ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 05.12.2018 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.2019

redaktsioon 01.01.2019 [RT I, 20.12.2018, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 355

Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2018

§ 1. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Äriregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet Eestis asuvate füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtete, äriühingute ja välismaa äriühingu filiaalide kohta. Äriregistrit peab Tartu Maakohtu registriosakond (edaspidi registripidaja).";

2) paragrahvi 631 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõna "notaribüroo,";

3) paragrahvi 144 lõike 1 punktis 3, § 145 lõike 2 punktis 1, § 196 lõike 1 punktis 4, § 250 lõike 1 punktis 3 ja § 343 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna "panga" sõnadega "krediidiasutuse või makseasutuse";

4) paragrahvi 251 punktis 61 asendatakse sõna "osaühing" sõnaga "aktsiaselts" vastavas käändes;

5) paragrahv 5111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 5111. Isikuandmete ja sidevahendite andmete muutmine registripidaja poolt

(1) Kui käesoleva seaduse § 62 lõigetes 3-51 sätestatud isiku elu- või asukoha või aadressiandmeid muudetakse, teeb registripidaja muutmise kanded iga ettevõtja kohta eraldi koos ettevõtja teiste registriandmete muutmisega. Tehniliste võimaluste olemasolu korral võib aadressiandmeid muuta ka automatiseeritult. Aadressiandmete automatiseeritud muutmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Äriühingu elektronposti aadress muudetakse majandusaasta aruande esitamisel ilma kandeavalduseta. Tehniliste võimaluste olemasolu korral toimub elektronposti aadressi kande muutmine automatiseeritult käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud korras.";

6) paragrahvi 520 lõikes 4 asendatakse sõnad "pangaarve Eesti krediidiasutuses" sõnadega "maksekonto Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidiasutuses või makseasutuses või selle krediidiasutuse või makseasutuse lepinguriigis avatud filiaalis";

7) paragrahvi 520 lõike 41 kolmandas lauses asendatakse sõnad "kontole krediidiasutuses" sõnadega "maksekontole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidiasutuses või makseasutuses või selle krediidiasutuse või makseasutuse lepinguriigis avatud filiaalis";

8) paragrahvi 525 lõiget 2 täiendatakse punktiga 63 järgmises sõnastuses:

"63) otsustab registrisse e-posti aadressi kandmise ja selle muutmise;".

§ 2. Advokatuuriseaduse muutmine

Advokatuuriseaduse § 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

"9) advokaat ei vasta advokatuuriseaduses sätestatud nõuetele.".

§ 3. Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduse § 75 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet Eestis asuvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit peab Tartu Maakohtu registriosakond (edaspidi registripidaja).".

§ 4. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"11) andmete ja kannete muutmine automatiseeritult;

12) ettevõtja, äriühingu ja kontaktisiku e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine.";

2) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

"7) andmete ja kannete muutmine automatiseeritult.".

§ 5. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees