ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Liiklusregistri pidamise põhimäärus
Vabariigi Valitsus 16.06.2011 määrus number 75; jõustumiskuupäev 01.07.2011

redaktsioon 09.03.2024 [RT I, 06.03.2024, 10]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Liiklusregistri pidamise põhimäärus1

Vastu võetud 16.06.2011 nr 75
RT I, 21.06.2011, 3
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2014RT I, 17.04.2014, 201.05.2014
16.06.2017RT I, 20.06.2017, 2323.06.2017
30.06.2022RT I, 02.07.2022, 205.07.2022, osaliselt 01.11.2022
24.05.2023RT I, 26.05.2023, 929.05.2023
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023
04.03.2024RT I, 06.03.2024, 909.03.2024

Määrus kehtestatakse "Liiklusseaduse" § 173 lõike 2 alusel.

1. peatükk Registri ülesehitus, registriandmete töötlemine ja registri koosseis 

§ 1.   Registri ülesehitus

  (1) Liiklusregistrit (edaspidi register) peetakse ühetasandilise infotehnilise andmekoguna.

  (2) Register koosneb:
  1) paragrahvides 3–8 nimetatud kehtivatest andmetest;
  2) registriandmete arhiivist, mis sisaldab kehtivuse kaotanud andmeid.

  (3) Registriandmete muutmise või parandamise korral kantakse registri kehtivate andmete hulka uued andmed ja registriandmete arhiivi registri varasemad andmed. Andmete parandamisel kantakse ebaõiged andmed registriandmete arhiivi koos andmete parandamise põhjustega.

§ 2.   Registriandmete töötlemine ja kaitsmine ning registritoimingute üle arvestuse pidamine ja dokumentide säilitamine

  (1) Registriandmete töötlemine toimub digitaalselt ning andmed registris on digitaalkujul.

  (2) Transpordiamet (edaspidi registripidaja) rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta registrit ja alusdokumentide arhiivi andmete ja dokumentide loata töötlemise ja hävimise eest ning tagab registrisse kantud andmete tervikluse, töötlemise ja salastatuse nõuete täitmise.
[RT I, 02.07.2022, 2 - jõust. 05.07.2022]

  (3) Registri töötlemise seadmeid ja andmeid hoitakse vastavalt infoturbe nõuetele turvaliselt lukustatud ruumides, kuhu pääsevad ainult registripidaja määratud isikud.

  (4) Registrisse kantavate andmete, kandmise aja, andmete muutmise aja, väljastamise aja, andmete väljastamise viisi ning andmete saajate üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (5) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse "Arhiiviseadusest" ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ning registripidaja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

  (6) Paragrahvi 3 punktis 111 nimetatud andmeid säilitatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/392, milles käsitletakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite andmete seiret ja esitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1014/2010, (EL) nr 293/2012, (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 (ELT L 77, 05.03.2021, lk 8–25), artikli 11 lõike 5 punktis d nimetatud tähtajani.
[RT I, 26.05.2023, 9 - jõust. 29.05.2023]

2. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 3.   Sõidukite andmebaasi kantavad andmed

  Sõidukite andmebaasi kantakse:
  1) sõidukile riiklikul registreerimisel antud ja sõiduki riiklikule registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon ning riikliku registreerimismärgi tüüp;
  2) registreerimistunnistuse number, väljastamise kuupäev ja kehtivuse kuupäev ning väljastaja andmed;
  3) esmase registreerimise kuupäev;
  4) Eestis registreerimise kuupäev;
  5) ID-kood;
  6) tehnokood;
  7) VIN- või TIN-kood (identifitseerimisnumber);
  8) tüübikood;
  9) turvakood;
  10) Euroopa Liidu tüübikinnituse number;
  11) sõiduki andmed: kategooria, mark, tüüp, kaubanduslik nimetus, kere tüüp, värvus, mootori tüüp (kütus), mootori töömaht (cm3), mootori võimsus (kW), pikkus (mm), laius (mm), kõrgus (mm), uste arv, istekohti kokku, seisukohti kokku, telgede arv, veotelgede arv, täismass (kg), tühimass (kg), kandevõime (kg), registrimass (kg), ratta rehvi mõõt telgedel, lubatud teljekoormused (kg), registri teljekoormused (kg), piduritega haagise lubatud mass (kg), piduriteta haagise lubatud mass (kg), erivõimsus (kW/kg), lubatud kiirus (km/h), traktori mootori ning traktori käiguosa number, süsinikdioksiidi (CO2) heitkogus (g/km) või süsinikdioksiidi (CO2) eriheide (gCO2/t-km) ja viide EÜ tüübikinnituse keskkonnakategooriale vastavalt nõukogu direktiivile 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65);
[RT I, 06.03.2024, 9 - jõust. 09.03.2024]
  111) komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/392 kohased sõiduki tegelikke olusid kajastavad andmed;
[RT I, 26.05.2023, 9 - jõust. 29.05.2023]
  12) päritoluriik (riik, kust sõiduk Eestisse toodi);
  13) sõiduki kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangud ja muud erimärkused;
  14) sõiduki omaniku või omanike isiku- või äriregistrikood, nimi, elu- või asukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
  15) sõiduki omaniku eestkostja isikukood, nimi, elukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
  16) sõiduki vastutava kasutaja isiku- või äriregistrikood, nimi, elu- või asukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
  17) sõiduki kasutaja isiku- või äriregistrikood, nimi, elu- või asukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
  18) liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimuste määruses sätestatud kontrollkaardile kantavad andmed;
[RT I, 20.06.2017, 23 - jõust. 23.06.2017]
  19) sõiduki ümberehituse otsuse number;
  20) sõiduki staatus registris (registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll alustatud või läbitud, registreeritud, võõrandatud, registrist ajutiselt kustutatud, registrist kustutatud);
  201) mootorsõiduki või selle haagise valmistaja parandusmeetmete ja nende rakendamise osas sõiduki mark, sõiduki VIN-kood ja tüübikinnituse number, sõiduki valmistaja esindaja nimi ja registrikood, parandusmeetme kood, RAPEX kood, puuduse ohtlikkuse tase, parandusmeetme kirjeldus, parandusmeetme kampaania kehtivus, parandusmeetme kampaania registreerimise kuupäev, parandusmeetmest teavitanud kontaktisiku nimi ja e-posti aadress, parandusmeetme rakendamise tähtaeg, töö teostanud ettevõtja nimi ja registrikood, parandusmeetme rakendamise kuupäev, sõiduki läbisõidumõõdiku näit, tööde kirjeldus ja parandusmeetme rakendamata jätmise põhjus;
[RT I, 02.07.2022, 2 - jõust. 05.07.2022]
  202) liiklusseaduse § 741 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmed erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemuse kohta;
[RT I, 02.07.2022, 2 - jõust. 01.11.2022]
  21) lisamärked.

§ 4.   Väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasi kantavad andmed

  Väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasi kantakse:
  1) väikelaevale, alla 12-meetrise kogupikkusega laevale või jetile riiklikul registreerimisel antud registreerimisnumbri tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  2) [kehtetu - RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  21) esmase registreerimise kuupäev;
[RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  3) ehitusaasta;
  4) registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev, kehtivuse kuupäev ja väljastaja andmed;
  5) identifitseerimisnumber – HIN/CIN-kood või valmistaja tähis;
[RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  6) meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud piirangud, kui Transpordiamet on need määranud;
[RT I, 02.07.2022, 2 - jõust. 05.07.2022]
  7) ID-kood;
  8) tehnokood;
  9) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti andmed: kategooria, mark, mudel, tüüp, kere põhimaterjal, kogupikkus (m), pikkus (m), laius (m), süvis (m), lubatud inimeste arv pardal, lubatud sõitjate arv, kandejõud (kg), mahutavus, tühimass (kg), mootori tüüp, maksimaalne lubatud mootori võimsus (kW), mootori võimsus (kW), purjepind (m2), mootori mark, mootori mudel ja mootori seerianumber;
[RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  10) [kehtetu - RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  11) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangud ja muud erimärkused;
  12) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti omaniku või omanike isiku- või äriregistrikood, nimi või ees- ja perekonnanimi, elu- või asukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
  13) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti omaniku eestkostja isikukood, ees- ja perekonnanimi, elukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
  14) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti kasutaja ja vastutava kasutaja isiku- või äriregistrikood, nimi või ees- ja perekonnanimi, elu- või asukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress), olek registris;
[RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  15) [kehtetu - RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  151) tehnilise ülevaatuse kontrollakti number;
[RT I, 17.04.2014, 2 - jõust. 01.05.2014]
  16) väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti staatus registris (registreerimiseelne ülevaatus alustatud või läbitud, registreeritud, võõrandatud, registrist ajutiselt kustutatud, registrist kustutatud);
  17) lisamärked.

§ 5.   Juhilubade ning muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasi kantavad andmed

  (1) Juhilubade ning muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasi kantakse:
  1) taotluse põhjus (esmase juhiloa taotlemine, ajutise juhiloa taotlemine, juhiloa taotlemine, piiratud õigusega juhiloa taotlemine, rahvusvahelise juhiloa taotlemine);
  2) taotluse esitamise kuupäev;
  3) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünniriik, elukoht dokumendi taotlemise kuupäeval ning kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  4) tervisetõendi väljastanud asutus ja arst, väljastamise kuupäev, järgmise tervisekontrolli kuupäev, tervisetõendi number;
  5) eritingimused (riigisisesed koodid, mootorsõiduki ümberseadistuste koodid, haldusküsimuste koodid ja koodid juhi terviseseisundi kohta);
  6) mootorsõidukijuhi koolitaja nimi ja registrikood, õpperühma number, õpperühma liikmete nimekiri, õpitav kategooria, mootorsõidukijuhi õpetaja ees- ja perekonnanimi, koolituse alguse kuupäev, koolituse lõppemise kuupäev, mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse number;
  7) eksami tüüp, nimetus, sooritamise kuupäev ja tulemus, eksamineerija kood ja nimi;
  8) juhtimisõiguse andmise ja juhtimisõiguse kehtivuse kuupäev kategooriate lõikes;
  9) dokumendi tüüp (juhiluba, ajutine juhiluba, esmane juhiluba, piiratud õigusega juhiluba), seerianumber, väljastamise kuupäev ja andmed väljastaja kohta, kehtivuse kuupäev, kätteandmise kuupäev ja kätteandja nimi;
  10) taotleja digitaalfoto ja allkirja elektrooniline kujutis;
  11) andmed juhiloa oleku kohta: väljastamata, kätte antud (kätteandmise kuupäev), varastatud, kadunud (varastamisest või kadumisest teatamise kuupäev), ära võetud (juhiloa äravõtmise kuupäev), arhiveeritud, hävitatud (arhiveerimise või hävitamise kuupäev), tagastatud (tagastamise kuupäev), kehtetuks tunnistatud (kehtetuks tunnistamise kuupäev), trükkimisel, hoiul, välisriigis kinnipeetud, lisaks kõik andmed, mis kantakse juhiloale;
  12) andmed juhtimisõiguse kohta: vastava otsuse teinud ametiasutuse või kohtu nimi, juhtimisõigus antud (juhtimisõiguse andmise otsuse number, andja nimi, andmise kuupäev), juhtimisõigus peatatud (juhtimisõiguse peatamise kuupäev, peatamise otsuse number ja kuupäev), juhtimisõigus peatunud (juhtimisõiguse peatumise kuupäev), juhtimisõigus kehtetuks tunnistatud (juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise kuupäev, kehtetuks tunnistamise otsuse number ja kuupäev), juhtimisõigus ära võetud (juhtimisõiguse äravõtmise otsuse number ja kuupäev, juhtimisõiguse äravõtmise tähtaeg), juhtimisõigus taastatud (juhtimisõiguse taastamise kuupäev) ning juhtimisõigus lõppenud (juhtimisõiguse lõppemise kuupäev);
  13) andmed juhtimisõigusega isiku kohta (olek registris, andmed arhiivis, andmed riigilõivu laekumise kohta);
  14) andmed jalgratturi juhiloa kohta: juhiloa number, juhiloa omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juhiloa väljaandmise kuupäev, andmed väljastaja kohta.

  (2) Vedurijuhilubade kohta kantakse juhilubade ning muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasi:
  1) taotluse põhjus (esmakordne, teise veduriliigi juhtimisõiguse taotlemine, juhtimisõiguse taastamine, kehtivuse pikendamine ja duplikaadi taotlemine);
  2) taotluse esitamise kuupäev;
  3) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünniriik, elukoht ning kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  4) veduriliik, mille juhtimisõigust taotletakse või pikendatakse (A, B, C, D, E);
  5) andmed eelneva juhtimisõiguse kohta: vedurijuhiloa number ja väljaandmise kuupäev, veduriliik (A, B, C, D, E), eelnevalt antud juhtimisõiguse kuupäevad veduriliigi lõikes;
  6) andmed vedurijuhiloa kohta: seerianumber, väljastamise kuupäev ja andmed väljastaja kohta, kehtivuse kuupäev, kätteandmise kuupäev ja kätteandja nimi, lisaks kõik andmed, mis kantakse juhiloale;
  7) taotleja digitaalfoto ja allkirja elektrooniline kujutis;
  8) andmed vedurijuhiloa oleku kohta: väljastamata, kätte antud (kätteandmise kuupäev), varastatud, kadunud (varastamisest või kadumisest teatamise kuupäev), ära võetud (vedurijuhiloa äravõtmise kuupäev), arhiveeritud, hävitatud (arhiveerimise või hävitamise kuupäev), tagastatud (tagastamise kuupäev), kehtetuks tunnistatud (kehtetuks tunnistamise kuupäev), trükkimisel, hoiul;
  9) andmed teooriaeksami kohta: sooritamise kuupäev, tulemus, eksamineerija kood ja nimi;
  10) andmed riigilõivu laekumise kohta.

§ 6.   Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaasi kantavad andmed

  Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaasi kantakse:
  1) taotluse number ja esitamise kuupäev;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünniriik, elukoht dokumendi taotlemise kuupäeval ning kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  3) tervisetõendi väljastanud asutus ja arst, väljastamise kuupäev ning kehtivuse kuupäev, tervisetõendi number;
  4) sõidupiirkond (siseveed, meri ja siseveed);
  5) koolitaja nimi ja registrikood;
  6) eksami tüüp, nimetus, sooritamise kuupäev ja tulemus, eksamiprotokolli number, väljastamise kuupäev, eksamiprotokolli väljastanud asutuse andmed;
  7) juhtimisõiguse andmise ja juhtimisõiguse kehtivuse kuupäev;
  8) juhtimisõigust tõendava dokumendi nimetus, seerianumber, väljastamise kuupäev ja andmed väljastaja kohta, kehtivuse kuupäev, kätteandmise kuupäev ja kätteandja nimi;
  9) taotleja digitaalfoto ja allkirja elektrooniline kujutis;
  10) andmed dokumendi oleku kohta: väljastamata, kätte antud (kätteandmise kuupäev), varastatud, kadunud (varastamisest või kadumisest teatamise kuupäev), ära võetud (juhiloa äravõtmise kuupäev), arhiveeritud, hävitatud (arhiveerimise või hävitamise kuupäev), tagastatud (tagastamise kuupäev), kehtetuks tunnistatud (kehtetuks tunnistamise kuupäev), lisaks kõik andmed, mis kantakse dokumendile;
  11) andmed juhtimisõiguse kohta: vastava otsuse teinud ametiasutuse või kohtu nimi, juhtimisõigus peatatud (juhtimisõiguse peatamise kuupäev), juhtimisõigus kehtetuks tunnistatud (kehtetuks tunnistamise kuupäev), juhtimisõigus ära võetud (juhtimisõiguse äravõtmise kohta tehtud otsuse jõustumise kuupäev), juhtimisõigus taastatud (juhtimisõiguse taastamise kuupäev) ning juhtimisõigus lõppenud (juhtimisõiguse lõppemise kuupäev);
  12) andmed juhtimisõigusega isiku kohta (olek registris, andmed arhiivis, andmed riigilõivu laekumise kohta).

§ 7.   Digitaalse sõidumeeriku kaartide andmebaasi kantavad andmed

  Digitaalse sõidumeeriku kaartide andmebaasi kantakse:
  1) sõidumeeriku kaardi tüüp (juhi kaart, kontrollija kaart, töökoja kaart, tööandja kaart), number, kehtivuse alguse kuupäev ja lõppemise kuupäev, väljaandja asutuse nimetus, oleku nimetus;
  2) sõidumeeriku kaardi taotleja elukoht või asukoht dokumendi väljastamise kuupäeval ja muud kontaktandmed, sõidumeeriku juhi kaardi väljastamise päeval kehtiva juhiloa number;
  3) sõidumeeriku kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi, isikukood (sünniaeg) või registrikood, digitaalfoto ja allkirja elektrooniline kujutis, elukoht või asukoht ja muud kontaktandmed;
  4) kontrollasutuse nimetus ja registrikood;
  5) töökoja nimetus ja registrikood ning andmed sertifikaadi kohta;
  6) tööandja nimetus ja registrikood;
  7) töökoja õiguste liigid;
  8) sõidumeeriku kaardi andmed sertifikaadi kohta.

§ 8.   Juhtide ametikoolituse andmebaasi kantavad andmed

  Juhtide ametikoolituse andmebaasi kantakse:
  1) taotluse põhjus (juhi ametikoolituse tunnistuse, ohtlikke veoseid vedava autojuhi ADR-kohase koolituse tunnistuse, ohtlike veoste veo ohutusnõuniku väljaõppe tunnistuse, mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse või juhendaja tunnistuse taotlemine);
  2) taotluse esitamise kuupäev;
  3) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünniriik, elukoht dokumendi taotlemise kuupäeval, kontaktandmed;
  4) koolitaja nimetus ja koolituse läbimise aeg, tunnistuse number ja väljastamise kuupäev, eksamiprotokolli väljastamise number ja kuupäev, õppekava kood;
  5) dokumendi tüüp (juhi ametikoolituse, ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituse, ohtlike veoste veo ohutusnõuniku väljaõppe, mootorsõidukijuhi õpetaja või juhendaja tunnistus), seerianumber, väljastamise kuupäev, andmed dokumendi väljastaja kohta, kehtivuse kuupäev, kätteandmise kuupäev ning kätteandja nimi;
  6) juhiloa number ja mootorsõiduki kategooria, mille suhtes juht vastab algettevalmistuse ja perioodilise koolituse nõuetele (juhi ametikoolituse tunnistuse korral);
  7) juhiloa number ja õpetatava mootorsõiduki kategooria (mootorsõidukijuhi õpetaja ja juhendaja tunnistuse korral);
  8) taotleja digitaalfoto ja allkirja elektrooniline kujutis;
  9) andmed dokumendi oleku kohta: väljastamata, kätte antud (kätteandmise kuupäev), varastatud, kadunud (varastamisest või kadumisest teatamise kuupäev), ära võetud (juhiloa äravõtmise kuupäev), arhiveeritud, hävitatud (arhiveerimise või hävitamise kuupäev), tagastatud (tagastamise kuupäev), kehtetuks tunnistatud (kehtetuks tunnistamise kuupäev), lisaks kõik andmed, mis kantakse juhi ametikoolituse tunnistusele.

§ 9.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui seadusest ei tulene teisiti.

3. peatükk Andmete kandmine registrisse ja andmete registrist väljastamine 

§ 10.   Registrisse andmeandjad ja andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  (1) Registrisse esitavad andmeid "Liiklusseaduse" § 175 lõikes 1 nimetatud isikud ja asutused.

  (2) Registrisse andmete esitajatel on kohustus esitada tõeseid andmeid õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras. Kui registripidajal tekib kahtlus andmete esitaja esitatud dokumentide õigsuses, on tal õigus esitatud dokumendid ära võtta ning edastada need kontrollimiseks pädevale riigiasutusele. Registripidajal on õigus pädevale riigiasutusele kontrollimiseks edastada ka elektroonilises vormis dokumente.

  (3) Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks dokumentideks (edaspidi alusdokumendid) on:
  1) sõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti omaniku, tema esindaja, juhtimisõiguse, juhiloa või juhtimisõigust tõendava dokumendi taotleja isikut tõendav dokument;
  2) sõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
  3) isiku avaldus või taotlus;
  4) ametiasutuse või kohtu otsus juhtimisõiguse andmise, peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise või taastamise kohta;
  5) tunnustatud koolitaja väljastatud tunnistus;
  6) kohtumäärus või -otsus, pädeva ametiasutuse või muu käsutamispiiranguid kohaldama õigustatud isiku taotlus;
  7) kokkulepe registerpandi seadmise kohta;
  8) juhi tervisetõend;
  9) õigusaktides sätestatud muud dokumendid.

§ 11.   Dokumentide õigsuse kinnitamine ja registriandmete täpsustamine ebaõigete andmete parandamiseks

  (1) Alusdokumentide õigsust kinnitab andmete esitaja avaldusel või taotlusel kuupäeva ja allkirjaga, välja arvatud juhul, kui andmed esitatakse §-s 12 sätestatud korras.

  (2) Registripidajal on õigus keelduda toimingu tegemisest registris, kui ta avastab esitatud andmetes puudusi või kui andmed on ebaõiged, teavitades sellest andmete esitajat.

  (3) Registripidajal on õigus teha registrile esitatud andmete täpsustamiseks järelepärimisi ning saada seaduses sätestatud korras andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Kui registripidajale on esitatud ebaõiged andmed või ta saab muul viisil teada registrisse kantud andmete muutumisest või ebaõigsusest, on tal õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada või kustutada ebaõiged andmed lõikes 5 sätestatud korras.

  (5) Paragrahvides 3–8 nimetatud andmete registrisse lisamisest, täiendamisest või ebaõigete andmete parandamisest või kustutamisest teavitab registripidaja isikut, keda nimetatud andmed puudutavad, kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne registrikande tegemist.

§ 12.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 13.   Andmete registrisse esitamise ja registrikande tegemise kord ning tähtajad

  (1) Registripidaja sisestab andmed registrisse otsuse või toimingu tegemise päeval.

  (2) Sõiduk, väikelaev, alla 12-meetrise kogupikkusega laev, jett ja nendega seonduvad isikud loetakse registrisse kantuks pärast andmete registrisse sisestamist.

  (3) Juhtimisõiguse, juhiloa või juhtimisõigust tõendava dokumendi taotleja loetakse registrisse kantuks alates taotluse andmete registrisse sisestamisest.

  (4) Registrikandeid, mille alusdokumendid sisaldavad riigisaladust, teevad registripidaja need töötajad, kellele on "Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse" alusel väljastatud vastava tasemega riigisaladusele juurdepääsu luba. Registrikande alusdokumente hoitakse registrikannet taotlevas ametiasutuses. Vajaduse korral kasutatakse registrikandes variandmeid.

§ 14.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Andmed väljastatakse registrist elektroonilisel kujul kooskõlas "Liiklusseaduse" § 184 lõike 13 alusel kehtestatud määrusega.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Erandina võib mõjuval põhjusel taotleda registrist andmete väljastamist kinnitatud väljavõttena paberkandjal.

  (3) Registripidajal on lubatud avalike ülesannete täitmiseks edastada registrisse kantud andmeid Euroopa Liidu institutsioonile, Euroopa Liidu liikmesriigile ja riigile, kelle isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
[RT I, 26.05.2023, 9 - jõust. 29.05.2023]

4. peatükk Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 15.   Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud

  (1) Teenistuslikku järelevalvet registri haldamise üle teostab Kliimaministeerium.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 16.   Järelevalve teostamine

  (1) Järelevalve teostajal on õigus oma pädevuse piires:
  1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja alusdokumentide või nende koopiatega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta;
  4) kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registripidaja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses kajastatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajaks.

§ 17.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena, mis nähakse ette registripidaja eelarvereal.

§ 18.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.


1 Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65), muudetud komisjoni direktiiviga 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.01.2004, lk 29–53), nõukogu direktiividega 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351) ja 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2014/46/EL (ELT L 127, 29.04.2014, lk 129–133) ja 2022/362/EL (ELT L 69, 04.03.2022, lk 1–39).
[RT I, 06.03.2024, 9 - jõust. 09.03.2024]