ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigihangete registri põhimäärus
Vabariigi Valitsus 31.08.2017 määrus number 137; jõustumiskuupäev 04.09.2017

redaktsioon 01.01.2024 [RT I, 13.04.2023, 3]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Riigihangete registri põhimäärus

Vastu võetud 31.08.2017 nr 137
RT I, 01.09.2017, 13
jõustumine 04.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2021RT I, 02.11.2021, 105.11.2021
06.04.2023RT I, 13.04.2023, 112.05.2023, osaliselt 01.01.2024; osaliselt rakendatakse alates 01.04.2023

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 181 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on riigihangete register (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Public Procurement Register.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk
[Kehtetu - RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (1) Registri vastutav töötleja on Riigi Tugiteenuste Keskus.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Registri volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (21) Rahandusministeerium on registri volitatud töötleja riigihangete seaduse §-des 180 ja 184 nimetatud ülesannete täitmisel ning riigihangete ja toetuse saaja ostude statistiliste andmete analüüsimisel.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 31.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise eest vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ja kavandab selle arendamist;
  2) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registri juurdepääsupiiranguga andmetele ja otsustab õigustatud huvi korral andmekogu arhiiviandmetele juurdepääsu õiguse andmise;
  3) juhendab registri kasutajaid;
  4) tagab registri pidamiseks ning hooldus- ja arendustöödeks vajalikud rahalised vahendid;
  5) kogub, töötleb ja analüüsib riigihangete ja toetuse saajate ostude statistilisi andmeid;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023, rakendatakse 1. aprillist 2023. a.]
  6) korraldab õigusaktides ette nähtud korras andme- ja teabevahetust Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023, rakendatakse 1. aprillist 2023. a.]

  (2) Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus volitatud töötlejana:
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) haldab, majutab ja arendab registrit vastavalt vastutava töötleja juhistele ja õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) tagab registri turvanõuete täitmise, tehnilise toimimise ja juurdepääsu registrile;
  3) töötleb andmeid kooskõlas õigusaktidega määruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) tagab vastutavale töötlejale registri andmete nõuetekohase väljastamise;
  5) täidab vastutava töötleja poolt pandud kohustusi ja antud juhiseid.

  (3) Vastutav töötleja ja volitatud töötleja tagavad registriandmete andmeturbe, sealhulgas nende tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega.

  (4) Vastutav töötleja ja volitatud töötleja vastutavad oma pädevuste piires isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

§ 4.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus riigihangete seaduses sätestatud ulatuses.

2. peatükk Registri ülesehitus, andmete registreerimise vormid, kaitse ja ristkasutus 

§ 5.  Registri ülesehitus

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb digitaalsetest registriandmetest.

§ 6.  Andmete registreerimise vormid ja moodustatavad dokumendid

  (1) Registrisse esitatakse andmed vastavalt Euroopa Komisjoni määrusega kehtestatud järgmistele teadete tüüpvormidele:
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  1) eelteade;
  2) hanketeade;
  3) hankelepingu sõlmimise teade;
  4) perioodiline eelteade võrgustikega seotud valdkonnas;
  5) hanketeade võrgustikega seotud valdkonnas;
  6) hankelepingu sõlmimise teade võrgustikega seotud valdkonnas;
  7) kvalifitseerimissüsteemi teade võrgustikega seotud valdkonnas;
  8) ideekonkursi kutse;
  9) ideekonkursi tulemused;
  10) vabatahtlik eelnev avalikustamisteade;
  11) hankelepingu muutmise teade;
  12) eelteade kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
  13) hanketeade kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
  14) hankelepingu sõlmimise teade kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
  15) sotsiaal- ja eriteenuste teade;
  16) sotsiaal- ja eriteenuste teade võrgustikega seotud valdkonnas;
  17) sotsiaal- ja eriteenuste kontsessiooni teade;
  18) kontsessiooni teade;
  19) kontsessiooni andmise teade;
  20) hankepass.

  (2) Registrisse esitatavate andmete alusel moodustatakse registris järgmised dokumendid:
  1) kvalifitseerimistingimused;
  2) vastavustingimused;
  3) hindamise kriteeriumid;
  4) maksumuse vorm;
  5) elektroonilise oksjoni kutse;
  6) otsused;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  7) pakkumus ja taotlus;
  8) automaatsed teavitused;
  9) teistesse andmekogudesse tehtud päringute tulemused;
  10) kõik lõikes 1 nimetatud teated.

  (3) Vajaduse korral esitatakse registrisse järgmised riigihanke menetluse käigus vormistatavad dokumendid:
  1) protokoll;
  2) otsus;
  3) saadetud teade ja ettepanek;
  4) küsimus ja vastus;
  5) leping;
  6) muu menetlusega seotud dokument.

§ 7.  Registriandmete kaitse, logid ja nende hoidmine

  (1) [Kehtetu - RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (3) Registriandmete turvaklass on K2T2S2.

  (4) Registris tehtud toiming salvestatakse ja toimingu kohta säilitatakse kasutaja ees- ja perekonnanimi ning kuupäev ja kellaaeg.

  (5) Kasutajaliidesest kättesaadavat logi säilitatakse §-s 22 sätestatu kohaselt. Rakenduse ja serveri logi säilitatakse tasemel INFO 30 päeva.

§ 8.  Andmete ristkasutus
[Kehtetu - RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

3. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 9.  Üldandmed

  Registrisse esitatakse järgmised üldandmed:
  1) teave, kas tegemist on ühishankega või toetuse saajate ühise ostuga või lepingu sõlmib või ideekonkursi korraldab keskne hankija;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  2) teave teabevahetuse, sealhulgas riigihanke alusdokumentidele juurdepääsu, pakkumuse, taotluse või ideekavandi esitamise ja elektroonilise teabevahetuse vahendile ja seadmele juurdepääsu kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  3) teave, kas riigihanke maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  4) teave, kas teated saadetakse hankija soovil avaldamiseks Euroopa Liidu väljaannete talitusele;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  5) teave hankepassi kasutamise kohta;
  6) teave keskkonnahoidliku, innovaatilise või sotsiaalse kriteeriumi kasutamise kohta;
  7) riigihankest huvitatud ettevõtja, taotleja, pakkuja ja alltöövõtja andmed;
  8) riigihanke ja toetuse saaja ostu avaldamise andmed;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  81) teave, kas keskne hankija hangib teiste hankijate jaoks ette nähtud asju või teenuseid või sõlmib teiste hankijate jaoks ette nähtud asjade, teenuste või ehitustööde hanke- või raamlepinguid või kas on tegemist keskse hankija osutatava tugiteenusega;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  9) vajaduse korral viide eelnevale riigihankele või turu-uuringule.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]

§ 10.  Isiku- ja kontaktandmed

  (1) Hankija ja toetuse saaja esitavad teabe hankija ja toetuse saaja liigi, tüübi ja põhitegevuse kohta ning enda kontaktandmed (aadress, üldine veebiaadress, hankijaprofiili veebiaadress selle olemasolul, üldine e-posti aadress) ja kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber, riik).
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (2) Ettevõtja esitab teabe ettevõtja suuruse määratluse kohta ja kontaktandmed (aadress, üldine veebiaadress, e-posti aadress) ning kontaktisiku kontaktandmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber, riik).

  (3) Kontrollasutus esitab teabe kontrolliõiguse aluse kohta ja kontaktandmed (aadress, üldine veebiaadress, e-posti aadress) ning kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber, riik).
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

§ 11.  Riigihanke eseme andmed
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]

  Registrisse esitatakse riigihanke või toetuse saaja ostu eseme kohta ja riigihanke või toetuse saaja ostu osade kohta, kui riigihange või toetuse saaja ost on jaotatud osadeks, järgmised andmed:
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  1) nimetus;
  2) ühtne riigihangete klassifikatsiooni kood (CPV);
  3) lepingu liik;
  4) lühikirjeldus;
  5) eeldatav maksumus või suurusjärk;
  6) teave osade kohta;
  7) riigihanke lõplik kogumaksumus;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  8) ehitustööde asukoha või asjade ja teenuste tarnekoha NUTS kood;
  81) kõrvaldamise alused;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  9) hindamiskriteeriumid;
  10) hankelepingu, raamlepingu, kvalifitseerimissüsteemi või dünaamilise hankesüsteemi kestus;
  11) vajaduse korral osalema kutsutavate taotlejate piirarv;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  12) teave, kas alternatiivsed pakkumused on lubatud;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  13) teave, kas on olemas täiendavad hankevõimalused;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  14) teave, kas kasutatakse elektroonilist kataloogi;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  15) teave, kas kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid, ning jaatava vastuse korral projekti number või viide;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  16) eelteate korral, kui on vaja, hanketeate eeldatav kuupäev;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  161) vajaduse korral teave, kas taotluste või pakkumuste esitamise tähtaegu lühendatakse, ja tähtaegade lühendamise põhjendus;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  162) vajaduse korral teave, kas nõutakse pakkumuse tagatist;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  163) vajaduse korral teave hankelepingu rahastamis- ja maksetingimuste ning muude hankelepingu täitmise tingimuste kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  164) teave elektrooniliste tellimuste, arvete ja maksete kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  165) raamlepingu korral teave raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimiseks korraldatavate minikonkursside kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  166) raamlepingu korral teave, kas raamlepingu maksimaalne osalejate arv on piiratud, ning jaatava vastuse korral kavandatud maksimaalne osalejate arv;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  167) teave hankelepingu uuendamise kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  17) vajaduse korral lisateave.

§ 12.  Juriidiliste, majanduslike, finants- ja tehniliste nõuete andmed

  Registrisse esitatakse riigihanke või toetuse saaja ostu juriidiliste, majanduslike, finants- ja tehniliste nõuete kohta vajaduse korral järgmised andmed:
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  1) kvalifitseerimise tingimused, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded ja teave reserveeritud hankelepingute kohta;
  2) teenuste hankelepingute eritingimused;
  3) kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes riigihankelepingu tingimused ja teave julgeolekukontrolli kohta.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]

§ 13.  Riigihanke menetluse, kvalifitseerimissüsteemi ja ideekonkursi andmed

  Registrisse esitatakse riigihanke menetluse, kvalifitseerimissüsteemi, ideekonkursi ja toetuse saaja ostu kohta järgmised andmed:
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  1) menetluse liik;
  2) vajaduse korral menetluse liigi valiku alus ja põhjendus;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  3) teave, kas sõlmitakse raamleping või luuakse dünaamiline hankesüsteem;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  4) sotsiaal- ja eriteenuste puhul teave menetlusele kohaldatavate riigisiseste eeskirjade kohta ja lepingu sõlmimise eripärad;
  5) piiratud ideekonkursi korral, kui on vaja, juba valitud osalejate nimed;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  6) vajaduse korral teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigu ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kriteeriumide kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  7) teave, kas kasutatakse elektroonilist oksjonit;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  8) teave, kas riigihange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA);
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  9) [kehtetu - RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  10) vajaduse korral hankelepingu, dünaamilise hankesüsteemi ja ideekonkursi kohta varem avaldatud teave;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  11) pakkumuste, taotluste või ideekavandite esitamise tähtpäev;
  12) vajaduse korral kvalifitseeritud taotlejatele riigihanke alusdokumentide, osalemise ettepaneku või pakkumuste esitamise ettepaneku esitamise eeldatav kuupäev;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  13) keel või keeled, milles võib esitada pakkumuse, taotluse või ideekvandi;
  14) eelteate korral, kui on vaja, hankemenetluse kavandatav alguskuupäev;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  15) pakkumuse minimaalne kehtivusaeg;
  16) avatud hankemenetluse korral pakkumuste avamise tingimused;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  17) vajaduse korral teave ideekonkursi auhindade ja osalemistasude, ideekonkursile järgneva teenuste hankelepingu ning ideekonkursi žürii kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  18) dünaamilise hankesüsteemi korral teave selle lõpetamise kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  19) hankelepingu korral, mis sõlmiti hanketeadet eelnevalt avaldamata, põhjendus hanketeate avaldamata jätmise kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  191) teave, kas riigihange kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (ELT L 120, 15.5.2009, lk 5–12) kohaldamisalasse, ning jaatava vastuse korral teave lepingu tüübi ja sõidukite kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  192) teave puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumide arvestamise kohta ja vajaduse korral põhjendus nende arvestamata jätmise kohta;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  20) vajaduse korral alltöövõtjate kontrollimise tingimused.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]

§ 14.  Hankelepingu sõlmimise, ideekonkursi auhindade määramise, lepingute muutmise ja lõpetamise andmed

  Registrisse esitatakse hankelepingu sõlmimise, ideekonkursi auhindade määramise, lepingute muutmise ja lõpetamise kohta järgmised andmed:
  1) riigihanke menetluse lõppemise alus;
  2) hankelepingu korral hankelepingu number, osa number ja nimetus;
  3) hankelepingu korral hankelepingu sõlmimise kuupäev;
  4) vajaduse korral teave rahastaja kohta;
  5) teave, kas hankeleping on tähtajaline, ning jaatava vastuse korral hankelepingu tähtaeg;
  6) vajaduse korral teave tellija kohta;
  7) hankelepingu korral hankelepingu sõlminud ettevõtja andmed;
  8) hankelepingu korral hankelepingu maksumuse andmed;
  9) vajaduse korral teave alltöövõtjate ja allhangete kohta;
  10) teave pakkumuste või ideekonkursil osalejate kohta;
  11) vajaduse korral teave, kas pakkumused on järjestatud;
  12) ideekonkursi korral teave ideekonkursi võitjate ja auhindade määramise kohta;
  13) teave, kas hankija nõustub hankelepingu andmete avaldamisega, ja hankelepingu andmete avaldamisega mittenõustumise korral avaldamata jätmise alus ja põhjendus;
  14) kontsessiooni andmise lepingu korral, kui on vaja, tulu teenuse või ehitise kasutajate makstavatest teenustasudest ja trahvidest, hankija ette nähtud auhinnad, osalemistasud või muud soodustused ning mistahes muud kontsessiooni maksumuse üksikasjad;
  15) võrgustikuga seotud valdkonnas soodusostude eest makstud hind, asja või teenuse päritoluriik ja teave, kas hankeleping sõlmiti alternatiivse lahenduse esitanud ettevõtjaga või jäeti pakkumusi kõrvale põhjendamatult madala maksumuse tõttu;
  16) teave lepingu muudatuste kohta ja muutmise põhjused;
  17) lepingu tegelik maksumus selle lõppemisel;
  18) lepingus tehtud muudatused, mille kohta hankelepingu muutmise teadet ei esitatud;
  19) teave ettevõtjapoolse hankelepingu rikkumise kohta, mille tulemusena on kohaldatud riigihangete seaduse § 95 lõike 4 punktis 8 nimetatud õiguskaitsevahendit, ning teave selle kohta, kas hankija nõue on vaidlustatud;
  20) vajaduse korral lisateave.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]

§ 15.  Vaidlustusmenetluse andmed

  Registrisse esitatakse vaidlustusmenetluse kohta vaidlustuse, vaidlustuse esitaja, tema esindaja ja vaidlustuse läbivaatamisega seotud andmed ning otsus.

4. peatükk Andmete registrisse esitamine, avaldamine ja muutmine 

§ 16.  Andmete esitamine ja registris avaldamine

  (1) Andmed esitatakse registrisse registri veebilehe kaudu.

  (2) Registrisse esitavad andmed hankija, toetuse saaja, ettevõtja, kontrollasutus ja riigihangete vaidlustuskomisjon.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (3) Registri vastutav töötleja tagab, et registris avaldatakse esitatud teated vähemalt kord tööpäevas.

  (4) Andmed vaidlustusmenetluse tulemuste kohta esitab registrile riigihangete vaidlustuskomisjon ja avaldab need vaidlustuse läbivaatamise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul.

  (5) Kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda või kui hankija soovib riigihanke kohta registris sisalduvate andmete saatmist väljaannete talitusele, siis vastutav töötleja tagab registri vahendusel enne vastavate andmete registris avaldamist nende andmete edastamise väljaannete talitusele viimase poolt ette nähtud korras ja vormis.

  (6) Lõikes 5 nimetatud juhul ei avaldata registris teadete sisu, sealhulgas parandusi, enne seda, kui väljaannete talitus on need avaldanud, või enne 48 tunni möödumist väljaannete talituselt kättesaamise kinnituse teate saamisest.

§ 17.  Riigihanke viitenumber

  (1) Riigihanke ja toetuse saaja ostu alustamisel antakse riigihankele registris kordumatu kuuekohaline viitenumber.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (2) Riigihanke viitenumbriga viidatakse kõigile sama riigihankega või toetuse saaja ostuga seonduvatele registris koostatavatele dokumentidele ja riigihanke vaidlustusmenetluse tulemustele.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

§ 18.  Registrisse esitatud ja registris avaldatud andmete muutmine

  (1) Hankija ja toetuse saaja saavad registrisse esitatud andmeid muuta või tagasi võtta enne nende avaldamist või § 16 lõikes 5 nimetatud juhtudel enne nende edastamist väljaannete talitusele.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (2) Väljaannete talitusele edastatud andmeid saab muuta ainult pärast muudetava teate avaldamist.

  (3) Väljaannete talitusele edastatavat teadet ei saa muuta hiljem kui 48 tundi enne taotluste, pakkumuste või ideekavandite esitamise tähtpäeva.

  (4) Registris avaldatud hankelepingu sõlmimise teadet ja ideekonkursi tulemusi võib hankija muuta selliselt, et muudatused avaldatakse registris hiljemalt andmete registri arhiivi kandmise päevale eelneval tööpäeval.

§ 19.  Registrisse esitatud andmete õigsuse tagamine

  (1) Esitatud andmete õigsuse ja õiguspärasuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui hankija esitatud andmed on ilmselt vastuolus riigihangete seaduses sätestatud nõuetega või väljaannete talitusele saadetavas teates § 16 lõikes 5 viidatud vormi ja korraga, võib registri vastutav töötleja saata andmed esitanud hankijale vastavasisulise teate enne nende andmete avaldamist või § 16 lõikes 5 nimetatud juhul enne andmete edastamist väljaannete talitusele.

5. peatükk Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine 

§ 20.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88). Andmed on avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]

  (2) Registriandmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (3) Registris avalikustatav teave on esitatud viisil ja vormis, mis lubab teabe allalaadimist taaskasutataval ehk masintöödeldaval kujul.

  (4) Vastutaval töötlejal on õigus piirata kasutaja juurdepääs registrile, kui on oht registri turvalisusele või andmed on esitatud õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

§ 21.  Kasutajarollid ja nende määramine

  (1) Registri kasutajatel on funktsioonide ja õiguste alusel järgmised rollid:
  1) igaüks;
  2) huvitatud isik;
  3) riigihanke volitatud isik;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  4) riigihanke vastutav isik;
[RT I, 13.04.2023, 1 - jõust. 12.05.2023]
  5) hindaja;
  6) pakkuja esindaja;
  7) pakkuja peakasutaja;
  8) vaidlustuskomisjoni liige;
  9) kontrollija;
  10) [kehtetu - RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  11) registri peakasutaja;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  12) hankija esindaja;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  13) hankija peakasutaja;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  14) taotluse või pakkumuse volitatud isik;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  15) taotluse või pakkumuse vastutav isik;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  16) e-kataloogi kasutaja;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  17) kontrollasutuse esindaja;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  18) kontrollasutuse peakasutaja;
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]
  19) vaatleja.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (2) Registri vastutav töötleja määrab registri peakasutaja.
[RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

  (3) Registri kasutajate rollid ja nendele vastavad õigused on loetletud käesoleva määruse lisas.

6. peatükk Arhiiv 

§ 22.  Arhiveeritud registriandmed
[Kehtetu - RT I, 02.11.2021, 1 - jõust. 05.11.2021]

7. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise rahastamine ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 23.  Järelevalve teostamine

  Registri pidamise üle teostavad järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus ja vastutav töötleja vastavalt oma pädevusele.

§ 24.  Registri pidamise rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 25.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud määrusega.

Lisa Registri kasutajate rollid ja nendele vastavad õigused
Lisa Registri kasutajate rollid ja nendele vastavad õigused