AVALDATUD :
RT I  1999, 87, 795
 
 
 
        Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on 
      enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära 
                    kinnitamine 2000. aastaks
 
     Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrus nr 352
 
 
 Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse (RT I 1996, 48, 942; 73, õiend; 1998, 59, 941) paragrahvi 9 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
 Kinnitada riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, 2000. aasta riigieelarvesse makstavaks dividendimääraks 15 protsenti 1999. majandusaasta puhaskasumist.
 
 
 Peaminister      Mart LAAR
 Rahandusminister Siim KALLAS
 Riigisekretär    Aino LEPIK von WIREN