ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus; jõustumiskuupäev 01.09.2015

redaktsioon 01.09.2015 [RT I, 05.12.2014, 2]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.11.2014 otsus nr 539

Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2014

§ 1. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

«14) isik, kes saab doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 lõikes 3 ja § 41 lõikes 1 sätestatud tingimustel;»;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «lõigetes 21 ja 22» tekstiosaga «lõigetes 21, 22 ja 24»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

«(24) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suuruselt.».

§ 2. Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «üliõpilane» sõnadega «, välja arvatud doktoranditoetust saav doktorant.»;

2) paragrahvi 55 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–3 ja 6–14 ning lõigete 11 ja 12 alusel riigi, valla, linna või loomeliidu makstavat sotsiaalmaksu.».

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor, Riigikogu esimees