ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord 05.05.2022 09.05.2022 36 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
502 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine 26.06.2023 70 VV m
503 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 01.06.2021 01.06.2021 115 RK juhatus o
504 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS 26.10.1993 28.11.1993 RK s
505 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS 20.09.1995 14.10.1995 RK s
506 Vabariigi Presidendi ametihüve seadus VPAS 26.06.1996 01.10.1996 RK s
507 Rahvahääletuse seadus RaHS 13.03.2002 06.04.2002 RK s
508 Välissuhtlemisseadus VäSS 15.06.2006 01.01.2007 RK s
509 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2015 01.01.2016 RK s
510 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2015 01.07.2015 RK s
511 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 23.03.2016 10.04.2016 RK s
512 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.03.2016 15.04.2016 RK s
513 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 05.04.2017 15.01.2018 RK s
514 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.06.2020 01.01.2021 RK s
515 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus 30.09.2020 01.12.2020 RK s
516 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine) 11.05.2022 01.07.2022 RK s
517 Raha eraldamine 23.12.2020 23.12.2020 458 VV k
518 Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine 13.05.2021 13.05.2021 182 VV k
519 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
520 Riigisekretäri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks 20.06.2023 20.06.2023 49 Peaminister k
521 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus 25.04.2011 01.06.2011 28 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
522 Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord 01.01.2037 16.07.1992 01.07.1992 207 VV m
523 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine 03.04.1995 19.04.1995 159 VV m
524 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 30.11.1999 01.01.2000 75 Sotsiaalmin m
525 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord 18.07.2011 25.07.2011 77 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
526 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 10.08.2015 101 Majandus- ja taristusmin m
527 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
528 Maa munitsipaalomandisse andmise kord 02.06.2006 15.06.2006 133 VV m
529 Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus 14.02.2007 24.02.2007 10 Justiitsmin m
530 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m
531 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu 14.12.2015 01.01.2016 70 Keskkonnamin m
532 Tervise infosüsteemi põhimäärus 01.12.2016 01.01.2017 138 VV m
533 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika 20.12.2016 01.01.2017 73 Keskkonnamin m
534 Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad 12.01.2017 17.01.2017 7 Sisemin m
535 Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2019 29.11.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
536 Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord 05.11.2021 09.11.2021 62 Majandus- ja taristusmin m
537 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx 21.12.2021 01.01.2022 32 Haridus- ja teadusmin m
538 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
539 Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta ASVES 15.06.1992 01.07.1992 ÜN s
540 Patendivoliniku seadus PatVS 21.02.2001 20.04.2001 RK s
541 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS 17.12.2003 01.01.2004 RK s
542 Tunnistajakaitse seadus TuKS 15.06.2005 21.07.2005 RK s
543 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS 29.10.2009 10.11.2009 RK s
544 Kutseseaduse muutmise seadus 14.01.2015 01.03.2015 RK s
545 Jäätmeseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
546 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
547 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks 06.05.2015 13.08.2015 RK s
548 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.02.2016 21.03.2016 RK s
549 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
550 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 22.09.2021 10.10.2021 RK s