ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1994. a. raamatupidamise aastaaruande vormide kinnitamise kohta
Rahandusminister 19.12.1994 määrus number 218; jõustumiskuupäev 01.01.1995

redaktsioon 01.01.1995
     1994. a. raamatupidamise aastaaruande vormide kinnitamine
 
 
     Rahandusministri määrus 19. detsembrist 1994. a. Nr. 218.
 
     Seoses 1994. aasta raamatupidamise aruannete koostamisega
määran:
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "1994. a. raamatupidamise
aastaaruanne".
 
     2. 1994. a. kasumiaruande täitmisel juhinduda
rahandusministri 20. detsembri 1993. a. määrusest nr. 195
"Ettevõtte kasumiaruande skeem" (RTL 1993, 1, lk.  18).
 
     3. Kehtestada käesolev määrus 1. jaanuarist 1995. a.
 
     Rahandusminister              Andres LIPSTOK
 
------
 
                                     Kinnitatud
                      rahandusministri 19. detsembri 1994. a. 
                                  määrusega nr. 218
Koodid:
Põhitegevusala  Ettevõtte             
                registri nr.    Omandi vorm      Kuuluvus
 
     1994. a. RAAMATUPIDAMISE
               AASTAARUANNE
 
                           Kinnitatud aruande ärakiri esitatakse
                           hiljemalt 30. aprilliks 1995. a.
                           1) Asukohajärgsele linna või maakonna
                              statistikabüroole
                           2) Asukohajärgsele linna või maakonna
                              maksuametile
                           3) Omanikule
 
Ettevõtte nimetus
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettevõtte vorm
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omandivorm
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuuluvus (ministeerium, riigiamet jne.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Põhitegevusala
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aadress
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon           Teletaip             Telefaks 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                           Nimi          Kuupäev    
                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Audiitorkontroll
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
                          SISUKORD
1. Raamatupidamisbilanss.
2. Kasumiaruanne.
3. Finantsseisukorra aruanne.
4. Puhaskasumi jaotus (lisa 1).
5. Pikaajaliste reaal- ja finantsinvesteeringute 
liigendus (lisa 2).
6. Pikaajaliste laenude liigendus ja tähtajalisus aasta 
lõpul (lisa 3).
7. Pikaajalise debitoorse ja kreditoorse võla liigendus ja 
tähtajalisus (lisa 4).
8. Omaaktsiate ja osamaksude liigendus (lisa 5).
9. Põhivara liikumine (soetusmaksumus) (lisa 6).
10. Bilansivälised kontod (lisa 7).
11. Aruandeaasta arvestusmetoodika muutuste mõju kasumile 
(lisa 8).
 
 
 
                  RAAMATUPIDAMISBILANSS
          . . . .  . . . . . . . . . . . .  199. . . .
 
                                  kroonides
                                (komakohata)
                         Aasta lõpuks       Aasta alguseks
 
AKTIVA
1. LIKVIIDSED VARAD
 
     1.1. Raha ja väärtpaberid
          1.1.1. Kassa ja pangakontod
          1.1.2. Valuutakontod
          1.1.3. Aktsiad ja muud väärtpaberid (lühiajalised 
                 investeeringud)
          1.1.4. Muud
          KOKKU 1.1. rühm
 
     1.2. Ostjate lühiajaline debitoorne võlgnevus
          1.2.1. Ostjate vekslid
          1.2.2. Ostjate tasumata arved
          1.2.3. Ostjate muu debitoorne võlgnevus
          1.2.4. Muud
          KOKKU 1.2. rühm
 
     1.3. Mitmesugune lühiajaline debitoorne (v.a. ostjate) võlgnevus
          1.3.1. Vekslid
          1.3.2. Maksude ettemaksed
          1.3.3. Avansid hankijatele
          1.3.4. Arveldused aktsionäridega
          1.3.5. Hüvitamata kahjud
          1.3.6. Mitmesugune muu debitoorne võlgnevus
          KOKKU 1.3. rühm
KOKKU 1. OSA
 
2. KAUBA- JA TOOTMISVARUD
     2.1. Tootmisvarud
     2.2. Lõpetamata toodang
     2.3. Valmistoodang
     2.4. Kaubad
     2.5. Muud
     KOKKU 2. OSA
 
3. PÕHIVARA JA LÕPETAMATA KAPITAALTÖÖD
     3.1. Põhivara
                 Aasta alguseks
Põhivara kulum . . . . . . . . . . . . . . . .
                 Aasta lõpuks
     3.2. Lõpetamata kapitaaltööd
     3.3. Paigaldamata masinad ja seadmed
     3.4. Muud
     KOKKU 3. OSA
 
4. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD JA LAENUKS
ANTUD VAHENDID
     4.1. Aktsiad, osakud, deposiidid ja muud väärtpaberid
     4.2. Laenuks antud vahendid
     4.3. Muud investeeringud
     KOKKU 4. OSA
 
5. IMMATERIAALSED AKTIVAD
Immateriaalsed aktivad
 
6. MUUD AKTIVAD
Muud aktivad
KOKKU AKTIVA
 
PASSIVA
 
7. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
     7.1. Lühiajalised laenud
          7.1.1. Pangalaenud
          7.1.2. Laenud juriidilistelt ja üksikisikutelt
          7.1.3. Muud laenud
          7.1.4. Tähtajaks tasumata laenud
          7.1.5. Muud
          KOKKU 7.1. rühm
 
     7.2. Lühiajalised vekslivõlad
 
     7.3. Lühiajaline võlgnevus hankijatele ja töövõtjatele 
          (v.a. vekslid)
 
     7.4. Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal
     7.5. Maksuvõlad
     7.6. Muud lühiajalised võlad
          7.6.1. Ostjatelt saadud avansid
          7.6.2. Maksmata dividendid
          7.6.3. Muud võlad
          KOKKU 7.6. rühm
     KOKKU 7. OSA
 
8. PIKAAJALISED FINANTSKOHUSTUSED
     8.1. Pangalaenud
     8.2. Muud kohustused ja võlad
     8.3. Tähtajaks tasumata finantskohustused
     8.4. Muud
     KOKKU 8. OSA
 
9. OMAKAPITAL
     9.1. Seotud omakapital
          9.1.1. Põhikapital
          9.1.2. Reservid
          9.1.3. Põhivara hinnatõus inflatsiooni toimel
          9.1.4. Muud
          KOKKU 9.1. rühm
     9.2. Vaba omakapital
          9.2.1. Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum)
          9.2.2. Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)
          KOKKU 9.2. rühm
     KOKKU 9. OSA
KOKKU PASSIVA
 
 
                        KASUMIARUANNE
 
                                  kroonides
                                (komakohata)
                         Aruandeaastal    Eelmisel aastal
 
                        Äritulud
 
1. Realiseerimise netokäive
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus
3. Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara väljaminekud
4. Muud äritulud
5. Äritulud kokku (p.1+p.2+p.3+p.4)
 
                        Ärikulud
6. Kaubad, toore ja materjal
7. Mitmesugused tegevuskulud
8. Tööjõu kulud:
     sealhulgas:
     8.a. Palgakulu
     8.b. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksud
     8.c. Pensionikulu
9. Kulum ja allahindlus:
     sealhulgas:
     9.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus
     9.b. Käibevara allahindlus
10. Muud ärikulud
11. Ärikulud kokku (p.6+p.7+p.8+p.9+p.10)
12. Tegevuskasum (-kahjum) (p.5-p.11)
13. Finantstulud:
     sealhulgas:
     13.a. Finantstulud aktsiatelt ja osakutelt
     13.b. Intressitulud pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt
     13.c. Kasum finantsinvesteeringute valuutakursi muutustest
     13.d. Muud finantstulud
14. Finantskulud:
     sealhulgas:
     14.a. Aktsiate ja osakutega seotud finantskulud
     14.b. Intressikulud
     14.c. Kahjum finantsinvesteeringute valuutakursi muutustest
     14.d. Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
     14.e. Muud finantskulud
15. Kasum (kahjum) majandustegevusest (p.12+p.13-p.14)
16. Erakorralised tulud
17. Erakorralised kulud
18. Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist (p.15+p.16-p.17)
19. Ettevõtte tulumaks (tuludeklaratsioonis arvutatud summa)
20. Puhaskasum (-kahjum) (p.18-p.19)
 
                FINANTSSEISUKORRA ARUANNE
 
                                  kroonides
                                (komakohata)
                         Aruandeaastal         Eelmisel aastal
1. KÄIBEKAPITALI ALLIKAD
     1.1. Tulud majandustegevusest
          1.1.1. Puhaskasum (-kahjum)
          1.1.2. Põhivara kulum (amortisatsioon)
          1.1.3. Muud
          KOKKU 1.1. rühm
     1.2. Mitmesugused muud tulud ja laekumised
          1.2.1.Laekumised põhivara müügioperatsioonidest 
                (kasum (-), kahjum (+)) nendest operatsioonidest
          1.2.2. Muud (liikide lõikes)
          KOKKU 1.2. rühm
     1.3. Ettevõttekapitali finantseerimine
          1.3.1. Pikaajalise võõrkapitali juurdekasv 
                 aruandeaastal (liikide lõikes)
          1.3.2. Omakapitali juurdekasv aruandeaastal 
                 (liikide lõikes)
          KOKKU 1.3. rühm
     KOKKU 1. OSA
2. KÄIBEKAPITALI  KASUTAMINE
     2.1. Pikaajalised investeeringud
          2.1.1. Põhivara soetamine
          2.1.2. Muud (liikide lõikes)
          KOKKU 2.1. rühm
     2.2. Pikaajaliste kohustuste tasumine (liikide lõikes)
          KOKKU 2.2. rühm
     2.3. Omakapitali vähendamine (liikide lõikes)
          KOKKU 2.3. rühm
     2.4. Käibekapitali muu kasutamine
     KOKKU 2. OSA
3. KÄIBEKAPITALI  JUURDEKASV (+) VÕI KAHANEMINE (-)
ARUANDEAASTAL (p.1-p.2)
4. KÄIBEKAPITALI  JUURDEKASV (KAHANEMINE)
ARUANDEAASTA  BILANSI  ANDMETEL
     4.1. Raha ja väärtpaberite jäägi muutus
(juurdekasv (+), kahanemine (-))
     4.2. Laekumata arvete jäägi muutus
(juurdekasv (+), kahanemine (-))
     4.3. Kauba- ja tootmisvarude jäägi muutus
(juurdekasv (+), kahanemine (-))
     4.4. Muu käibevara jäägi muutus
(juurdekasv (+), kahanemine (-))
     4.5. Lühiajaliste kohustuste muutus
(juurdekasv (-) või kahanemine (+))
     KOKKU 4. OSA
5. KÄIBEVARA ÜLETAB LÜHIAJALISI KOHUSTUSI
(BILANSI JÄRGI)
          5.1. Aasta algul (+ või -)
          5.2. Aasta lõpul (+ või -)
6. KÄIBEVARA JA LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE SUHE
(%-des, komakohata)
          6.1. Aasta algul
          6.2. Aasta lõpul
 
 
 
     
                                           Lisa  1
                    1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
 
                     PUHASKASUMI  JAOTUS
 
                                  kroonides
                                (komakohata)
                                 Aruandeaastal   Eelmisel aastal 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aruandeaasta puhaskasum, sealhulgas:
1. Omanikutulu kokku:
     sealhulgas:
     1.1. Dividendid (osakud)
          - oma töötajatele
          - teistele
     1.2. Muud (liikide lõikes)
2. Jaotamata kasum
 
 
 
 
                                        Lisa  2
                    1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
 
         PIKAAJALISTE  REAAL-  JA  FINANTSINVESTEERINGUTE 
                           LIIGENDUS
 
                            tuhandetes kroonides
                                (komakohata)
                         Aruandeaastal         Eelmisel aastal
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Kapitaalmahutused kokku
2. Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku:
     sealhulgas:
     2.1. Aktsiad, osakud
     2.2. Muud väärtpaberid
     2.3. Muud (liikide lõikes)
 
 
     
                                         Lisa  3
                    1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
         PIKAAJALISTE  LAENUDE  LIIGENDUS  JA TÄHTAJALISUS  
                            AASTA  LÕPUL
 
                           tuhandetes kroonides
                               (komakohata)
                   Laenu     Laenu tagastamise     Jääk aasta
                   summa      tähtaeg (aasta)        lõpuks
                   kasviku %                 kokku  sealhulgas
                                                    tähtajaks 
                                                    tasumata 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.Saadud laenud pankadelt,
juriidilistelt isikutelt ja
üksikisikutelt nimeliselt
(iga laen eraldi real)
 . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .
KOKKU 1. rühm
2.Antud laenud juriidilistele
isikutele ja üksikisikutele
nimeliselt (iga laen eraldi
real)
 . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .
KOKKU 2. rühm
 
 
 
 
     
                                        Lisa  4
                   1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
          PIKAAJALISE  DEBITOORSE  JA  KREDITOORSE  VÕLA 
                   LIIGENDUS  JA  TÄHTAJALISUS
 
                                     tuhandetes kroonides
                                       (komakohata)
                                       Tasumata summa
                          Tasumise    -------------------------- 
                          tähtaeg     aasta algul   aasta lõpul
                          (aasta)     --------------------------
                                             kokku sh. tähtajaks 
                                                        tasumata
1.Pikaajaline debitoorne
võlgnevus (nimeliselt,
kellelt saada)
 . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .
KOKKU 1. rühm
2.Pikaajaline kreditoorne
võlgnevus (nimeliselt,
kellele maksta)
 . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .
KOKKU 2. rühm
 
 
 
 
                                                Lisa  5
                   1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
 
             OMAAKTSIATE  JA  OSAMAKSUDE  LIIGENDUS
 
                                  tuhandetes kroonides
                                     (komakohata)
                 Ühe                                     Ühe
                aktsia       Aasta algul   Aasta lõpuks aktsia 
            nominaalväärtus  -------------------------- turuhind
            kroonides        kogus summa   kogus summa  aasta
                                                        lõpul
                                                       kroonides 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.Aktsiakapital kokku,
sealhulgas:
1.1.Aktsiad väljas (liikide
lõikes)
 . . . . . . . .
 . . . . . . . .
KOKKU 1.1. rühm
1.2.Tagasiostetud omaaktsiad 
(liikide lõikes), mis
on ettevõttes hoiul ja
kuuluvad edasimüümisele
 . . . . . . . .
 . . . . . . . .
KOKKU 1.2. rühm
1.3.Aktsiate emissioonist
saadud summa üle (alla) 
nominaalväärtuse
(+ või -)
2.Osamaksud kokku
 
 
 
 
 
                                         Lisa  6
                   1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
 
                    PÕHIVARA LIIKUMINE
                     (soetusmaksumus)
 
                                        tuhandetes kroonides
                                          (komakohata)
          Aasta   Sissetulek   Väljaminek  Aasta   Sama 
         alguseks-------------------------lõpuks jääkmaksumuses 
                 kokku sh.   kokku  sh. 
                       uued         müük
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Põhivara kokku
(p.1+p.2)
sealhulgas:
1. Tootmislik põhivara 
kokku:
sealhulgas:
-    maa
-    hooned
-    masinad ja
     seadmed
-    muu inventar
-    muud
2. Mittetootmislik
     põhivara kokku
 
 
 
 
                                          Lisa  7
                    1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
 
                      BILANSIVÄLISED KONTOD
 
                                    tuhandetes kroonides
                                         (komakohata) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Konto nimetus    Jääk aasta alguseks    Jääk aasta lõpuks
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 
                                           Lisa  8
                   1994. a. raamatupidamise aastaaruande juurde
 
 
                  ARUANDEAASTA  ARVESTUSMETOODIKA 
                     MUUTUSTE  MÕJU  KASUMILE
 
                                               kroonides
                                             (komakohata) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kasumi muutuse summa
(+,-)
1. Käibevara arvestuskorra muutused
     1.1.
     1.2.
     1.3.
     KOKKU 1. rühm
2. Põhivara amortisatsiooninormide muutused
     2.1.
     2.2.
     2.3.
     KOKKU 2. rühm
Tehtud muudatuste sisuseletus
     1.
     2.
     3.
 
     Koostamise kuupäev
 
     Pitsati jäljend                        Ettevõtte juht