ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad
Siseminister 12.01.2017 määrus number 7; jõustumiskuupäev 17.01.2017

redaktsioon 01.01.2024 [RT I, 28.12.2023, 19]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad

Vastu võetud 12.01.2017 nr 7
RT I, 14.01.2017, 30
jõustumine 17.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2017RT I, 28.03.2017, 331.03.2017
04.10.2017RT I, 10.10.2017, 313.10.2017
16.05.2018RT I, 19.05.2018, 323.05.2018
21.06.2019RT I, 27.06.2019, 121.06.2019 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab siseministri 12. jaanuari 2017. a määruse nr 7 "Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad" põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei sätesta juhuks, kui Eesti Vabariigi kodaniku samast soost registreeritud elukaaslane taotleb Eestisse elama asumiseks tähtajalist elamisluba, taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu.
22.07.2020RT I, 24.07.2020, 1101.08.2020
28.09.2021RT I, 29.09.2021, 128.09.2021 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks siseministri 12. jaanuari 2017. a määruse nr 7 "Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad" osas, milles see ei sätesta juhuks, kui Eestis elamisloa alusel elava välismaalase samast soost registreeritud elukaaslane taotleb Eestisse elama asumiseks tähtajalist elamisluba, taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu.
02.12.2022RT I, 09.12.2022, 101.01.2023
18.12.2023RT I, 28.12.2023, 101.01.2024

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 1, 2, 7 ja 8 ning § 250 lõike 2 punktide 4 ja 5 alusel.
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord;
  2) pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord;
  3) tähtajalise elamisloa, tähtajalise elamisloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlusele lisatavate dokumentide ja taotluses esitatavate andmete loetelu;
  4) legaalse sissetuleku määrad.

§ 2.   Taotluse esitamine ja menetlusse võtmine

  (1) Tähtajalise elamisloa, tähtajalise elamisloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotleja esitab taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.

  (2) Taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval. Posti teel, elektrooniliselt või Eesti välisesinduses esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

  (3) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed, ei esita kõiki nõutud dokumente, taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või taotluses on muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse menetlustähtaeg peatub.

  (5) Tähtajalise elamisloa andmiseks välismaalaste seaduse § 2103 alusel, algatatakse tähtajalise elamisloa andmise menetlus Politsei- ja Piirivalveameti algatusel ilma isiku taotluseta.

§ 3.   Taotlusele ja taotlusele lisatavatele dokumentidele ning fotole esitatavad nõuded

  (1) Tähtajalise elamisloa ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus peavad olema täidetud eesti, inglise või vene keeles ja suurtähtedega. Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlus peab olema täidetud suurtähtedega eesti keeles.

  (2) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (3) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

  (4) Taotlusele lisatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele. Fotot ei pea taotlusele lisama juhul, kui isiku näokujutis võetakse taotluse esitamisel.

  (5) Taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt võib käesolevas määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

  (6) Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

  (7) Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et tal on välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele vastav ravikulukindlustuse leping.

  (8) Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et tal on vähemalt käesoleva määruse §-s 53 sätestatud ulatuses piisav legaalne sissetulek, mis tagab tema ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis.

  (9) Käesolevas määruses sätestatud dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

§ 4.   Daktüloskopeerimise võimatuse korral taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Kui taotlejalt ei ole terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või taotleja püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgesid võtta, peab ta taotlusele lisama oma raviarsti väljastatud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud tõendi taotleja terviseseisundist tingitud sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta. Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib taotleja lisada tõendi asemel välisriigi arsti tõendi. Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni kuus kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni viis aastat.

  (2) Kui taotlejalt ei saa ühelt või mõlemalt käelt sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi lisamine vajalik. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.

§ 5.   Allkirjanäidis

  (1) Taotlusele kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise oma käega. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele selle põhjuse kohta märke.

  (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu välismaalase taotlusel jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada.

  (3) Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit.

  (4) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul, kui taotluse esitamine ei ole haldusorgani poolt nõutud, annab välismaalane oma allkirjanäidise tähtajalise elamisloa andmise menetluse käigus.

§ 6.   Riigilõivu tasumine

  (1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, peab taotluse esitamisel lisama taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

  (2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada riigilõivu tasumise kohta kirjalikult järgmised andmed:
  1) selle isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
  2) selle isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
  3) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
  4) viitenumber;
  5) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
  6) krediidiasutuse nimi ja arvelduskonto number, millele ja millelt riigilõiv tasuti;
  7) tasutud summa eurodes.

  (3) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta, sealhulgas otsuse numbri ja kuupäeva.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata, kui taotlus esitatakse ja riigilõiv tasutakse Eesti välisesinduses.

§ 7.   Toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine

  Käesolevas määruses sätestatud toimingud ja haldusaktid tehakse teatavaks viivitamata välismaalaste seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Tähtajalise elamisloa taotlemine 

§ 8.   Tähtajalise elamisloa taotluse esitamine

  (1) Tähtajalise elamisloa taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus) esitab tähtajalist elamisluba taotlev välismaalane (edaspidi käesolevas peatükis ka taotleja) Eesti välisesindusele, kes edastab selle pärast isiku tuvastamist või isikusamasuse kontrollimist ja biomeetriliste andmete võtmist, kui see on nõutud, menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile.

  (2) Välismaalaste seaduse § 216 lõikes 1 nimetatud välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveametile.

  (3) Välismaalaste seaduse § 216 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul lisatakse taotlusele põhjendused, miks isikul ei ole võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlust Eesti välisesindusele ning asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad.

  (4) Taotluse esitamisel tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust ning võetakse biomeetrilised andmed, kui see on nõutud, haldusorganis. Selleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas taotluse haldusorganile isiklikult.

  (5) Kui tähtajalise elamisloa andmise menetlus on algatatud välismaalaste seaduse § 2103 alusel, tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust elamisloa menetluse käigus ning võetakse biomeetrilised andmed, kui see on nõutud, haldusorganis. Selleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui biomeetrilised andmed on võetud eelnevate menetluste käigus.

  (6) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi Euroopa Liidu liikmesriik) pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.

  (7) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinist kaarti (edaspidi EL sinine kaart) omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud EL sinise kaardi ning välismaalane, kes omab Euroopa Liidu liikmesriigis elamisluba kui EL sinise kaardi omaniku perekonnaliige, esitab dokumendi, mis tõendab, et teine Euroopa Liidu liikmesriik on talle välja andnud elamisloa kui EL sinise kaardi omaniku perekonnaliikmele.

  (8) Kinnipidamisasutuses viibiva välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt lisab kinnipidamisasutuse ametnik või töötaja kaaskirjale kirjaliku kinnituse välismaalase isiku tuvastamise kohta ja taotlusele lisatud fotol kujutatud isiku isikusamasuse kontrollimise kohta kinnipeetava, vahistatu või arestialusega.

  (9) Kui Vabariigi Valitsuse liige on teinud välismaalasele motiveeritud ettepaneku Eestisse saabumiseks põhjusel, et välismaalase Eestisse saabumine on vajalik avaliku huvi tõttu, esitab välismaalane lisaks tähtajalise elamisloa taotlusele Vabariigi Valitsuse liikme tehtud motiveeritud ettepaneku.

§ 9.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa või registreeritud elukaaslase juurde esitatavad dokumendid
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa või registreeritud elukaaslase juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 1 alusel esitatakse:
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) abielu sõlmimist või kooselu registreerimist tõendav dokument;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  4) kirjalik selgitus, millest nähtuvad taotleja eelmiste abikaasade või registreeritud elukaaslaste eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg ja abielu või registreeritud kooselu kestus, kui taotleja on olnud varem abielus;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  5) kirjalik kutse abikaasalt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) kutsuja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) kutsuja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) andmed kutsuja välisriigis sõlmitud varasemate abielude kohta, sealhulgas endise abikaasa või registreeritud elukaaslase eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg ja abielu või registreeritud kooselu kestus;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  5) kuupäev ja kutsuja allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab abikaasa või registreeritud elukaaslane, et ta elab Eestis ja taotleja hakkab elama Eestis. Samuti kinnitab abikaasa või registreeritud elukaaslane käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutse allkirjastamisega, et tema ja taotleja vahel on olemas tihe majanduslik side, perekond on püsiv ning abielu või registreeritud kooselu ei ole fiktiivne.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 10.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) lapse sünnitunnistus;
  4) kirjalik kutse vanemalt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, välja arvatud juhul, kui taotluse esitab vanem, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) lapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) teise vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  5) teise vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega või ühtivad teise vanema andmetega;
  6) kuupäev ja vanema allkiri.

  (3) Elamisloa taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele pädeva asutuse välja antud dokument, mis tõendab, et taotleja ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab vanem, et:
  1) alaealise lapse Eestisse elama asumine ei kahjusta lapse õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei halvene selle tõttu;
  2) ta elab Eestis ja täisealine laps hakkab elama Eestis ning ta kohustub kandma täisealise lapse hooldus- ja ravikulud.

§ 101.   Tähtajalise elamisloa andmine alaealisele lapsele

  Välismaalaste seaduse § 1501 lõike 1 või § 3098 alusel tähtajalise elamisloa saamiseks alaealisele lapsele, peab lapse sünd olema kantud Eesti rahvastikuregistrisse.
[RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

§ 11.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks täisealise lapse või lapselapse juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) sugulussuhet tõendavad dokumendid;
  4) taotleja terviseseisundit tõendav dokument, kui hooldamisvajadus tuleneb terviseseisundist;
  5) kirjalik kutse lapselt või lapselapselt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) vanema või vanavanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) lapse või lapselapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) lapse või lapselapse kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) kuupäev ja lapse või lapselapse allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab laps või lapselaps, et ta elab Eestis ja taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis ning ta kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud.

§ 12.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) eestkoste määramist tõendavad dokumendid;
  4) kirjalik kutse eestkostjalt, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) eestkostetava eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) eestkostja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) eestkostja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) kuupäev ja eestkostja allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab eestkostja, et ta elab Eestis ja taotleja hakkab elama Eestis ning ta kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud.

§ 13.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 3 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) taotleja ja praktikat läbiviiva asutuse vahel sõlmitud praktikalepingu koopia, kui õppima asumise eesmärk on praktikal osalemine;
  4) taotleja ja asutuse või ühingu vahel sõlmitud vabatahtliku teenistuse lepingu koopia, kui õppima asumise eesmärk on Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikus teenistuses osalemine.

  (2) Õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitab Politsei- ja Piirivalveametile välismaalase õppima asumise kohta kirjaliku kutse, kust nähtuvad järgmised andmed:
  1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni nimi ja registrikood;
  3) andmed õppimise kohta, sealhulgas elamisluba õppimiseks taotlemise alus, õppekava kood ja selle õppekava, kursuse või praktika nimetus, kuhu välismaalane õppima asub, õppetase, õppetöö või praktika algus- ja lõppkuupäev, elamisloa soovitud alguskuupäev;
  4) välismaalase õppekeel ja õppekeele taseme miinimumnõuded, arvestades välismaalaste seaduse §-s 168 sätestatut;
  5) välismaalaste seaduse § 224 lõike 12 alusel kehtestatud määrusele vastava Eesti riigi rahastatava või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumi, riikidevahelise lepingu või õppeasutuste väliskoostöölepingu või rahvusvahelise koostööprogrammi nimetus, kui välismaalane asub selle raames õppima rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes või neljanda või viienda taseme kutseõppes;
  6) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress ja telefoninumber;
  7) kuupäev ja õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni esindaja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon, et:
  1) taotleja asub õppima riigi tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel;
  2) välismaalase õppekeele oskus on piisav, et asuda õppima kõrgharidustaseme õppekava alusel;
  3) välisriigi õppeasutus, kellega on sõlmitud väliskoostööleping, viib läbi kõrgharidustaseme õpet, mida selle asukohariigi pädev asutus tunnustab oma kõrgharidussüsteemi osana.

§ 14.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 4 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

  (2) Tööandja, kes soovib välismaalast tööle võtta, esitab Politsei- ja Piirivalveametile kirjaliku kutse välismaalase tööle võtmise kohta tähtajalise elamisloa töötamiseks saamiseks ning Eesti Töötukassa loa töökoha täitmiseks välismaalasega.

  (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Eesti Töötukassa luba ei pea esitama, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba lühiajaliseks töötamiseks välismaalaste seaduse § 1762 alusel.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (22) Kui välismaalane taotleb elamisluba lühiajaliseks töötamiseks välismaalaste seaduse § 1762 alusel, esitab ta Politsei- ja Piirivalveametile töölepingu.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Tööandja kutses välismaalase tööle võtmise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
  1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) tööandja nimi ja registrikood või Eesti isikukood;
  3) kasutajaettevõtja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, registrikood või Eesti isikukood või juriidilisest isikust kasutajaettevõtja nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba töötamiseks taotletakse välismaalaste seaduse § 1761 alusel;
  4) vastuvõtva üksuse andmed, sealhulgas vastuvõtva üksuse nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba taotletakse välismaalaste seaduse § 19014 alusel;
  5) välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 9 alusel;
  6) andmed töötamise kohta, sealhulgas elamisluba töötamiseks taotlemise alus, lepingu liik, töökoha nimetus, millel välismaalane tööle asub, brutotöötasu suurus eurodes, töötamise algus- ja lõppkuupäev, elamisloa soovitud alguskuupäev, töötamiskoha aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond ja sihtnumber);
  7) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 1 alusel;
  8) viide välislepingu sättele, kui tähtajalist elamisluba töötamiseks taotletakse välislepingu alusel välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 3 alusel;
  9) märge selle kohta, et äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks tippspetsialistina välismaalaste seaduse § 181 lõike 7 alusel;
  10) viide valdkonnale, kus välismaalane tööle asub, kui tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks tööjõupuuduse valdkonnas välismaalaste seaduse § 181 lõike 2 punkti 4 alusel;
  11) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena;
  12) andmed juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, esindusõiguse alus ning esindusõigust omava isiku allkiri;
  13) tööandja kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress ja telefoninumber.

  (4) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1761 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega, et tal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses välismaalase töötasufondist.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 51 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele dokumendid või andmed, et äriühingu emaettevõtja on tegutsenud vähemalt 12 kuud ja emaettevõtja käive aastas on vähemalt kümme miljonit eurot.

  (6) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 7 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele dokumendid või andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

  (7) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kinnitab välismaalaste seaduse § 177 ning § 178 lõigete 1 ja 2 kohaldamata jätmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega:
  1) välismaalase loominguliseks tegevuseks Eestis – taotleja erialast ettevalmistust või kogemust;
  2) välismaalase teaduslikuks tegevuseks Eestis – võõrustamiselepingu olemasolu;
  3) sportlane, treener, spordikohtunik, sporditöötaja – spordialaliidu nõusolekut välismaalase Eestisse tööle asumise kohta.

  (71) Võõrustamislepingus peavad sisalduma järgmised andmed:
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  1) välismaalase nimi ja kvalifikatsioon;
  2) võõrustava asutuse nimi, registrikood, kontaktisiku nimi ja ametikoht;
  3) teadus- või arendustöö kestus, mille jaoks välismaalasele elamisluba taotletakse, ja
  4) finantseerimisallikas.
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]

  (8) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 2 punkti 1 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kinnitab välismaalaste seaduse § 177 ja § 179 lõike 2 kohaldamata jätmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega taotleja erialast ettevalmistust.

  (9) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 12 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.

  (101) Politsei- ja Piirivalveamet võib nõuda äriühingult, kes soovib võtta tööle välismaalaste seaduse § 181 lõike 2 punkti 6 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks kasvuettevõttes taotleva välismaalase, kirjalikku selgitust selle kohta, kuidas äriühing vastab sama seaduse § 1063 lõikes 1 sätestatud määratlusele.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (11) Tööandja ei pea Politsei- ja Piirivalveametile esitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Eesti Töötukassa luba töökoha täitmiseks välismaalasega, kui ta soovib tööle võtta:
  1) välismaalaste seaduse § 1901 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kes on elanud Eestis EL sinise kaardi alusel vähemalt kaks aastat järjest ja kellel on kehtiv EL sinine kaart;
  2) välismaalaste seaduse § 181 lõigete 1 ja 2 alusel tähtajalist elamisluba taotlevat välismaalast.

  (12) Välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks välismaalaste seaduse § 1901 alusel, või tema tööandja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele pädeva asutuse hinnangu või otsuse või andmed välismaalase kõrgema kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta või dokumendid või andmed, mis tõendavad välismaalase vähemalt viieaastast erialase töö kogemust.

  (13) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1901 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega, et on sõlminud välismaalasega vähemalt üheaastase kehtivusajaga töölepingu või teinud tööpakkumise, millega väljendab tahet olla sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase vähemalt üheks aastaks tööle võtma sõlmitud lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvale töökohale.

  (14) Vastuvõttev üksus, kes soovib võtta tööle välismaalaste seaduse § 19014 alusel tähtajalist elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks taotlevat välismaalast, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele andmed töölepingu kohta, sealhulgas:
  1) vastuvõtva üksuse andmed;
  2) ettevõtjasisese üleviimise kuupäevad;
  3) ametikoht, kuhu välismaalane ettevõtjasiseselt üle viiakse;
  4) töötasu suurus.

  (15) Vastuvõttev perekond, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1814 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kirjalikule kutsele lepingu, milles sisalduvad järgmised andmed:
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  1) välismaalase õigused ja kohustused;
  2) välismaalase tööülesanded;
  3) välismaalase töötundide arv;
  4) välismaalasele makstava tasu suurus.
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]

§ 15.   Eesti Töötukassa loa taotlemine

  (1) Eesti Töötukassa loa taotlemisel esitab tööandja Eesti Töötukassale kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tööandja andmed, sealhulgas juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood või Eesti isikukood ning kontaktandmed;
  2) selle töökoha nimetus ja asukoht, millele välismaalane või välismaalased soovitakse tööle võtta;
  3) töökohale esitatavad kvalifikatsiooni- ja kutsenõuded;
  4) töökohtade arv, mida soovitakse välismaalastega täita;
  5) töökoha välismaalasega täitmise vajalikkuse põhjendus;
  6) kinnitus, et tööandja ei ole vajalikku tööjõudu leidnud Eesti, Euroopa Liidu kodanike ega Eestis elamisloa alusel elavate välismaalaste hulgast.

  (2) Eesti Töötukassa annab motiveeritud loa või keeldub loa andmisest tööandjale töökoha täitmiseks välismaalasega või välismaalastega seitsme tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (3) Eesti Töötukassa luba kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kuus kuud loa andmise päevast arvates.

§ 16.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 5 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) andmed välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suuruse kohta;
  4) äriplaani kirjeldus, millest nähtub vähemalt äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood, äriidee, sealhulgas kavandatav tegevus, võimalikud kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid, kasutatav tööjõud, samuti finantsprognoosid järgmiseks kaheks majandusaastaks, sealhulgas kasumiaruande prognoos, bilanss, rahakäibe prognoos, samuti juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused ning taotleja põhjendus, miks tema Eestisse asumine on ettevõtlusele oluline.

  (2) Välismaalaste seaduse § 192 lõike 21 punktis 1 sätestatud juhul esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendi asemel dokumendid või andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

  (3) Välismaalaste seaduse § 192 lõike 21 punktis 2 ja lõigetes 31 ning 61 sätestatud juhul esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete ja dokumentide asemel iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.

§ 17.   Suurinvestorile ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad dokumendid

  Suurinvestorile tähtajalise elamisloa ettevõtluseks taotlemisel välismaalaste seaduse § 1972 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) dokumendid või andmed, mis tõendavad välismaalaste seaduse § 1973 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava investeeringu olemasolu.

§ 18.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel kaaluka riikliku huvi korral esitatavad dokumendid

  Tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral taotlemisel välismaalaste seaduse § 118 punkti 62 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) Vabariigi Valitsuse või valitsusasutuse motiveeritud toetuskiri, kus on kirjeldatud, miks on välismaalase Eestisse elama asumine riiklikes huvides.

§ 19.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel välislepingu alusel esitatavad dokumendid

  Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse § 118 punkti 7 alusel, kui elamisluba taotletakse välislepingu alusel, esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) andmed välislepingu kohta ja selgitused elamisloa taotlemise aluseks olevate asjaolude kohta.

§ 20.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel püsivalt Eestisse elama asumiseks esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel püsivalt Eestisse elama asumiseks välismaalaste seaduse § 118 punkti 9 alusel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

  (2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel püsivalt Eestisse elama asumiseks välismaalaste seaduse § 2101 lõike 3 alusel esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele pädeva asutuse hinnang või otsus või andmed välismaalase kõrgharidust tõendava dokumendi vastavuse kohta doktorikraadile.

  (3) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel tähtajalise elamisloa taotluse.

  (4) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul esitab välismaalane dokumendid ja andmed, mis tõendavad elamisloa andmise aluseks olevaid asjaolusid. Andmeid ja dokumente ei pea esitama ulatuses, mis on Politsei- ja Piirivalveametile esitatud eelnevate menetluste käigus.

§ 21.   Elamisloa taotlemisel esitatav kutse

  (1) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktis 5, § 10 lõike 1 punktis 4, § 11 lõike 1 punktis 5 ja § 12 lõike 1 punktis 4 nimetatud kutsele kirjutab alla kutsuja.

  (2) Käesoleva määruse § 13 lõikes 2 ja § 14 lõikes 2 nimetatud kutsele kirjutab alla esindusõigust omav isik. Kui kutsuja esitab kutse elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud.

§ 22.   Alaealisele lapsele tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse Eestisse elama mitteasuva, alaliselt välisriigis elava vanema notariaalselt, Eesti välisesinduses või Politsei- ja Piirivalveametis ametlikult kinnitatud allkirjaga nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusolekut ei pea esitama, kui Eestisse elama mitteasuv või alaliselt välisriigis elav vanem esitab elamisloa taotluse alaealise lapse eest.

§ 23.   Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 24.   Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või lepingulises teenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) dokument taotleja reservi arvamise kohta, kui ta on reservi arvatud.

  (2) Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) erru minemist tõendava dokument.

  (3) "Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil" artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti aktsepteeritud nimekirja kuuluv välismaalane, kes on teeninud välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 25.   Eesti rahvusest välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Eesti rahvusest taotleja, kes soovib enda suhtes sisserände piirarvu kohaldamata jätmist, esitab lisaks käesolevas määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutud dokumentidele enda eesti rahvusesse kuulumist tõendava dokumendi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokument peab sisaldama andmeid taotleja või tema vanema või vanavanema rahvuse kohta.

  (3) Kui taotleja esitab dokumendi oma vanema või vanavanema eesti rahvusesse kuulumise kohta, lisab ta dokumendi, mis tõendab taotleja põlvnemist nimetatud eesti rahvusest isikust.

§ 26.   Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Taotlus vaadatakse läbi ja otsus tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta tehakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise või käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

§ 27.   Erandina püsivalt Eestisse elama asumiseks tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta otsuse tegemise tähtaeg

  Otsus tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta välismaalaste seaduse § 2103 alusel tehakse kahe kuu jooksul elamisloa andmise menetluse algatamise päevast arvates.

3. peatükk Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemine 

§ 28.   Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse esitamine

  (1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus) esitab tähtajalise elamisloa pikendamist taotlev välismaalane (edaspidi käesolevas peatükis taotleja) Politsei- ja Piirivalveametile.

  (2) Taotluse võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel või elektrooniliselt välismaalaste seaduse §-s 277 sätestatud juhtudel ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 ning välismaalase seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 2 punktide 7 ja 8 alusel kehtestatud nõuetele, ning taotleja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.

  (3) Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel ka Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.

  (4) Taotleja esitab taotluse vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

§ 29.   Tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa või registreeritud elukaaslase juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 1 alusel antud tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa või registreeritud elukaaslase juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) kirjalik kutse abikaasalt või registreeritud elukaaslaselt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) kutsuja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) kutsuja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) kuupäev ja kutsuja allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab abikaasa või registreeritud elukaaslane, et tema ja taotleja elavad jätkuvalt Eestis.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab abikaasa või registreeritud elukaaslane, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kutse asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud ning tema ja taotleja elavad jätkuvalt Eestis.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 30.   Tähtajalise elamisloa täisealise lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid
[RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

  (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa täisealise lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) kirjalik kutse vanemalt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse;
  4) pädeva asutuse välja antud dokument, mis tõendab, et taotleja ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) lapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) teise vanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  5) teise vanema kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  6) kuupäev ja vanema allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab vanem, et tema ja täisealine laps elavad jätkuvalt Eestis ning ta kohustub kandma täisealise lapse hooldus- ja ravikulud.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ja lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab vanem, kelle juures elama asumiseks elamisloa pikendamist taotletakse, käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ja lõikes 2 nimetatud dokumendi asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ja lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.
[RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

§ 301.   Tähtajalise elamisloa pikendamine alaealisele lapsele

  Välismaalaste seaduse § 1551 lõike 1 alusel tähtajalise elamisloa pikendamiseks alaealisele lapsele, peab lapse sünd olema kantud Eesti rahvastikuregistrisse.
[RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

§ 31.   Tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) kirjalik kutse lapselt või lapselapselt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) vanema või vanavanema eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) lapse või lapselapse eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) lapse või lapselapse kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) kuupäev ja lapse või lapselapse allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab laps või lapselaps, et tema ja vanem või vanavanem elavad jätkuvalt Eestis, vanema või vanavanema hooldusvajadus ei ole ära langenud ning ta kohustub kandma vanema või vanavanema hooldus- ja ravikulud.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab laps või lapselaps, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 32.   Tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) kirjalik kutse eestkostjalt, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutselt peavad nähtuma järgmised andmed:
  1) eestkostetava eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) eestkostja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  3) eestkostja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  4) kuupäev ja eestkostja allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab eestkostja, et tema ja eestkostetav elavad jätkuvalt Eestis ning ta kohustub kandma eestkostetava hooldus- ja ravikulud.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab eestkostja, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kutse asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 33.   Tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Välismaalaste seaduse § 118 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

  (2) Õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitab Politsei- ja Piirivalveametile välismaalase õppimise kohta kirjaliku kutse, kust nähtuvad järgmised andmed jätkuvalt õppimise kohta:
  1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni nimi ja registrikood;
  3) andmed õppimise kohta, sealhulgas tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise alus, õppekava kood ja selle õppekava, kursuse või praktika nimetus, kus välismaalane jätkuvalt õpib, õppetase, õppetöö või praktika algus- ja lõppkuupäev, elamisloa soovitud alguskuupäev;
  4) välismaalase õppekeel ja õppekeele taseme miinimumnõuded, arvestades välismaalaste seaduse §-s 168 sätestatut;
  5) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress ja telefoninumber;
  6) kuupäev ja õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni esindaja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja allkiri.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega kinnitab õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon, et:
  1) taotleja jätkab õppimist riigi tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel;
  2) välismaalase õppekeele oskus on piisav õppimiseks kõrgharidustaseme õppekava alusel;
  3) välisriigi õppeasutus, kellega on sõlmitud väliskoostööleping, viib läbi kõrgharidustaseme õpet, mida selle asukohariigi pädev asutus tunnustab oma kõrgharidussüsteemi osana.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 34.   Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 4 alusel, esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

  (2) Tööandja, kes soovib jätkuvalt välismaalase töötamist Eestis, esitab Politsei- ja Piirivalveametile kirjaliku kutse välismaalase töötamise kohta Eestis.

  (3) Tööandja kutses välismaalase töötamise jätkamise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
  1) taotleja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg;
  2) tööandja nimi ja registrikood või Eesti isikukood;
  3) kasutajaettevõte andmed, sealhulgas füüsilisest isikust kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed, registrikood või Eesti isikukood või juriidilisest isikust kasutajaettevõtja nimi ja registrikood, kui tähtajalise elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse välismaalaste seaduse § 1761;
  4) vastuvõtva üksuse andmed, sealhulgas vastuvõtva üksuse nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba taotletakse välismaalaste seaduse § 19014 alusel;
  5) välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood, kui tähtajalise elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 9;
  6) andmed töötamise kohta, sealhulgas tähtajalise elamisloa töötamiseks taotlemise alus, lepingu liik, selle töökoha nimetus, millel välismaalane töötab, brutotöötasu suurus eurodes, töötamise algus- ja lõppkuupäev, elamisloa soovitud alguskuupäev, töötamiskoha aadress (tänav või talu, maja, korter, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
  7) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena;
  8) andmed juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, esindusõiguse alus ning esindusõigust omava isiku allkiri;
  9) tööandja kontaktisiku eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, e-posti aadress, telefoninumber.

  (4) Tööandja, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1761 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kutse allkirjastamisega, et tal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses välismaalase töötasufondist.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab tööandja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendi asemel kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

  (6) Tööandja, kes soovib välismaalase jätkuvat töötamist välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punkti 12 alusel, esitab iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.

§ 35.   Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 5 alusel, esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) andmed välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suuruse kohta;
  4) äriplaani kirjeldus, millest nähtub vähemalt äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood, äriidee, sealhulgas kavandatav tegevus, võimalikud kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid, tööjõud, samuti finantsprognoosid järgmiseks kaheks majandusaastaks, sealhulgas kasumiaruandeprognoos, bilanss, rahakäibe prognoos, samuti juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused ja taotleja põhjendus, miks tema jätkuvalt Eestis asumine on ettevõtlusele oluline.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab välismaalane käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumendi asemel kirjaliku kinnituse, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

  (3) Välismaalaste seaduse § 192 lõike 21 punktis 2 ja lõigetes 31 ning 61 sätestatud juhul esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete ja dokumentide asemel iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.

§ 36.   Suurinvestorile ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Suurinvestorile tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 1972 alusel, esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) dokumendid või andmed, mis tõendavad välismaalaste seaduse § 1973 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava investeeringu olemasolu.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab välismaalane käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendi või andmete asemel kirjaliku kinnituse, et lõike 1 punktis 3 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 37.   Tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks piisava legaalse sissetuleku olemasolu korral pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Välismaalaste seaduse § 118 punkti 6 alusel antud tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks piisava legaalse sissetuleku olemasolu korral pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

§ 38.   Tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Välismaalaste seaduse § 118 punkti 62 alusel antud tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

§ 39.   Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel välislepingu alusel esitatavad dokumendid

  Välismaalaste seaduse § 118 punkti 7 alusel antud tähtajalise elamisloa välislepingu alusel pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

§ 40.   Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel püsivalt Eestis elamiseks esitatavad dokumendid

  Välismaalaste seaduse § 118 punkti 9 alusel püsivalt Eestis elamiseks antud tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto.

§ 41.   Alaealisele lapsele tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid
[Kehtetu - RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

§ 42.   Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks käesolevas määruses nõutud dokumentidele, kui need asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud pärast elamisloa andmist.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 43.   Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või lepingulises teenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud dokumentidele, kui need asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) dokument taotleja reservi arvamise kohta, kui ta on reservi arvatud.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

§ 44.   Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Otsus elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise kohta tehakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid hiljemalt kümme päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

  (2) Kui taotluses esineb käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud puudusi, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (3) Kui elamisloa pikendamise taotluse tähtaeg on ennistatud, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul elamisloa pikendamise taotluse esitamise päevast arvates.

4. peatükk Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemine 

§ 45.   Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotluse esitamine

  (1) Pikaajalise elaniku elamisluba või pikaajalise elaniku elamisloa taastamist taotlev välismaalane (edaspidi käesolevas peatükis taotleja) esitab pikaajalise elaniku elamisloa või pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse (edaspidi käesolevas peatükis taotlus) Politsei- ja Piirivalveametile vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

  (2) Taotluse võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel või elektrooniliselt välismaalaste seaduse §-s 277 sätestatud juhtudel ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 ning välismaalase seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 2 punktide 7 ja 8 alusel kehtestatud nõuetele, ning taotleja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.

§ 451.   Pikaajalise elaniku elamisloa andmine alaealisele lapsele

  Välismaalaste seaduse § 2321 lõigete 1 ja 2 või § 3099 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saamiseks alaealisele lapsele, peab lapse sünd olema kantud Eesti rahvastikuregistrisse.
[RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

§ 46.   Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel või taastamise taotlemisel esitab taotleja järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
  2) foto.

  (2) Integratsiooninõude täitmisest vabastatud täisealine piiratud teovõimega taotleja esitab dokumendid või andmed teovõime piiramise kohtuotsuse kohta.

  (3) Taotleja, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse, esitab eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamist tõendava dokumendi või vastavad andmed.

  (4) Taotleja, kes terviseseisundi tõttu ei ole püsivalt võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit, esitab eksperdikomisjoni otsuse tasemeeksami sooritamisest täieliku või osalise vabastamise kohta.

  (5) Kui pikaajalise elaniku elamisloa taotlejale on antud rahvusvaheline kaitse, esitab taotleja ka kirjaliku põhjenduse selle kohta, et taotleja vajab jätkuvalt rahvusvahelist kaitset ning rahvusvahelise kaitse andmise asjaolud ei ole ära langenud.

  (6) [Kehtetu - RT I, 10.10.2017, 3 - jõust. 13.10.2017]

§ 47.   Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Taotlus vaadatakse läbi ja otsus pikaajalise elaniku elamisloa andmise, andmisest keeldumise, taastamise või taastamisest keeldumise kohta tehakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid hiljemalt kümme päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

  (2) Kui taotluses esineb käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud puudusi, tehakse pikaajalise elaniku elamisloa andmise, andmisest keeldumise, taastamise või taastamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (3) Kui taotluse esitamise tähtaeg ennistatakse, vaadatakse taotlus läbi ja otsustatakse pikaajalise elaniku elamisloa andmine, andmisest keeldumine, taastamine või taastamisest keeldumine kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

5. peatükk Elamisloa kehtetuks tunnistamine 

§ 48.   Elamisloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta saadetakse välismaalasele kirjalik teade.

  (2) Elamisloa kehtetuks tunnistamise kohta saadetakse välismaalasele viivitamata kirjalik teade.

  (3) Ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisloa kehtetuks tunnistamisel, kui töötaja töötab ettevõtjasisese üleviimise raames teises Euroopa Liidu liikmesriigis, edastatakse viivitamata kirjalik teade vastavale liikmesriigile.

6. peatükk Taotlustes esitatavad andmed 

§ 49.   Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Tähtajalise elamisloa taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) eelmised nimed;
  4) isanimi;
  5) Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, või sünniaeg;
  6) sugu;
  7) sünnikoht riigi täpsusega;
  8) rahvus;
  9) emakeel;
  10) kodakondsus või kodakondsused;
  11) eelmised kodakondsused;
  12) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress Eestis ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber), kontaktaadress välisriigis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  13) tähtajalise elamisloa taotlemise alus;
  14) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtluseks välismaalaste seaduse § 192 lõike 21 punkti 1 alusel;
  15) viide välislepingu sättele, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 118 punktile 7;
  16) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
  17) andmed selle kohta, kas taotlejal on lähedasi sugulasi või perekonnaliikmeid;
  18) andmed hariduse kohta;
  19) andmed taotleja õppimise, töötamise ja muude oluliste asjaolude kohta;
  20) andmed elamisloa või -õiguse omamise kohta teistes riikides, sealhulgas riik, liik ja kehtivusaeg;
  21) andmed selle kohta, kas taotleja on kriminaalkorras karistatud;
  22) andmed selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi kohustuslikus ajateenistuses, relvajõududes, kaadrisõjaväelasena või luure- või julgeolekuteenistuses, osaleb või on osalenud sõjaväelises operatsioonis väljaspool Eestit või töötab või on töötanud riiklikus või mitteriiklikus relvastatud organisatsioonis või üksuses;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  221) andmed selle kohta, kas taotleja kuulub või on kuulunud kuritegelikku ühendusse, terroristlikku ühendusse või äärmusrühmitusse, viibib või on viibinud konfliktipiirkonnas või äärmusrühmituse kontrolli all oleval alal, puutub või on puutunud kokku tulirelva või lõhkematerjaliga või on pannud toime inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo veendumuste alusel;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  23) dokumendi väljastuskoht;
  24) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkostja nimi ja registrikood;
  25) muu taotlusega seotud oluline teave;
  26) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

  (3) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul, kui taotluse esitamine ei ole haldusorgani poolt nõutud, esitab välismaalane käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–12 ja 16–26 nimetatud andmed elamisloa andmise menetluse käigus.

§ 50.   Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood;
  4) kodakondsus või kodakondsused;
  5) rahvus;
  6) emakeel;
  7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  8) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
  9) andmed selle kohta, kas andmed taotleja lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
  10) andmed taotleja õppimise, töötamise ja muude oluliste asjaolude kohta, kui need on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
  11) andmed hariduse kohta;
  12) andmed elamisloa või -õiguse omamise kohta teistes riikides pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist, sealhulgas riik, liik ja kehtivusaeg;
  13) andmed selle kohta, kas taotlejat on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist kriminaalkorras karistatud;
  14) andmed selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi kohustuslikus ajateenistuses, relvajõududes, kaadrisõjaväelasena või luure- või julgeolekuteenistuses, osaleb või on osalenud sõjaväelises operatsioonis väljaspool Eestit või töötab või on töötanud riiklikus või mitteriiklikus relvastatud organisatsioonis või üksuses;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  141) andmed selle kohta, kas taotleja kuulub või on kuulunud kuritegelikku ühendusse, terroristlikku ühendusse või äärmusrühmitusse, viibib või on viibinud konfliktipiirkonnas või äärmusrühmituse kontrolli all oleval alal, puutub või on puutunud kokku tulirelva või lõhkematerjaliga või on pannud toime inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo veendumuste alusel;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  15) dokumendi väljastuskoht;
  16) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkostja nimi ja registrikood;
  17) muu taotlusega seotud oluline teave;
  18) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5, 6 ja 11 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 51.   Pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood;
  4) kodakondsus või kodakondsused;
  5) rahvus;
  6) emakeel;
  7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  8) andmed selle kohta, kas taotletakse pikaajalise elaniku elamisluba või selle taastamist;
  9) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
  10) andmed selle kohta, kas andmed taotleja lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
  11) andmed hariduse kohta;
  12) andmed taotleja õppimise, töötamise ja muude oluliste asjaolude kohta, kui need on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud;
  13) andmed elamisloa või -õiguse omamise kohta teistes riikides pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist, sealhulgas riik, liik ja kehtivusaeg;
  14) andmed rahvusvahelise kaitse saamise kohta mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas riik ja rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev;
  15) andmed selle kohta, kas taotlejat on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist kriminaalkorras karistatud;
  16) andmed selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi kohustuslikus ajateenistuses, relvajõududes, kaadrisõjaväelasena või luure- või julgeolekuteenistuses, osaleb või on osalenud sõjaväelises operatsioonis väljaspool Eestit või töötab või on töötanud riiklikus või mitteriiklikus relvastatud organisatsioonis või üksuses;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  161) andmed selle kohta, kas taotleja kuulub või on kuulunud kuritegelikku ühendusse, terroristlikku ühendusse või äärmusrühmitusse, viibib või on viibinud konfliktipiirkonnas või äärmusrühmituse kontrolli all oleval alal, puutub või on puutunud kokku tulirelva või lõhkematerjaliga või on pannud toime inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo veendumuste alusel;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  17) dokumendi väljastuskoht;
  18) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkostja nimi ja registrikood;
  19) muu taotlusega seotud oluline teave;
  20) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5, 6 ja 11 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 52.   Taotlemisel esitatavad lisaandmed

  (1) Taotleja, kes teenib või on teeninud välisriigi relvajõududes, sealhulgas kaadrisõjaväelasena, luure- või julgeolekuteenistuses, või kes osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit, esitab tähtajalise elamisloa, selle pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud andmetele järgmised andmed:
  1) õppimine sõjaväelistes erikoolides ja -kursustel, sealhulgas kooli või kursuse nimetus, eriala, kooli aadress ja õppimise aeg;
  2) osavõtt sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil, sealhulgas riik, ametikoht, osalemise aeg ja ülesanne;
  3) teenistus- või töökäigu kirjeldus, sealhulgas asutuse nimi, aadress, sõjaväeosa number, ameti- või töökoht, ülesanne, tegevussuund, väeliik ning teenistuse või töötamise periood.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud andmeid ei pea esitama taotleja, kes on NATO liikmesriigi kodanik.

  (3) Taotleja, kellel on lähedasi sugulasi ja perekonnaliikmeid, esitab tähtajalise elamisloa, selle pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel lisaks käesolevas määruses sätestatud andmetele oma lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta järgmised andmed:
  1) suhe taotlejaga;
  2) abikaasa puhul välisriigis sõlmitud abielu aeg ja koht ning registreeritud elukaaslase puhul välisriigis kooselu registreerimise aeg ja koht;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  3) eesnimi või -nimed;
  4) perekonnanimi või -nimed;
  5) sugu;
  6) Eesti isikukood või sünniaeg;
  7) kodakondsus või kodakondsused;
  8) sünnikoht riigi täpsusega;
  9) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  10) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (4) Taotleja esitab tähtajalise elamisloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmed, kui need on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

  (5) Tähtajalise elamisloa taotluse, selle pikendamise taotluse, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja selle taastamise taotluse esitamisel võetakse taotlejalt sõrmejäljed isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud elamisloa menetluses sõrmejälgede võtmise korra kohaselt.

  (6) Kui tähtajalise elamisloa taotluse, tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud elamisloa menetluses sõrmejälgede võtmise korra kohaselt.

7. peatükk Legaalse sissetuleku määrad 

§ 53.   Legaalse sissetuleku määrad

  (1) Välismaalaste seaduse §-s 139 nimetatud legaalse sissetuleku määr on kahekordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta olenevalt perekonna suurusest.

  (2) Välismaalaste seaduse § 150 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel tähtajalise elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr kahekordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta.

  (3) Välismaalaste seaduse § 162 lõike 1 punktide 1–4 ja 6 ning § 183 lõike 1 punkti 1 alusel tähtajalise elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr neljakordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta.

  (4) Välismaalaste seaduse §-de 191, 1972 ja 198 alusel tähtajalise elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr kuuekordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta.

  (5) Välismaalaste seaduse § 191 alusel iduettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr neljakordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta. Iduettevõtluseks tähtajalist elamisluba omava välismaalase abikaasale või registreeritud elukaaslasele tähtajalise elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr 80 protsenti elamisluba omava välismaalase legaalse sissetuleku määrast. Iduettevõtluseks tähtajalist elamisluba omava välismaalase alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline tulema iseseisvalt toime, tähtajalise elamisloa andmisel legaalse sissetuleku määra ei kohaldata.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (6) Välismaalaste seaduse §-de 2001 ja 201 alusel tähtajalise elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr pool sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiiri iga Eestis viibitava kuu kohta.

  (7) Välismaalaste seaduse § 2101 alusel tähtajalise elamisloa või § 232 lõike 1 punkti 3 alusel pikaajalise elaniku elamisloa andmiseks ja § 238 lõike 1 punkti 3 alusel pikaajalise elaniku elamisloa taastamiseks on legaalse sissetuleku määr ühekordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta.

  (8) Välismaalaste seaduse § 232 lõikes 5 nimetatud välismaalasele pikaajalise elaniku elamisloa andmiseks on legaalse sissetuleku määr pool sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiiri iga Eestis viibitava kuu kohta.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

8. peatükk Rakendussätted 

§ 54.   Varem esitatud taotluste läbivaatamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud tähtajalise elamisloa taotlused, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlused, pikaajalise elaniku elamisloa taotlused ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlused vaadatakse läbi taotluse esitamise ajal kehtinud tingimustel ja korras arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud erisust.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlused vaadatakse läbi käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel ja korras juhul, kui need on taotlejale soodsamad.

§ 55.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 56.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. jaanuaril 2017. aastal.