Eesti Vabariigi Valitsuse
                 m ä ä r u s
           9. novembrist 1993. a. nr. 347
                 Tallinn, Toompea
 
 
     Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise
kohta
 
 
     Importkütuse kaubandusliku vahendamise korrastamiseks
Vabariigi Valitsus m ä ä r a b:
 
     1. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 8. mai 1990. a. määrusega
nr. 90 kinnitatud "Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise
eeskirjade" lisa 1 "Eesti NSV-s litsentsimisele kuuluvate
tegevusalade loetelu" (Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1991. a.
määruse nr. 213 sõnastuses - RT 1991, 37, 465) punktiga 34
järgmises sõnastuses:
 
     "34. Importkütuse kaubanduslik vahendamine (sissevedu,
taasväljavedu, hulgi- ja jaemüük).".
 
     2. Kehtestada, et:
 
     1) tegevuslitsentse käesoleva määruse punktis 1 märgitud
tegevusalal annab välja Majandusministeerium;
 
     2) kõik ettevõtted, kes soovivad jätkata importkütuse
kaubanduslikku vahendamist, on kohustatud kahe kuu jooksul
taotlema vastava tegevuslitsentsi.
 
     3. Majandusministeeriumil kinnitada ühe nädala jooksul
importkütuse kaubandusliku vahendamise litsentsimise juhend.
 
 
 Peaminister                              M. LAAR
 Minister                                 A. NIITENBERG 
 Riigisekretär                            Ü. KAEVATS