ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Käibemaksuseaduse muutmise seadus
Riigikogu 20.04.2016 seadus; jõustumiskuupäev 01.05.2016

redaktsioon 01.05.2016 [RT I, 29.04.2016, 6]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.04.2016 otsus nr 770

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2016

§ 1. Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «tolli» sõnadega «või Politsei- ja Piirivalveameti»;

2) paragrahvi 11 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui teenust osutatakse pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta ja selle puhul tekib maksukohustus teenuse saajal, loetakse käive tekkinuks või teenus saaduks teenuse osutamise algusest arvates iga kalendriaasta 31. detsembril, kui selle perioodi jooksul ei ole teenuse eest tasutud ning selle osutamist ei ole lõpetatud.»;

3) paragrahvi 15 lõike 3 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«5) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul), erimissiooni või Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, rahvusvahelise organisatsiooni peakorterile, diplomaatilisele esindusele, konsulaarasutusele, erimissioonile või liidu institutsioonile;
6) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ametikohustuste täitmiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses, või rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile;»;

4) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«51) kaup, mis võõrandatakse Eestis asuvale liidu institutsioonile tingimusel, et kauba kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot, välja arvatud kommunaalmaksete ja kütuse puhul vedelkütuse seaduse tähenduses;»;

5) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

«61) kaup, mis võõrandatakse Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, või ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks;»;

6) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«14) teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, liidu institutsioonile, relvajõududele või peakorterile;»;

7) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

«141) teenus, mida osutatakse Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, või käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 61 nimetatud relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks;»;

8) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 142 järgmises sõnastuses:

«142) teenus, mida osutatakse Eestis asuvale liidu institutsioonile tingimusel, et teenuse kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot, välja arvatud kommunaalmaksete ja sideteenuste puhul;»;

9) paragrahvi 15 lõikes 51 asendatakse tekstiosa «lõike 3 punktides 5 ja 6 ning lõike 4 punktis 14» tekstiosaga «lõike 3 punktides 5–61 ning lõike 4 punktides 14 ja 141»;

10) paragrahvi 15 lõikes 51 asendatakse tekstiosa «lõike 4 punktides 14 ja 141» tekstiosaga «lõike 4 punktides 14–142»;

11) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

«(52) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 61 ja lõike 4 punktis 141 nimetatud juhtudel kinnitab ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri õigust nullprotsendise käibemaksumääraga kauba soetamiseks või teenuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud käibemaksuvabastustõendil valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik.»;

12) paragrahvi 15 lõige 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(52) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 51 ja 61 ning lõike 4 punktides 141 ja 142 nimetatud juhtudel kinnitab Eestis asuva liidu institutsiooni ja ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri õigust nullprotsendise käibemaksumääraga kauba soetamiseks või teenuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud käibemaksuvabastustõendil valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik.»;

13) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa «inimorgan või -kude» tekstiosaga «inimpäritolu elund või kude»;

14) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) teenus, mida sõltumatu isikuteühendus osutab oma liikmele, kui on täidetud järgmised tingimused: teenus on otseselt vajalik liikme põhitegevuseks, mis on maksuvaba või ei kuulu käibemaksuga maksustamisele; teenuse eest makstav tasu ei ületa teenuse osutamiseks tehtud kulutusi ja teenuse maksuvabastus ei mõjuta oluliselt konkurentsi.»;

15) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Käibemaksuga ei maksustata käesoleva paragrahvi lõigetes 1–21 nimetatud teenuste käivet, mis on käsitatav elektrooniliselt osutatava teenuse käibena.»;

16) paragrahvi 27 lõike 12 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa «20-protsendise» tekstiosaga «, 14-protsendise»;

17) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Kui põhivara võõrandamisel korrigeeritakse sisendkäibemaksu, arvestatakse põhivara ja selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist põhivara võõrandamise aastal kuni korrigeerimisperioodi lõpuni täielikult maksustatava käibe tarbeks kasutamisena. Kui põhivara võõrandamisel on selle maksustatav väärtus alla poole vara soetusmaksumusest, siis sisendkäibemaksu korrigeerimisel ajavahemikku põhivara võõrandamisele järgnevast kuust kuni korrigeerimisperioodi lõpuni arvesse ei võeta. Kui kinnisasja maksuvabal võõrandamisel korrigeeritakse sisendkäibemaksu, arvestatakse kinnisasja ja selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist kinnisasja võõrandamise aastal kuni korrigeerimisperioodi lõpuni täielikult maksuvaba käibe tarbeks kasutamisena.»;

18) paragrahvi 38 lõiked 21–23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Maksukohustuslane võib maksuhaldurit eelnevalt kirjalikult teavitades kauba impordilt arvestatavat käibemaksu deklareerida käibedeklaratsioonis juhul, kui maksuhaldur on vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 23 kinnitanud, et maksukohustuslane vastab järgmistele tingimustele:
1) ta on olnud registreeritud maksukohustuslasena järjestikku vähemalt eelnevad 12 kuud;
2) tema eelneva 12 kuu kogukäibest on nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatav käive moodustanud vähemalt 50 protsenti;
3) ta on eelneva 12 kuu jooksul esitanud maksudeklaratsioone üksnes elektrooniliselt;
4) tal ei ole eelneva 12 kuu jooksul olnud tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone;
5) tal ei ole eelneva 12 kuu jooksul olnud maksuvõlga.

(22) Põhivara importimise korral ei pea maksukohustuslane vastama käesoleva paragrahvi lõike 21 punktides 1–3 nimetatud tingimustele. Kui maksukohustuslane ei vasta nimetatud tingimustele, peab ta maksuhaldurile esitama viimase nõudmisel tagatise. Maksuhaldur teavitab maksukohustuslast tagatise nõudest kirjalikult viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 21 kohase kirjaliku teate saamisest arvates.

(23) Maksuhaldur kontrollib maksukohustuslase vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud tingimustele, arvestades lõikes 22 sätestatud erisust, ja kinnitab 30 päeva jooksul lõike 21 kohase kirjaliku teate saamisest arvates maksukohustuslase tingimustele vastamist või teavitab tingimustele mittevastamisest.»;

19) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 24–26 järgmises sõnastuses:

«(24) Maksuhaldur kontrollib igal kuul maksukohustuslase jätkuvat vastamist käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud tingimustele, arvestades lõikes 22 sätestatud erisust, arvates lõikes 23 sätestatud maksukohustuslase tingimustele vastamise kinnitamisest, ning kui ta ei vasta neile, on maksuhalduril õigus peatada kauba impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigus kuni järgmise kalendrikuu lõpuni. Maksuhalduril on õigus peatada kauba impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigus maksumenetluse ajaks.

(25) Kauba impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õigus tunnistatakse kehtetuks maksukohustuslase kirjaliku teavituse alusel või maksukohustuslase kustutamisel maksukohustuslasena registrist.

(26) Maksuhaldur võib kauba impordilt arvestatava käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õiguse kehtetuks tunnistada maksuotsusega või kui see õigus on käesoleva paragrahvi lõike 24 alusel olnud peatatud kuus kuud järjestikku.»;

20) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käibemaksuga ei maksustata kauba importi välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindusele või peakorterile, liidu institutsioonile, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul), erimissiooni ja rahvusvahelise organisatsiooni esindajale, samuti diplomaatilise esinduse, konsulaarasutuse ja erimissiooni haldustöötajale. Kauba, välja arvatud toiduained, soetamisel ja teenuse saamisel Eestis tagastatakse käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud esindusele, asutusele, erimissioonile, peakorterile ja füüsilisele isikule, välja arvatud liidu institutsioon, nendelt tasutud käibemaks käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastava arve alusel juhul, kui kaupade ja teenuste kogumaksumus koos käibemaksuga on arve kohaselt vähemalt 64 eurot. Kommunaalmaksete, sideteenuste ja kütuse puhul vedelkütuse seaduse tähenduses tagastatakse käibemaks ka väiksema summa korral.»;

21) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käibemaksuga ei maksustata kauba importi rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, ning vajaliku kauba importi ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele. Välisriigi, mis ei ole NATO liikmesriik, relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmetele ja nende ülalpeetavatele ning peakorteri lepingupartnerite töötajatele ja nende ülalpeetavatele ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele kohaldatakse maksuvabastust kauba importimisel ja käibemaksu tagastamist kauba või teenuse saamisel Eestist, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate suhtes kohaldatakse kauba või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaksu tagastamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kogumaksumuse alammäära.»;

22) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40–41);
nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118), viimati muudetud direktiiviga 2013/61/EL (ELT L 353, 28.12.2013, lk 5–6);
nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);
nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.02.2008, lk 23–28), muudetud direktiiviga 2010/66/EL (ELT L 275, 20.10.2010, lk 1–2).».

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. mail.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 13–15 ja 17–19 jõustuvad 2016. aasta 1. juulil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 8, 10, 12, 16 ja 20 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor, Riigikogu esimees