ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi Teataja seaduse muutmise seadus
Riigikogu 24.10.2018 seadus; jõustumiskuupäev 20.11.2018

redaktsioon 20.11.2018 [RT I, 10.11.2018, 2]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 323

Riigi Teataja seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2018

§ 1. Riigi Teataja seaduse muutmine

Riigi Teataja seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) Justiitsministeerium - seadused, Vabariigi Presidendi seadlused, Riigikogu otsused, Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused ning ministrite määrused;";

2) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) avaldatud seaduste algtekstid paberil.";

4) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Kui avaldatud akt vastab avaldamiseks esitatule, parandab Riigi Teataja väljaandja ilmse ebatäpsuse omal algatusel või akti andja taotlusel tingimusel, et vea parandamine ei mõjuta isikute õigusi ega kohustusi. Tehtud parandusest teavitab Riigi Teataja väljaandja akti andjat. Vajaduse korral küsib Riigi Teataja väljaandja paranduse tegemiseks akti andja nõusolekut.".

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees