<_akt_muudetud_aktidega/>

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 03.08.2006 nr 31
jõustumine 14.08.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.200603.12.2006
25.11.201028.11.2010

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 lõigete 2 ja 31 alusel.

1. peatükk VEEVARUSTUSE JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TEENUSE HINNA REGULEERIMINE

§ 1.   Käesolev veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise kord reguleerib Narva linna territooriumil vee-ettevõtja poolt osutatava veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenustele hinna kehtestamise korda. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid ja termineid neis tähendustes, mis on toodud Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjades.

§ 2.   Veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hind kujuneb sellisel viisil, et veevarustuse ja reovee, sademevee ja drenaaživee ärajuhtimist toestav ettevõtja (edaspidi – vee-ettevõtja) poolt oleks tagatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega kehtestatud nõuete täitmine ja kulude katmine.

§ 3.   Veeettevõtja poolt osutatava veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab Narva Linnavalitsus pärast hinna kooskõlastamist Linnavolikoguga vee-ettevõtja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel.

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) eelolevaks aastaks prognoositavate tulude ja kulude eelarve;
  2) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse uue hinna kalkulatsioon;
  3) majandusaastate audeeritud aruanded ajavahemikul alates veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna eelmisest kehtestamisest kuni taotluse esitamiseni;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna suurenemise põhjendus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eeldatava mahu andmed;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kavandatava hinnamuutuse aeg.

§ 4.   Narva Linnavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid andmeid, mis mõjutavad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse henna kujundamist.

§ 5.   Veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hinna moodustavad ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadusega kehtestatud koostisosad.

§ 6.   Abonenttasu, mis kuulub seaduse alusel veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eest tasu koosseisu, kehtestatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise süsteemi pideva korrasoleku ja nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalike püsikulude katmiseks. Abonenttasust saadav tulu võib katta kuni 10% nimetatud kuludest. Abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

§ 7.   Tasu tarbitud vee, ning reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise eest kehtestatakse vee, reovee, sademevee, drenaaživee 1 m3 kohta.

§ 8.   Narva Linnavalitsus vaatab vee-ettevõtja taotluse läbi ja annab määruse veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamise kohta 45 kalendripäeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9.   Vee-ettevõtja taotlus lükatakse tagasi juhul, kui:

 
  1) taotlus ei vasta käesoleva korra nõuetele;
  2) taotlus sisaldab ebatäpseid andmeid.

§ 10.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kehtestatud hind peab olema avalikustatud vastavalt seaduse nõuetele.

§ 11.   Juhul kui vee-ettevõtja klient suunab ühiskanalisatsiooni reovee, mille reoainesisaldus, mis on ette nähtud Narva Linnavolikogu määrusega kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas, ületab nimetatud normatiivaktiga kehtestatud lubatud väärtused, siis maksab klient vee-ettevõtjale tasu piirväärtusi ületava reostuse puhastuse eest, mis lisatakse reovee ärajuhtimise ja puhastuse põhitariifile.

§ 12.   Sõltuvalt reoainete piirväärtusest kehtestatakse piirväärtusi ületavate reostuste järgmised grupid:

Jrk nrReoainedReostuse grupid
1. reostuse grupp, mg/l
SG 1
2. reostuse grupp, mg/l
SG 2
3. reostuse grupp, mg/l
SG 3
1KHT(hapniku keemiline tarbimine)208-440441-770771-1100
2BHT7 (hapniku bio-keemiline tarbimine)95-200201-350351-500
3Heljum89-100101-110111-120
4Üldlämmastik20-3021-3738-45
5Üldfosfor4-4,54,6-5,25,3-6
6Temperatuur<250С<270С<300C
7Pindaktiivsed ained (anioonsed)1,29-1,351,36-1,41,41-1,5
8Naftasaadused5,3-5,85,9-6,46,5-7,0
91-alusel. fenoolid1-1,51,6-2,02,1-2,5
10Kloriidid131-200201-275276-350
11Sulfaadid131-200201-275276-350
13Rasvained21-2526-3132-39

§ 13.   Sõltuvalt reovee piirväärtusi ületavate reostuste grupist kehtestatakse järgmine tasu reovee piirväärtusi ületava reostuse eest:

Reostuse gruppTasu piirväärtusi ületava reostuse eest, krooni 1 m3 eestIlma KM-ta, krooni 1 m3 eestKoos KM-ga, krooni 1 m3 eest
SG 10,210,961,13
SG 20,241,081,27
SG 30,361,201,41

[ - jõust. 28.11.2010]

§ 131.   Reostuse grupp määratakse kliendi reovees maksimaalse reoaine sisalduse järgi. Ühe reoaine osas reostuse grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel võetakse piirväärtusi ületava reostuse puhastuse eest tasumisel aluseks järgmine grupp.

[ - jõust. 03.12.2006]

§ 14.   Kui reoainete piirväärtus kliendi reovees ületab käesoleva korra § 12 3. saastegrupi jaoks kehtestatud piirväärtusi, siis kuni vee-ettevõtja poolt kliendile reovee vastuvõtmise teenuse lõpetamiseni Narva Linnavolikogu määrusega kehtestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel maksab klient vee-ettevõtjale tasu piirväärtusi ületava reostuse puhastuse eest lähtudes käesoleva korraga 3. reostuse grupi jaoks kehtestatud tasust ja hinnalisandit keskkonnatasude seaduses toodud saastetasumäärade alusel, kuid see ei vabasta klienti Narva Linnavolikogu määrusega kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas kehtestatud kahju hüvitamise kohustusest.

[ - jõust. 03.12.2006]

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 15.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 16.   Määrus jõustub 14.08.2006 a.