ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses seadme ohutuse seaduse jõustumisega
Vabariigi Valitsus 02.04.2015 määrus number 49; jõustumiskuupäev 01.07.2015

redaktsioon 01.07.2015 [RT I, 08.04.2015, 1]

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses seadme ohutuse seaduse jõustumisega

Vastu võetud 02.04.2015 nr 49

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 2, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõigete 31 ja 5 ning välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 13 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruse nr 223 «Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruses nr 223 «Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevas määruses kasutatakse kaevandamise valdkonda reguleerivates õigusaktides kasutatud termineid.»;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Mehaaniliste ja elektriliste seadmete ning masinate (edaspidi töövahend) valiku, paigaldamise, kasutuselevõtu, käitamise, hooldamise ja kontrolli puhul arvestatakse töötajate ohutust, võttes arvesse nende töövahendite kohta kehtivaid nõudeid ja Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruses nr 13 «Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» sätestatud nõudeid.»;

3) paragrahvi 6 lõige 9 ja § 29 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 163 «Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli» muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruses nr 163 «Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktid 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

«17) seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd tegev isik ja auditi tegija seadme ohutuse seaduse tähenduses;
18) pädev isik ehitusseadustiku tähenduses.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruse nr 197 «Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas» muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruses nr 197 «Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevas määruses kasutatakse termineid tuleohutuse seaduse tähenduses.»;

2) paragrahvi 2 lõiked 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Plahvatusohtlikus keskkonnas tuleb kasutada seadmeid, mis on seadme tootja poolt ette nähtud kasutamiseks vastavas plahvatusohutsoonis.».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määrust nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

Ǥ 21. Volituste kehtivus seoses ministrite ametinimetuste muutumisega

(1) Käesoleva määrusega majandus- ja kommunikatsiooniministrile ja sotsiaalministrile antud volitused kehtivad Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel peaministri korraldusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkonda juhtima määratud pädeva ministri kohta.

(2) Ministri ametinimetuse muutumine ei mõjuta määruse kehtivust.».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 «Võrgueeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 «Võrgueeskiri» § 35 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Võrguettevõtja tagab liitumislepingu kohase võrguühenduse olemasolu, kui võrguühenduse kasutamise kohta on sõlmitud kehtiv võrguleping ega esine võrguteenuse osutamisest keeldumise aluseid, eelkõige siis, kui liituja elektripaigaldis vastab nõuetele.

(2) Kui liituja võtab elektripaigaldise esmakordselt kasutusele või kui elektripaigaldise tarbimistingimusi muudetakse, esitab liituja elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise võrguettevõtjale, kelle võrguga elektripaigaldis ühendatakse. Elektripaigaldise tarbimistingimuste muutmisel peab teatise esitama üksnes siis, kui peakaitsme nimivool jääb üle 63 ampri.

(3) Elektripaigaldise kasutuselevõtu teatises kinnitatakse elektripaigaldise valmisolekut pingestamiseks ja nõuetele vastavust ning selles peavad olema:
1) andmed elektripaigaldist sisaldava ehitise kohta;
2) andmed elektripaigaldise tehniliste näitajate kohta;
3) andmed elektripaigaldise auditi kohta;
4) teatise allkirjastanud isiku kontaktandmed.

(4) Võrguettevõtja pingestab elektripaigaldise selle kasutuselevõtuks teatise alusel pärast seadme ohutuse seaduse § 12 alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemist kindlaks tegemist, et elektripaigaldisele on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu.».

§ 6. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

(2) Paragrahv 4 jõustub üldises korras.

Taavi Rõivas, Peaminister
Urve Palo, Majandus- ja taristuminister
Heiki Loot, Riigisekretär