ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus
Majandus- ja kommunikatsiooniminister 25.04.2011 määrus number 28; jõustumiskuupäev 01.06.2011

redaktsioon 06.10.2023 [RT I, 03.10.2023, 3]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2011 nr 28
RT I, 28.04.2011, 1
jõustumine 01.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.05.2013RT I, 24.05.2013, 1327.05.2013
29.10.2013RT I, 01.11.2013, 104.11.2013
18.12.2013RT I, 27.12.2013, 101.01.2014
02.09.2014RT I, 05.09.2014, 208.09.2014
12.11.2014RT I, 14.11.2014, 317.11.2014
23.01.2015RT I, 27.01.2015, 530.01.2015
10.11.2015RT I, 11.11.2015, 114.11.2015
19.02.2016RT I, 26.02.2016, 129.02.2016
21.12.2016RT I, 29.12.2016, 801.01.2017
15.02.2018RT I, 21.02.2018, 101.03.2018
23.07.2018RT I, 26.07.2018, 529.07.2018
19.06.2019RT I, 28.06.2019, 301.07.2019
20.03.2020RT I, 25.03.2020, 928.03.2020
09.12.2020RT I, 11.12.2020, 801.01.2021
07.06.2021RT I, 09.06.2021, 1312.06.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2021. a.
23.09.2021RT I, 28.09.2021, 201.10.2021
17.02.2022RT I, 22.02.2022, 125.02.2022
08.03.2023RT I, 15.03.2023, 1118.03.2023
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023
25.09.2023RT I, 03.10.2023, 106.10.2023

Määrus kehtestatakse "Vabariigi Valitsuse seaduse" § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Riigi Infosüsteemi Ameti staatus

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ja kes täidab avalikke ülesandeid õigusaktides ettenähtud alustel ja ulatuses.
[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti nimetus inglise keeles

  Ameti nimetus inglise keeles on Information System Authority.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 3.   Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik majandusvaldkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teeb ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Ameti tegevust koordineerib ja koostööd ministeeriumiga korraldab kantsler.

  (3) Amet kooskõlastab oma tegevuse ja teeb koostööd ministeeriumi osakondadega nende põhimäärustes sätestatud ülesannete ulatuses.

§ 4.   Eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 5.   Ameti pitsat

  Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 6.   Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Tegevusvaldkond

  Amet teostab õigusaktidega sätestatud ulatuses tema pädevuses olevaid ülesandeid riigi infosüsteemi ja küberturvalisuse valdkonnas.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 8.   Põhiülesanded

  (1) Amet täidab oma tegevusvaldkondades järgmiseid põhiülesandeid:
  1) ameti valduses olevale avalikule teabele juurdepääsu korraldamine;
  2) ameti valduses oleva riigivara valdamine ja kasutamine õigusaktidega ettenähtud tingimustel;
  3) ennetustöö ja avalikkuse ohtudest teavitamise korraldamine;
  4) [kehtetu - RT I, 09.06.2021, 13 - jõust. 12.06.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2021. a.]
  5) koolitus- ja nõustamistegevus;
  6) märgukirjadele, selgitustaotlustele ning muudele pöördumistele vastamine;
  7) oma ülesannete piires avalike huvide kaitseks kohtumenetluses osalemine;
  8) uuringute, analüüside, aruannete ja ülevaadete koostamise korraldamine;
  9) rahvusvahelise koostöö arendamine ja korraldamine ning rahvusvahelisel suhtlemisel riigi esindamine ameti pädevuse piires;
  10) strateegiate, arengukavade ja projektide ettevalmistamises ning elluviimises osalemine;
  11) õigusaktides ettenähtud juhtudel haldusaktide andmine, toimingute sooritamine ja halduslepingute sõlmimine;
  12) õigusaktide väljatöötamisel osalemine, nende rakendamise korraldamine ning õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiste andmine;
  13) muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks töötleb amet teavet, koostab strateegia ja tööplaanid, eelarve eelnõu ja selle täitmise aruande ning muud sisemist tööd korraldavad dokumendid, teeb koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksustega ning sõlmib lepinguid.

  (3) Riigi infosüsteemi valdkonnas amet:
  1) korraldab Eesti teabevärava eesti.ee, valimiste infosüsteemide, infosüsteemide andmevahetuskihi, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi ning autentimist, digitaalallkirjastamist ja krüpteerimist võimaldava tarkvara ja internetipõhise autentimis- ja allkirjastamissüsteemi ning riigivõrgu elektroonilise side teenuse arendamist, haldamist ja majutamist ning koordineerib nende kasutamist;
  2) kooskõlastab andmekogude tehnilist dokumentatsiooni ja registreerib andmekogusid;
  3) hindab ja kontrollib isikut tõendava dokumendi andmekandja tehniliste omaduste nõuetelevastavust ja peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohast usaldusnimekirja ja võib korraldada usaldusteenuste infrastruktuuri loomist, haldamist ja ajakohastamist;
  4) korraldab riigi infosüsteemi kuuluvate kesksete platvormide arendamist, haldamist ja majutamist.
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (4) Küberturvalisuse valdkonnas amet:
  1) korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset;
  2) korraldab infosüsteemide turvameetmete süsteemi arendamist ja koordineerib infoturbemeetmete rakendamist;
  3) täidab küberturvalisuse seaduse § 5 tähenduses ühtse kontaktpunkti ja küberturbe intsidentide lahendamise üksuse ülesandeid ning koordineerib küberintsidentide ennetamist ja lahendamist;
  4) korraldab küberturvalisust ohustavate riskide seiret, analüüsi ja ohtudest teavitamist;
  5) juhib välisprojekte ameti pädevuse piires;
  6) teostab õigusaktide alusel haldus- ja riiklikku järelevalvet, haldussunni rakendamist ja väärtegude kohtuvälist menetlemist.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 9.   Tegevus põhiülesannete täitmiseks
[Kehtetu - RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse keskus, riigi infosüsteemi teenistus ja peadirektorile vahetult alluvad osakonnad. Lisaks võivad ameti struktuuri kuuluda teenistujad, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori määratud teenistujale.
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (2) Teenistuse ja keskuse koosseisu võivad kuuluda osakonnad ja osakondade koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mille pädevus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei ole ühegi allstruktuuriüksuse koosseisus, vaid alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja kelle ülesanded määratakse ametijuhendiga.
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (3) Ameti teenistuskohtade maksimaalse arvu kinnitab minister peadirektori ettepanekul. Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab peadirektor.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (4) [Kehtetu – RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 11.   Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded ning ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (1) Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud struktuuriüksuse põhimäärusega.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhendiga.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 12.   Struktuuriüksuse juhtimine

  Struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või peadirektori määratud ametnik või töötaja, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 13.   Ameti struktuuriüksused ja nende põhiülesanded

  (1) Küberturvalisuse keskuse ülesanded on:
[RT I, 15.03.2023, 11 - jõust. 18.03.2023]
  1) Eesti riigi tasemel CERT (Computer Emergency Response Team) ülesannete täitmine, sealhulgas Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine;
  2) küberturvalisuse tagamise ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine ning üldise küberteadlikkuse tõstmine küberintsidentide ärahoidmiseks ja küberintsidentidele reageerimiseks;
[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  21) küberintsidendist lähtuva ohu avalikustamine, kui see on kooskõlastatud riigisisese või rahvusvahelise koostöö alusel;
[RT I, 15.03.2023, 11 - jõust. 18.03.2023]
  3) Eesti arvutivõrkudes toimunud küberintsidentide ja pahavara leviku kohta raportite koostamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  4) Eesti Interneti protokolli aadressiruumis ning Eesti riigitunnusega seotud domeenide vaatluse teostamine, võrgu- ja infosüsteemide turvalisust ohustavate riskide ning nende mõju analüüsimine ja ohuteadete edastamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  5) küberturvalisuse valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine ning riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, väärtegude menetlemine ja kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tegevuslubade taotluste lahendamine;
[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]
  6) nõustamine võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse tagamiseks ettenähtud meetmete nõuetekohaseks rakendamiseks;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  7) küberturvalisuse alase teadus- ja arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine ning valdkonna teadus- ja uurimisasutustega koostöö tegemine.

  (2) Riigi infosüsteemi teenistuse ülesanded on:
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  1) riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele ning nende hallatavale asutusele ning ülekaaluka avaliku huvi esinemise korral muule isikule elektroonilise side teenuse osutamine, selleks vajaliku infrastruktuuri arendamine ja haldamine;
  2) riigi infosüsteemi haldussüsteemi, infosüsteemide andmevahetuskihi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi, Eesti teabevärava eesti.ee ning valimiste infosüsteemide arendamise, haldamise ja majutamise korraldamine;
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  3) andmekogude kooskõlastamine ja registreerimine ning infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise korraldamine;
  4) autentimist, digitaalallkirjastamist ja krüpteerimist võimaldava tarkvara ja internetipõhise autentimis- ja allkirjastamissüsteemi arendamise ja haldamise korraldamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohase usaldusnimekirja pidamine ning e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 3 lõike 2 kohaselt usaldusteenuste infrastruktuuri loomine, haldamine ja ajakohastamine;
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  5) riigi infosüsteemi valdkonnaspetsiifiliste koolituste läbiviimine ja ürituste korraldamine teadlikkuse tõstmiseks;
  6) riigi infosüsteemi valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  7) [kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]
  8) masinõppel ja keeletehnoloogial põhinevate riigi infosüsteemi toimimiseks vajalike infosüsteemide arendamise ja haldamise korraldamine;
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]
  9) riigi e-teenuste personaalse ja sündmuspõhise pakkumise korraldamine.
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 09.06.2021, 13 - jõust. 12.06.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2021. a.]

  (7) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (8) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (9) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (10) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (11) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (12) [Kehtetu - RT I, 28.09.2021, 2 - jõust. 01.10.2021]

  (13) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (14) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (15) [Kehtetu - RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

  (16) Peadirektorile vahetult alluvate osakondade ülesanded on:
  1) ameti sisekommunikatsiooni korraldamine;
  2) avalikkust ja partnereid mõjutada võivatest ameti tegevustest teavitamine;
  3) teavitus- ja ennetustegevuse korraldamine, et suurendada arvutikasutajate teadlikkust nii e-lahenduste kui ka arvutiturbe osas;
  4) kriisiolukordades avalikkuse teavitamise korraldamine;
  5) ameti teeninduse ja kliendikogemuse juhtimine ja parendamine;
  6) strateegilise planeerimis- ja tulemusjuhtimissüsteemi arendamine ja rakendamise koordineerimine;
  7) ameti teenuste portfelli keskne haldamine;
  8) transpordi- ja büroohalduse korraldamine;
  9) asjaajamise korraldamine ja juhtkonna tegevuse toetamine;
  10) personalijuhtimise ja -teenuse korraldamine;
  11) ameti infoturbe koordineerimine ja riskihalduse korraldamine;
  12) teenistujate infoturbe alase teadlikkuse tõstmine ja nõuete täitmise kontrollimine;
  13) riigisaladuse kaitse ja tuleohutuse nõuete täitmise korraldamine;
  14) teenistuskohustuste rikkumise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine;
  15) infotehnoloogiliste arendusprojektide juhtimine;
  16) ameti õigusnõustamine;
  17) riigihangete läbiviimise koordineerimine;
  18) ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamisel osalemine;
  19) ameti õigushuvide esindamise korraldamine;
  20) isikuandmete kaitse nõuete täitmise korraldamine;
  21) finantsjuhtimise ja varahalduse korraldamine ning eelarve eelnõude koostamise koordineerimine.
[RT I, 03.10.2023, 1 - jõust. 06.10.2023]

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.   Juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja kelle vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või muu peadirektori määratud ametnik.

§ 15.   Peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd peadirektori asetäitjate, osakonnajuhatajate ja peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid, ametnike ja töötajate töötasu ning ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist koosseisu kuuluvad ametnikud ja sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  4) rakendab otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
  5) nimetab siseauditi kutsetegevuse eest vastutava isiku;
  6) teeb teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  7) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  8) käsutab riigivara "Riigivaraseaduses" sätestatud korras;
  9) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  13) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  14) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
  15) [kehtetu – RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  16) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel ja määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud või töötajad;
  17) [kehtetu - RT I, 09.06.2021, 13 - jõust. 12.06.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2021. a.]
  18) sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid;
  181) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid, nõukodasid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  19) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid, samuti täidab muid ministri ja kantsleri antud Riigi Infosüsteemi Ameti tegevusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid.

§ 16.   Peadirektori käskkirjad ja korraldused

  (1) Peadirektor annab teenistusalastes küsimustes käskkirju ja ameti sisemises asjaajamises muid kirjalikke ja suulisi korraldusi.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (2) Peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ameti asjaajamise korrale.

§ 17.   Peadirektori asetäitjate põhiülesanded

  (1) Peadirektori asetäitja juhib teenistust ja keskust. Peadirektori asetäitja avaliku võimu volitused ja muud teenistusülesanded määrab peadirektor ametijuhendis.
[RT I, 15.03.2023, 11 - jõust. 18.03.2023]

  (2) Peadirektori asetäitja asendab peadirektori äraolekul peadirektorit.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 18.   Osakonnajuhataja põhikohustused

  Struktuuriüksuse juht juhib struktuuriüksust ning korraldab selle ülesannete täitmist vastavalt ametijuhendile.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse rakendamine
[RT I, 09.06.2021, 13 - jõust. 12.06.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2021. a.]

  (1) Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

  (2) Määruse 2021. aasta juunis vastu võetud muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2021. a.
[RT I, 09.06.2021, 13 - jõust. 12.06.2021]