ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
Riigikogu 20.04.2016 seadus; jõustumiskuupäev 14.05.2016

redaktsioon 14.05.2016 [RT I, 04.05.2016, 1]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.04.2016 otsus nr 768

Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2016

§ 1. Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) akvaariumikaladel, puurilindudel, terraariumiloomadel, pisinärilistel ja lemmikloomadena peetavatel tuhkrutel ja küülikutel kasutamiseks ettenähtud ravimitele (edaspidi müügiloa kohustuseta veterinaarravim) juhul, kui on välistatud nende ravimite kasutamine teistel loomaliikidel;»;

2) seaduse 3. peatüki 6. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6. jaguRavimiregister, pakendikood ja retseptikeskus»;

3) paragrahvi 79 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ravimiregister on valdkonna eest vastutava ministri poolt Ravimiameti juurde loodud riiklik register. Ravimiregistri põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Ravimiregistri pidamise eesmärk on:
1) identifitseerida Eestis turustatavaid ravimeid ning selliseid eritoite ja toidulisandeid, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, tervishoius kasutatavates infosüsteemides ja teabevahetuses igale pakendisuurusele omistatud ainulaadse koodi kaudu;
2) anda avalikkusele teavet käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ravimite ja toodete kohta;
3) pidada arvestust käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ravimite ja toodete kohta.

(3) Ravimiregistris töödeldakse andmeid Eestis kehtiva müügiloaga ravimite, Eestis turustatavate müügiloata ravimite ja müügiloa kohustuseta veterinaarravimite kohta ning selliste eritoitude ja toidulisandite kohta, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa. Ravimiregister on seotud Euroopa ravimite veebiportaaliga.

(4) Ravimiregistri vastutavad töötlejad on Ravimiamet ja Sotsiaalministeerium. Vastutava töötleja ülesannete edasi volitamine ei ole lubatud.

(5) Andmed avalikustatakse Ravimiameti veebilehel, välja arvatud hinnakokkuleppega kehtestatud ravimpreparaatide hindade kohta, mis on juurdepääsupiiranguga. Kõik andmed on kättesaadavad X-tee kaudu.»;

4) paragrahv 80 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 80. Pakendikood

(1) Pakendikood on unikaalne numbrite kombinatsioon käesoleva seaduse § 79 lõikes 3 nimetatud ravimite ja toodete identifitseerimiseks.

(2) Pakendikoodi kasutamine on kohustuslik kõikidele ravimi müügiloa hoidjatele ja ravimi käitlemise tegevusluba omavatele isikutele.

(3) Ravimiregister annab pakendikoodi igale pakendisuurusele. Pakendikood antakse müügiloaga ravimile pärast ravimi müügiloa väljaandmist, müügiloata ravimile eriloa esmakordsel väljaandmisel, sellisele eritoidule ja toidulisandile, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, Eesti Haigekassa või Sotsiaalministeeriumi teavituse alusel ning müügiloa kohustuseta veterinaarravimile turustaja teavituse alusel.

(4) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega ravimiregistris sisalduvate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise korra.».

§ 2. Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 5 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) pakendikood.».

Eiki Nestor, Riigikogu esimees