ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta
Rahandusminister 25.08.1994 määrus number 150; jõustumiskuupäev 14.09.1994

redaktsioon 14.09.1994 - 17.08.2015
KEHTETU:
Riigihalduse min m 11.08.2015 Nr. 28 jõust. 17.08.2015
RT I, 14.08.2015, 4    Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta
 
   Rahandusministri määrus 25. augustist 1994. a. Nr. 150.
 
   Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a. määrusega
nr. 216 (RT I 1993, 51, 699; 1994, 43, 696; 1994, 54, 909)
kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni
määramise korraga" Rahandusministeeriumile pandud ülesannetest
määran:
 
   Kinnitada "Juhend nimekirja "Ühistatud vara kompenseerimine
riigi poolt" täitmiseks" (juurde lisatud).
 
 
Rahandusminister  Andres LIPSTOK
 
------
                           Kinnitatud
             rahandusministri 25. augusti 1994. a.
                       määrusega nr. 150
 
    Juhend nimekirja "Ühistatud vara kompenseerimise 
           riigi poolt" täitmiseks
 
   1. Üldpõhimõtted
 
   Juhend on ette nähtud kohalikele omavalitsusüksustele.
 
   Nimekirja "Ühistatud vara kompenseerimine riigi poolt"
kantakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a.
määrusega nr. 216 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara
eest kompensatsiooni määramise kord" ja 14. juuli 1994. a.
määrusega nr. 258 kinnitatud "Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993.
a. määruse nr. 216 muutmine ja täiendamine" õigustatud subjektid
nendest ühismajanditest, kelle taotlusi ühistatud vara
kompenseerimise kohta riigi poolt on kinnitanud
Põllumajandusministeerium ja Rahandusministeerium.
 
   Täidetud vormnimekirjad saadetakse andmete esinemisel
vähemalt 2 korda kuus õigustatud subjektide ning tagastatava ja
kompenseeritava vara registrile, mis asub
   Riigiarvutuskeskuses aadressil
   Suur-Ameerika 1 Tallinn EE0100
   kontakttelefon 630-68-34 (ainult infotöö küsimused)
 
   2. Nimekirja täitmine
 
   Nimekirja päisesse kirjutatakse maakonna, kohaliku
omavalitsuse ja ühismajandi nimetused ning lehe number.
 
   Nimekirja lõppu kirjutatakse nimekirja täitnud ametiisiku
nimi, allkiri ja kuupäev.
 
   Nimekirja "Ühistatud vara kompenseerimine riigi poolt" (Vorm
YVEVP) veerud täidetakse järgmiselt:
     Jrk. nr. - järjenumber, igal uuel lehel algab number
ühest.
     Perekonna- ja eesnimi - isiku perekonna- ja eesnimi
kirjutada täpselt isiku passist.
     Isikukood (selle puudumisel sünniaeg ja sugu) - Eesti
Vabariigi passi kantud 11-kohaline isikukood, selle puudumisel
isiku täpne sünniaeg (päev, kuu, aasta) ja sugu tema isikut
tõendavast dokumendist.
     Märkus. Isikuandmed suunatakse igal juhul
kontrollimiseks rahvastikuregistrisse. Vigade esinemisel
isikuandmetes pikeneb paratamatult pangaarve avamise aeg.
     Saadaolev summa täiskroonides - ühistatud vara
kompensatsiooni rahaline väärtus täiskroonides.
     PANK (kood ja lühendnimetus) - isiku poolt valitud
panga nimi ja 5-kohaline kood. Need andmed avaldab
Rahandusministeerium üks kord kvartalis Riigi Teataja Lisas.
Panga valikul on isikule oluline meenutada, et isikul võib olla
vaid üks erastamisväärtpaberiarve, st. kõik tema poolt
omandireformi käigus saadavad kanded tuleb suunata ühte panka.
     Pärandustunnus - kui avatakse arve õigustatud
subjektile, kes ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise
momendiks on surnud, siis kirjutatakse sellesse välja tunnus "S",
muudel juhtudel jääb väli täitmata. Kui tunnus "S" unustatakse
kirjutamata, siis ei õnnestu pärijatel seda arvet hiljem
kasutada.
     Avalduse esitamise kuupäev - kuupäev, millal avaldus
ühistatud vara eest kompensatsiooni saamiseks esitati kohalikule
omavalitsusele.