ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Raamatupidamise seaduse muutmise seadus
Riigikogu 20.02.2019 seadus; jõustumiskuupäev 01.07.2019

redaktsioon 01.07.2019 [RT I, 15.03.2019, 3]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 415

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1. Raamatupidamise seaduse muutmine

Raamatupidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või raamatupidamiskohustuslasele, kelle üle eelnimetatutel on otseselt või kaudselt valitsev mõju või kes on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses, esitab raamatupidamiskohustuslane masintöödeldava arve (edaspidi e-arve). E-arve peab vastama kas käesoleva paragrahvi lõike 10 alusel kehtestatud määruse nõuetele või e-arveldamise Euroopa standardile, mille kohta on avaldatud viide Euroopa Liidu Teatajas.";

2) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

"Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/55/EL, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (ELT L 133, 06.05.2014, lk 1-11).".

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees