ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus
Riigikogu 24.08.1994 seadus; jõustumiskuupäev 24.09.1994

redaktsioon 24.09.1994
           EESTI NSV TSIVIILKOODEKSI MUUTMISE SEADUS
 
                      24. augustist 1994.
 
 
     Eesti NSV tsiviilkoodeksis (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964,
25, 115; 1968, 46, 341; 1969, 30, 295; 1970, 37, 332; 1973, 9,
68; 44, 389; 54, 465; 1974, 28, 247; 1977, 6, 72; 37, 424; 1980,
31, 490; 1985, 27, 451; 1986, 19, 251; 1988, 6, 68; 1988, 25,
295; 1989, 17, 203; Eesti Vabariigi Teataja 1990, 20, 300; RT
1990, 12, 128; 1992, 33, 418; 49, 615; RT I 1993 72/73, 1021;
1994, 53, 889) tehakse järgmised muudatused:
 
     Paragrahv 1. Paragrahvi 463 3. lõike punkt 2 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:
     "2) vanaduspensionieas isikutele - eluaegselt;".
 
     Paragrahv 2. Paragrahv 473 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
     "Paragrahv 473. Kahju hüvitamise juhul, kui juriidiline
isik on lõpetanud oma tegevuse
 
     (1) Juriidilise isiku reorganiseerimisel esitatakse tema
poolt kannatanule seoses tervisekahjustuse või surma
põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõuded
reorganiseeritud juriidilise isiku õigusjärglase vastu;
juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel
esitatakse tekitatud kahju hüvitamise nõuded riiklikule
sotsiaalkindlustusorganile.
 
     (2) Juriidilise isiku reorganiseerimisel, kes on kohustatud
maksma paragrahvis 472 tähendatud makseid, toimub kahju hüvise
väljamaksmine reorganiseeritud juriidilise isiku õigusjärglase
poolt; juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase
puudumisel kannatanu elukohajärgse sotsiaalkindlustusorgani
poolt, arvates juriidilise isiku likvideerimisest, kui
väljamaksmine ei ole toimunud muu organisatsiooni poolt.
 
     (3) Nõue kannatanule paragrahvides 470 ja 471 sätestatud
alustel väljamõistetud hüvise suurendamise või vähendamise kohta
esitatakse juriidilise isiku reorganiseerimisel õigusjärglase
vastu või vastavalt õigusjärglase poolt, likvideerimisel ja
õigusjärglase puudumisel aga - kannatanu elukohajärgsele
sotsiaalkindlustusorganile või selle poolt."
 
     Paragrahv 3. Käesoleva seaduse paragrahv 2 sätetel on
tagasiulatuv jõud.
 
     
                                 Riigikogu esimees
                                     Ülo NUGIS