ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord
Tervise- ja tööminister 26.01.2016 määrus number 5; jõustumiskuupäev 30.01.2016

redaktsioon 30.01.2016 [RT I, 27.01.2016, 11]

Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord

Vastu võetud 26.01.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 170 lõike 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 422 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase terviseseisundi kohta menetlejale esitatava tõendi (edaspidi tõend) vorm ja väljaandmise kord.

(2) Tõendina käsitletakse käesoleva määruse tähenduses väljavõtet tervisekaardist, haigusloo epikriisi, haigusloo erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardi osa, kiirabikaarti, väljavõtet hambaravikaardi päeviku osast või muud terviseseisundit kirjeldavat asjakohast dokumenti või selle osa.

§ 2. Tõendi väljaandmise kord ja tõendi vorm

(1) Tõendi väljaandmise õigus on perearsti nimistu alusel tegutseval perearstil, tegevusluba omaval eriarstil ja hambaarstil ning eriarstiabi tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil ja hambaarstil, kes osutab isikule tervishoiuteenust.

(2) Tõend antakse välja menetlustoimingule väljakutsutud isikule, kelle terviseseisund või lähedase isiku haigus ei võimalda väljakutsutud isikul ilmuda kutses esitatud tähtajaks menetlustoimingule.

(3) Kiirabikaarti või selle koopiat käsitletakse tõendina juhul, kui kiirabi väljakutse esitati päeval, mil isik pidi menetleja juurde ilmuma ja menetlustoimingule ilmumise tähtajale eelnevalt.

(4) Tõend vormistatakse ja väljastatakse isikule pärast tervishoiuteenuse osutamist ning sellekohase kande tegemist tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti, mis on vormistatud sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määrusega nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» ning sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrusega nr 53 «Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord» kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 3. Kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määrus nr 85 «Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord» tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski, Tervise- ja tööminister
Marika Priske, Kantsler