ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine
Vabariigi Valitsus 29.03.1995 määrus number 144; jõustumiskuupäev 12.04.1995

redaktsioon 01.01.2000

AVALDATUD :

RT I  1995, 38, 500

REDAKTSIOON :

VV m 21.12.1999 Nr.399 jõust.01.01.2000

RT I  1999, 98, 873


Vene Föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine

 
Vabariigi Valitsuse määrus 29. märtsist 1995. Nr. 144.


Vabariigi Valitsus määrab:


1. Kaitseministeeriumil koostada ühe nädala jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist nimekiri Vene Föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara kohta, mida käesoleva määruse jõustumise hetkeks pole jäetud riigi omandisse, tagastatud, munitsipaliseeritud ega erastatud ning mida Kaitseministeerium ei taotle oma haldusse (edaspidi - vara).


2. Kaitseministeeriumil anda käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vara ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist üleandmis-vastuvõtmisaktide alusel üle vara asukoha järgsete maavalitsuste haldusse. Koos varaga anda maavalitsustele üle Kaitseministeeriumil vara kohta olev dokumentaalne informatsioon.


3. Kaitseministeeriumil avaldada käesoleva määruse punkti 2 kohaselt üleantud vara nimekirjad ametlikus väljaandes Ametlikud  Teadaanded ning iga maakonna kohta koostatav nimekiri vastavas maakonnalehes.

(VV m 21.12.1999 Nr.399 jõust.01.01.2000)


4. Asutustel, kellel kehtiva korra kohaselt on õigus taotleda kas vara riigi omandisse jätmist või munitsipaliseerimist, esitada kahe kuu jooksul pärast käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vara nimekirjade avaldamist kehtiva korra kohaselt taotlused vara vastavalt riigi omandisse jätmise või munitsipaliseerimise kohta. Taotlused, mis on esitatud kehtiva korra kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist, lugeda kehtivaks.


5. Taotlused:
1) vara riigi omandisse jätmise kohta esitada vastavalt omandireformi aluste seaduse (RT I 1994, 38, 617) paragrahvile 21;
2) vara munitsipaliseerimise kohta esitada vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. septembri 1992.a. määrusega nr. 260 (RT 1992, 40, 538) kinnitatud "Riigi vara munitsipaliseerimise korrale".


6. Kolme kuu jooksul pärast vara nimekirjade avaldamist maavanematel selgitada välja, kas käesoleva määruse punkti 2 alusel üleantud vara osas on esitatud tagastamise taotlusi ja kas on olemas õigustatud subjekte.


7. Kui sama vara osas on esitatud taotlusi nii vara riigi omandisse jätmise, tagastamise kui ka munitsipaliseerimise kohta, eelistatakse nimetatud toiminguid üksteisele järgmises järjestuses:
1) vara tagastamine;
2) vara riigi omandisse jätmine;
3) vara munitsipaliseerimine.


8. Kahe kuu jooksul pärast käesoleva määruse punktis 6 nimetatud tähtaja möödumist maavanematel esitada vastavalt erastamisseadusele Eesti Erastamisagentuurile erastamisnimekirja kandmise taotlused käesoleva määruse punkti 2 alusel üleantud vara osas, mille kohta ei ole esitatud munitsipaliseerimise või riigi omandisse jätmise taotlusi või mis ei kuulu tagastamisele.


9. Maavanematel teatada asjasthuvitatud isikutele teiste sama vara kohta esitatud riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise või tagastamise taotluste kohta ning vara erastamisnimekirja kandmise kavatsuse kohta.


10. Vara riigi omandisse jätmine, tagastamine, munitsipaliseerimine ja erastamine toimub vastavalt kehtivale korrale, arvestades käesoleva määrusega kehtestatud erandeid.


11. Pärast seda, kui pädev asutus on teinud otsuse vara riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise, tagastamise või erastamisnimekirja kandmise kohta, isikutel või asutustel, kes on saanud vara omanikuks või valitsejaks, korraldada selle vara inventariseerimine.


12. Korraldada Vene Föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud hoonete, rajatiste ja muude maaga lahutamatult seotud objektide munitsipaliseerimine lahus nende juurde kuuluva maa munitsipaliseerimisest. Kohaliku omavalitsuse volikogudel taotleda hoonete, rajatiste või muude maaga lahutamatult seotud objektide juurde kuuluva maa munitsipaliseerimist pärast vara munitsipaalomandisse andmist vastavalt kehtivale korrale.


13. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 1993.a. määrus nr. 7 (RT 1993, 3, 44).


Peaminister         Andres TARAND

Kaitseminister     Enn TUPP

Riigisekretär        Ülo KAEVATS