ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus
Riigikogu 28.06.1994 seadus; jõustumiskuupäev 25.07.1994

redaktsioon 01.01.2000

AVALDATUD :

RT I  1994, 51, 859

REDAKTSIOON :

RK s 08.12.1999 jõust.01.01.2000

RT I  1999, 95, 842

RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96

RT I 1996, 36,  738


IDA-PETSERIMAAL JA NARVA JÕE TAGUSEL VIRUMAAL ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD VARA TAGASTAMISNÕUDE ÕIGUSE PÜSIMISE SEADUS


Vastu võetud 28. juunil 1994.Paragrahv 1. Seaduse reguleerimisala


Käesolev seadus reguleerib õigusi Vene - Eesti ajutise kontrolljoone (demarkatsioonijoone) taguses Petserimaa osas ja Narva jõe taguses Virumaa osas Nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt võõrandatud varale ja selle õiguse teostamise korda.


Paragrahv 2. Õigus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele


(1) Kõigil isikutel, kellel on nimetatud maa-aladel ebaseaduslikult võõrandatud vara, mille suhtes neil on Eesti Vabariigi seaduste järgi õigus nõuda tagastamist või kompenseerimist, on õigus nõuda selle vara tagastamist või kompenseerimist.


(2) Seda õigust ei ole sellise vallasvara suhtes, mida nimetatud maa-alal kehtivate seaduste alusel on juba kompenseeritud.

(RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)


Paragrahv 3. Õigus kompenseerimisele


(1) Isikul, kellel on Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi maareformi seaduse alusel õigus taotleda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist, on õigus taotleda selle kompenseerimist.

(RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)


(2) Kompenseerimise suhtes kehtivad üldised tähtajad ja tingimused, kui ei ole kehtestatud teisi, pikemaid tähtaegu ja laiendatud tingimusi.

(RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)


Paragrahv 4. Tagastamisnõude õiguse püsimine


(1) Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud.

(RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)


(2) Käesolevas seaduses nimetatud maa-aladel asuvate kinnisvarade tagastamisnõude puhul ei kehti muude tagastamisnõuete suhtes kehtestatud tähtajad.


(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa-aladel või mõnel nende osal sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine saab võimalikuks nendel maa-aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse või Eesti Vabariigi seaduste rakendamine.


(4) Saadud kompensatsiooni tagastamise küsimus otsustatakse eraldi seadusega.

(RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)


Paragrahv 5. Omandireformi aluste seaduse muutmine


Tühistatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 45, 565; 1992, 19, 275; 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254; RT I 1993, 35, 545 ja 546; 45, 639; 1994, 13, 231; 24, 395; 33, 507; 38, 617; 40, 653) paragrahv 12 3. lõike punkt 6.


Paragrahv 6. Maareformi seaduse muutmine


Tühistatakse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; 1992, 10, 145; RT I 1993, 20, 354; 72/73, 1021; 79, 1182; 1994, 13, 231) paragrahv 6 2. lõike punkt 5.


Paragrahv 7. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmine


Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106) paragrahv 15 2. lõikes sõnad "Omandireformi aluste seaduse paragrahv 12 3. lõike punktis 6 nimetatud vara" asendatakse sõnadega "Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduses nimetatud vara".


Paragrahv 8. Rakendussätted


(1) Käesoleva seaduse § 4 2. lõike alusel võib vara tagastamisnõudeid esitada 2000. aasta 1. märtsini.


(2) Tähtaegselt vara tagastamisnõude esitanud isikule kompenseeritakse tagasitaotletud maa ja mets maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) sätestatud alustel ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, arvestades Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 5. lõikes sätestatud kitsendusi.


(RK s 08.12.1999 jõust.01.01.2000 - RT I  1999, 95, 842)Riigikogu esimees  Ülo Nugis