ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni vormide ja tuludeklaratsiooni täitmise korra kinnitamine
Rahandusminister 22.12.1994 määrus number 224; jõustumiskuupäev 01.01.1995

redaktsioon 01.01.1995
     Füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni vormide ja
tuludeklaratsiooni vormide ja tuludeklaratsiooni täitmise korra
                         kinnitamine
 
     Rahandusministri määrus 22. detsembrist 1994. a. Nr. 224.
 
     Tulumaksuseaduse (RT I 1993, 79, 1184; 1994, 24, 393; 49,
806; 50, 845) paragrahvi 27 4. lõike alusel määran:
 
     1. Kinnitada füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni
vormid A, T, T1, E ja V ning füüsilise isiku tuludeklaratsiooni
täitmise kord (juurde lisatud).
 
     2. Kehtestada käesolev määrus 1. jaanuarist 1995. a.
 
     Rahandusminister            Andres LIPSTOK
 
------
                                                   Vorm  A
1. . . . . Maksuamet               2. Saabumise kuupäev . . . .
Esitatakse elukohajärgsele            jrk. nr.  . . . . . . . .
maksuametile 1995. a. 
31. märtsiks                                        
                           
 
             FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON 1994. a. EEST
 
I. ÜLDANDMED
     3. Maksumaksja (MM) andmed        3.1. Isikukood 
3.2. Perekonna- ja eesnimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Sünniaeg         " . . . "  . . . . . . . .  19 . . . .  a.
3.4. Elukoht, telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          (indeks, maakond, vald/linn/küla, tänav, maja, korter)    
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Põhitöökoht
           deklaratsiooni esitam. ajal   . . . . . . . . . . . . 
                                   (tööandja nimi, reg. nr.)
                               . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (aadress, telefon)
     4. Abikaasa (AK) andmed           4.1. Isikukood 
4.2. Perekonna- ja eesnimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Sünniaeg         " . . . "   . . . . . . . .  19 . . . .  a.
4.4. Elukoht, telefon  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
          (indeks, maakond, vald/linn/küla, tänav, maja, korter)    
 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Põhitöökoht
           deklaratsiooni esitam. ajal  . . . . . . . . . . . . . 
                                       (tööandja nimi, reg. nr.)
                              . .  . .  . . . . . . . . . . . . .
                                            (aadress, telefon)
 
 
     II. MAKSUSTATAVAD TULUD
 
                                      MM         AK        KOKKU
5.Palk, preemiad ja muud tasud 
(vorm T) sh. makstud alimendid . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.Ettevõtlusest saadud tulu (vorm E) 
või e/v tuludeklaratsiooni rida 17 . . . . . . . . . . . . . . .
7.Kasu vara võõrandamisest (vorm V). . . . . . . . . . . . . . .
8.Mitteriiklikud pensionid ja 
stipendiumid                       . . . . . . . . . . . . . . . 
9.Saadud alimendid (bruto)         . . . . . . . . . . . . . . .
10.Muud tulud                      . . . . . . . . . . . . . . . 
11.Välisriigist saadud tulu 
(vorm T1)                          . . . . . . . . . . . . . . . 
12.Kokku tulud (read 5 kuni 11)    . . . . . . . . . . . . . . . 
13.Tulust arvatakse maha 
13.1.Residendist füüsilise isiku 
maksuvaba tulu 3600 kr. aastas     . . . . . . . . . . . . . . . 
13.2.Makstud alimendid             . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     (kellele: perekonna- ja eesnimi, isikukood, aadress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.Kokku mahaarvamised.          . . . . . . . . . . . . . . . 
14.TULUMAKSUGA MAKSUSTATAVAD
TULUD (lahutada reast 12 rida 13.3)
15 Aasta jooksul kinni peetud (arvutatud)
tulumaks:
15.1.Saadud alimentidelt ja vormilt 
T kinni peetud tulumaks            . . . . . . . . . . . . . . . 
15.2.Arvutatud avansilised maksed
(vorm E)                           . . . . . . . . . . . . . . .
15.3.Renditasudelt kinni peetud 
tulumaks                           . . . . . . . . . . . . . . . 
15.4.Isiku poolt 1994. a. eest makstud
tulumaks                           . . . . . . . . . . . . . . . 
Kokku (read 15.1 kuni 15.4)        . . . . . . . . . . . . . . .
16.  Kinnitan tuludeklaratsioonis minu poolt näidatud andmete 
õigsust.
Tulumaks palun tagastada: posti teel (näidata postiaadress), 
sularahatšekiga, ülekandmisega hoiuarvele (näidata pank 
ja arve nr.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.1. Maksumaksja ". . " . . . . . . . 19 . . a. . . . . . . . .
                                                   (allkiri)                
16.2. Abikaasa ". . "   . . . . . . .  19 . . a. . . . . . . . .
                                                   (allkiri)                
 
 
                     TÄIDAB MAKSUAMET
 
III. MAKSUAMETI OTSUS
17.Arvutatud tulumaksu           . . . . . . . . . . . . . . . . 
18.Aasta jooksul kinni peetud 
(arvutatud) tulumaks             . . . . . . . . . . . . . . . . 
19.Kuulub juurdemääramisele 
(maksuteade nr.   . . . . . )    . . . . . . . . . . . . . . . .
20.Kuulub tagastamisele          . . . . . . . . . . . . . . . . 
21.  Kontrollis maksuinspektor   . . . . . . . . . . . . . . . .
                                 (ees- ja perekonnanimi, allkiri)
". . . "  . . . . . . . . . . . . .  19 . . . a.
 
------
                                         Vorm  T
 
         PALK, PREEMIAD JA MUUD TASUD 199. . .  a.
 
Perekonna- ja eesnimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
----------------------------------------------------------------
Jrk.       Tööandja                  Tulu    Tulu       Kinni 
nr.   ----------------------------   liik    kroonides  peetud 
      nimi   aadress   reg. nr.                         tulumaks
                     / isikukood
----------------------------------------------------------------
 1     2       3         4             5         6         7
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
                                     Kokku: 
                                            --------------------
                                          (kantakse   (kantakse
                                           vormi A    vormi A
                                           reale 5)  reale 15.1)
 Maksumaksja ". . " . . . . . . . .  19 . . a.   . . . . . . . . 
                                                   (allkiri)
 
------
                                            Vorm  T1
 
                  VÄLISRIIGIST SAADUD TULU 199. . .  a.
 
Perekonna- ja eesnimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
---------------------------------------------------------------
Jrk.         Tööandja             Tulu    Väljamakse    Raha 
nr    --------------------------  liik    kuupäev       ühik 
      nimi   aadress  reg. nr.
                     /isiku kood
----------------------------------------------------------------
 1     2        3        4          5        6            7
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------    
Kurss         Tulu                   Välisriigis kinnipeetud
krooni                                      tulumaks
suhtes  --------------------------------------------------------
        valuutas      kroonides      valuutas    kroonides
----------------------------------------------------------------
8          9             10             11           12   
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
            Kokku: 
                    --------------
                   (kantakse vormi 
                    A reale 11)
Maksumaksja ". . ". . . . . . . .  19 . . a.  . . . . . . . . . .
                                                 (allkiri)
 
     Märkused.
 
     1. Vormil T1 näidatakse kõik tulud, v.a. tulumaksuseaduse
paragrahv 9 lõikes 2 nimetatud.
 
     2. Välisriigist saadud tulu ja sellelt kinnipeetud tulumaks
arvestatakse kroonidesse ümber tulu saamise päeval kehtinud EP
kursi järgi.
 
 
------
                                              Vorm  E
 
               ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU 199 . . . . A.
 
Maksumaksja perekonna- ja eesnimi. . . . . . . . . . . . . . . .
Abikaasa perekonna- ja eesnimi . . . . . . . . . . . . . . . . .
                              MM               AK
1.Ettevõtluse tulud          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.Ettevõtluse kulud          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.Ostetud põhivara
    või amortisatsioon       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.Ostetud kaubad ja teenused . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.Materjal, tooraine, kütus,
    energia, pooltooted      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.Üür (rent)               . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.5.Palk (bruto)             . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.6.Makstud maksud (peale 
    käesoleva ja kohalike 
    maksude)                 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.Täiend- ja ümberõppe 
kulud                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.8.Makstud intressid        . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.9.Muud kulud               . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.10. Kokku (- read 2.1 kuni 2.9). . . . . . . . . . . . . . . .
3.Netotulu (rida 1- rida 2.10) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.Mahaarvestused netotulust
    vastavalt paragrahvid 
    15 ja 19                 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.Netotulust arvatakse maha
     ettevõtlusega otseselt 
     mitteseotud kulud
     kuni 2% netotulust      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.Annetused kuni 10%       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.Maksustatav tulu (kant. 
     vorm A reale 6
     (rida 3-rida 4.1-rida 4.2)
6.   Arvutatud avansilised maksed
     (kantakse vorm A reale 15.2)
Maksumaksja/abikaasa ". . "  . . . . .  19 . . a.
                          . . . . . . / . . . . . . 
 
 
     Märkused.
 
     1.  Punktis 1 näidatakse tulumaksuseaduse paragrahv 2 
punktis 1 märgitud tulud, kuid ei näidata tulusid, mis on 
vabastatud tulumaksust taluseaduse alusel (tekkepõhise 
raamatupidamise kasutamisel täidetakse ainult punkt 5, mis 
saadakse vormi "Ettevõtte 1994. a. tuludeklaratsioon" realt 17).
 
     2.  Ettevõtluse kuludeks loetakse ettevõtlusega otseselt
seotud dokumentaalselt tõestatud kulud.
 
     3.  Punktis 2.1 näidatud amortisatsioon arvutatakse lisas
toodud tabeli järgi.
 
     4.  Punktis 2.7 näidatakse kulud, mis on seotud isiku
ettevõtluseks vajalike teadmiste saamiseks korraldatud kursuste,
loengute, seminaride ja õppustega.
 
     5.  Punktis 2.8 näidatakse ettevõtlusega seotud laenudelt
makstud intressid.
 
     6.  Ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kes kasutab oma
ettevõtluses tekkepõhist raamatupidamise arvestust, peab täitma
vormi "Ettevõtte 1994. a. tuludeklaratsioon" kuni reani 17
k.a. 
 
 
                         Lisa tuludeklaratsiooni vorm E juurde
 
 
 
               Maksuamortisatsiooni arvestamise tabel
-----------------------------------------------------------------
Maksuamortisatsiooni tabel   II grupp   Hoone    Hoone    Kokku
-----------------------------------------------------------------
1.Põhivara korrigeeritud 
maksumus 31.12.1993. a. 
seisuga
-----------------------------------------------------------------
2.Aruandeperioodil soetatud 
ja müüdud põhivarade 
maksumuse saldo
-----------------------------------------------------------------
3.Põhivara maksumus enne 
parendusi (rida 1 + rida 2)
-----------------------------------------------------------------
4.Aruandeperioodil põhivarale 
tehtud parenduskulud
-----------------------------------------------------------------
5.Põhivara parendamise, 
parandamise ja täiendamise 
kulutused: 5% 1. real näidatud
summast
-----------------------------------------------------------------
6.Põhivara maksumusele lisatud 
parendused (rida 4 - rida 5, 
kui rida 5 on suurem reast 4,
märkida null)
-----------------------------------------------------------------
7.Põhivara maksumus 
amortisatsiooniks 
(rida 3 + rida 6)
-----------------------------------------------------------------
8.Maksuamortisatsioon 
(tulumaksuseaduse paragrahv 
17 lubatud piirmäärades reast 7)
-----------------------------------------------------------------
9.Järgnevasse maksustamisperioodi 
edasikantav põhivara jääkmaksumus
(rida 7 - rida 8)
-----------------------------------------------------------------
 
------
                                                 Vorm  V
 
 
             KASU VARA VÕÕRANDAMISEST 199 . . . A.
 
Perekonna- ja eesnimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-----------------------------------------------------------------
Jrk.   Vara    Soetamismaksumus   Müügikulud   Müügihind    Kasu
nr    nimetus                     
-----------------------------------------------------------------
 1       2            3               4             5         6
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
       KOKKU: 
       ----------------------------------------------------------
 
     Kasu vara võõrandamisest kokku (veerg 6 = veerg 5 - veerg 3
- veerg 4) kantakse vormi A reale 7.
Maksumaksja/abikaasa ". . ". . . . . . . .  19 . . a.  
                              . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (allkiri)
Märkused.
1. Residendist füüsilise isiku vara võõrandamisest saadud kasu 
   on:
     -    korteri või elamu ja selle juurde kuuluvate 
kõrvalhoonete, suvila või aiamaja müük, mis on olnud tema
omandis alla kahe aasta;
     -    maa ja väärtpaberite müük.
2. Mitteresidendist füüsilisel isikul loetakse kasuks EESTIS 
asuva vara võõrandamist.
3. Müügi kuludesse arvestatakse vara võõrandamisega otseselt 
seotud kulud.
 
------
                                     Kinnitatud
                         rahandusministri 22. detsembri 1994. a.
                                  määrusega nr. 224
 
 
     Füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni täitmise kord
 
     Tuludeklaratsioon tuleb täita alates 1. jaanuarist 1994. a.
kehtima hakanud tulumaksuseaduse alusel ja esitatakse
elukohajärgsele maksuametile 1995. aasta 31. märtsiks.
 
     Tuludeklaratsiooni peab esitama resident, s.o. füüsiline
isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes viibib
maksustamisperioodil Eestis rohkem kui 182 päeva ja kes
maksustamisperioodil sai tulu mitmes kohas töötamisest või sai
maksustatavat tulu muudest allikatest, näiteks ettevõtlusega
tegelemisest, vara müügist vms. ning tema kogutulu ületab 3600
krooni aastas. Resident maksab tulumaksu nii Eestis kui ka
väljaspool Eestit saadud tuludelt. Mitteresidendist füüsiline
isik peab deklareerima kasu, mida ta sai Eestis asuva vara
võõrandamisest.
 
     Residendid, kes 1994. aasta 1. jaanuarist kuni 31.
detsembrini said tulu ainult ühelt tööandjalt ja ei omanud teisi
maksustatavaid tulusid või kelle maksustatav aastatulu on alla
3600 krooni, ei pea esitama tuludeklaratsiooni.
 
     Tuludeklaratsiooni põhivormi A täitmiseks kasutatakse
vastavalt tulu liigile abivorme T, T1, E ja V. Kõiki neid vorme
saab elukohajärgsest maksuametist. Vormide täitmisel tuleb
lähtuda nendel toodud märkustest. Füüsiline isik, kes
deklareerib oma tulusid üksinda, täidab vormidel A ja E ainult
viimase veeru "Kokku". Kui abikaasad esitavad ühise
tuludeklaratsiooni, siis tuleb täita kõik kolm veergu "MM", "AK"
ja "Kokku".
 
     Tuludeklaratsiooni põhivormi A I ja II osa ning abivormid
täidab maksumaksja ja kinnitab tuludeklaratsioonis esitatud
andmete õigsust oma allkirjaga. Abikaasa surma korral pärast
maksustamisperioodi lõppu ja enne tuludeklaratsiooni esitamise
tähtaega võib esitada ühise tuludeklaratsiooni, kusjuures surnud
abikaasa allkirja asemel tuleb deklaratsioonile lisada
surmatunnistuse koopia. Kuni viieteistkümneaastaste laste
tuludeklaratsioonis esitatud andmete õigsust kinnitab lapsevanem
või hooldaja.
 
     Isikuandmed tuleb kirjutada loetavalt (nimi soovitavalt
trükitähtedega).
 
     Vormi A II osas näidatakse kõik maksustatavad tulud
täiskroonides, sendid jäetakse ära.
 
     Välisriigis saadud tulud ja tehtud kulutused arvutatakse
Eesti kroonidesse tulu väljamaksmise või kulutuste tegemise
päeval kehtinud Eesti Panga kursi alusel.
 
     Tuludeklaratsiooni põhivormi A täitmisel tuleb arvestada
järgmist:
 
     rida 5 tuleb täita töökohast (-kohtadelt) saadud tõendite
põhjal täidetud lisavormi T alusel. Vormil T tuleb näidata nii
põhitöökohalt, kohakaasluse korras töötamisel kui ka ühekordsete
lepingute alusel väljamakstud töötasud, preemiad, haigus- ja
puhkuserahad, puhkuse kompensatsioon, vallandamisel makstavad
hüvitused, samuti arvestatud alimendid jms. Vormi A 5-ndale
reale kantakse vormi T 6-nda veeru kokkuvõte;
 
     rida 6 tuleb täita lisavormi E alusel. Vormil E näidatakse
ettevõtlusest saadud tulu, mille hulka arvatakse:
 
     1) tulu saamine kauba tootmisest (s.h. põllumajanduslik
kaubatootmine), kauba ja teenuste müümisest, teenuste
osutamisest. Tulumaksust on vabastatud taluseaduse alusel
registreeritud talude tulud, mis saadakse põllumajanduslikust
kaubatootmisest kuni maksuvabastuse lõppemiseni. Nimetatud
tulusid ei deklareerita;
 
     2) maksustatavad tulud talupidamisest.  Siin näidatakse
kõik tulud, mis on seotud ettevõtlusega (näiteks metsa müük või
selle töötlemine ja müük, põllumajandussaaduste esmane
töötlemine - jahu, juust, või jms. tootmine ja müük), kuid ei
näidata tulusid põllumajanduslikust kaubatootmisest, mis on
vabastatud tulumaksust;
 
     3) tulu vara rentimisest;
 
     Siin näidatakse tulud, mis on saadud füüsilistele või
juriidilistele isikutele renditud vara ja üürile antud
eluruumide eest;
 
     4) tulu loomingulisest ja teaduslikust tegevusest.
 
     Siin näidatakse tulud, mis on saadud autoritasude, patendi,
autoriõigusega kaitstud teose, kaubamärgi, tarkvara ja muu
informatsiooni või oskusteabe müügist või muul viisil
võõrandamisest.
 
     Maksustatava tulu saamiseks lahutatakse eespool nimetatud
tuludest nende tulude saamiseks tehtud dokumentaalselt tõestatud
kulutused, s.t. maksumaksjal on lubatud maha arvata oma
ettevõtluses tekkinud kulud, kui need on otseselt seotud
ettevõtlusega. Isiklikuks tarbeks tehtud kulutusi ei loeta
otseselt ettevõtlusega seotuks ning neid ei saa maha arvata.
 
     Ettevõtluses osaliselt kasutatava põhivara soetus-, ehitus-
ja ekspluatatsioonikulud kantakse kuludesse proportsionaalselt
ettevõtluses kasutatava osaga. Eluruumide kasutamisel
ettevõtluses võib kuludeks kanda nende ruumide
ekspluatatsioonikulud proportsionaalselt ettevõtluses kasutatava
osaga. Kulutusi, mille puhul kulutuse suhe maksumaksja
ettevõtlusega ei ole selge, ei saa maha arvata. Kui punktis 5
jääb tulemus negatiivne, siis vormi A reale 6 kantakse
negatiivne arv;
 
     rida 7 tuleb täita lisavormi V alusel.
 
     Tagastatud vara - korter, maja, maa jms. - loetakse isiku
omandiks olevaks nende hoonete- või maaregistrisse kandmise
ajast. Korteri, maja müügi korral, mis on olnud omaniku
omanduses alla kahe aasta ja millel puudub soetamismaksumus,
kuulub maksustamisele kogu müügist saadud kasu.
 
     Tagastatud kinnisvara (maa) müügist saadud tulu kuulub
maksustamisele.
 
     Päritud või kingitud vara müügi puhul on soetamismaksumus
võrdne nulliga. Juhul kui on omandatud pooleliolev ehitus
(korter, maja jms.) ning selle ehitamine jätkub, siis
dokumentaalselt tõestatud ehituskulud vara müügi korral, mis on
olnud maksumaksja omandis alla kahe aasta, arvestatakse
soetamismaksumusele juurde;
 
     real 8 tuleb näidata kõik mitteriiklikud pensionid ja
mitteriiklikud stipendiumid, mis ei ole tulumaksust vabastatud
vastavalt tulumaksuseaduse paragrahvi 9 lõike 2 punktile 14;
 
     real 9 tuleb näidata arvestatud alimendid, s.o. brutosumma
ja real 15 neilt kinnipeetud tulumaks;
 
     real 10 tuleb näidata muud maksustatavad tulud, mis ei ole
eespool ära näidatud ja kuuluvad maksustamisele (näiteks
mittetööandjalt saadud toetused, kompensatsioonid, preemiad,
rahalised ja esemelised kingitused, autasud, v.a. diplomid,
vimplid jne.);
 
     rida 11 tuleb täita lisavormi T1 alusel. Vormil T1
näidatakse nii tööandja(te)lt välisriigis saadud tulu kui ka
muud välisriigis saadud väljamaksed (intressid jms.), samuti
isiku ettevõtlusest saadud tulu;
 
     ridadel 13.1 ja 13.2 näidatakse summad, mis arvutatakse
saadud tulust maha. Maksuvaba tulu oli 1994. aastal 3600 krooni.
Abikaasade ühisdeklaratsiooni esitamisel tuleb nimetatud summa
näidata nii deklaratsiooni esitaja kui ka abikaasa maksuvaba
tulu arvutamiseks ettenähtud veergudes, seega perekonnale kokku
7200 krooni;
 
     real 15 näidatav aasta jooksul kinnipeetud/arvutatud
tulumaksusumma saadakse lisavormide T ja E vastavate ridade
kokkuvõtetelt ning saadud alimentide puhul alimente arvestava ja
väljasaatva juriidilise isiku tõendist;
 
     real 16 tuleb alla kriipsutada ainult üks variantidest.
 
     Enammakstud maksusumma tagastamisel posti teel ei saadeta
eraldi teatist (teatiseks on rahakaart). Kui maksumaksjale
tagastatakse enammakstud maksusumma sularahatšekiga, saadetakse
talle sellekohane teatis. Hoiuarvele ülekandmisel saadetakse
teatis elukohta, kus on näidatud ülekandmise aeg ja summa.
Tuludeklaratsiooni järgi ümberarvestuse tulemusel tagastatakse
enammakstud maksusumma hiljemalt 1. juuliks 1995. a.
 
     Kui maksumaksja peab deklaratsioonis näidatu põhjal
tulumaksu juurde maksma, saadab maksuamet talle täiendava
maksuteate, mille alusel maksja tasub nõutud summa 1.  juuliks
1995. a.
 
     Tähtajaks tasumata summalt võetakse intressi 0,15% päevas.
 
     Maksuamet ei väljasta maksumaksjale maksuteateid
ümberarvestuse tulemusena 10 kroonist väiksemate
tulumaksusummade kohta ega rakenda sellise maksuvõlgnevuse
korral sanktsioone.
 
     Tuludeklaratsiooni III osa täidab maksuamet.
 
     Tuludeklaratsiooni esitaja peab maksuameti nõudmisel
esitama täiendavaid andmeid, õiendeid, dokumente ja nende
koopiaid deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse
kontrollimiseks.
 
     Tuludeklaratsioonide täitmiseks vajalikku lisainfot annavad
kohalikud maksuametid.