ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Hasartmängumaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine
Rahandusminister 28.01.1994 määrus number 28; jõustumiskuupäev 01.01.1994

redaktsioon 01.01.1994
                    RAHANDUSMINISTEERIUM
 
          R A H A N D U S M I N I S T R I   M Ä Ä R U S
 
 
Tallinn                             28 jaanuar 1994 nr. 28
 
 
Hasartmängumaksu seaduse
rakendamise juhendi
kinnitamine
 
 
     Vastavalt Hasartmängumaksu seadusele ( RT 1992, 35, 458;
1994, 1, 4 ) rahandusminister m ä ä r a b:
 
 
     1. Kinnitada "Hasartmängumaksu seaduse rakendamise juhend"
(juurde lisatud).
 
     2. Tunnistada kehtetuks Rahandusministeeriumi 20.novembri
1992.a.  määrus nr.85 "Hasartmängumaksu seaduse rakendamise
juhendi kinnitamise kohta".
 
     3. Kehtestada käesolev määrus alates 1.jaanuarist 1994.a.
 
 
Heiki Kranich
Minister
 
------
                                     K I N N I T A T U D 
                                     rahandusministri
                                     28. jaanuari 1994.a.
                                     määrusega nr. 28
 
 
              Hasartmängumaksu seaduse rakendamise 
                             JUHEND
 
 
     1. Hasartmängumaksu makstakse Eesti Vabariigi 
hasartmängumaksu seaduse (RT 1992, 35, 458; 1994, 1, 4) alusel.
 
     2. Hasartmängumaksu kohustus on kõigil ettevõtlusena 
hasartmängude korraldamisega tegelevatel juriidilistel ja 
füüsilistel isikutel (edaspidi hasartmängude korraldajad).
 
     3. Hasartmängumaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.
 
     Hasartmängumaksuga maksustatakse hasartmängude 
korraldamisest saadav kalendrikuu brutotulu.
     Brutotulu on:
     1) summa, mille võrra mängupanused on suuremad võitudest, 
kui hasartmängude korraldaja kannab riski; 
     2) summa, mis laekub hasartmängude korraldajale kui 
hasartmängude korraldaja ei kanna riski;
     3) väljanõudmata mängupanused ja võidud.
 
     Eelmise maksustamise perioodi kahjumit ei saa maha arvata 
järgmise maksustamise perioodi brutotulust.
 
     4. Riski all mõistetakse olukorda, mil võidusumma võib 
ületada mängupanuste summa.
 
     5. Hasartmängumaksu määr on 30 protsenti.
 
     6. Hasartmängumaksu deklaratsioon koostatakse 
hasartmängumaksu kohustusega isiku poolt vastavalt lisale 1 ja 
esitatakse maksuametile maksustamisperioodile järgneva kuu 
15.kuupäevaks. 
 
     Hasartmängumaksu deklaratsioon tuleb esitada ka maksustatava
brutotulu puudumisel. 
 
     Hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamisel posti teel 
võetakse selle tähtaegse esitamise määramisel aluseks postipaneku 
kuupäev (postitempli alusel). 
 
     Hasartmängude korraldamise peatamisest või lõpetamisest 
tuleb teatada maksuametile 10 päeva jooksul.
     7.   Hasartmängumaksu deklaratsiooni koostamisel arvutatakse 
hasartmängumaks täiskroonides. Seejuures kuni 49 senti jäetakse 
ära, 50 ja enam senti loetakse üheks krooniks.
 
     Hasartmängumaks kantakse riigieelarvesse hasartmängumaksu 
kohustusega isiku poolt täiskroonides kalendrikuule järgneva kuu 
15. kuupäevaks asukohajärgse maksuameti tuludekontole 
riigieelarve tulude osa 08 peatükk 00 järgi.
 
     Alates 1.jaanuarist 1994.a. riigieelarvesse tegelikult 
laekunud hasartmängumaksu summast kantakse laekumise kuule 
järgneva kuu 25. kuupäeval: 
     30% Eesti Rahvuskultuuri Fondile; 
     7% Eesti Punasele Ristile; 
     7% Eesti Lastefondile; 
     7% Eesti Lastekaitse Liidule; 
     49% Eesti Puuetega Inimeste Kojale.  
 
     8. Hasartmängumaksu mitteõigeaegsel tasumisel rakendatakse 
intressi ja sanktsioone vastavalt maksukorralduse seadusele.
 
     1993. aasta detsembri kuu eest arvutatakse maks 10%-lise 
maksumääraga.
 
     
     
                                                           Lisa 1
 
 
1. .......................maksuametile           Hasartmängumaksu 
2. Isiku nimi ........................           tasumise tähtaeg
3. Isiku reg. nr. .....................           on 15. kuupäev
4. Isiku aadress .....................
   ...................................
6. Telefon ...........................
                                           Maksuameti märge
                                           SAADUD ...... 199.. a.
 
 
 
                 HASARTMÄNGUMAKSU DEKLARATSIOON 
 
                  199.. a. ............... eest
 
 
1. Mängupanused: ............................................ EEK
 
2. Võidud: .................................................. EEK
 
3. Kuu brutotulu (3.= 1.- 2.): .............................. EEK
 
4. Hasartmängumaks (30 protsenti kuu brutotulust): .......... EEK
 
 
                                        Ettevõtte juht
 
                                       .........................
                                         (allkiri)
 
 
                                       Ettevõtte pearaamatupidaja
 
                                       .........................
                                         (allkiri)