetuse saamiseks võib esitada hasartmängumaksu
seaduses sätestatud toetuste andmise nõukogule (RT I 1996, 20,
367) (edaspidi nõukogu) jooksva eelarveaasta iga kvartali
esimese kuu 15. kuupäevaks.
 
     3. Taotlused esitatakse valdkondade kaupa järgmiselt:
 1) sotsiaalhooldus- ja meditsiiniprogrammide ning -ürituste toetamiseks - Sotsiaalministeeriumile;
 2) teadus-, haridus- ja noorteprogrammide ning -ürituste toetamiseks - Haridusministeeriumile;
 3) kultuuri- ja spordiprogrammide ning -ürituste toetamiseks - Kultuuriministeeriumile;
 4) keskkonnakaitseprogrammide ja -ürituste toetamiseks - Keskkonnaministeeriumile.
 
     (VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999)
 
     3.1. Laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud programmide ja ürituste toetamiseks esitatakse taotlused vastavalt kas Sotsiaalministeeriumile, Haridusministeeriumile või Kultuuriministeeriumile.
     (VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999)
 
     4. Toetuse taotlemiseks esitatakse kahes eksemplaris (üks
originaal ja üks koopiat) järgmised dokumendid:
     (VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999)
     1) taotlus, milles on märgitud taotleja nimi, aadress,
juriidilise isiku registrikood, pangakonto number, taotleja
telefoni ja faksi numbrid, kui need on olemas, selle programmi
või ürituse nimetus, millele toetust taotletakse, taotleja
esindaja nimi, ametikoht ja allkiri;
     2) juriidilisest isikust taotleja asutamisdokumentide
ärakirjad;
     3) käesoleva korra lisas esitatud vormi kohane programmi
või ürituse kirjeldus iga programmi või ürituse kohta eraldi.
 
     5. Juriidiline isik, kellel on loteriiseaduses (RT I 1994,
50, 845; 1995, 95, 1630) sätestatud korraldusluba loterii
korraldamiseks kultuuri-, spordi-, teadus-, haridus-, meditsiini-, sotsiaalhooldus- ja keskkonnaprogrammide ja -ürituste 
finantseerimiseks, võib taotleda tema poolt korraldatava loterii korraldamiselt makstavahasartmängumaksu summa ulatuses toetust programmile ja üritusele, mille finantseerimiseks loteriid korraldatakse.
     (VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999)
 
     6. Korraldusloa alusel loterii korraldamisel konkreetse
programmi või ürituse finantseerimiseks esitab loterii
korraldaja nõukogule lisaks käesoleva korra punktis 4 nimetatule
loterii eelarve üksikute kulude lõikes ja loteriist saadava tulu
jaotuse, mis on ette nähtud loteriiseaduse paragrahvi 10 
punktis 6.
 
     7. Käesoleva korra punktides 3 ja 3.1 nimetatud ministeerium
kontrollib taotluse ja sellega koos esitatud dokumentide
vastavust käesolevale korrale ning edastab esitatud dokumendid
ja omapoolse kirjaliku arvamuse taotluse kohta nõukogule 10
tööpäeva jooksul materjalide saamise päevast arvates.
     (VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999)
 
     8. Otsuse toetuse eraldamise või sellest keeldumise kohta
teeb nõukogu talle esitatud materjalide alusel vastavalt oma
kodukorrale, kahe kuu jooksul, arvates taotluse käesoleva korra
punktides 3 ja 3.1 nimetatud ministeeriumile esitamise päevast. 
Nõukogu edastab eespoolnimetatud otsuse ministeeriumile, kes 
materjalid ette valmistas, viie tööpäeva jooksul toetuse eraldamise 
või sellest keeldumise otsuse tegemise päevast arvates.
     (VV m 14.10.1999 Nr.307 jõust.21.10.1999)
 
     9. Nõukogu otsusest toetuse eraldamise või sellest
keeldumise kohta teatab taotlejale ministeerium, kes materjalid
ette valmistas. Toetuse eraldamise otsuse alusel sõlmib
eespoolnimetatud ministeerium 10 tööpäeva jooksul taotlejaga
lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta. Leping
koostatakse kolmes eksemplaris.
 
     10. Taotlejaga lepingu sõlminud ministeerium edastab
nõukogu otsuse ärakirja toetuse eraldamise kohta ja lepingu ühe
eksemplari Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu
sõlmimise päevast arvates.
 
     11. Rahandusministeerium kannab nõukogu otsuses nimetatud
summa taotlejale üle käesoleva korra punktis 10 nimetatud
dokumentide alusel.
 
     12. Taotlejaga lepingu sõlminud ministeerium kontrollib,
kas eraldatud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ning
taotlejaga sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt.
 
 
                                         Lisa
                          "Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt
                           kasutatavatest laekumistest toetuste
                           taotlemise ja eraldamise korra" juurde
 
                Programmi või ürituse kirjeldus
 
 
     1. Programmi või ürituse liik (kohalik, regionaalne,
üleriigiline) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    
     2. Programmi või ürituse nimetus, ajaline kestus, alguse ja
lõpu kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     3. Programmi või ürituse juht ja teostajad . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     4. Programmi või ürituse valdkond, eesmärk ja kellele on
suunatud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     5. Programmi või ürituse vajalikkuse põhjendus . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     6. Tegevuse kirjeldus ja etapid . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     7. Programmi või ürituse eelarve ja kaasfinantseerijad . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     8. Oodatav tulemus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     Programmi või ürituse juhi või tema esindaja nimi ja
allkiri ................................... (allkiri)