ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine
Vabariigi Valitsus 18.10.1994 määrus number 375; jõustumiskuupäev 27.10.1994

redaktsioon 16.04.1999
AVALDATUD :
RT I  1994, 71, 1230
REDAKTSIOON :
VV m 06.04.1999 Nr.127 jõust.16.04.1999
RT I  1999, 37, 480
VV m 23.10.97 Nr.204 jõust.01.11.97
RT I  1997, 75, 1273
 
                      Vabariigi Valitsuse
                            määrus
                18. oktoobrist 1994.a. nr. 375
                       Tallinn, Toompea
 
 
        Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine
 
 
     Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391) ja riiklike
registrite seaduse (ENSV Teataja 1990, 3, 61) alusel Vabariigi
Valitsus määrab:
 
     1. Asutada Muinsuskaitseinspektsiooni taotluse alusel
kultuurimälestiste riiklik register.
     (VV m 23.10.97 Nr.204 jõust.01.11.97)
 
     2. (Kehtetu - VV m 06.04.1999 Nr.127 jõust.16.04.1999)
 
     3. Nimetada "Kultuurimälestiste riikliku registri"
vastutavaks ja volitatud töötlejaks Muinsuskaitseinspektsioon.
     (VV m 06.04.1999 Nr.127 jõust.16.04.1999)
 
     4. (Kehtetu - VV m 06.04.1999 Nr.127 jõust.16.04.1999)
 
 
Peaminister Mart LAAR
Kultuuri- ja haridusminister Peeter OLESK
Riigisekretär Ülo KAEVATS
 
------
                                                 Kinnitatud
                                             Vabariigi Valitsuse
                                            14. oktoobri 1994. a
                                              määrusega nr 375
                                            (Vabariigi Valitsuse
                                             6. aprilli 1999. a
                                               määruse nr 127
                                                 sõnastuses)
 
     "KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIKU REGISTRI" PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS
 
                         I. ÜLDSÄTTED
 
     1. "Kultuurimälestiste riiklik register" (edaspidi
register) on ühetasandiline andmekogu kultuuriväärtusega asjade
kohta, mis on muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996,
49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) alusel tunnistatud
kultuurimälestisteks (kinnis- ja vallasmälestised).
 
     2. Registri pidamise eesmärk on andmete koondamine
muinsuskaitseseadusest, teistest seadustest, rahvusvahelistest
konventsioonidest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevate
ülesannete täitmiseks kultuurimälestiste (edaspidi mälestised)
säilimise tagamisel ning mälestiste kaitse korraldamisel
tekkivate suhete reguleerimisel.
 
     3. Registri ametlik nimi on "Kultuurimälestiste riiklik
register".
 
     4. Registri vastutav ja volitatud töötleja on
Muinsuskaitseinspektsioon.
 
 
                 II. REGISTRIANDMETE KOOSSEIS
 
     5. Register sisaldab järgmisi andmeid:
     1) andmed mälestise kohta;
     2) andmed registrist andmete väljastamise kohta.
 
     6. Andmed mälestise kohta on:
     1) registreerimise number;
     2) registreerimise kuupäev;
     3) mälestise nimetus;
     4) mälestise asukoht Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu järgi;
     5) mälestise aadress;
     6) mälestist puudutavad kinnistusraamatu andmed
(kinnismälestistel);
     7) mälestise asukoha andmed riikliku maakatastri järgi
(kinnismälestistel);
     8) andmed mälestise omanike ja valdajate kohta
(juriidilistel isikutel nimi, aadress, registrikood, riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutustel nimi, aadress, registrikood
(registrinumber), füüsilistel isikutel nimi, elukoha aadress,
isikukood);
     9) mälestise kirjeldus;
     10) mälestise fotode ja negatiivide loetelu;
     11) andmed mälestise kasutamise kitsenduste kohta;
     12) andmed mälestiseks olemise lõpetamise kohta.
 
     7. Andmed registrile andmete üleandmise ja registrist
andmete väljastamise kohta on:
     1) kande järjekorranumber;
     2) kuupäev;
     3) isiku nimi ja isikukood, kellele andmed väljastati;
     4) üleantavate ja väljastatavate andmete loetelu.
 
 
         III. REGISTRI PIDAMINE, ANDMETE REGISTRISSE 
                     KANDMINE JA MUUTMINE
 
     8. Andmed mälestise kohta kantakse registrisse ühe kuu
jooksul pärast asja mälestiseks tunnistamise akti või
mälestiseks olemise lõpetamise akti jõustumist.
 
     9. Andmete töötlemisel kasutatakse andmete automatiseeritud
töötlemist.
 
     10. Andmete esitajateks on Muinsuskaitseinspektsioon,
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, notarid ning
mälestiste omanikud ja valdajad.
 
     11. Muinsuskaitseinspektsioon esitab järgmised andmed
mälestise kohta:
     1) mälestise nimetus;
     2) mälestise asukoht Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu järgi;
     3) mälestise aadress;
     4) kinnismälestist puudutavad kinnistusraamatu andmed ja
andmed mälestise kasutamise kitsenduste kohta vastavalt
muinsuskaitseseaduse paragrahvile 24;
     5) kinnismälestise asukoha andmed riikliku maakatastri
järgi;
     6) mälestise kirjeldus;
     7) mälestise fotode ja negatiivide loetelu;
     8) andmed mälestiseks olemise lõpetamise kohta.
 
     12. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused esitavad
andmed mälestiste omanike ja kasutajate kohta.
 
     13. Notar esitab andmed vallasmälestise omanike ja
valdajate kohta vallasmälestise võõrandamisel vastavalt
muinsuskaitseseaduse paragrahvi 18 lõikele 1.
 
     14. Mälestiste omanikud ja valdajad esitavad andmed uue
omaniku või valdaja kohta mälestise valduse üleminekul vastavalt
muinsuskaitseseaduse paragrahvi 16 lõike 1 punktile 6 ja
paragrahvile 18.
 
     15. Andmed esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt.
 
     16. Andmete esitaja vastutab registrisse esitatud andmete
õigsuse eest.
 
     17. Andmete esitajal on õigus kontrollida tema poolt
esitatud andmete õigsust registris.
 
     18. Käesoleva põhimääruse punktis 6 loetletud andmete
muutumise korral esitab andmete esitaja volitatud töötlejale
uued andmed kahe nädala jooksul andmete muutumise ajast arvates.
 
     19. Ilmselt ebaõigete andmete avastamisel teeb registris
vastava muudatuse volitatud töötleja.
 
     20. Mälestiseks olemise lõpetamine ei too kaasa
registriandmete kustutamist, vaid registrisse tehakse
sellekohane märge viitega mälestiseks olemise lõpetamise aktile.
 
 
           IV. REGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMISE KORD
 
     21. Registriandmed on avalikud, välja arvatud andmed
füüsiliste isikute kohta, kes piiravad oma andmetele juurdepääsu
vastavalt isikuandmete kaitse seaduse (RT I 1996, 48, 944; 1998,
59, 941; 111, 1833) paragrahvile 24, ja andmed vallasmälestiste
asukoha kohta.
 
     22. Registrist väljastatakse andmeid tasuta kirjaliku
avalduse alusel, milles on näidatud soovitud andmed, nende
kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastada.
 
     23. Registri volitatud töötleja peab registrist andmete
väljastamise kohta arvestust.
 
 
             V. JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE
 
     24. Registri pidamise üle teostavad järelevalvet
andmekaitse järelevalveasutus ja registri vastutav töötleja
vastavalt oma pädevusele.
 
     25. Järelevalvet teostaval selleks volitatud ametnikul on
õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende
alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist
väljastamise ja kasutamise kohta.
 
     26. Registri volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama
registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud
isikute poolt määratud tähtajaks.
 
 
                 VI. REGISTRI FINANTSEERIMINE
 
     27. Registrit finantseeritakse riigieelarvest
Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu.
 
 
                 VII. REGISTRI LIKVIDEERIMINE
 
     28. Register likvideeritakse andmekogude seadusega
sätestatud korras.
 
 
     Kultuuriminister Signe KIVI