ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus; jõustumiskuupäev 01.10.2015

redaktsioon 01.10.2015 [RT I, 12.03.2015, 4]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 604

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1. Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kohtutäitur peab välja selgitama, miks lapse elatise võlgnik ei täida lapse ülalpidamise kohustust, millised on tema sissetulekud ning kuidas ta kavatseb elatise võlgnevust likvideerida. Selleks küsitleb kohtutäitur võlgnikku vähemalt iga kahe kuu tagant alates elatise viimasest sissenõudmisest, elatise sissenõudmise ebaõnnestumise korral alates viimasest võlgnikuga ühenduse võtmisest. Eelistada tuleb võlgniku vahetut küsitlemist. Võlgniku vastused märgitakse täitetoimikusse.»;

2) paragrahvi 26 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna «tasunõude» sõnadega «ja muude hüvede»;

3) paragrahvi 26 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «kohustuste» sõnadega «ning võlgniku käesoleva seadustiku § 1772 lõikes 1 nimetatud õiguste ja lubade»;

4) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kohtutäitur otsib lapse elatise võlgniku valduses olevad ruumid ja maatüki läbi vähemalt iga aasta tagant alates elatise viimasest sissenõudmisest, elatise sissenõudmise ebaõnnestumise korral alates võlgniku valduses olevate ruumide ja maatüki viimasest läbiotsimisest.»;

5) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohtumääruse võib teha, ilma et võlgnik oleks varem keelanud kohtutäituril tema valduses olevatesse ruumidesse ja maatükile siseneda või seal läbiotsimist teostada.»;

6) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Täitemenetlusregistrist on avalikult kättesaadav teave, kas isikul on elatisevõlgnevus, ning selle olemasolu korral sissenõutava võla jäägi suurus.»;

7) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Käesoleva paragrahvi lõiget 4 ei kohaldata elatisabi maksmise tõttu riigile üle läinud lapse elatisnõude osale.»;

8) seadustikku täiendatakse §-ga 1181 järgmises sõnastuses:

«§ 1181. Sissenõude pööramine kolmandale isikule täidetud rahalisele kohustusele

(1) Kui võlgniku eest kolmandale isikule täidetud rahaline kohustus või rahalised kohustused kokku ületavad võlgnikule seadusega ettenähtud mittearestitava sissetuleku, on kohtutäituril õigus elatisnõude täitmisel nõuda arestimisaktiga kolmandalt isikult võlgniku eest täidetud rahalise kohustuse tagasitäitmist elatise sissenõudja kasuks kohtutäituri ametialasele kontole.

(2) Kolmandalt isikult võib käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel nõuda tagasitäitmiseks rahalise kohustusena makstud summa, mis ületab võlgnikule seaduses ettenähtud mittearestitava sissetuleku. Kolmas isik on kohustatud tagasi täitma võlgniku eest täidetud rahalised kohustused, mis on talle täidetud alates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arestimisakti kättetoimetamisest.

(3) Kui kohtutäitur arestib käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kolmandale isikule täidetud rahalised kohustuse, siis loetakse see kohustus kolmanda isiku suhtes mittetäidetuks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata, kui võlgniku eest täidab kohustuse kolmas isik, kes on selle kohustuse suhtes solidaarvõlgnik või tagatise andja.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ei arestita makse ega kohustusliku kogumispensioni, ravikindlustuse ja töötuskindlustuse makseid.»;

9) paragrahvi 130 täiendatakse lõigetega 11−15 järgmises sõnastuses:

«(11) Sissetulekuks loetakse eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselt hinnatavat soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega.

(12) Töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega seoses saadud kauba, teenuse, loonustasu või rahaliselt hinnatava soodustuse väärtus on selle hüve turuhind.

(13) Kui võlgnikule töö- või teenistussuhte või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku ajal või pikaajalise lepingulise suhte alusel rahas makstav tasu ei ületa käesoleva seadustiku §-s 132 ettenähtud mittearestitavat sissetuleku osa ja võlgnik saab käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud hüve, võib kohtutäitur arestida võlgniku rahas makstava tasu, arvestades saadava muu hüve väärtuse võlgniku tasu hulka.

(14) Enne käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel rahas makstava tasu arestimist ulatuses, mis jätab võlgnikule väiksema rahas makstava tasu kui käesoleva seadustiku §-s 132 ettenähtud mittearestitav sissetulek, kuulab kohtutäitur ära võlgniku ja tema tööandja või muu lepingupartneri ning vajaduse korral sissenõudja.

(15) Kohtutäituril on õigus nõuda täitemenetluseks vajalikke andmeid võlgniku käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud muude sissetulekute kohta võlgniku tööandjalt ja teistelt võlgniku suhtes kohustatud isikutelt. Kolmas isik on kohustatud andmeid esitama, välja arvatud juhul, kui tal on seaduse alusel õigus andmete esitamisest keelduda.»;

10) paragrahvi 174 lõike 3 punkti 21 täiendatakse pärast sõna «elatisnõuded» sõnadega «, välja arvatud lapse elatisnõude osa, mis on riigile elatisabi maksmise tõttu üle läinud»;

11) seadustiku 2. osa täiendatakse 81. peatükiga järgmises sõnastuses:

«81. peatükk
ÕIGUSTE PIIRAMINE LAPSE ELATISE VÕLGNEVUSE KORRAL

§ 1771. Hoiatus õiguste ja lubade kehtivuse peatamise ning nende andmise keelamise kohta

(1) Kui lapse elatise võlgnik ei ole täitemenetluse ajal kahe kuu jooksul korrapäraselt elatist maksnud ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, hoiatab kohtutäitur võlgnikku sissenõudja nõusolekul, et võlgniku käesoleva seadustiku § 1772 lõikes 1 loetletud õigused ja lubade kehtivus peatatakse ning nende andmine keelatakse, kui ta ei täida 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates vähemalt ühte järgmist tingimust:
1) tasub vähemalt ühe kuu elatise;
2) sõlmib elatise tasumiseks sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe ja tasub esimese osamakse;
3) põhjendab, miks hoiatuses märgitud õiguse ja loa piiramine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguse piiramine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiatus kehtib kaks aastat alates selle kättetoimetamisest. Kui võlgnik katkestab selle aja jooksul uuesti elatise korrapärase maksmise, esitamata selle kohta mõjuvat põhjendust, esitab kohtutäitur uut hoiatust võlgnikule tegemata kohtule avalduse käesoleva seadustiku § 1773 lõike 1 punkti 2 või 3 alusel. Kohtutäitur võib hoiatuse kehtivuse ajal ümber hinnata võlgniku poolt käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 alusel esitatud põhjuse mõjuvuse ning esitada kohtule avalduse käesoleva seadustiku § 1773 lõike 1 punkti 4 alusel.

(3) Kohtutäitur võib ühe hoiatuse kehtivuse ajal esitada kohtule mitu avaldust võlgniku õiguste peatamiseks ja nende andmise keelamiseks.

(4) Kohtutäitur ei tee käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiatust, kui võlgnik on varem esitanud ilmselgelt mõjuva põhjuse elatise tasumata jätmise kohta.

(5) Kohtutäitur selgitab enne hoiatuse tegemist välja, kas võlgnikul on käesoleva seadustiku § 1772 lõikes 1 nimetatud õigusi ja lube. Kui võlgnikul ei ole ühtegi käesoleva seadustiku § 1772 lõikes 1 nimetatud õigust ega luba, ei esita kohtutäitur võlgnikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiatust.

(6) Võlgniku õiguste piiramise kohta tehtava hoiatuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 1772. Õiguste ja lubade kehtivuse peatamine ning nende andmise keelamine võlgnevuse korral

(1) Kui võlgnik ei ole lapse elatise sissenõudmiseks algatatud täitemenetluse ajal maksnud kolme kuu jooksul korrapäraselt elatist ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, võib kohus sissenõudja nõusolekul ja kohtutäituri avalduse alusel, millele on eelnenud võlgniku hoiatamine, määrusega tähtajatult peatada järgmised õigused ja järgmiste lubade kehtivuse:
1) jahipidamisõigus;
2) mootorsõiduki juhtimisõigus;
3) relvaluba ja relvasoetamisluba;
4) väikelaeva ja jeti juhtimisõigus;
5) kalastuskaart.

(2) Kui kohus peatab käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel võlgniku õiguse või loa või mõlema kehtivuse, keelab ta ka vastava õiguse või loa või mõlema andmise sama kohtumäärusega.

(3) Kohus võib korraga peatada mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigust ja luba ning keelata nende andmise. Õiguse ja loa kehtivuse peatamisel ning nende andmise keelamisel võtab kohus arvesse käesoleva seadustiku § 1774 lõikes 2 sätestatut.

§ 1773. Kohtutäituri avaldus võlgniku õiguste ja lubade kehtivuse peatamiseks ning nende andmise keelamiseks

(1) Kohtutäitur esitab kohtule avalduse võlgniku käesoleva seaduse § 1772 lõikes 2 nimetatud õiguste ja lubade kehtivuse peatamiseks ning võlgnikule nende andmise keelamiseks, kui:
1) võlgnik ei ole 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates täitnud vähemalt ühte käesoleva seadustiku § 1771 lõikes 1 nimetatud tingimust;
2) võlgnik on asunud pärast hoiatuse kättetoimetamist elatisnõuet täitma, kuid on mõjuva põhjuseta täitmise katkestanud vähemalt 30 päevaks;
3) võlgnik on sõlminud pärast hoiatuse kättetoimetamist sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe, kuid ei ole seda nõuetekohaselt täitnud;
4) kohtutäitur ei ole veendunud võlgniku poolt käesoleva seadustiku § 1771 lõike 1 punkti 3 alusel esitatud põhjuse olemasolus või piisavas mõjuvuses.

(2) Kohtutäitur lisab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele:
1) täitmisavalduse;
2) teabe täitmisteate kättetoimetamise kohta;
3) ülevaate laekumistest täitemenetluses;
4) teabe, milliste võlgniku õiguste peatamisega ja andmise keelamisega sissenõudja nõustub;
5) teabe käesoleva seadustiku § 1771 lõike 1 alusel tehtud hoiatuse kättetoimetamise kohta;
6) võlgniku põhjendused elatise tasumata jätmise ning peatatava ja andmiseks keelatava õiguse vajalikkuse kohta;
7) teabe, milliseid käesoleva seadustiku § 1772 lõikes 1 nimetatud õigusi ja lube võlgnik omab;
8) muu asjassepuutuva teabe.

§ 1774. Õiguste ja lubade kehtivuse peatamise ning nende andmise keelamise avalduse läbivaatamine ja määruskaebuse esitamine

(1) Kohus vaatab kohtutäituri avalduse võlgniku õiguste peatamise ja õiguste andmise keelamise kohta läbi hagita menetluses.

(2) Kohus ei peata võlgniku õigusi ega keela temale nende andmist, kui võlgnik on pärast kohtutäituri poolt käesoleva seadustiku § 1773 lõikes 1 nimetatud avalduse esitamist:
1) asunud elatisnõuet täitma ning on tasunud vähemalt kahe kuu elatise;
2) sõlminud sissenõudjaga elatise tasumiseks maksegraafiku kokkuleppe ning on tasunud vähemalt ühe kuu elatise;
3) põhjendanud, et õiguste piiramine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige kui elatise tasumata jätmiseks esines mõjuv põhjus või kui õiguse peatamine või õiguse andmise keelamine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut.

(3) Kohus toimetab võlgnikule ja kohtutäiturile kätte võlgniku õiguse ja loa peatamise ning temale õiguse ja loa andmise keelamise kohtumääruse.

(4) Kohus toimetab jõustumismärkega määruse asjaomasele asutusele kätte kohtumääruses märgitud õiguse ja loa kehtivuse peatamiseks ning õiguse ja loa andmise keelamiseks vajalike toimingute tegemiseks.

(5) Võlgnikule selgitatakse kohtumääruses, milliseid toiminguid ja millise tähtaja jooksul tuleb tal õiguse peatamise tõttu teha.

(6) Võlgniku õiguse ja loa kehtivuse peatamise ning temale õiguse ja loa andmise keelamise maakohtu määruse peale võivad menetlusosalised esitada määruskaebuse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.

§ 1775. Võlgniku õiguste ja lubade kehtivuse peatatuse ning nende andmise keelamise lõpetamine

(1) Kohus lõpetab määrusega võlgniku õiguse ja loa kehtivuse peatatuse ning temale õiguse ja loa andmise keelamise võlgniku avalduse alusel, kui:
1) võlgnik on tasunud vähemalt kolme kuu elatise;
2) võlgnik on sõlminud sissenõudjaga elatise tasumiseks maksegraafiku kokkuleppe ja on täitnud seda vähemalt kolme järjestikuse kuu jooksul;
3) õiguse peatamise või õiguse andmise keelamise lõpetamata jätmine oleks võlgniku suhtes ebaõiglane;
4) elatise maksmise kohustus on lõppenud.

(2) Kohus toimetab avaldajale ja kohtutäiturile kätte määruse, mis lõpetab võlgniku õiguse või loa kehtivuse peatatuse ja temale õiguse või loa andmise keelamise.

(3) Kohtumääruses märgitud õiguse või loa kehtivuse peatamise ja õiguse või loa andmise keelamise lõpetamisega seotud toimingute tegemiseks toimetab kohus asjaomasele asutusele kätte jõustumismärkega määruse.».

§ 2. Jahiseaduse muutmine

Jahiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Jahitunnistust ei anta isikule, kelle suhtes on jõustunud täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 alusel tehtud kohtumäärus. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud keeld lõpeb täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumääruse jõustumisel.»;

2) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Isiku jahitunnistuse kehtivus peatub tähtajatult, kui tunnistuse saanud isiku suhtes on jõustunud täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 1 alusel tehtud jahipidamisõiguse peatamise kohtumäärus.»;

3) paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse läbivalt pärast sõna «otsuse» sõnadega «või kohtumääruse»;

4) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punktis 1 sätestatud jahipidamisõiguse kehtivuse peatatus lõpeb täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumääruse jõustumisel. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud põhjusel jahipidamisõiguse kehtivuse peatatuse lõppemisel tagastab jahitunnistuse andja hoiulevõetud jahitunnistuse.».

§ 3. Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 44 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Täitemenetluse seadustiku § 28 lõike 11 alusel võlgniku valduses olevate ruumide ja maatüki läbiotsimise kohustuse täitmisel arvestatakse kohtutäituri lisatasuks tunnitasu alates läbiotsimise esimesest tunnist käesoleva seaduse §-s 47 sätestatud määras ja mõistlikus suuruses sõidukulu.».

§ 4. Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 124 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 124 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Maanteeamet peatab mootorsõiduki juhtimisõiguse, kui mootorsõidukijuhi terviseseisund ei vasta käesoleva seaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud tervisenõuetele.»;

3) paragrahvi 124 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Kohus peatab mootorsõiduki juhtimisõiguse täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 2 alusel. Juhtimisõigus loetakse peatunuks kohtumääruse jõustumisest arvates.»;

4) paragrahvi 127 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on isik kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Maanteeametile.»;

5) paragrahvi 129 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui isiku mootorsõiduki juhtimisõigus on peatatud täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 2 alusel tehtud kohtumäärusega, lõpeb isiku juhtimisõiguse peatatus, kui tema suhtes jõustub täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumäärus.».

§ 5. Meresõiduohutuse seaduse täiendamine

Meresõiduohutuse seadust täiendatakse §-ga 392 järgmises sõnastuses:

«§ 392. Väikelaeva ja jeti juhtimisõiguse peatumine ning nende õiguste andmisest keeldumine

(1) Väikelaeva ja jeti juhtimisõigus peatub ja nende õiguste andmisest keeldutakse täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 alusel tehtud kohtumääruse jõustumisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väikelaeva ja jeti juhtimisõiguse peatatus ja nende õiguste andmisest keeldumine lõpeb täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumääruse jõustumisel.».

§ 6. Metsaseaduse täiendamine

Metsaseaduse § 10 lõiget 91 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) taotlejal on täitemenetluses lapse elatise võlgnevus.».

§ 7. Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduse § 97 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni;».

§ 8. Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

«15) ei täida lapse ülalpidamise kohustust.»;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 15 kohaldatakse, kui isiku suhtes on jõustunud täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2 alusel tehtud kohtumäärus.»;

3) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 7, 11, 111 ja 14 sätestatud keeld ei laiene isikule, kelle karistusandmed on kustutatud karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt, ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 15 sätestatud keeld lõpetatakse, kui isiku suhtes on jõustunud täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumäärus.»;

4) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

«(14) Isiku relvaloa kehtivus peatub, kui tema suhtes on jõustunud täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 3 alusel tehtud kohtumäärus.»;

5) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punktis 3 sätestatud relvaloa kehtivuse peatatus lõpeb, kui isiku suhtes on jõustunud täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumäärus.»;

6) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Käeoleva paragrahvi lõiget 5 ei kohaldata täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 1 punkti 3 alusel relvaloa ja soetamisloa kehtivuse peatamisel või täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel relvaloa ja soetamisloa kehtivuse peatatuse lõpetamisel.».

§ 9. Riigi õigusabi seaduse muutmine

Riigi õigusabi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Lapse elatise asjas saab laps riigi õigusabi oma majanduslikust seisundist sõltumata.»;

2) paragrahvi 13 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «määramist» sõnadega «, ega lapse elatise asjas õigusabi taotlev laps».

§ 10. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 112 järgmises sõnastuses:

«§ 112. Täitemenetluse seadustiku § 65 lõike 5 kohaldamine

Täitemenetluse seadustiku § 65 lõiget 5 kohaldatakse täiteasjas, mis on algatatud alates 2015. aasta 1. oktoobrist.».

§ 11. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 154 esimeses lauses asendatakse sõnad «või ülalpidamiskohustuse» sõnadega «, välja arvatud lapse ülalpidamise kohustuse»;

2) paragrahvi 154 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks.».

§ 12. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse täiendamine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

«41) isikule, kellel on täitemenetluses lapse elatise võlgnevus;».

§ 13. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–5, 7, 9 ja 10, § 3 punkt 2 ning §-d 7 ja 9–11 jõustuvad 2015. aasta 1. oktoobril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 8 ja 11, § 2, § 3 punkt 1 ning §-d 4–6, 8 ja 12 jõustuvad 2016. aasta 1. märtsil.

Eiki Nestor, Riigikogu esimees