ESTLEX   19.06.2024 10:49
                     RAHANDUSMINISTEERIUM
                               
                       MINISTRI  MÄÄRUS
                               
Tallinn                            20.detsember 1993 nr. 195
 
 
Ettevõtte kasumiaruande
skeem
 
     
M ä ä r a n :
 
1. Kinnitada juurdelisatud "Ettevõtte kasumiaruande skeem".
 
2. Tunnistada  kehtetuks Rahandusministeeriumi määrus 18.märtsi
1992.a.   nr.    20   ""Ettevõtte   kasumiaruande   põhiskeemi"
kinnitamise kohta"  ning rahandusministri  11.jaanuari  1993.a.
määrus nr.  7 "Muudatuste  tegemisest "Ettevõtte  kasumiaruande
põhiskeemis"".
 
3. Kehtestada käesolev määrus 1.jaanuarist 1994.a.
 
 
Madis Üürike
Minister
 
------
                              KINNITATUD
                              rahandusministri
                              20. detsembri 1993. a.
                              määrusega nr.  195
 
 
                ETTEVÕTTE KASUMIARUANDE SKEEM
 
                    Ä r i t u l u d
 
1.   Realiseerimise netokäive. 
Siin näidatakse raamatupidamiskohustuslase põhitegevuse
netokäive, s.o. aruandeperioodil realiseeritud kaupade, toodangu
ja teenuste müügitulud, mille kulud näidatakse punktides 6-10.
Realiseerimise netokäibest on hinnaalandid ja käibega seotud
maksud (sh. käibemaks, aktsiisimaks) juba maha arvatud.
 
2.   Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus.
See kirje korrigeerib kulukirjeid, mida on aruandeperioodi
tuludega raske vastavusse viia, sh. materjali-, töö- ja muid
tegevuskulusid.  Jääkide vähenemist näidatakse miinusmärgiga.
 
3.  Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara
väljaminekud.
See kirje nagu punkt 2 korrigeerib kulusid, viies neid
vastavusse aruandeperioodi tuludega.
 
4.   Muud äritulud.
Siin näidatakse mittepõhitegevusest ja abitootmisest saadud
tulusid, sh.: kasum põhivara objektide müügist; trahvitulud,
saadud leppetrahvid, viivised; saadud riiklik dotatsioon; kasum
lühiajaliste ostjate ja hankijate võlgnevuste valuutakursi
muutustest; kasum välisvaluutas fikseeritud ostjate ja hankijate
võlgnevuste ümberarvestusest bilansipäeva kursiga; muud
äritulud.
 
5.   Äritulud kokku.
 
 
                  Ä r i k u l u d   
 
6.   Kaubad, toore ja materjal.
Siin näidatakse kauba, toorme ja materjali kulud, mis on
vastavusse viidud aruandeperioodi tuludega (korrigeeritud
kauba-, toorme- ja materjalivarude jääkide muutustega).  Siin
kajastatakse ka bilansi koostamisel ilmnenud kadude ja
kõlbmatuks muutunud kaupade, toorme ja materjali kulusid.
 
7.   Mitmesugused tegevuskulud.
Siin näidatakse niisuguseid põhitegevusega seotud kulusid, mida
ei kajastata punktides 6, 8 või 9, sh.: üürikulud;
reklaamikulud; kantseleikulud; raamatupidamise ja
audiitorkontrolli teenuskulud; korrashoiukulud; lootusetud ja
vähetõenäolise laekumisega ostjate arved; muud tegevuskulud.
 
8.   Tööjõu kulud.
 
8a.  Palgakulu.
Siin näidatakse nii tööliste kui juhtkonna palgakulu, kuhu
kuuluvad palgad, preemiad, puhkusetasukulu ja muud töövõtjatega
seotud kulud, mida käsitletakse võrdselt palgakuluga.
 
8b. Sotsiaalmaks, ravikindlustusmakse ja teised töövõtjatega
seotud maksud.
 
8c.  Pensionikulu.
Siin näidatakse aruandeperioodi pensionikulu (mitteriiklik
pension).
 
9.   Kulum  ja allahindlus.
 
9a.   Põhivara kulum ja väärtuse langus.
Siin näidatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
(amortisatsioon). Kui teatud põhivara reaalväärtus majandusaasta
algbilansi jääkmaksumusega võrreldes on püsivalt langenud, tuleb
see põhivara bilansi koostamisel kajastada reaalväärtuses.
Allahindlussumma näidatakse sellel kirjel. Käibevarana või
põhivarana näidatud finantsinvesteeringute allahindlussumma
näidatakse punktis 14 "Finantskulude" all.
 
9b.   Käibevara allahindlus.
Bilansi koostamisel kajastatakse kauba, toorme ja materjali
varusid nii, et valitakse soetusmaksumusest või neto
realiseerimismaksumusest (turuhind miinus turustamiskulud)
madalam. Allahindlussumma näidatakse sellel kirjel.
 
10.  Muud ärikulud.
Siin näidatakse mittepõhitegevusest ja abitootmisest saadud
kulusid ning muid ärikulusid, sh.: kahjum põhivara (materiaalse
ja immateriaalse) müügist; trahvikulud, leppetrahvid, viivised
ja mitmesugused sissenõuded (k.a. aruandeperioodi
maksuviivised); aruandeperioodi maksud (v.a. ettevõtte tulumaks
ja käibemaks); kahjum lühiajaliste ostjate ja hankijate
võlgnevuste valuutakursi muutustest; kahjum välisvaluutas
fikseeritud ostjate ja hankijate võlgnevuse ümberarvestusest
bilansipäeva kursiga; muud ärikulud.
 
11.  Ärikulud kokku.
 
==========================================================
12.  Tegevuskasum (-kahjum). (p.5-p.11)
==========================================================
 
13.   Finantstulud.
 
13a.  Finantstulud aktsiatelt ja osakutelt, sh.: 
dividenditulud; aktsiate või osakute müügist saadud kasum.
Finantstulud tütar- ja sidusettevõtetelt tuleb näidata eraldi.
 
13b. Intressitulud pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt.
 
13c. Kasum finantsinvesteeringute valuutakursimuutustest.
Välisvaluutas fikseeritud finantsinvesteeringud tuleb
bilansipäeva kursiga ümber- hinnata. Ümberhindamisest tingitud
kasum tuleb sellel kirjel näidata.
 
13d.  Muud finantstulud.
 
      
14.  Finantskulud.
 
14a. Aktsiate ja osakutega seotud finantskulud, sh.:
kahjum aktsiate ja osakute müügist. Tütar- ja sidusettevõtetega
seotud finantskulusid tuleb näidata eraldi.  14b.
Intressikulud.
 
14c.  Kahjum finantsinvesteeringute valuutakursi muutustest.
Välisvaluutas fikseeritud finantsinvesteeringud ja laenud tuleb
bilansipäeva kursiga ümberhinnata. Ümberhindamisest tingitud
kahjum tuleb sellel kirjel näidata.
 
14d.  Finantsinvesteeringute väärtuse muutus. 
Bilansi koostamisel kajastatakse finantsinvesteeringuid nii, et
valitakse soetusmaksumusest või realiseerimismaksumusest
madalam. Allahindlussumma näidatakse sellel kirjel.
 
14e.  Muud finantskulud.
 
==========================================================
15.   Kasum (kahjum) majandustegevusest (p.12  +  p.13 - p.14)
==========================================================
 
16.   Erakorralised tulud. 
Siin näidatakse ühekordseid tulusid, mis ei ole omased antud
ettevõtte tavalisele äritegevusele: ettevõttele kuuluva
allüksuse müügist saadud kasum; muud erakorralised tulud.
 
17.   Erakorralised kulud.
Siin näidatakse ühekordseid kulusid, mis ei ole omased antud
ettevõtte tavalisele äritegevusele: ettevõttele kuuluva
allüksuse müügist saadud kahjum; kahjum vara võõrandamisest;
muud erakorralised kulud.
 
==========================================================
18. Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist (p.15. + p.16. - p.17.).
==========================================================
 
19.   Ettevõtte tulumaks (tuludeklaratsioonis arvutatud summa).
 
==========================================================
20.   Puhaskasum (-kahjum) (p.18. -  p.19.).
==========================================================
 
EV Raamatupidamise Toimkonna
20. oktoobri 1993.a. protokolliline otsus nr.8-10