ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus
Riigikogu 19.06.2017 seadus; jõustumiskuupäev 13.07.2017

redaktsioon 13.07.2017 [RT I, 03.07.2017, 3]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 137

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) strateegilisele planeerimisdokumendile, mille ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine;ˮ;

2) paragrahvis 24 asendatakse tekstiosa "§ 151 lõigetes 2, 4 ja 5ˮ tekstiosaga "§ 151 lõigetes 2, 4, 5 ja 7ˮ ning paragrahvi täiendatakse pärast tekstiosa "§ 18 lõigetes 2 ja 4,ˮ tekstiosaga "§ 201 lõikes 2,ˮ;

3) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2-4 järgmises sõnastuses:

"(2) Kui kavandatava tegevuse ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine, võib keskkonnamõju jätta hindamata, kui hindamine võib nimetatud eesmärkide saavutamist kahjustada, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel jäetakse keskkonnamõju hindamata, ei kohaldata käesoleva seaduse §-des 31-30 sätestatut.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud keskkonnamõju hindamata jätmise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.ˮ;

4) paragrahvi 31 tekst loetakse lõikeks 1 ja seda täiendatakse pärast sõna "kaasnevaˮ sõnaga "oluliseˮ ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Keskkonnamõju hindamisel tuvastatakse kavandatava tegevuse otsene ja kaudne oluline keskkonnamõju keskkonnaelementidele, nagu maa, pinnas, vesi, välisõhk, kliima, maastik ja looduslik mitmekesisus, elanikkonnale, inimese tervisele, heaolule ja varale, kultuuripärandile ja kaitstavatele loodusobjektidele ning nende omavahelistele seostele, samuti võimaliku suurõnnetuse või katastroofiga kaasnev oluline keskkonnamõju, ning kirjeldatakse ja hinnatakse neid.ˮ;

5) seadust täiendatakse §-dega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

"§ 32. Keskkonnamõju hindamise menetlus

Keskkonnamõju hindamise menetlus koosneb järgmistest etappidest:
1) keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine ning sellest teavitamine;
2) keskkonnamõju hindamise programmi koostamine, sealhulgas keskkonnamõju hindamise ulatuse määramine;
3) kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju hindamine ja aruande koostamine;
4) keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande kohta asjaomastelt asutustelt seisukoha küsimine ning programmi ja aruande avalikustamine, arvestades piiriülese keskkonnamõju hindamise erisusega;
5) keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavuse kontrollimine, nõuetele vastavaks tunnistamise otsuste tegemine ning nendest teavitamine;
6) keskkonnamõju hindamise tulemustega arvestamine tegevusloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemisel ning otsusest teavitamine.

§ 33. Keskkonnameetmed

(1) Keskkonnameetmed käesoleva jao tähenduses on kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva ebasoodsa keskkonnamõju ennetamise, vältimise, vähendamise ja leevendamise ning põhjendatud juhul heastamise meetmed. Keskkonnameetmete hulka arvatakse ka keskkonnaseire.

(2) Keskkonnameetmed, sealhulgas keskkonnaseirega jälgitavate näitajate liik ja seire kestus, peavad olema proportsionaalsed kavandatava tegevuse iseloomu, asukoha ja mahuga ning eeldatavalt avalduva keskkonnamõjuga. Keskkonnaseire määramisel ja tegemisel arvestatakse olemasoleva keskkonnaseirega.ˮ;

6) paragrahvi 6 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 23 ja 24 järgmises sõnastuses:

"(23) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 sätestatud eelhinnangu võib jätta andmata, kui kavandatud tegevus jääb väljapoole lõike 21 reguleerimisala ja lõike 4 alusel kehtestatud määruse reguleerimisala.

(24) Käesoleva paragrahvi lõike 23 kohaldamisel on otsustaja kohustatud andma eelhinnangu, kui tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul ilmnevad täiendavad asjaolud, mis toovad kaasa eelhinnangu andmise kohustuse vastavalt lõigetele 2 ja 21.ˮ;

7) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 31 tunnistatakse kehtetuks;

8) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

"§ 61. Eelhinnang

(1) Käesoleva seaduse § 6 lõigetes 2 ja 21 sätestatud eelhinnangu andmiseks esitab arendaja koos tegevusloa taotlusega või § 6 lõikes 24 nimetatud juhul otsustaja nõudmisel järgmise teabe:
1) tegevuse eesmärk, iseloom ja füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul vajalike lammutustööde kirjeldus;
2) tegevuse asukoha kirjeldus, sealhulgas eeldatavalt mõjutatava ala tundlikkus;
3) tegevusega eeldatavalt oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus;
4) olemasolev teave tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta, arvestades eeldatavalt tekkivaid jääke ja heiteid ning jäätmeteket, kui see on asjakohane, ning loodusvarade, eelkõige mulla, maa, maavarade ja vee kasutamist ning mõju looduslikule mitmekesisusele;
5) muu asjakohane teave, lähtudes käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud nõuetest;
6) soovi korral teave kavandatava tegevuse erisuste või võetavate keskkonnameetmete kohta, millega kavandatakse vältida või ennetada muidu ilmneda võivat olulist ebasoodsat keskkonnamõju.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe koostamisel peab arendaja arvestama varasemate asjakohaste hindamiste tulemustega.

(3) Otsustaja annab käesoleva seaduse § 6 lõigetes 2 ja 21 nimetatud eelhinnangu arendaja esitatud ja muu asjakohase teabe alusel ning lähtudes kavandatavast tegevusest, selle asukohast ning eeldatavast keskkonnamõjust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavet ei ole vaja esitada, kui eelhinnangut ei anta vastavalt käesoleva seaduse § 6 lõikele 23.

(5) Käesoleva seaduse § 6 lõigetes 2 ja 21 nimetatud eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

9) paragrahvi 7 punkti 1 täiendatakse enne sõna "ehituslubaˮ sõnaga "projekteerimistingimused,ˮ;

10) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Kui otsustaja on ka arendaja, ei tohi otsustaja ülesandeid täitev ametnik samal ajal täita arendaja ülesandeid.ˮ;

11) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Otsustaja vaatab tegevusloa taotluse läbi ning teeb otsuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral õigusaktis sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul ning § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja lõikes 21 viidatud tegevuse korral õigusaktis sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul, kuid hiljemalt 90. päeval pärast § 61 lõikes 1 loetletud teabe saamist.ˮ;

12) paragrahvi 11 lõikest 21 jäetakse välja sõnad "eelhindamise teostamiseksˮ ja lõiget täiendatakse pärast sõna "võrraˮ sõnadega ", teavitades arendajat sellest kirjalikultˮ;

13) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 22-24 järgmises sõnastuses:

"(22) Enne käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja lõikes 21 viidatud tegevuse keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamist peab otsustaja küsima seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt, esitades neile seisukoha võtmiseks eelhinnangu ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõu.

(23) Käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja lõikes 21 viidatud tegevuse keskkonnamõju hindamise vajalikkus otsustatakse, lähtudes eelhinnangust ja asjaomase asutuse seisukohast.

(24) Kui kavandatavaks tegevuseks väljastatud tegevusloa taotluse menetluses on otsustaja käesoleva paragrahvi lõike 23 alusel jätnud keskkonnamõju hindamise algatamata, võib ta samaks tegevuseks vajaliku muu tegevusloa taotluse menetluses jätta keskkonnamõju hindamise algatamata samal alusel, juhul kui asjaolud ei ole olulisel määral muutunud.ˮ;

14) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad "eelhindamise tulemused kõikide käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumide ulatusesˮ sõnaga "eelhinnangˮ;

15) paragrahvi 11 lõikes 6 asendatakse sõnad "käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 esitatud kriteeriumidele tugineva hinnangu tulemusenaˮ sõnaga "eelhinnangustˮ;

16) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

"(81) Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsus peab muu hulgas sisaldama asjakohaseid käesoleva seaduse § 61 lõike 1 punkti 6 alusel esitatud kavandatava tegevuse erisusi või keskkonnameetmeid muidu ilmneda võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks.ˮ;

17) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõna "Ehitusloaˮ sõnadega "Projekteerimistingimuste, ehitusloaˮ;

18) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

"10) tegevusloa taotluse koopia.ˮ;

19) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad "muu hulgas käesoleva seaduse § 20 lõikes 1 nimetatuleˮ sõnadega "muu hulgas käesoleva seaduse §-s 20 ja selle alusel kehtestatud nõueteleˮ;

20) paragrahvi 151 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Otsustaja kontrollib parandatud ja täiendatud keskkonnamõju hindamise programmi, sealhulgas asjaomaste asutuste seisukohtade arvestamist või arvestamata jätmist, 14 päeva jooksul nimetatud programmi saamisest arvates ja kaasab vajaduse korral menetlusse asjaomase asutuse, kelle seisukohta ei ole arvestatud.ˮ;

21) paragrahvi 16 lõigete 2 ja 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad "programmi saamisestˮ sõnadega "käesoleva seaduse § 151 lõike 7 kohase kontrolli tulemuste selgumisestˮ;

22) paragrahvi 16 lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast sõna "kohtaˮ sõnadega ", sealhulgas veebilehe aadressi, kus dokumendid on kättesaadavadˮ;

23) paragrahvi 16 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna "omaˮ sõnadega "või muulˮ;

24) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lähtudes nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise programmist, koostab juhtekspert või eksperdirühm koostöös arendajaga keskkonnamõju hindamise aruande, mis sisaldab kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjeldust ja võrdlust, eeldatavalt oluliselt mõjutatava keskkonna kirjeldust ning eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju ja keskkonnameetmete kirjeldust.ˮ;

25) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Keskkonnamõju hindamise aruande sisule esitatavad täpsustatud nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

26) paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna "hindamismetoodikatˮ sõnadega "ning varasemate asjakohaste hindamiste tulemusiˮ;

27) paragrahvi 201 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Otsustaja kontrollib 21 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise aruande saamisest arvates aruande vastavust käesoleva seaduse §-s 20 ja selle alusel kehtestatud nõuetele, aruande asjakohasust ja piisavust ning asjaomaste asutuste seisukohtade arvestamist või arvestamata jätmist.ˮ;

28) paragrahvis 21 asendatakse arv "21ˮ arvuga "30ˮ;

29) paragrahvi 22 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa "§ 20 lõike 1ˮ tekstiosaga "§-s 20 ja selle alusel kehtestatudˮ;

30) paragrahvi 22 lõike 5 punktis 2 asendatakse tekstiosa "§-s 20 sätestatudˮ tekstiosaga "§-s 20 ja selle alusel kehtestatudˮ;

31) paragrahvi 22 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Otsustaja teeb käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse, kus esitatakse muu hulgas keskkonnamõju hindamise aruande lõppjäreldused kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta.ˮ;

32) paragrahvi 22 lõike 8 punktis 3 asendatakse tekstiosa "lõikes 5ˮ tekstiosaga "lõikes 6ˮ;

33) paragrahvi 22 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(9) Kui otsustaja tuvastab, et keskkonnamõju hindamise aruanne ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt kontrollitavatele nõuetele, tuleb arendajal esitada otsustajale täiendatud aruanne nõuetele vastavuse kontrollimiseks.ˮ;

34) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

"(10) Põhjendatud juhul võib otsustaja nõuda keskkonnamõju hindamise aruande täiendamist lisateabega, mida ei ole nõutud käesoleva seaduse § 18 lõike 3 kohaselt nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise programmis.ˮ;

35) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Otsustaja peab tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisel hindama keskkonnamõju hindamise aruande asjakohasust ning arvestama keskkonnamõju hindamise tulemusi ja aruandes sisalduvaid keskkonnameetmeid.ˮ;

36) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 11-15 järgmises sõnastuses:

"(11) Kui otsustaja tuvastab käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase hindamise tulemusel, et keskkonnamõju hindamise aruanne ei ole asjakohane tegevusloa andmiseks, on otsustajal põhjendatud juhul õigus nõuda arendajalt täiendavat eksperdihinnangut, mis lisatakse keskkonnamõju hindamise aruandele.

(12) Käesoleva paragrahvi lõike 11 kohase eksperdihinnangu peab andma käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõudele vastav juhtekspert. Juhteksperdi valikul tuleb võimaluse korral eelistada keskkonnamõju hindamise aruande koostanud juhteksperti.

(13) Kui tegevusloa menetlus ei ole avatud menetlus, kuid selle käigus on keskkonnamõju hindamise aruande asjakohasuse tagamiseks koostatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud eksperdihinnang, kohaldatakse tegevusloa taotluse menetlusele haldusmenetluse seaduse avatud menetluse sätteid, arvestades tegevusloa menetlust käsitlevas õigusaktis sätestatud erisusi.

(14) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud eksperdihinnangu andmiseks pikeneb tegevusloa menetlemise tähtaeg eksperdihinnangu koostamise aja võrra.

(15) Tegevusloa andmise otsus peab sisaldama keskkonnamõju hindamise aruande lõppjäreldusi ja keskkonnameetmeid ning asjakohasel juhul käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud eksperdihinnangut.ˮ;

37) paragrahvi 24 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad "ebasoodsa keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmeidˮ sõnaga "keskkonnameetmeidˮ;

38) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Otsustaja teavitab tegevusloa andmisest või andmata jätmisest menetlusosalisi, sealhulgas asjaomaseid asutusi, ja avalikkust ning teeb neile kättesaadavaks järgmise teabe:
1) otsuse sisu kokkuvõte ning kohustuslikud keskkonnameetmed, kui need on määratud;
2) otsuse aluseks olevad peamised põhjused ja kaalutlused;
3) ülevaade avalikkuse kaasamise kohta, sealhulgas selgitus, kuidas on avalikkuse ning asjakohasel juhul piiriülese keskkonnamõju hindamise menetluses osalenud mõjutatud riigi seisukohti otsuse tegemisel arvestatud.ˮ;

39) paragrahvide 26-28 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "§-s 3ˮ tekstiosaga "§ 3 lõikes 1ˮ;

40) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad "selle leevendamise või vältimise meetmeteˮ sõnadega "võetavate keskkonnameetmeteˮ;

41) paragrahvi 56 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 56 lõike 9 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"(11) Tegevusloa taotlusele, milles nimetatud tegevusele on algatatud keskkonnamõju hindamine enne käesoleva sätte jõustumist, kohaldatakse keskkonnamõju hindamise algatamise ajal kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse redaktsiooni.

(12) Enne käesoleva sätte jõustumist esitatud tegevusloa taotlusele, mille keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise üle ei ole otsustatud, kohaldatakse tegevusloa taotluse esitamise ajal kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse redaktsiooni.ˮ;

44) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50), viimati muudetud direktiiviga 2013/17/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 193-229);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 197, 21.07.2001, lk 30-37);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26, 28.01.2012, lk 1-21);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/52/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 124, 25.04.2014, lk 1-18).ˮ.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees