Eesti Vabariigi Valitsuse
                          m ä ä r u s
                    19. oktoobrist 1993.a. nr. 317 
                  Tallinn, Toompea
 
 
               Palgapiirangute kohta 1993.aasta IV kvartalis
 
 
     Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1992.a.
määrusest nr. 359 "Palgakorralduse kohta 1993. aastal, lähtudes
kokkulepetest Rahvusvahelise Valuutafondiga" (RT 1993, 2, 30)
Vabariigi Valitsus m ä ä r a b:
 
     1. Kehtestada, et riigi omanduses olevate või riigi üle
50-protsendilise kapitaliosalusega ettevõtete töötajate 1993.
aasta IV kvartali keskmise brutopalga tase ei tohi ületada
1993.aasta III kvartali keskmist palgataset rohkem kui 10
protsenti.
 
     2. Erandina lubada neil eelnimetatud ettevõtetest, kus
1993. aasta 9 kuu jooksul keskmise brutopalga tase ei ole 1992.
aasta IV kvartali tasemega võrreldes kasvanud üle 10 protsendi,
suurendada käesoleva aasta IV kvartali keskmist palka 1992.
aasta IV kvartali keskmise palgaga võrreldes kuni 30 protsenti.
 
     3. Ministeeriumidel, kelle valitsemisalasse eelnimetatud
ettevõtted kuuluvad, tugevdada kontrolli Vabariigi Valitsuse
käesoleva ja 29. detsembri 1992.a. määruse nr. 359 täitmise üle,
milleks ettevõtteil esitada ministeeriumidele vastavad andmed
18. jaanuariks 1994.a., lähtudes Statistikaameti poolt
kinnitatud aruandevormist "nr. 1 - tööjõud".
 
 
Välisminister peaministri ülesannetes             T. VELLISTE
Sotsiaalminister                                  M. LAURISTIN
Riigikantselei sekretariaadi direktor
riigisekretäri ülesannetes                        I. SIIL