ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord
Siseminister 30.05.2014 määrus number 19; jõustumiskuupäev 01.07.2014

redaktsioon 01.07.2014 [RT I, 04.06.2014, 10]

Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 30.05.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 38 lõike 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Indikaatorvahendit ja tõenduslikku alkomeetrit kasutatakse alkoholijoobe kontrollimiseks ja tuvastamiseks.

(2) Alkoholijoobe kontrollimiseks ja tuvastamiseks kasutatav indikaatorvahend peab olema regulaarselt kontrollitud ja tõenduslikul alkomeetril peab olema täidetud mõõteseaduses sätestatud taatluskohustus.

(3) Enne alkoholijoobe kontrollimist ja tuvastamist selgitatakse kontrollile allutatud isikule tema korrakaitseseaduse § 38 lõikes 2 sätestatud õigusi.

(4) Indikaatorvahendisse ja tõenduslikku alkomeetrisse puhumisel kasutatakse ühekordseid individuaalpakendis huulikuid. Kui tehniliselt on võimalik saada indikaatorvahendilt näit huulikut kasutamata, ei ole huuliku kasutamine kohustuslik.

§ 2. Indikaatorvahendi kasutamine

(1) Indikaatorvahendiga kontrollitakse alkoholi sisaldumist kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus.

(2) Kontrollile allutatud isik puhub indikaatorvahendisse ühe korra. Vajaduse korral puhub ta uuesti.

(3) Kontrollile allutatud isiku nõudmisel esitatakse talle indikaatorvahendi tulemus.

§ 3. Indikaatorvahendi kasutamise dokumenteerimine

(1) Indikaatorvahendi kasutamine ja näit protokollitakse:
1) haldusmenetluse seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud alustel;
2) indikaatorvahendi näidu kasutamiseks tõendina.

(2) Indikaatorvahendi kasutamine protokollitakse käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohaselt. Protokolli koopia väljastatakse kontrollile allutatud isikule tema nõudmisel.

(3) Indikaatorvahendi kasutamise protokoll lisatakse süüteomenetluse materjalidele või korrakaitseorgan säilitab selle vastavalt tema asjaajamiskorrale.

§ 4. Tõendusliku alkomeetri kasutamine

(1) Tõendusliku alkomeetriga mõõdetakse etanooli massikontsentratsiooni kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus.

(2) Tõendusliku alkomeetriga mõõdab üksnes pädev mõõtja mõõtemetoodikat järgides.

(3) Tõendusliku alkomeetri mõõtetsükkel koosneb kahest puhumisest.

(4) Mõõtmiste lõplik lugem on näidikule kuvatav kahe puhumise vähim tulemus.

(5) Kui tõenduslik alkomeeter ei kuva mõõtetsükli tulemusena lõplikku lugemit või annab veateate, korratakse mõõtetsüklit.

§ 5. Tõendusliku alkomeetri kasutamise dokumenteerimine

(1) Tõendusliku alkomeetri kasutamine dokumenteeritakse väljatrükina või protokollina.

(2) Väljatrükk või protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) mõõtmise kuupäev ja kellaaeg;
2) kontrollile allutatud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
3) mõõtmiseks kasutatava tõendusliku alkomeetri nimetus;
4) kahe mõõtmise lugemid ning lõplik lugem;
5) mõõtmist teostanud ametniku ees- ja perekonnanimi.

(3) Väljatrüki või protokolli allkirjastab mõõtmist teostanud ametnik.

(4) Mõõtmisele allutatud isiku nõudmisel väljastatakse talle koopia väljatrükist või protokollist.

(5) Väljatrükk või protokoll lisatakse süüteomaterjalidele ning säilitatakse vastavalt süüteomenetluse nõuetele või korrakaitseorgan säilitab selle vastavalt tema asjaajamiskorrale.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Hanno Pevkur, Siseminister
Leif Kalev, Kantsler