ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus
Riigikogu 06.06.2018 seadus; jõustumiskuupäev 01.07.2018

redaktsioon 01.07.2018 [RT I, 26.06.2018, 3]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2018 otsus nr 272

Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2018

§ 1. Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 54 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "63 ja 64" tekstiosaga "63, 64 ja 651";

2) seadust täiendatakse §-ga 651 järgmises sõnastuses:

"§ 651. Puhkus täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks

(1) Täisealisel töötajal on õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks (hoolduspuhkus), kui ta on täisealise sügava puudega isiku:
1) otsejoones üleneja või alaneja sugulane;
2) vend, õde, poolvend või poolõde;
3) abikaasa või registreeritud elukaaslane;
4) eestkostja;
5) määratud hooldaja sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoolduspuhkuse õigusega isikutel on õigus saada ühe täisealise sügava puudega isiku kohta kokku viis tööpäeva hoolduspuhkust kalendriaastas. Hoolduspuhkust on õigus korraga kasutada ühel isikul.

(3) Hoolduspuhkuse eest tasutakse käesoleva seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära järgi.

(4) Hoolduspuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes.";

3) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "hüvitatakse" sõnadega "kuni seitsme kalendripäeva ulatuses";

4) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "§-des 60 ja 63" tekstiosaga "§-des 60, 63 ja 651";

5) seadust täiendatakse §-ga 1393 järgmises sõnastuses:

"§ 1393. Puhkuseõiguse laiendamise analüüs

Vabariigi Valitsus koostab 2020. aasta 1. jaanuariks analüüsi ja esitab selle põhjal Riigikogule ettepanekud hoolduspuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse õiguse laiendamiseks isikule, kes teeb tööd füüsilise isikuna võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel või kes peab sõltumatu isikuna avalik-õiguslikku ametit.".

§ 2. Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 28.12.2017, 7) § 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) paragrahvi 66 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Puhkusetasu käesoleva seaduse §-des 63 ja 651 ettenähtud puhkuse eest hüvitatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.";".

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse 9. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 1602 järgmises sõnastuses:

"§ 1602. Hooldusvajadusega isiku hindamissüsteemi analüüs

Vabariigi Valitsus koostab 2020. aasta 1. jaanuariks analüüsi ja selle põhjal ettepanekud täisealise isiku hooldusvajaduse tuvastamiseks kasutatava hindamissüsteemi kohta eesmärgiga rakendada analüüsi tulemusi hoolduspuhkuse saaja kindlaksmääramiseks alates 2021. aasta 1. jaanuarist.".

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees