AVALDATUD :
RT /92/33/ 436
REDAKTSIOON :
v   m 16.11.93 nr.  354 jõust.01.12.93
 
                   Eesti Vabariigi Valitsus
                          m ä ä r u s
                   6.juulist 1992.a. nr.198
                       Tallinn, Toompea
 
            Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 
         1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta
 
     Lähtudes vajadusest parandada riigiettevõtete, riiklike
aktsiaseltside ja riiklikul omandil põhinevate osaühingute
juhtimist Eesti Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
      1. Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse
nr.264 "Eesti Vabariigile kuuluvate riiklike ettevõtete
üleviimise kohta uutele organisatsioonilistele vormidele"
osaliseks muutmiseks:
 
      1) sõnastada punktid 3 ja 4 järgmiselt:
     "3. Riigiettevõte asutatakse Eesti Vabariigi
ministeeriumi, kelle haldusalas ettevõte asub, või riigivara
valdusorganisatsiooni poolt (peale selle asutamist Eesti
Vabariigi Valitsuse poolt) kooskõlastatult Eesti Vabariigi
Riigivaraametiga. Nende ettevõtete, kes ei kuulu ühegi
ministeeriumi haldusse, asutajaks on Eesti Vabariigi
Majandusministeerium.
 
      4. Kehtestada, et riigiettevõtete, riiklike
aktsiaseltside ja riiklikul omandil põhinevate osaühingute
haldusnõukogude ja juhatuste liikmete töötamise aluseks
haldusnõukogudes ja juhatustes on nendega asutaja poolt
sõlmitav leping, mis sõlmitakse Eesti Vabariigi
Tööministeeriumi, Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi ja
Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi poolt väljatöötatud
tüüpvormi kohaselt."
 
      2) sõnastada punkti 11 alapunktiga 2 kinnitatud
"Riigiettevõtte haldusnõukogu põhimääruse" punktid 1 ja 5,
punkti 7 alapunktid 1, 3, 5 ja 6 ning punkt 12 järgmiselt:
     "1. Riigiettevõtte kõrgeimaks organiks on tema asutaja,
kes teostab haldusnõukogu kaudu riigi majanduspoliitikat.
 
      5. Haldusnõukogu liikmed saavad töö eest haldusnõukogus
tasu vastavalt nendega sõlmitud lepingule. Haldusnõukogu
liikmetele makstav tasu määratakse asutaja poolt ja arvatakse
ettevõtte halduskulude hulka. Haldusnõukogu liikmete arvu
(kuni 7 liiget) määrab asutaja.
 
      7. Haldusnõukogu:
 
      1) nimetab ametisse direktori, sõlmib temaga töölepingu
lähtudes asutaja poolt ettenähtud ametipalgast, premeerimise
ja lisatasude määramise alustest. Ettenähtud juhtudel vabastab
direktori enne tähtaega;
 
      3) kinnitab ettevõtte aastaaruande, bilansi ja kasumi
jaotuse (sealhulgas ettevõtte käsutusse jäävast kasumist
fondidesse tehtavad eraldised);
 
      5) määrab ettevõtte varade ja vahenditega sooritatavad
tehingud (tervik- ja kinnisvarade, ruumide, seadmete ja
transpordivahendite müük, rentimine, mahakandmise lubamine,
ühisettevõtetesse paigutamine, investeeringud teistesse
ettevõtetesse, rahaliste vahenditega sooritatavate tehingute
suurus, millised kuuluvad kinnitamisele haldusnõukogu poolt)
Eesti Vabariigi Riigivaraameti poolt kindlaksmääratud ulatuses
ja korras;
 
      6) viib ellu riiklikku majanduspoliitikat lähtudes vastava
ministeeriumi poolt väljatöötatud majandusharu
arenguprogrammist, korraldab ja tagab ettevõtte
arendusprogrammide väljatöötamise;
 
      12. Haldusnõukogu esimees, tema asetäitja ja liikmed
vastutavad oma kohustuste täitmise eest Eesti Vabariigi
seadustega ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras ja
vastavalt nendega sõlmitud lepingule. Haldusnõukogu liige
vabaneb vastutusest vaid siis, kui ta temaga lepingu sõlminud
juriidilisele isikule kirjalikult teatab väära otsuse
vastuvõtmisest või õige otsuse mittevastuvõtmisest".
 
      3) sõnastada punkti 11 alapunktiga 3 kinnitatud "Riiklike
aktsiaseltside asutamise ajutise juhendi" punktid 5, 7 ja 8
järgmiselt:
     "5. Riiklik aktsiaselts asutatakse Eesti Vabariigi
ministeeriumi, kelle haldusalas ettevõte asub, või riigivara
valdusorganisatsiooni poolt (peale selle asutamist Eesti
Vabariigi Valitsuse poolt) kooskõlastatult Eesti Vabariigi
Riigivaraametiga. Nende ettevõtete, kes ei kuulu ühegi
ministeeriumi haldusalasse, asutajaks on Eesti Vabariigi
Majandusministeerium.
 
      7. Riikliku aktsiaseltsi aktsiakapitaliks on tema
moodustamise momendil olemasolevate põhi- ja käibevahendite
bilansiline maksumus algväärtuses.
 
      Enne aktsiate eraomandusse müügi alustamist on nõutav
riikliku aktsiaseltsi kõigi varade ümberhindamine Eesti
Vabariigi Riigivaraameti poolt.
 
      Juhul kui Eesti Vabariigi Valitsuse poolt ei ole määratud
teisiti, otsustab riikliku aktsiaseltsi poolt dividendide
maksmise Eesti Vabariigi Valitsus  Eesti Vabariigi
majandusarengu kava ja riigieelarve koostamisel ning selle
vormistab Eesti Vabariigi Rahandusministeerium kooskõlastatult
Eesti Vabariigi Riigivaraametiga.
 
      8. Riiklik aktsiaselts registreeritakse Eesti Vabariigi
seadustega ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras asutaja
taotluse alusel."
 
      4) sõnastada punkti 11 alapunktiga 4 kinnitatud "Esimest
tüüpi riikliku aktsiaseltsi juhatuse ajutise põhimääruse" ja
"Teist tüüpi riikliku aktsiaseltsi juhatuse ajutise põhimääruse"
punktid 1, 3, 4, 8, 9 ja 12 järgmiselt:
     "1. Riikliku aktsiaseltsi kõrgeimaks organiks on tema
asutaja, kes teostab riiklikku majanduspoliitikat juhatuse
kaudu.
 
      3. Juhatus nimetatakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete
arvu (kuni 7 liiget) määrab asutaja.
 
      4. Asutaja kinnitab juhatusse ettevõtet haldava
ministeeriumi ja Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi poolt
nimetatavad esindajad ning ühe esindaja ettevõtte kollektiivi
poolt.
 
      8. Juhatuse liikmed saavad töö eest juhatuses tasu
vastavalt nendega sõlmitud lepingule. Juhatuse liikmetele
makstav tasu arvatakse ettevõtte halduskulude hulka.
 
     9. Juhatus:
     1) viib ellu riiklikku majanduspoliitikat, lähtudes
ettevõtet haldava ministeeriumi poolt väljatöötatud majandusharu
arenguprogrammist;
     2) korraldab ja tagab ettevõtte arendusprogrammide      
väljatöötamise;
     3) korraldab ja tagab ettevõtte
privatiseerimisprogrammide väljatöötamise ja viib neid ellu
talle määratud pädevuses;
     4) jälgib ja kontrollib kuni privatiseerimisprotsessi
käivitumiseni riigi vara efektiivset kasutamist ettevõttes,
korraldab sellealast tegevust;
     5) määrab ettevõtte varadega sooritatavad tehingud
(tervik- ja kinnisvarade, ruumide, hoonete, rajatiste,
transpordivahendite ja seadmete müük, rentimine, mahakandmise
lubamine, ühisettevõtetesse paigutamine, investeeringud
teistesse ettevõtetesse) Eesti Vabariigi Riigivaraameti poolt
kindlaksmääratud ulatuses ja korras;
     6) nimetab ametisse ettevõtte tegevdirektori ja vabastab
tegevdirektori; sõlmib temaga töölepingu;
     7) korraldab aktsiaseltsi revisjonialast tööd (kaasa
arvatud erakorralised revisjonid); valib audiitori;
     8) kinnitab ettevõtte aastaaruande ja -bilansi; kinnitab
aastaeelarve selle elementide lõikes;
     9) otsustab pikaajaliste laenude võtmise.
 
     12. Juhatuse esimees, tema asetäitja ja liikmed vastutavad
neile pandud kohustuste täitmise eest Eesti Vabariigi seadustega
ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras ja vastavalt
nendega sõlmitud lepingule."
 
     2. Lubada asutajal ajutiselt asendada riikliku aktsiaseltsi
juhatus enda poolt määratava, juhatuse funktsioone täitva
vastutava isikuga (kuraatoriga). Vabariigi Valitsus võib
asutaja taotlusel asendada riigiettevõtte haldusnõukogu
kuraatoriga või anda riigiettevõtte haldusnõukogu või riikliku
aktsiaseltsi juhatuse funktsioonid üle mitme riigiettevõtte
või riikliku aktsiaseltsi ühisele haldusnõukogule või
juhatusele (valdusorganisatsioonile). Ettevõtetele, kellele on
määratud kuraator, kinnitab direktori ja sõlmib temaga
töölepingu asutaja.
 
     Kehtestada, et käesolevas punktis sätestatu laieneb ka
Eesti Vabariigi omandil põhinevatele ettevõtetele, mille
ettevõtlusvorm kuulub korrastamisele käesoleva määruse punkti
3 alusel.
 
     (EV V m. 16.11.93 nr.  354 jõust.01.12.93)
 
     3. Eesti Vabariigi ministeeriumidel tagada hiljemalt
1.septembriks 1992.a. oma haldusalas asuvate ettevõtete
ettevõtlusvormi korrastamine vastavalt Eesti Vabariigi
ettevõtteseadusele, Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri
1990.a. määrusele nr.264 ja käesolevale määrusele.
 
     4. Eesti Vabariigi Tööministeeriumil, Eesti Vabariigi
Rahandusministeeriumil ja Eesti Vabariigi
Justiitsministeeriumil töötada ühiselt 20.juuliks 1992.a.
välja riigiettevõtete haldusnõukogude ja riiklike
aktsiaseltside juhatuste liikmetega sõlmitava lepingu
tüüpvorm, millega määratakse liikmete kohustused, pädevus,
vastutus ja tasustamise tingimused, lähtudes järgnevatest
põhimõtetest:
     vastutuse määramisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi
haldusvastutuse seadustiku põhimõtetest;
     töö tasustamisel näha ette selle määramine sõltuvuses
ametlikult kinnitatud miinimumpalgast ja ettevõtte
töötulemustest, kusjuures konkreetne tasu määratakse asutaja
poolt, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja spetsiifikast;
     näha ette lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimalus
juhul, kui töövõtja on eksinud talle asutaja poolt lepinguga
kehtestatud nõuete või Eesti Vabariigi Riigivaraameti
privatiseerimisreeglistiku vastu.
 
     5. Eesti Vabariigi Riigivaraametil töötada 20.juuliks
1992.a. välja kord riiklike aktsiaseltside juhatuste ja
riigiettevõtete haldusnõukogude pädevuse fikseerimiseks
ettevõtete varadega sooritatavate tehingute suhtes.
 
     6. Asutajatel vaadata üle haldusnõukogude ja juhatuste
koosseisud, arvates nendest välja liikmed, kes ei ole võtnud
osa nende tööst või kellel suure töökoormuse tõttu ei ole
võimalik aktiivselt nende töös osaleda.
 
     7. Riigiettevõtete haldusnõukogudel ja riiklike
aktsiaseltside juhatustel sõlmida Eesti Vabariigi Valitsuse
28.mai 1992.a. määruses nr.164 märgitud juhtivtöötajatega
töölepingud vastavuses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai
1992.a. otsusega "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses",
pidades silmas, et need juhtivtöötajad töötaksid lepingu alusel
üldjuhul ainult ühes ettevõttes ja võtaksid endale kohustuse
saada töötasu väljastpoolt seda ettevõtet vaid juhul, kui see on
seotud teadusliku töö, pedagoogilise, loengulise või
konsultatsioonilise tegevusega organisatsioonides, kus nimetatud
tööd on põhitegevusalaks.
 
     8. Lubada riigiettevõtete, riiklike aktsiaseltside ja
majandusühingute direktoritel osaleda teiste riigiettevõtete
haldusnõukogude, riiklike aktsiaseltside ja majandusühingute
juhatuste töös ainult juhul, kui need tegutsevad teistel
tegevusaladel ega ole lepingulistes suhetes ettevõttega, kelle
direktoriks nad on. Direktori osalemine teise riigiettevõtte
haldusnõukogus või riikliku aktsiaseltsi (majandusühingu)
juhatuses võib toimuda ainult tema poolt juhitava ettevõtte
haldusnõukogu või juhatuse teadmisel.
 
     9. Eesti Vabariigi riiklikul omandil baseeruvate
ettevõtete paremaks haldamiseks loodava valdusorganisatsiooni
asutamisel lugeda käesoleva määruse sätted, mis on vastuolus
valdusorganisatsiooni põhikirja ja tema asutamist sätestavate
dokumentidega, kehtetuks ettevõtete suhtes, kes on üle antud
valdusorganisatsioonile.
 
     Eesti Vabariigi Valitsuse
       esimees                               T. VÄHI
 
     Eesti Vabariigi riigiminister           U. VEERING