ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Autoriõiguse seaduse muutmise seadus
Riigikogu 23.03.2016 seadus; jõustumiskuupäev 10.04.2016

redaktsioon 10.04.2016 [RT I, 01.04.2016, 2]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2016 otsus nr 759

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.2016

§ 1. Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) IX. peatüki «Õiguste kollektiivne teostamine» tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1. jaguKollektiivse esindamise organisatsiooni tegevuse põhimõtted

§ 76. Mõisted

(1) Autoritel, esitajatel, fonogrammitootjatel, televisiooni- ja raadioteenuse osutajatel ning teistel autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatel on õigus asutada kollektiivse esindamise organisatsioone.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioon on mittetulundusühing, kes teostab kollektiivselt autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Õiguste teostamine peab olema selle juriidilise isiku ainuke või peamine eesmärk ning seda juriidilist isikut peavad kontrollima õiguste omajad.

(3) Kollektiivse esindamise organisatsiooniks, mis on muu hulgas õigustatud teostama õiguste omajate õigusi kollektiivselt ka kohustusliku kollektiivse esindamise korral, tuleb käesoleva seaduse tähenduses lugeda ka mis tahes teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis mis tahes juriidilises vormis asutatud organisatsiooni, mis vastab kollektiivse esindamise organisatsiooni tunnustele.

(4) Sõltumatu esindamise üksus on organisatsioon, kes oma ainsa või peamise eesmärgina teostab rohkem kui ühe õiguste omaja õigusi nende õiguste omajate kollektiivse kasu huvides ning:
1) ei ole otseselt ega kaudselt, tervikuna ega osaliselt õiguste omajate kontrolli all;
2) on korraldatud tulunduslikel alustel.

(5) Õiguste omaja käesoleva peatüki tähenduses on isik või üksus, kes ei ole kollektiivse esindamise organisatsioon ja kes omab autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi või kellel on õigus osale õigustest saadavast tasust.

(6) Liige käesoleva peatüki tähenduses on õiguste omaja või õiguste omajaid esindav üksus, sealhulgas teised kollektiivse esindamise organisatsioonid ja õiguste omajate ühendused, kes on vastu võetud kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmeks ning täidavad nende liikmesuse nõudeid.

(7) Õigustest saadav tasu käesoleva peatüki tähenduses on tasu, mida kollektiivse esindamise organisatsioon kogub õiguste omajate nimel ja mida saadakse kas ainuõigusest või õigusest tasule.

(8) Haldustasu käesoleva peatüki tähenduses on summa, mida kollektiivse esindamise organisatsioon õigustest saadavast tasust või selle tasu investeerimisest saadavast tulust võtab, maha arvab või tasaarvestab selleks, et katta autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise teenuse kulud.

(9) Esindusleping käesoleva peatüki tähenduses on kollektiivse esindamise organisatsioonide vaheline leping, millega üks kollektiivse esindamise organisatsioon annab teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile loa või volituse nende õiguste teostamiseks, mida ta esindajana teostab, kaasa arvatud muusikateoste internetis kasutamise õiguse Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimiseks.

(10) Kasutaja käesoleva peatüki tähenduses on isik, kes teeb toiminguid, mille jaoks on vaja õiguste omaja luba või millega seoses tuleb õiguste omajale maksta tasu, ja kes ei toimi tarbijana.

(11) Repertuaar käesoleva peatüki tähenduses on teosed või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektid, millega seotud õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon.

(12) Muusikateoste internetis kasutamise õigused käesoleva peatüki tähenduses on käesoleva seaduse § 13 1., 9. ja 91. lõikes sätestatud ning muusikateenuse internetipõhiseks osutamiseks vajalikud õigused.

(13) Euroopa riigiülese litsentsilepinguga antakse luba muusikateose internetis kasutamiseks rohkem kui ühe Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga liitunud riigi territooriumil.

§ 77. Teatamiskohustus

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon, kes sõlmib muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid ning peab vastama käesoleva seaduse § 7919 2. lõikes märgitud nõuetele, peab esitama enne tegevuse alustamist majandustegevusteate.

(2) Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 15 sätestatud andmetele teave nende õiguste omajate kategooriate kohta, kelle õigusi kollektiivselt teostatakse, ning teave majandustegevusteate esitaja poolt teostatavate õiguste või nende kategooriate kohta.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud teatamiskohustus täidetakse üksnes Eesti teabevärava või notari kaudu.

§ 78. Sätete kohaldamine

(1) Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse üksuste suhtes, mida kontrollib otseselt või kaudselt, täielikult või osaliselt kollektiivse esindamise organisatsioon, tingimusel, et nende üksuste tegevuse sisu on õiguste kollektiivne teostamine.

(2) Sõltumatu esindamise üksuse tegevusele kohaldatakse käesoleva seaduse §-e 77, 7912 ja 7914, § 7915 punkte 1, 2, 4, 5 ja 6 ning §-e 7926 ja 7927.

§ 79. Õiguste kollektiivse teostamise printsiibid

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioonid tegutsevad seaduste ja organisatsiooni põhikirja alusel nende õiguste omajate huvides, kelle õigusi nad teostavad, ega sea neile kohustusi, mis ei ole õiguste omajate õiguste ja huvide kaitsmiseks või nende õiguste tõhusaks teostamiseks objektiivselt vajalikud.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus saada kõikidelt isikutelt neile kättesaadavat teavet õiguste eseme ja selle kasutamisega seotud asjaolude kohta, mis on vajalik õigustest saadava tasu kogumiseks ning õiguste omajatele saadaolevate summade jaotamiseks ja väljamaksmiseks. Nimetatud teave tuleb kasutajal esitada kollektiivse esindamise organisatsioonile hiljemalt 10 päeva pärast vastava päringu saamist õiguste kollektiivse teostamise tavasid arvestavas vormis, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Õiguste teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu on kohustuslik teose ja autoriõigusega kaasneva õiguse objekti taasedastamisel kaabellevivõrgus ja käesoleva seaduse § 133 7. lõikes, § 14 6. ja 7. lõikes, §-des 15, 27 ja 671 ning § 68 4. lõikes nimetatud juhtudel.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõiget ei kohaldata teose ja autoriõigusega kaasneva õiguse objekti taasedastamisel kaabellevivõrgus, kui õiguste omaja on televisiooni- ja raadioteenuse osutaja.

(5) Õiguste omaja ei saa oma õigusi teostada ajal, kui kollektiivse esindamise organisatsioon teostab kas vastavalt seadusele või tehingust tulenevalt selle õiguste omaja autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

(6) Kollektiivse esindamise organisatsioon kaitseb ning teostab õiguste omajate neid õigusi, mida kollektiivse esindamise organisatsioon kollektiivselt teostab, muu hulgas kohtus ja muudes institutsioonides.

(7) Õiguste omajate õiguste ning seaduslike huvide ilmse rikkumise juhtudel on kollektiivse esindamise organisatsioonil õigus esindada kõiki õiguste omajaid ilma volituseta.

(8) Kollektiivse esindamise organisatsioon peab mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigi õiguste omaja esindamiseks lepingu sõlmima samadel tingimustel teiste enda poolt esindatavate õiguste omajatega.

§ 791. Kollektiivse esindamise organisatsiooni liikme garantiid

(1) Kollektiivse esindamise organisatsiooni põhikirjaga või selle alusel kinnitatud dokumendiga peavad õiguste omajatele olema tagatud järgmised õigused, millest kollektiivse esindamise organisatsioon peab õiguste omajat teavitama enne õiguste teostamiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimist:
1) õigus enda valitud kollektiivse esindamise organisatsiooniga kokku leppida, et see teostaks õigusi, õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki teoseid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte õiguste omaja valitud territooriumil, sõltumata kollektiivse esindamise organisatsiooni või õiguste omaja kodakondsusest, elukoha- või asukohaliikmesriigist ning tingimusel, et kollektiivse esindamise organisatsioonil ei ole objektiivseid põhjuseid õiguste teostamisest keeldumiseks;
2) õigus sõlmida litsentsilepinguid õiguste, õiguste kategooriate või eri liiki teoste autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;
3) käesoleva paragrahvi punktist 1 tulenevalt õiguste omaja õigus lõpetada kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud leping või nõuda kollektiivse esindamise organisatsioonilt talle üle antud õiguste või õiguste kategooriate tagastamist ühe või mitme teoseliigi, autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti või enda valitud territooriumide osas, tingimusel, et õiguste omaja teatab sellest ette mõistliku aja jooksul, mis ei ületa kuut kuud;
4) kui õiguste omajal on saada tasusid kasutamise eest, mis toimus enne lepingu lõpetamise või õiguste tagastamise jõustumist või litsentsilepingu alusel, mis sõlmiti enne kõnealuse lõpetamise või tagastamise jõustumist, säilivad käesoleva seaduse §-st 798, § 799 1.–8. lõikest, §-dest 7912, 7914, 7922 ning § 871 2. ja 3. lõikest tulenevad õiguste omaja õigused;
5) kollektiivse esindamise organisatsioonid ei piira käesoleva paragrahvi punktides 3 ja 4 sätestatud õiguste teostamist nõudega anda lepingu lõpetamisest tulenevalt või tagastamisele kuulumise tõttu õiguste või õiguste kategooriate teostamine ning eri liiki teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide haldamine üle teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile, välja arvatud käesoleva seaduse § 79 3. lõikes nimetatud juhtudel;
6) kui õiguste omaja lepib kollektiivse esindamise organisatsiooniga kokku oma õiguste teostamises, annab ta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku eraldi iga õiguse või õiguste kategooria, eri liiki teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 3 sätestatud tähtaega kohaldatakse, kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei ole otsustanud, et kõnealune lõpetamine või õiguste tagastamine jõustub üksnes majandusaasta lõpus.

§ 792. Kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmesuse eeskirjad

(1) Kollektiivse esindamise organisatsiooni põhikirjas või põhikirja alusel kinnitatud dokumendis sisalduvad liikmesuse eeskirjad tuginevad objektiivsetele, ühtsetele ja võrdsetele alustele. Kui kollektiivse esindamise organisatsioon keeldub õiguste omajat liikmeks võtmast, annab ta oma otsuse kohta õiguste omajale selge põhjenduse.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsiooni põhikirjas või põhikirja alusel kinnitatud dokumendis sätestatakse asjakohased ja tõhusad mehhanismid liikmete osalemiseks organisatsiooni otsustusprotsessis. Eri kategooria liikmete esindus otsustusprotsessis peab olema õiglane ja tasakaalus.

(3) Kollektiivse esindamise organisatsioon võimaldab oma liikmetel endaga suhelda, sealhulgas oma liikmeõigusi teostada, elektrooniliste sidevahendite abil.

§ 793. Kollektiivse esindamise organisatsiooni mitteliikmest õiguste omaja garantiid

Õiguste omajatele, kellel on kollektiivse esindamise organisatsiooniga seadusest või tehingust tulenev otsene õigussuhe, kuid kes ei ole selle liikmed, kohaldub käesoleva seaduse § 792 3. lõikes, §-s 7914, § 7923 3. lõikes ning § 871 2. ja 3. lõikes sätestatu.

§ 794. Kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmete üldkoosolek

(1) Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.

(2) Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) suuniste andmine õiguste omajate saadaolevate summade jaotamiseks, mittejaotatavate summade kasutamiseks, õigustest saadava tasu ja selle investeerimisest saadava mis tahes tulu investeerimiseks, õigustest saadavast tasust ja õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste tegemiseks ja riskijuhtimise kujundamiseks;
2) nõusoleku andmine kinnisasja võõrandamiseks või koormamiseks tehtavateks tehinguteks;
3) nõusoleku andmine laenulepingu sõlmimiseks või tagatise andmise tehingu tegemiseks;
4) käesoleva seaduse § 7916 1. lõike alusel esitatud läbipaistvusaruande heakskiitmine;
5) käesoleva seaduse § 795 2. lõike ning § 796 alusel esitatud aruannete heakskiitmine.

(3) Üldkoosolek võib käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 2 ja 3 nimetatud küsimuste otsustamise delegeerida kollektiivse esindamise organisatsiooni järelevalvefunktsiooni täitvale organile. Samuti võib järelevalvefunktsiooni täitvale organile delegeerida käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 1 nimetatud suuniste andmise riskijuhtimise kujundamiseks.

§ 795. Järelevalve teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni organite üle

(1) Kollektiivse esindamise organisatsiooni tegevuse üle järelevalvefunktsiooni teostavas organis peavad olema kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmete eri kategooriad esindatud õiglaselt ja tasakaalustatult.

(2) Järelevalvefunktsiooni täitva organi iga liige esitab üldkoosolekule igal aastal huvide konfliktide kohta aruande, mis sisaldab käesoleva seaduse §-s 796 nimetatud teavet.

(3) Järelevalvefunktsiooni täitev organ annab vähemalt kord aastas oma kohustuste täitmisest ülevaate üldkoosolekul.

§ 796. Kollektiivse esindamise organisatsiooni juhatuse liikme aruanne

Kollektiivse esindamise organisatsiooni juhatuse liige peab üldkoosolekule igal aastal esitama eraldi aruande, mis sisaldab järgmist teavet:
1) kõik kollektiivse esindamise organisatsiooniga seotud huvid;
2) kollektiivse esindamise organisatsioonilt saadud mis tahes tasu, sealhulgas pensioniskeemidest saadud hüvitised, mitterahalised hüvitised ja muud liiki hüvitised, mis on saadud eelneva majandusaasta jooksul;
3) summad, mille kõnealune isik on kollektiivse esindamise organisatsioonilt saanud õiguste omajana eelneva majandusaasta jooksul;
4) avaldus tegeliku või võimaliku konflikti kohta isiklike ja kollektiivse esindamise organisatsiooni huvide vahel või kollektiivse esindamise organisatsiooni ees võetud kohustuste ja mis tahes muu füüsilise või juriidilise isiku ees võetud kohustuste vahel.

§ 797. Õigustest saadava tasu kogumine ja kasutamine

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioonil ei ole lubatud kasutada õigustest saadavat tasu ega õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulu muul eesmärgil kui vaid õiguste omajatele jaotamiseks, välja arvatud, kui üldkoosolekult saadud suuniste kohaselt on mahaarvamised lubatud käesoleva seaduse § 794 2. lõike punkti 1 kohaselt.

(2) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon investeerib õigustest saadavat tasu või õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulu, peab ta seda tegema vastavalt üldkoosolekult saadud suunistele nende õiguste omajate huvides, kelle õigusi ta teostab.

§ 798. Mahaarvamised

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon peab õiguste omajat teavitama halduskuludest ja muudest mahaarvamistest, mida õigustest saadavast tasust tehakse, ning õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavatest mahaarvamistest enne, kui kollektiivse esindamise organisatsioon saab vastavalt sõlmitud kokkuleppele õiguste omajate õigusi teostama asuda.

(2) Mahaarvamised seoses kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt õiguste omajatele või nende nõusolekul osutatavate teenustega peavad olema mõistlikud ning kehtestatud objektiivsetel alustel.

(3) Haldustasud ei või ületada põhjendatud ja dokumenteeritud kulusid, mida kollektiivse esindamise organisatsioon kannab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise eesmärgil.

(4) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon osutab õigustest saadavast tasust või õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavatest mahaarvamistest rahastatavaid sotsiaal-, kultuuri- või haridusteenuseid, siis osutatakse selliseid teenuseid niisugustel õiglastel alustel, mis hõlmavad eelkõige juurdepääsu kõnealustele teenustele ja nende ulatust.

§ 799. Õiguste omajate saadaolevate summade jaotamine

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon jaotab ja maksab õiguste omajatele saadaolevad summad välja võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt üheksa kuu möödudes selle majandusaasta lõpust, kui õigustest saadav tasu koguti.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtaega ei kohaldata, kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei saa sellest kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja õiguste omajate kindlakstegemise või teoseid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte käsitleva teabe ning õiguste omajate kokkuviimisega.

(3) Kui õiguste omajate saadaolevaid summasid ei ole võimalik jaotada käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tähtaja jooksul, kuna õiguste omajate isikut või asukohta ei suudeta kindlaks teha ning kõnealuse tähtaja kohta käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud erand ei kohaldu, hoitakse nimetatud summasid kollektiivse esindamise organisatsiooni raamatupidamisarvestuses eraldi.

(4) Kollektiivse esindamise organisatsioon peab võtma kõik vajalikud meetmed, et õiguste omajate isikut ja asukohta kindlaks teha. Eelkõige teeb kollektiivse esindamise organisatsioon hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tähtaja möödumist kättesaadavaks teabe teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kohta, mille üht või mitut õiguste omajat ei ole kindlaks tehtud, järgmistele isikutele:
1) õiguste omajad, keda ta esindab, ning
2) kõik kollektiivse esindamise organisatsioonid, kellega ta on sõlminud esinduslepingud.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud teave hõlmab järgmist, eeldusel et see on kättesaadav:
1) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti pealkiri;
2) õiguste omaja nimi;
3) asjaomase kirjastaja või tootja nimi;
4) mis tahes muu asjaomane kättesaadav teave, mis võib olla abiks õiguste omaja kindlakstegemisel.

(6) Kui käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud meede jääb tulemuseta, teeb kollektiivse esindamise organisatsioon selle teabe üldsusele oma veebilehe kaudu või muul viisil teatavaks ühe aasta jooksul pärast käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud tähtpäeva.

(7) Kui õiguste omajate saadaolevaid summasid ei ole võimalik jaotada, loetakse kolme aasta möödudes selle majandusaasta lõpust, kui õigustest saadav tasu koguti, need summad mittejaotatavateks eeldusel, et kollektiivse esindamise organisatsioon on võtnud kõik käesoleva paragrahvi 4. ja 6. lõikes nimetatud meetmed õiguste omajate isikute ja asukoha kindlakstegemiseks.

(8) Kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt kogutud mittejaotatavaid summasid võib organisatsioon kasutada sama kategooria õiguste omajate üldistes huvides kooskõlas käesoleva seaduse § 794 2. lõike punktiga 1.

(9) Kollektiivse esindamise organisatsioon maksab § 7910 3. lõike alusel teiselt kollektiivse esindamise organisatsioonilt saadud summad õiguste omajale, kelle õigusi ta teostab, välja võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kuue kuu möödudes nende saamisest.

(10) Käesoleva paragrahvi 9. lõikes nimetatud tähtaega ei kohaldata, kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei saa sellest kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja õiguste omajate kindlakstegemise või teoseid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte käsitleva teabe ning õiguste omajate kokkuviimisega.

§ 7910. Õiguste teostamine teise kollektiivse esindamise organisatsiooni nimel

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon kohtleb võrdselt kõiki õiguste omajaid, kelle õigusi ta esinduslepingu alusel teostab, seda eelkõige tariifide, haldustasude ning õigustest saadava tasu kogumist ja õiguste omajate saadaolevate summade jaotamist käsitlevate tingimuste kohaldamisel.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioon ei tee tasust, mis saadakse õigustest, mida ta teostab esinduslepingu alusel, või nendest õigustest saadava tasu investeerimisest saadavast tulust muid mahaarvamisi peale haldustasude, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Kollektiivse esindamise organisatsioon jaotab ja maksab asjaomased summad teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele välja võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt üheksa kuu möödudes selle majandusaasta lõpust, kui õigustest saadav tasu koguti.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud tähtaega ei kohaldata, kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei saa sellest kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja õiguste omajate kindlakstegemise või teoseid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte käsitleva teabe ning õiguste omajate kokkuviimisega.

§ 7911. Kasutajatega lepingu sõlmimise tingimused

(1) Õiguste kasutamiseks litsentsilepingu sõlmimise tingimused põhinevad objektiivsetel, võrdsetel ja ühtsetel alustel. Litsentsilepingu sõlmimisel ei nõuta kollektiivse esindamise organisatsioonilt kasutajatega juba kokku lepitud tingimuste kohaldamist analoogia põhjal selliste internetipõhiste teenuste suhtes, mis on olnud Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis üldsusele kättesaadavad vähem kui kolm aastat.

(2) Õiguste omajad peavad õiguste kasutamise eest saama kohast tasu. Ainuõiguste ja tasu saamise õiguste mõistlike tariifide määramisel peab arvestama järgmiste asjaoludega:
1) kaubeldavate õiguste majanduslik väärtus;
2) teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kasutamise laad ja ulatus;
3) kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt osutatava teenuse majanduslik väärtus.

(3) Kollektiivse esindamise organisatsioon võimaldab kasutajatel edastada endale teavet elektrooniliste sidevahendite kaudu.

§ 7912. Õiguse omajale tema õiguste teostamise kohta antav teave

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon teeb vähemalt kord aastas igale õiguste omajale, kellele ta tegi teabega seotud perioodil makseid, kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
1) kõik kontaktandmed, mida õiguste omaja on lubanud kollektiivse esindamise organisatsioonil kasutada õiguste omaja isiku ja asukoha kindlakstegemiseks;
2) õigustest saadav tasu, mis on õiguste omajale eraldatud;
3) kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt õiguste omajale makstud summad teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa;
4) ajavahemik, mille jooksul õiguste omajale eraldatud ja makstud summade aluseks olevaid õigusi kasutati, välja arvatud juhul, kui kasutajate aruandlusega seotud objektiivsetel põhjustel ei saa kollektiivse esindamise organisatsioon seda teavet esitada;
5) mahaarvatud haldustasud;
6) muud mahaarvamised, mis ei ole seotud haldustasudega;
7) õigustest saadav tasu, mis on õiguste omajale mis tahes ajavahemiku kohta eraldatud, kuid mida ei ole veel välja makstud.

(2) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon eraldab õigustest saadavat tasu ja organisatsiooni liikmeteks on üksused, kes vastutavad õigustest saadava tasu jaotamise eest õiguste omajatele, edastab kollektiivse esindamise organisatsioon üksustele käesoleva paragrahvi 1. lõikes osutatud teabe, kui üksustel seda teavet ei ole. Üksused teevad vähemalt kord aastas igale õiguste omajale, kellele nad eraldasid õigustest saadavat tasu või tegid makseid teabega seotud perioodil, kättesaadavaks vähemalt käesoleva paragrahvi 1. lõikes osutatud teabe.

§ 7913. Teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile esinduslepingu alusel õiguste teostamise kohta antav teave

Kollektiivse esindamise organisatsioonile, kelle nimel teine kollektiivse esindamise organisatsioon esinduslepingu alusel õigusi teostab, esitatakse kord aastas vähemalt järgmine teave:
1) eraldatud õigustest saadav tasu, teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa summad, mis kollektiivse esindamise organisatsioon on välja maksnud tema poolt esinduslepingu alusel teostatavate õiguste eest, ja õiguste omajale eraldatud õigustest saadav tasu, mida ei ole mis tahes ajavahemiku kohta veel välja makstud;
2) mahaarvatud haldustasud;
3) muud mahaarvamised, mis ei ole seotud haldustasudega kooskõlas käesoleva seaduse § 7910 2.–4. lõikega;
4) teave esinduslepinguga hõlmatud repertuaari kuuluvate teoste või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidega seotud litsentside andmise või sellest keeldumise kohta;
5) üldkoosolekul vastuvõetud otsused, mis on seotud õiguste teostamisega esinduslepingu alusel.

§ 7914. Õiguste omajale, teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile ja kasutajale nende nõudmisel antav teave

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon teeb põhjendatud taotluse olemasolul viivitamata elektroonilises vormis kättesaadavaks teabe teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kohta, mille suhtes kollektiivse esindamise organisatsioon õigusi teostab, ja õiguste omaja ning õiguste teostamise territooriumi. Kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus nõuda käesolevas lõikes nimetatud kohustuse täitmiseks tehtavate mõistlike kulutuste hüvitamist.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud teabe esitamine teoste või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kohta on kollektiivse esindamise organisatsiooni tegevuse ulatuse tõttu põhjendamatult keeruline, tuleb teha kättesaadavaks teave vähemalt teoste või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide liikide kohta, samuti teostatavate õiguste ning nende teostamise territooriumide kohta.

§ 7915. Teabe avalikustamine

Kollektiivse esindamise organisatsioon avalikustab vähemalt järgmise teabe ning ajakohastab seda oma veebilehel:
1) organisatsiooni põhikiri ja põhikirja alusel kinnitatud dokumendid käesoleva seaduse § 791 1. lõikest ning § 792 1. ja 2. lõikest tuleneva teabega;
2) standardsed litsentsilepingud ja kohaldatavad standardtariifid koos soodustustega;
3) juhatuse liikmed;
4) õiguste omajate saadaolevate summade jaotamise üldpõhimõtted;
5) haldustasude määramise üldpõhimõtted;
6) üldpõhimõtted, mis hõlmavad õigustest saadavast tasust või selle investeerimisest saadud tulust tehtavaid muid kui haldustasudega seotud mahaarvamisi;
7) loetelu organisatsiooni sõlmitud esinduslepingutest ning kollektiivse esindamise organisatsioonide nimed, kellega need esinduslepingud on sõlmitud;
8) mittejaotatavate summade kasutamise üldpõhimõtted;
9) käesoleva seaduse § 871 2.–4. lõikes ning teistes seadustes ettenähtud kaebuste esitamise ja vaidluste lahendamise võimalused;
10) käesoleva seaduse § 7916 1. lõike alusel koostatud ning üldkoosolekul heakskiidetud läbipaistvusaruanne.

§ 7916. Läbipaistvusaruanne

(1) Kollektiivse esindamise organisatsiooni juhatus koostab hiljemalt kaheksa kuud pärast eelmise majandusaasta lõppu läbipaistvusaruande, mis sisaldab käesoleva paragrahvi 2. lõike alusel kehtestatud, valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud teavet. Nimetatud teave esitatakse kollektiivse esindamise organisatsiooni üldkoosolekule.

(2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega nõuded läbipaistvusaruandes esitatavale teabele.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud teave peab sisaldama:
1) kollektiivse esindamise organisatsiooni õigusliku ja juhtimisstruktuuri üldist kirjeldust;
2) teavet litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise kohta;
3) finantsteavet õigustest saadava tasu, kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt õiguste omajatele esitatavate teenuste kulude ja õiguste omajate saadaolevate summade kohta ning teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega seotud suhete kohta;
4) eriaruannet sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste osutamise eesmärgil majandusaasta jooksul mahaarvatud summade kohta.

§ 7917. Kaabellevivõrgu kaudu taasedastamise õiguse teostamine

(1) Kui kaabellevivõrgu kaudu taasedastamise õiguse teostamiseks ei ole õiguse omaja sõlminud lepingut kollektiivse esindamise organisatsiooniga, on õiguste omajat volitatud esindama organisatsioon, kes esindab sama kategooria õiguste omajaid.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kollektiivse esindamise organisatsioone on mitu, võib õiguste omaja valida, keda neist volitada ennast esindama.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel esindataval õiguste omajal on samad õigused ja kohustused kui sellel õiguste omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon liikme- või muu lepingu alusel esindab.

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel esindatav õiguste omaja võib nõuda kollektiivse esindamise organisatsiooni ja kaabellevi operaatori vahelisest lepingust tulenevate õiguste tunnustamist ja õigustele vastavate kohustuste täitmist kolme aasta jooksul alates teost või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti sisaldava raadio- ja televisioonisaate taasedastamise päevast.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõiget ei kohaldata televisiooni- ja raadioteenuse osutaja saate suhtes.

§ 7918. Satelliidi kaudu edastamise õiguse teostamine

(1) Satelliidi kaudu teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti edastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 7917 juhul, kui televisiooni- või raadioteenuse osutaja edastab teost üldsusele satelliidi kaudu ja samal ajal ka maapealse süsteemi kaudu.

(2) Õiguse omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon esindab käesoleva seaduse §-s 7917 sätestatud korras, on igal ajal õigus nõuda sellise esindamise lõpetamist ja teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt.

(3) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata audiovisuaalse teose suhtes.

2. jaguMuusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimine kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt

§ 7919. Euroopa riigiülene litsentsileping ja selle töötlemine

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioonil, kes sõlmib muusikateoste internetis kasutamise õiguste osas Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid, peab olema piisav suutlikkus töödelda elektrooniliselt tõhusal ja läbipaistval viisil selliste lepingute haldamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas repertuaari kindlaksmääramisel ja selle kasutamise jälgimisel, kasutajatele arvete esitamisel, õigustest saadava tasu kogumisel ning õiguste omajate saadaolevate summade jaotamisel.

(2) Muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid saab sõlmida kollektiivse esindamise organisatsioon, kes vastab vähemalt järgmistele tingimustele:
1) suutlikkus määrata täpselt kindlaks muusikateosed või nende osad, mille esindajana tegutsemiseks on kollektiivse esindamise organisatsioonil sõlmitud kokkulepe;
2) suutlikkus määrata igal asjaomasel territooriumil täpselt kindlaks iga sellise muusikateose või selle osaga seonduvad õigused või nende osad ning vastavad õiguste omajad, kelle esindamiseks või mille esindajana tegutsemiseks on kollektiivse esindamise organisatsioonil sõlmitud kokkulepe;
3) suutlikkus kasutada kordumatuid tunnuseid õiguste omajate ja muusikateoste tuvastamiseks, võttes võimaluse piires arvesse mittesiduvaid valdkonnastandardeid ja rahvusvahelisel, Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna tasandil välja kujunenud tavasid;
4) suutlikkus kasutada asjakohaseid vahendeid selleks, et teha kindlaks ja kõrvaldada õigeaegselt ja tõhusalt vastuolud andmetes, mis on muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid sõlmivate teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide valduses.

§ 7920. Internetipõhist muusikarepertuaari käsitlev teave

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon, kes sõlmib muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid, annab internetipõhiste muusikateenuste osutajatele, õiguste omajatele, kelle õigusi ta teostab, ja teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele põhjendatud taotlusel elektroonilises vormis asjakohast teavet, mille abil on võimalik kindlaks teha internetipõhine muusikarepertuaar, mille suhtes ta õigusi teostab. Teave hõlmab:
1) muusikateoseid, mille suhtes õigusi teostatakse;
2) täies ulatuses või osaliselt õigusi, mida teostatakse;
3) hõlmatud territooriume.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioon, kes sõlmib muusikateose internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid, kehtestab sellise korra, mis võimaldab õiguste omajatel, teistel kollektiivse esindamise organisatsioonidel ja internetipõhise muusikateenuse osutajatel taotleda käesoleva seaduse § 7919 2. lõikes või käesoleva paragrahvi 1. lõikes osutatud andmete parandamist juhul, kui nimetatud isikud leiavad asjakohaste tõendite alusel, et nende muusikateoste internetis kasutamise õigusi käsitlevad andmed on ebatäpsed. Kui nimetatud väited on piisavalt põhjendatud, peab kollektiivse esindamise organisatsioon vastavad andmed viivitamata ajakohastama.

(3) Kollektiivse esindamise organisatsioon annab õiguste omajale, kelle muusikateosed sisalduvad tema repertuaaris, võimaluse edastada asjakohast teavet elektroonilises vormis. Võimaluse korral võetakse arvesse sellealaseid mittesiduvaid valdkonnastandardeid või rahvusvahelisel, Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna tasandil välja kujunenud teabevahetustavasid.

(4) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon lepib käesoleva seaduse §-de 7923 ja 7924 alusel teise kollektiivse esindamise organisatsiooniga kokku muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimises, kohaldab vastava loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon käesoleva paragrahvi 3. lõike sätteid ka neile õiguste omajatele, kelle muusikateosed sisalduvad loa andnud kollektiivse esindamise organisatsiooni repertuaaris, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 7921. Täpne ja õige aruandlus ning arveldamine

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon kontrollib, kuidas kasutab nende muusikateoste või muusikateoste osade, mille suhtes ta õigusi teostab, internetis kasutamise õigusi internetipõhise muusikateenuse osutaja, kellega ta on sõlminud kõnealuste õiguste Euroopa riigiülese litsentsilepingu.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioon annab internetipõhise muusikateenuse osutajale võimaluse esitada muusikateoste internetis kasutamise õiguste tegeliku teostamise aruanne elektroonilises vormis. Kollektiivse esindamise organisatsioon võimaldab vähemalt ühe sellise aruandlusmeetodi kasutamist, milles võetakse arvesse kõnealuste andmete elektroonilise vahetamise mittesiduvaid valdkonnastandardeid või rahvusvaheliselt, Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna tasandil väljakujunenud tavasid. Kollektiivse esindamise organisatsioon võib keelduda internetipõhise teenuse osutajalt tema enda vormingus aruannete vastuvõtmisest, kui organisatsioon võimaldab esitada aruannet elektroonilise andmevahetuse valdkonnastandardit kasutades.

(3) Kollektiivse esindamise organisatsioon esitab internetipõhise teenuse osutajale arved elektroonilises vormis. Kollektiivse esindamise organisatsioon võimaldab vähemalt ühe sellise aruandlusmeetodi kasutamist, milles võetakse arvesse kõnealuste andmete elektroonilise vahetamise mittesiduvaid valdkonnastandardeid või rahvusvaheliselt, Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna tasandil väljakujunenud tavasid. Arvel määratakse käesoleva seaduse § 7919 2. lõikele vastavas tingimuste loetelus nimetatud andmete alusel kindlaks teosed ja õigused, mille täielikuks või osaliseks kasutamiseks sõlmitakse litsentsilepinguid, ning õiguste tegelik kasutamine niivõrd, kui see on võimalik internetipõhise teenuse osutaja esitatud teabe ja teabe esitamisel kasutatud vormingu põhjal. Internetipõhise teenuse osutaja ei tohi keelduda arve vastuvõtmisest selle vormingu tõttu, kui kollektiivse esindamise organisatsioon kasutab valdkonnastandardit.

(4) Kollektiivse esindamise organisatsioon esitab internetipõhise teenuse osutajale arve täpselt ja viivitamata pärast seda, kui on esitatud aruanne asjaomase muusikateose internetis kasutamise õiguse tegeliku teostamise kohta, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik internetipõhise teenuse osutajast tulenevatel põhjustel.

(5) Kollektiivse esindamise organisatsioon kehtestab asjakohase korra, millega võimaldatakse internetipõhise teenuse osutajal vaidlustada arve täpsus, sealhulgas juhul, kui internetipõhise teenuse osutaja saab ühelt või mitmelt kollektiivse esindamise organisatsioonilt arveid sama muusikateose samade internetis kasutamise õiguste eest.

§ 7922. Täpsed ja õigeaegsed väljamaksed õiguste omajatele

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioon, kes sõlmib muusikateose internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid, jaotab kõnealustest litsentsilepingutest tulenevaid õiguste omajate saadaolevaid summasid täpselt ja viivitamata pärast seda, kui on esitatud aruanne teose tegeliku kasutamise kohta, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik internetipõhise teenuse osutajast tulenevatel põhjustel.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioon annab õiguste omajale koos iga käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel tehtud väljamaksega vähemalt järgmise teabe:
1) ajavahemik, mille jooksul õiguste omajate saadaolevate summade aluseks olevaid õigusi kasutati, ja territooriumid, kus nimetatud õigusi kasutati;
2) kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt kogutud summad, tehtud mahaarvamised ja jaotatud summad iga internetis kasutamise õiguse kohta, mis on seotud muusikateose või selle osadega, mille suhtes kollektiivse esindamise organisatsioon õiguste omajate õigusi teostab;
3) summad, mille kollektiivse esindamise organisatsioon on õiguste omajate jaoks igalt internetipõhise teenuse osutajalt kogunud, maha arvanud ja jaotanud.

(3) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon sõlmib käesoleva seaduse §-de 7923 ja 7924 alusel teise kollektiivse esindamise organisatsiooniga esinduslepingu muusikateose internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimiseks, jaotab loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud summad täpselt ja viivitamata ning edastab käesoleva paragrahvi 2. lõikes osutatud teabe loa andnud kollektiivse esindamise organisatsioonile. Loa andnud kollektiivse esindamise organisatsioon vastutab nende summade jaotamise ja sellise teabe edastamise eest õiguste omajatele, kui kollektiivse esindamise organisatsioonid ei ole kokku leppinud teisiti.

§ 7923. Kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimist käsitlevad lepingud

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioonide vaheline esindusleping, millega üks kollektiivse esindamise organisatsioon lubab teisel kollektiivse esindamise organisatsioonil sõlmida Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid oma muusikarepertuaari kuuluvate muusikateoste kasutamiseks internetis, peab olema sõlmitud lihtlitsentsina.

(2) Loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon peab käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel saadud internetis kasutamise õigusi teostama ühtsetel ja võrdsetel alustel.

(3) Loa andnud kollektiivse esindamise organisatsioon teatab oma liikmetele käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud lepingu põhitingimused, sealhulgas lepingu kestuse ja loa saanud kollektiivse esindamise organisatsiooni osutatavate teenuste maksumuse.

(4) Loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon teatab loa andnud kollektiivse esindamise organisatsioonile põhitingimused, mille alusel internetis kasutamise õiguste kasutamiseks litsentsilepinguid sõlmitakse, sealhulgas kasutamise viisi, kõik sätted, mis on litsentsitasuga seotud või seda mõjutavad, litsentsilepingu tähtaja, aruandeperioodid ja hõlmatud territooriumid.

§ 7924. Kohustus esindada teist kollektiivse esindamise organisatsiooni Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimise eesmärgil

(1) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon, kes ei sõlmi Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid oma repertuaari kuuluvate muusikateoste kasutamiseks internetis, esitab teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile taotluse sõlmida esindusleping kõnealuste õiguste teostamiseks, on taotluse saanud kollektiivse esindamise organisatsioon kohustatud selle rahuldama juhul, kui ta juba sõlmib Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid ühe või mitme teise kollektiivse esindamise organisatsiooni repertuaari kuuluvate muusikateoste samasse kategooriasse kuuluvate internetis kasutamise õiguste teostamiseks.

(2) Taotluse saanud kollektiivse esindamise organisatsioon vastab taotluse esitanud kollektiivse esindamise organisatsioonile kirjalikult ja põhjendamatu viivituseta.

(3) Taotluse saanud kollektiivse esindamise organisatsioon haldab taotluse esitanud kollektiivse esindamise organisatsiooni repertuaari samadel tingimustel kui enda repertuaari.

(4) Kui esinduslepinguga on saadud luba teise kollektiivse esindamise organisatsiooni repertuaari puudutavate õiguste teostamiseks Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimisel, lisab loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon loa andnud kollektiivse esindamise organisatsiooni repertuaari kõigile pakkumistele, mis on suunatud internetipõhise teenuse osutajatele.

(5) Haldustasu teenuse eest, mida loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon osutab loa andnud kollektiivse esindamise organisatsioonile, ei või ületada mõistlikke kulusid, mida loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioon kandis.

(6) Loa andnud kollektiivse esindamise organisatsioon teeb loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioonile kättesaadavaks oma muusikarepertuaari käsitleva teabe, mis on vajalik muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleste litsentsilepingute sõlmimiseks. Kui teave on ebapiisav või esitatud vormingus, mis ei võimalda loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioonil täita käesoleva jao nõudeid, on loa saanud kollektiivse esindamise organisatsioonil õigus nõuda selliste mõistlike kulude hüvitamist, mida ta kandis selliseid nõudeid täites, või jätta oma pakkumistest välja sellised teosed, mille kohta nimetatud teave on ebapiisav või kasutamiskõlbmatu.

§ 7925. Muusikateoste internetis kasutamise õigusi käsitlev erand raadio- ja televisiooniprogrammide puhul

Käesoleva jao sätteid ei kohaldata sellise kollektiivse esindamise organisatsiooni suhtes, kes sõlmib litsentsilepinguid muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamiseks, mida vajab televisiooni- või raadioteenuse osutaja oma programmi üldsusele kättesaadavaks tegemiseks või taasedastamiseks kaabellevivõrgu kaudu.

3. jaguRiiklik järelevalve

§ 7926. Riiklik järelevalve

Käesoleva peatüki 1. ja 2. jaos sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Justiitsministeerium.

§ 7927. Riikliku järelevalve erimeetmed

Käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks võib korrakaitseorgan kohaldada korrakaitseseaduse §-s 30 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 7928. Riikliku järelevalve erisused

(1) Kui Justiitsministeerium leiab, et teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis asuva, kuid Eestis tegutseva kollektiivse esindamise organisatsiooni tegevus võib olla vastuolus selle riigi, kus kollektiivse esindamise organisatsioon asub, riigisisese õiguse sätetega, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.03.2014, lk 72–98) sätestatud nõuete alusel, võib ta edastada kogu asjakohase teabe selle riigi pädevale asutusele, kus kõnealune kollektiivse esindamise organisatsioon asub.

(2) Justiitsministeeriumile käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud põhjusel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigist laekunud taotlusele peab vastama kolme kuu jooksul.»;

2) paragrahv 871 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 871. Läbirääkimised ja vaidluste lahendamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu teostatavate õiguste puhul

(1) Käesoleva seaduse § 79 3. lõikes nimetatud juhtudel on kollektiivse esindamise organisatsioon ja kasutaja kohustatud astuma läbirääkimistesse ja pidama läbirääkimisi heas usus. Pooled ei tohi vältida läbirääkimistesse astumist ega tohi läbirääkimisi takistada ilma mõjuva põhjuseta.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut kohaldatakse ka siis, kui kollektiivse esindamise organisatsiooni poole pöördub kaebusega selle liige, samuti õiguste omaja või teine kollektiivse esindamise organisatsioon, kelle õigusi kollektiivse esindamise organisatsioon teostab esinduslepingu alusel, ning kui pöördumine on seotud õiguste teostamise volituse, liikmesuse tingimuste, õiguste omajate saadaolevate summade kogumise, mahaarvamiste ning jaotamisega.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud juhul vastab kollektiivse esindamise organisatsioon kaebuse esitajale kirjalikult. Kaebuse tagasilükkamise korral on kollektiivse esindamise organisatsioon kohustatud esitama põhjendused.

(4) Kui käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud juhtudel ei ole pooled saavutanud kokkulepet, on ühel või mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitaja poole. Lepitajaks võib olla autoriõiguse komisjon või poolte valitud üks või mitu isikut, kes vastavad lepitusseaduse §-s 3 nimetatud tingimustele. Menetlusele kohaldatakse lepitusseaduse sätteid käesolevas seaduses sätestatud erisustega.»;

3) paragrahvi 881 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

«(9) Käesoleva seaduse §-s 791 nimetatud õigustest peab kollektiivse esindamise organisatsioon temaga vastava kokkuleppe sõlminud õiguste omajaid teavitama hiljemalt 2016. aasta 10. oktoobriks.

(10) Kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei sõlmi muusikateoste internetis kasutamise õiguste Euroopa riigiüleseid litsentsilepinguid ega volita teist kollektiivse esindamise organisatsiooni esinduslepinguga kõnealuste õiguste teostamiseks hiljemalt 2017. aasta 10. aprilliks, võib õiguste omaja, kes on kollektiivse esindamise organisatsioonile andnud loa nimetatud õiguste teostamiseks või õigused loovutanud, nõuda litsentsilepingu muutmist või õiguste tagastamist nii, et õiguste omajale jääks õigus teostada muusikateoste internetis kasutamise õigusi kõigil territooriumidel. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatu ei pea hõlmama muusikateoste internetis kasutamise õigust Eesti Vabariigi territooriumil.

(11) Kui lepingus ei ole selgelt sätestatud teisiti, jääb leping, mille kollektiivse esindamise organisatsioon on oma majandus- ja kutsetegevuse käigus sõlminud enne 2016. aasta 10. aprilli, kehtima ka pärast käesoleva seaduse §-de 76–7928 ja 871 jõustumist.»;

4) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga «Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.03.2014, lk 72–98)».

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 10. aprillil.

Eiki Nestor, Riigikogu esimee