ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruse nr 22 muutmine
Keskkonnaminister 30.07.2018 määrus number 25; jõustumiskuupäev 06.08.2018

redaktsioon 06.08.2018 [RT I, 03.08.2018, 1]

Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruse nr 22 muutmine

Vastu võetud 30.07.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruses nr 22 "Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" jaoks avatud taotlemise korral" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas jäetakse ära lauseosa "energia- ja";

2) paragrahvis 1 jäetakse ära lauseosa "energia- ja";

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) väike- ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE) on ettevõtja konkurentsiseaduse § 2 mõistes, kes vastab Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 651/2014 asutamislepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1-18) - edaspidi üldine grupierandi määrus), lisas I sätestatud kriteeriumitele;";

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna "audit" sõnaga "ressursiaudit";

5) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõna "auditi" sõnaga "ressursiauditi";

6) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

"20) ümberpaigutamine on sama või sarnase tegevuse või selle osa üleviimine ühest EMP (Euroopa Majanduspiirkond) lepingu osalisriigi ettevõttest (algne ettevõte) teise EMP lepingu muus osalisriigis asuvasse ettevõttesse, kuhu toetatav investeering tehakse (toetatav ettevõte). Ümberpaigutamine toimub siis, kui toode või teenus täidab nii algses kui ka toetatavas ettevõttes vähemalt osaliselt sama otstarvet ja vastab sama liiki tarbija nõudmistele või vajadustele ja EMPs asuva abisaaja ühes ettevõttes lähevad samas või sarnases tegevusalas kaduma töökohad.";

7) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "Meetme" sõnaga "tegevuse";

8) paragrahvi 5 lõike 2 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna "Meetme" sõnaga "tegevuse";

9) paragrahvi 5 lõike 2 punktist 1 jäetakse ära sõna "terviklike";

10) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste kasutuselevõtt tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;";

11) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

"(2) käesolevas määruses nimetatud tegevuseks antav toetus on riigiabi, selle andmisel tuleb kohaldada üldise grupierandi määruse asjakohaseid sätteid, mis on seotud kas:";

13) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Üldise grupierandi määruse artikli 1 lõike 3 punktides a) - e) nimetatud majandussektori ettevõtjatele abi ei anta.";

14) paragrahvi 6 lõiked 6-8 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

"(4) Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 24 kuud.

(5) Toetuse saaja taotluse alusel ja mõjuva põhjuse olemasolul võib rakendusüksus abikõlblikkuse perioodi pikendada kuni 12 kuu võrra.";

16) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Abikõlblikud on projekti kulud, mis on seotud käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tegevuste elluviimisega ning on vajalikud meetme tulemuste ja projekti eesmärkide ning tulemuste saavutamiseks, sealhulgas:
1) materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtavate investeeringute kulud;
2) investeeringutega seotud seadistamise kulud;
3) punktides 1 ja 2 nimetatud investeeringute ja seadistamisega seotud toetuse saaja personali koolituste kulud;
4) käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud regionaalabi andmisel on abikõlblikud kulud, mida arvestatakse vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 14 lõike 4 punktis a) ja lõigetes 7 ja 8 toodud tingimustele;
5) käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud keskkonnakaitseks antava abi andmisel on abikõlblikud täiendavad investeerimiskulud, mida arvestatakse vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 36 lõikes 5 toodud tingimustele;
6) käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud energiatõhususeks antava abi andmisel on abikõlblikud täiendavad investeerimiskulud, mida arvestatakse vastavalt üldise grupierandi määrus artikli 38 lõikes 3 toodud tingimustele;
7) teavitamise ja avalikustamise kulud, mis on vajalikud Vabariigi Valitsuse 19.09.2014 a määruse nr 146 "Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord" nõuete täitmiseks.";

17) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse lauseosa "100 000" lauseosaga "200 001";

18) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 9 lõike 7 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Kui projekti tegevust, mille jaoks antakse riigiabi, finantseeritakse lisaks taotlusele ka muudest riigi, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu või selle liikmesriikide vahenditest, ei tohi tegevuse kogu finantseerimise määr nimetatud allikatest ületada:";

20) paragrahvi 9 lõike 7 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 9 lõikes 8 asendatakse lauseosa "2-6" lauseosaga "3-6";

22) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 11. Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele:
1) mäetööstus (jagu B, alajagu 05-09);
2) toiduainete tootmine (jagu C, alajagu 10) ja joogitootmine (jagu C, alajagu 11);
3) tekstiilitootmine (jagu C, alajagu 13), rõivatootmine (jagu C, alajagu 14) ning nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine (jagu C, alajagu 15);
4) puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine (jagu C, alajagu 16), paberi ja pabertoodete tootmine (jagu C, alajagu 17), trükindus ja salvestiste paljundus (jagu C, alajagu 18) ning mööblitootmine (jagu C, alajagu 31);
5) koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine (jagu C, alajagu 19), kemikaalide ja keemiatoodete tootmine (jagu C, alajagu 20), põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine (jagu C, alajagu 21) ning kummi- ja plasttoodete tootmine (jagu C, alajagu 22);
6) muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (jagu C, alajagu 23);
7) metallitootmine (jagu C, alajagu 24), metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed (jagu C, alajagu 25), arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine (jagu C, alajagu 26), elektriseadmete tootmine (jagu C, alajagu 27), mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine (jagu C, alajagu 28), mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (jagu C, alajagu 29), muude transpordivahendite tootmine (jagu C, alajagu 30), muu tootmine (mündid, väärisesemed, juveeltooted, muusikariistad, sporditarbed, mängud) (jagu C, alajagu 32) ning masinate ja seadmete remont ja paigaldus (jagu C, alajagu 33).

(2) Taotlejale esitatakse järgmised nõuded:
1) taotleja peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 "Perioodi 20142020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" (edaspidi taotluste menetlemise määrus) §-des 2 ja 3 nimetatud nõuetele;
2) taotleja viimase 3 majandusaasta keskmine müügitulu taotletavas põhitegevuses või kõrvaltegevuses peab olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga;
3) taotleja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud;
4) taotlejal peavad olema tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
5) tegevus projekti raames peab toimuma taotleja omandis oleval hoonestatud või hoonestama kinnistul või taotlejal peab olema taotluse esitamise ajaks sõlmitud leping kestvusega 5 aastat pärast projekti väljamaksete lõppemist, mis tõendab projekti elluviimise võimalikkust antud kinnistul;
6) tootmisüksus, millele toetust taotletakse, peab olema tegutsenud vähemalt 3 aastat.

(3) Taotlejal on projekti omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus.

(4) Taotlejal peab olema tehtud nõuetekohane detailne ressursiaudit, mis kinnitab tekkivat ressursisäästu ning kavandavate investeeringute asjakohasust.

(5) Detailne ressursiaudit ei tohi olla vanem kui 2 aastat, kajastama ettevõtte olemasolevat olukorda ning tehtud kooskõlas rakendusasutuse kinnitatud ressursiauditi metoodikaga.";

23) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) taotlusest peab selguma, kas taotleja taotleb projektile või on saanud projektile või projekti üksikutele osadele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;";

24) paragrahvi 12 lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõna "sisaldab" sõnaga "struktuuritoetuse";

25) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

"12) projekti mõju peab avalduma ettevõtte põhitegevusvaldkonnas.";

26) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna "auditi" sõnaga "ressursiauditi";

27) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

"9) investeeringuks ette nähtud regionaalabi puhul taotleja kinnitus, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning et abisaaja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.";

28) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Rakendusüksus kontrollib 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seaduse ja käesoleva määruse §-des 11 ja 12 esitatud nõuetele. Kui kontrollimise tulemusena avastatakse taotleja või taotluse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 20 tööpäeva. Taotluste menetlemise tähtaega pikendatakse puuduste kõrvaldamiseks määratud aja võrra.";

30) paragrahvi 17 lõike 1 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna "taotlust" sõnaga "esmalt";

31) paragrahvi 17 lõiked 4-6 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Käesoleva määruse § 12 nõuetele ja § 17 kriteeriumidele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse järgnevalt käesoleva § lõikes 6 nimetatud valikukriteeriumite alusel.

(5) Rakendusüksus moodustab taotluse hindamiseks hindamiskomisjoni kuhu kaasab taotluse hindamiseks eksperte ja rakendusasutuse töötajaid. Rakendusüksus avaldab hindamiskomisjoni koosseisu oma veebilehel hiljemalt taotlusvooru avamise kuupäeval.

(6) Taotluse valikukriteeriumid ning nende osakaalud on järgmised:
1) projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (ressursikasutuse paranemine) - 50% koondhindest;
2) projekti kuluefektiivsus - 30% koondhindest;
3) toetuse taotleja/saaja suutlikkus projekti ellu viia ja projekti põhjendatus - 20% koondhindest.";

32) paragrahvi 17 lõikes 10 asendatakse lauseosa "1-5" lauseosaga "1-7";

33) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna " plaani" sõnadega "hangete osas";

34) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

"(5) Toetuse saaja avaldab hanketeate hanke kohta riigihangete registris.".

Siim Kiisler
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes