ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord 03.03.2011 01.07.2011 19 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
502 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 02.06.2015 01.07.2015 51 Majandus- ja taristusmin m
503 Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine 11.10.2017 19.10.2017 72 Riigihalduse min m
504 Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine 30.03.2021 01.01.2022 3 EP president m
505 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 "Riigikantselei põhimäärus" muutmine 27.05.2021 01.06.2021 53 VV m
506 Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine 08.02.2022 14.02.2022 6 Rahandusmin m
507 E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord 05.05.2022 09.05.2022 36 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
508 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine 26.06.2023 70 VV m
509 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta 17.10.1991 17.10.1991 ÜN o
510 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 01.06.2021 01.06.2021 115 RK juhatus o
511 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS 26.10.1993 28.11.1993 RK s
512 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS 20.09.1995 14.10.1995 RK s
513 Vabariigi Presidendi ametihüve seadus VPAS 26.06.1996 01.10.1996 RK s
514 Rahvahääletuse seadus RaHS 13.03.2002 06.04.2002 RK s
515 Välissuhtlemisseadus VäSS 15.06.2006 01.01.2007 RK s
516 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2015 01.01.2016 RK s
517 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2015 01.07.2015 RK s
518 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 23.03.2016 10.04.2016 RK s
519 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.03.2016 15.04.2016 RK s
520 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 05.04.2017 15.01.2018 RK s
521 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.06.2020 01.01.2021 RK s
522 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus 30.09.2020 01.12.2020 RK s
523 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine) 11.05.2022 01.07.2022 RK s
524 Raha eraldamine 23.12.2020 23.12.2020 458 VV k
525 Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine 13.05.2021 13.05.2021 182 VV k
526 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
527 Riigisekretäri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks 20.06.2023 20.06.2023 49 Peaminister k
528 Narva Lasteaiale Pingviin 2024/2025. õppeaastal osaliselt venekeelseks õppe- ja kasvatustegevuseks loa andmisest keeldumine 17.05.2024 17.05.2024 113 VV k
529 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus 25.04.2011 01.06.2011 28 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
530 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine 03.04.1995 19.04.1995 159 VV m
531 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 30.11.1999 01.01.2000 75 Sotsiaalmin m
532 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord 18.07.2011 25.07.2011 77 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
533 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 10.08.2015 101 Majandus- ja taristusmin m
534 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
535 Maa munitsipaalomandisse andmise kord 02.06.2006 15.06.2006 133 VV m
536 Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus 14.02.2007 24.02.2007 10 Justiitsmin m
537 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m
538 Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord 18.12.2008 01.01.2009 53 Justiitsmin m
539 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu 14.12.2015 01.01.2016 70 Keskkonnamin m
540 Infosüsteemide andmevahetuskiht 23.09.2016 30.09.2016 105 VV m
541 Tervise infosüsteemi põhimäärus 01.12.2016 01.01.2017 138 VV m
542 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika 20.12.2016 01.01.2017 73 Keskkonnamin m
543 Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad 12.01.2017 17.01.2017 7 Sisemin m
544 Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2019 29.11.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
545 Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord 05.11.2021 09.11.2021 62 Majandus- ja taristusmin m
546 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx 21.12.2021 01.01.2022 32 Haridus- ja teadusmin m
547 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
548 Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta ASVES 15.06.1992 01.07.1992 ÜN s
549 Patendivoliniku seadus PatVS 21.02.2001 20.04.2001 RK s
550 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS 17.12.2003 01.01.2004 RK s