ESTLEX   17.06.2024 6:31

+ Muudetud järgmiste aktidega

Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus

Vastu võetud 03.04.1996
RT I 1996, 26, 529
jõustumine 03.05.1996

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Käesolev seadus määrab kindlaks Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja sellest tulenevate seaduste alusel vara, sh. maa (edaspidi vara) erastamisest laekuva raha kasutamise, kui nendest seadustest ei tulene teisiti.

(2) Käesolevat seadust ei kohaldata Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 40 alusel erastatava vara erastamisel.

§ 2. Vara erastamisest laekuv raha
[Kehtetu - RT I, 12.12.2018, 2 - jõust. 22.12.2018]

§ 3. - § 6. [Kehtetud alates 01.01.2002 - vt. seaduse § 11 lõiget 6]

§ 7. Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond

(1) Käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punkti 2 ja § 6 punkti 2 kohaselt eraldatud rahast moodustab Vabariigi Valitsus omandireformi reservfondi (edaspidi käesolevas paragrahvis reservfond), kuhu laekunud raha kasutatakse vara tagastamise, kompenseerimise ja erastamise korraldamise ning muude maa- ja omandireformi läbiviimisega seotud kulude katteks. Reservfondi haldamisest saadud tulu laekub riigieelarvesse. Reservfondi laekunud raha kasutamise täpsemad sihtotstarbed määrab Vabariigi Valitsus.

(11) Reservfondi laekunud raha võidakse kasutada ka:
1) omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide ennetamise ja lahendamisega seotud kulude katteks;
2) tööhõive riiklike programmide rahastamiseks ning ettevõtluse arendamiseks ja selleks vajaliku keskkonna ja tingimuste loomiseks;
3) erastatavatel ja erastatud objektidel keskkonnaekspertiiside teostamiseks ja looduskahjustuste likvideerimiseks;
4) pensionireformi läbiviimiseks ja sellega kaasnevate finantsturu arendamisega seotud kulude katteks;
5) laenu andmiseks tagastatavate eluruumide üürnikele nende ümberasumiskulude ja nimetatud eluruumide omandamise kulude katteks. Tagastatavate eluruumide üürnikud saavad eluruumide omandamiseks võetud laenu tagasi maksta erastamisväärtpaberites, millele kohaldatakse erastamisseaduse §-s 29 sätestatut;
6) laenu andmiseks kohalikele omavalitsustele üüripindade ehitamiseks, renoveerimiseks või ostmiseks tagastatavate eluruumide üürnike jaoks;
7) toetuse andmiseks omandireformi käigus tagastatud ehitismälestise hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks.
[RT I, 19.03.2019, 13 - jõust. 01.05.2019]

(2) Reservfondi vahendeid eraldatakse tagastamatu toetusena, tagastatava eraldisena või laenuna Vabariigi Valitsuse korralduse alusel. Eraldatud vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt ja nende kulutamise kohta peavad saajad eraldi arvestust. Eraldatud raha kasutamata jäägid ning mittesihtotstarbeliselt kasutatud raha tagastatakse reservfondi. Reservfondist eraldatud vahendid on ülekantavad järgmisesse eelarveaastasse.

(3) Reservfondist raha taotlused vaatab läbi ning raha eraldamise ja kasutamise üle peab arvestust Rahandusministeerium.

(4) Reservfondist raha taotlused vaadatakse läbi, raha eraldatakse, eraldamise tingimused määratakse ning eraldatud raha kasutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

(5) Reservfond võtab üle õigused ja kohustused, mis tulenevad riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1993, 24, 430; 1994, 33, 508; 1995, 57, 979) § 3 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 1 ja § 6 lõike 1 punkti 1 kohaselt Vabariigi Valitsuse reservfondi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise, kompenseerimise ja erastamise korraldamisega seotud kulude katteks laekunud raha eraldamisest ning kasutamisest.
[RT I 2006, 7, 40 - jõust. 04.02.2006]

§ 8. Vara erastamisest riigi asutatud sihtasutustele laekunud raha kasutamine
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 9. Vara erastamisest kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi ja eluasemefondi laekunud raha kasutamine
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 10. Järelevalve ja aruandlus

(1) Erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise üle teostab järelevalvet Rahandusministeerium.
[RT I, 12.12.2018, 2 - jõust. 22.12.2018]

(2) [Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(4) [Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(5) [Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(6) Järelevalve teostaja võib erastamise korraldajale ning Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatud raha kasutavatele asutustele ja juriidilistele isikutele teha kirjaliku ettekirjutuse õigusrikkumise lõpetamiseks või õigusaktidega ettenähtud toimingute sooritamiseks, andes selleks tähtaja.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(7) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on järelevalve teostajal õigus pöörduda kohtusse, ettekirjutuse täitmata jätnud või mittenõuetekohaselt täitnud riigiasutusele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560) 7. peatükis sätestatud teenistuslikku järelevalvet.

(8) [Kehtetu - RT I, 12.12.2018, 2 - jõust. 22.12.2018]

(9) [Kehtetu - RT I, 12.12.2018, 2 - jõust. 22.12.2018]

§ 11. Rakendussätted

(1) Käesolev seadus jõustub 1996. aasta 3. mail.

(2) Tunnistatakse kehtivuse kaotanuks riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1993, 24, 430; 1994, 33, 508; 1995, 57, 979) §-d 1-9.

(3) Kuni 1996. aasta 2. maini erastamise eriarvetele laekunud raha kasutamisel ja jaotamisel kohaldatakse riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadust.

(4) Enne 2000. aasta 1. jaanuari erastamise eriarvetele laekunud raha jaotatakse kuni 1999. aasta 31. detsembrini kehtinud alustel ja korras.

(5) Erastamisest Keskkonnafondile ja sihtasutusele Keskkonnakeskus enne 2000. aasta 1. jaanuari laekunud raha jääk kantakse hiljemalt 2000. aasta 10. jaanuariks üle Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi.

(51) Enne 2001. aasta 1. jaanuari sihtasutusele Eesti Eluase erastamisest laekuv raha kasutatakse enne nimetatud tähtpäeva kehtinud alustel ja korras.

(6) Alates 2002. aasta 1. jaanuarist tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse §-d 3-6 ning kogu erastamisest laekuv raha, millest on maha arvatud § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, kantakse riigivara, riigimaa, riigi eluruumide, mitteeluruumide ja korteriomandite erastamise korral stabiliseerimisreservi ning munitsipaalvara erastamise korral kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

(7) Alates 2004. aasta 1. jaanuarist kantakse riigivara erastamise eriarvel olev raha ja riigivara erastamisest laekuv raha, millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi.

(8) Alates 2006. aasta 1. märtsist kantakse riigimaa erastamisest laekuvast rahast, millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, 50% Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi ja 50% stabiliseerimisreservi.
[RT I 2006, 7, 40 - jõust. 04.02.2006]

(9) Alates 2014. aasta 1. jaanuarist kantakse riigimaa erastamisest laekuv raha, millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi.
[RT I, 27.12.2013, 6 - jõust. 01.01.2014]