Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri pidamise
                    põhimääruse kinnitamine
 
 
     Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1998. a määrus nr 131
Kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231)
paragrahvi 14 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada "Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri
pidamise põhimäärus" (juurde lisatud).
 
     2. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse
26. augusti 1992. a määruse nr 249 "Eesti Vabariigi riikliku
kauba- ja teenindusmärkide registri asutamise kohta" 
(RT 1992, 39, 513) punktid 2-5.
 
 
     Peaminister        Mart SIIMANN
     Majandusminister   Jaak LEIMANN
     Riigisekretär      Uno VEERING
 
 
                                         Kinnitatud
                                    Vabariigi Valitsuse 
                           10. juuni 1998. a määrusega nr 131
 
              Riikliku kauba- ja teenindusmärkide
                 registri pidamise põhimäärus
 
                         I. ÜLDSÄTTED
 
 
     1. Riiklik kauba- ja teenindusmärkide register (edaspidi
register) on ühetasandiline andmekogu, mis on asutatud kauba- ja
teenindusmärkide (edaspidi kaubamärgid) registreerimiseks
kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231) alusel.
 
     2. Registri eesmärk on kaubamärkidele Eesti Vabariigis
õiguskaitse tagamine, samuti Eesti Vabariigis õiguskaitse saanud
kaubamärke puudutavate andmete töötlemine andmekogude seaduse
(RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) paragrahvi 2 lõike 3
mõistes ja kaitse sama seaduse paragrahvi 7 lõigete 3 ja 4
mõistes ning andmete käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses
avalikkusele kättesaadavaks tegemine.
 
                     II. REGISTRISEKRETÄR
 
     3. Registri pidamist korraldab ja registrikande otsused
teeb registrisekretär.
 
     4. Registrisekretär vastutab registri pidamise ja
registrikannete õigsuse eest.
 
     5. Registrisekretäri nimetab ametisse ja tema ametijuhendi
kinnitab Patendiameti peadirektor.
 
                    III. REGISTRI KOOSSEIS
 
     6. Registri koosseisu kuuluvad:
     1) kanderaamat;
     2) registreerimistaotluste menetluse toimikud;
     3) registritoimikud.
 
     7. Kanderaamat koosneb kanderaamatu köidetesse paigutatud
registrikaartidest. Kanderaamatul ja selle igal köitel on
tiitelleht.
 
     8. Kaubamärgi registrisse kandmisel avatakse registrikaart.
 
     9. Registrikaardi numbriks on registreeringu number.
Registreeringud nummerdatakse kaubamärkide registrisse kandmise
järjekorras.
 
     10. Registrikaardi lehtedena kasutatakse A4-formaadis
valgeid poolkartongist lehti.
 
     11. Registrikaardi põhilehe esiküljel on registreeringu
andmete kande andmeväljad. Põhilehe tagaküljel on registreeringu
kehtivuse pikendamise, kaubamärgi koormamise, registreeringu
muutmise ning registreeringu kustutamise andmeväljad. Iga
andmeväli on tähistatud andme nimetuse ja selle
identifitseerimise rahvusvahelise numberkoodiga (INID-kood)
vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni
(WIPO) standardile ST.60, kui andme jaoks on selline kood
kehtestatud.
 
     12. Kui andmeid või kandeid ei ole võimalik mahutada
põhilehele, kantakse nad lisalehele või lisalehtedele. Lisalehed
on registrikaardi lahutamatu osa. Lisalehe number koosneb
registreeringu numbrist ja lehe järjekorranumbrist.
 
     13. Registrikaardi lisalehtede üldarv märgitakse
põhilehele. Registrisekretär kinnitab lisalehed oma allkirjaga.
 
     14. Registreerimistaotluse menetluse toimik sisaldab
kaubamärgi registreerimise taotluse menetluse dokumente,
sealhulgas registreerimistaotlust. Toimiku annab
registrisekretärile üle registreerimistaotlusi menetlev
Patendiameti struktuuriüksus (edaspidi registreerimistaotlusi
menetlev struktuuriüksus).
 
     15. Registritoimikus hoitakse kande tegemise avaldusi,
registrikandeotsuseid, registrikande tegemisest keeldumise
otsuseid, riigilõivu tasumist tõendavaid dokumente, muid kande
tegemise aluseks olevaid registrisekretärile esitatud dokumente
ja registreeringu vaidlustamisega seotud kirjavahetust.
 
     16. Registripäevikus registreeritakse kande tegemise
aluseks olevad registrisekretärile esitatud dokumendid.
 
     17. Pärast kande allkirjastamist teeb registrisekretär
registripäevikusse märke kande tegemise avalduse rahuldamise
kohta. Registripäevikusse tehakse märge registrikande kohta
teate või kaubamärgitunnistuse (edaspidi tunnistus) lisa
väljastamise kohta.
 
                      IV. REGISTRIKANDED
 
     18. Registrikanded on:
     1) registreeringu andmete kanne;
     2) registreeringu kehtivuse pikendamise kanne;
     3) kaubamärgi koormamise kanne (litsentsilepingu ja
        kaubamärgi pantimise korral);
     4) registreeringu andmete muutmise kanne (kaubamärgi
        loovutamise, kaubamärgi õiguste ülemineku ja muude
        muudatuste korral);
     5) registreeringu kustutamise kanne.
 
     19. Täiendavalt kantakse registrikaardile:
     1) registreeringu andmete kande teate avaldamise kuupäev;
     2) tunnistuse väljaandmise kuupäev;
     3) tunnistuse lisa number;
     4) registrikaardi lisalehtede üldarv.
 
     20. Kanded tehakse registrikaardi vastavatele väljadele
trükikirjas. Mahatõmbed ja juurdekirjutused, samuti kande
loetamatuks muutmine pole lubatud.
 
     21. Kehtivuse kaotanud kanne või selle osa tõmmatakse ühe
joonega korrektselt maha ja vastavale andmeväljale kantakse uus
kanne või selle osa.
 
     22. Registrikanded nummerdatakse nende tegemise
järjekorras.
 
                V. REGISTREERINGU ANDMETE KANNE
 
     23. Kaubamärk registreeritakse kaubamärgi registreeringu
andmete kandmisega registrikaardile.
 
     24. Registreeringu andmed, välja arvatud käesoleva
põhimääruse punkti 27 alapunktides 1-3 nimetatud andmed, esitab
registrisekretärile registreerimistaotlusi menetlev
struktuuriüksus.
 
     25. Registreerimistaotlusi menetlev struktuuriüksus annab
registrisekretärile pärast kaubamärgiseaduse paragrahvi 30
lõikes 1 nimetatud isiku poolt kaubamärgi registrisse kandmise
lõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist üle
registreerimistaotluse menetluse toimiku, milles lisaks
käesoleva põhimääruse punktis 14 nimetatule sisaldub
registreerimisotsus, riigilõivu tasumist tõendav dokument ning
õiend, mis tõendab vaidlustamistähtaja möödumist või
vaidlustusmenetluse lõppemist ja riigilõivu tasumist ettenähtud
suuruses. Toimiku üleandmine registreeritakse registripäevikus.
 
     26. Registrisekretär kontrollib, kas registreeringu andmete
kande tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid on kaubamärgi
registreerimise taotluse menetluse toimikus olemas.
 
     27. Registreeringu andmed on:
 
                                                       INID-kood
 
     1) registreeringu number                             (111);
     2) registreerimise (registrisse kandmise) kuupäev    (151);
     3) registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev        (181);
     4) registreerimistaotluse number                     (210);
     5) registreerimistaotluse saabumise kuupäev          (220);
     6) prioriteediandmed, kui on rahuldatud 
        prioriteedinõue (taotluse number, kuupäev 
        ja riigi kood)                             (300)-(310), 
                                                   (320), (330);
     7) päritoluriigi registreeringu number, 
        registreerimise kuupäev ja riigi kood 
        (registreerimisel tööstusomandi kaitse
        Pariisi konventsiooni 
        artikli 6 quinquies alusel)                       (390);
     8) registreerimistaotluse avaldamise kuupäev         (442);
     9) kauba- ja/või teenuseklasside numbrid ning 
        kaupade ja/või teenuste loetelu                   (511);
     10) kaubamärgi mittekaitstav osa, kui see on 
         määratud                                         (526);
     11) kaubamärgi reproduktsioon                        (540);
     12) kollektiivkaubamärgi korral märge selle kohta,
         et tegemist on kollektiivkaubamärgiga            (551);
     13) värvilise kaubamärgi korral kaubamärgi 
         värvide loetelu                                  (591);
     14) kaubamärgiomaniku ees- ja perekonnanimi ning 
         elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, 
         asukoha aadress, riigi kood                      (732);
     15) patendivoliniku korral tema ees- ja 
         perekonnanimi                                    (740).  
 
     28. Registreeringu andmete kande moodustavad
loetletud andmed ja registrisekretäri allkiri. Registrikande
tegemise kohta tehakse märge registripäevikusse.
 
     29. Registreeringu andmete kanne jõustub kuupäeval, mil
registrisekretär sellele alla kirjutab.
 
     30. Kui mõned registreeringu andmete kande tegemiseks
vajalikud andmed või dokumendid puuduvad, tagastab
registrisekretär registreerimistaotluse menetluse toimiku
registreerimistaotlusi menetlevale struktuuriüksusele.
Registripäevikusse tehakse vastav märge.
 
     31. Pärast kaubamärgi registreeringu andmete kande tegemist
suleb registrisekretär registreerimistaotluse menetluse toimiku
ja arvab selle registri koosseisu.
 
     32. Registrisekretär avab pärast kaubamärgi registreeringu
andmete kande tegemist registritoimiku ja arvab selle registri
koosseisu.
 
     33. Registrisekretär edastab registrikandeteates
avaldamisele kuuluvad andmed Patendiameti ametlikke väljaandeid
toimetavale struktuuriüksusele avaldamiseks.
 
     34. Registreeringu andmete kande teate avaldamise kuupäev
kantakse registrikaardile (INID-kood 450).
 
     35. Registrisekretär korraldab kaubamärgiomanikule
tunnistuse väljaandmise hiljemalt kolmekümnendal tööpäeval
pärast kaubamärgi registreerimist.
 
     36. Tunnistuse väljaandmise (asutuse juhi poolt
allkirjastamise) kuupäev kantakse registrikaardile.
 
        VI. REGISTREERINGU KEHTIVUSE PIKENDAMISE KANNE
 
     37. Õigus kaubamärgile kehtib registreerimistaotluse
Patendiametisse saabumise kuupäevast kuni kümne aasta
möödumiseni registreeringu andmete kande allkirjastamise
kuupäevast. Tähtaega hakatakse arvestama registrisse kandmise
kuupäevale järgnevast kuupäevast ja see lõpeb tähtaja viimase
aasta vastaval kuul ja kuupäeval.
 
     38. Kaubamärgi kehtivust võib pikendada kaubamärgiomaniku
kirjaliku avalduse põhjal iga kord kümneks aastaks, kui avaldus
esitatakse ühe aasta jooksul enne kaubamärgi kehtivuse lõppu.
Avaldusele peab olema lisatud riigilõivu tasumist tõendav
dokument.
 
     39. Kaubamärgi registreeringu kehtivuse pikendamise eest
võib tasuda riigilõivu kuue kuu jooksul pärast kehtivuse
lõppemise päeva, esitades lisaks täiendava riigilõivu tasumist
tõendava dokumendi.
 
     40. Avalduses peab sisalduma:
     1) avalduse esitaja andmed (nimi, kontaktandmed);
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) sooviavaldus registreeringu kehtivuse pikendamiseks;
     4) esindaja olemasolu korral tema andmed;
     5) avalduse lisade loetelu.
 
     41. Kui avalduse esitab kaubamärgiomaniku volitatud
esindaja, peab olema lisatud volikiri. Volikirja ei ole vaja
lisada, kui Patendiametile selle toimingu sooritamiseks varem
esitatud volikiri kehtib.
 
     42. Volikirjas peab sisalduma:
     1) esindatava nimi ning elukoha või asukoha aadress;
     2) esindaja nimi;
     3) volituse ulatus;
     4) volituse kehtivuse aeg, kui volitus on tähtajaline;
     5) esindatava allkiri, volikirja väljaandmise koht ja aeg.
 
     43. Avaldus esitatakse registrisekretärile.
 
     44. Avaldus registreeritakse registripäevikus ning pannakse
registritoimikusse.
 
     45. Registrisekretär kontrollib, kas vajalikud andmed ja
dokumendid on olemas, ja teeb registrikandeotsuse.
 
     46. Kui mõned vajalikud andmed või dokumendid puuduvad,
teatab registrisekretär sellest avalduse esitajale hiljemalt
viieteistkümnendal tööpäeval pärast puuduliku avalduse
Patendiametisse saabumist. Kui kahe kuu jooksul pärast teatamist
ei ole puudused kõrvaldatud, loetakse avaldus mitteesitatuks.
 
     47. Kui vajalikud andmed ja dokumendid on olemas, tehakse
registreeringu kehtivuse pikendamise kanne, millele kirjutab
alla registrisekretär. Registrikande tegemise kohta tehakse
märge registripäevikusse.
 
     48. Registreeringu kehtivuse pikendamise kandes sisaldub
kehtivuse lõppemise kuupäev, kande allkirjastamise kuupäev ja
registrisekretäri allkiri.
 
     49. Registreeringu kehtivuse pikendamise kanne jõustub
kuupäeval, mil registrisekretär sellele alla kirjutab.
 
     50. Registrisekretär edastab registrikandeteates
avaldamisele kuuluvad andmed Patendiameti ametlikke väljaandeid
toimetavale struktuuriüksusele.
 
     51. Registreeringu kehtivuse pikendamise kande kohta
väljastab registrisekretär tunnistuse lisa. Tunnistuse lisa
antakse välja hiljemalt kolmekümnendal tööpäeval pärast
korrektse avalduse esitamise kuupäeva. Tunnistuse lisa number
märgitakse registrikaardile.
 
               VII. KAUBAMÄRGI KOORMAMISE KANNE
 
     52. Kaubamärgi koormamise kanne tehakse kaubamärgi õiguste
kasutusvaldusse andmisel (litsentsilepingu korral) või
kaubamärgi pantimisel.
 
     53. Mitmele litsentsiaadile eri litsentsidega antud õiguste
kollisiooni korral on eelis litsentsiaadil, kelle litsents on
registreeritud. Registreerimata litsentsil ei ole kolmanda isiku
suhtes õiguslikku jõudu.
 
     54. Käesolevas põhimääruses litsentsi kohta sätestatu
kehtib ka all-litsentsi kohta.
 
     55. Kande alus on kaubamärgiomaniku või teise õigustatud
isiku kirjalik avaldus.
 
     56. Avaldusele peab olema lisatud riigilõivu tasumist
tõendav dokument.
 
     57. Kui avalduse esitab volitatud esindaja, peab olema
lisatud käesoleva põhimääruse punktis 42 nimetatud andmeid
sisaldav volikiri. Volikirja ei ole vaja lisada, kui
Patendiametile selle toimingu sooritamiseks varem esitatud
volikiri kehtib.
 
     58. Litsentsi või pandi registreerimiseks peab avaldusele
lisama vastava lepingu või selle notariaalselt või Patendiameti
poolt tõestatud ärakirja. Lepingu või selle tõestatud ärakirja
asemel võib esitada ka selle notariaalselt või Patendiameti
poolt tõestatud väljavõtte, mis sisaldab kande tegemiseks
vajalikke andmeid. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos
eestikeelse tõlkega.
 
     59. Litsentsilepingu registreerimise avaldus peab sisaldama
järgmisi andmeid:
     1) litsentsiaari ja litsentsiaadi andmed (nimi, elukoha või
        asukoha aadress);
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) litsentsiaadile antud õiguste loetelu;
     4) litsentsi kehtivusaeg;
     5) muud andmed, mille registrisse kandmist litsentsiaar ja
        litsentsiaat vajalikuks peavad;
     6) avalduse lisade loetelu.
 
     60. Kaubamärgi pantimise registreerimise avaldus peab
sisaldama järgmisi andmeid:
     1) pantija ja pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha
        aadress);
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) pandiga tagatud nõude olemus, nõude suurus ja täitmise
        tähtaeg;
     4) muud andmed, mille registrisse kandmist pandilepingu
        pooled vajalikuks peavad;
     5) avalduse lisade loetelu.
 
     61. Avaldus esitatakse registrisekretärile.
 
     62. Avaldus registreeritakse registripäevikus ning pannakse
registritoimikusse.
 
     63. Registrisekretär kontrollib, kas vajalikud andmed ja
dokumendid on olemas, ja teeb registrikandeotsuse.
 
     64. Kui mõned vajalikud andmed või dokumendid puuduvad,
teatab registrisekretär sellest avalduse esitajale hiljemalt
viieteistkümnendal tööpäeval pärast puuduliku avalduse
Patendiametisse saabumist. Kui kahe kuu jooksul pärast teatamist
ei ole puudusi kõrvaldatud, loetakse avaldus mitteesitatuks.
 
     65. Kui vajalikud andmed ja dokumendid on olemas, tehakse
kaubamärgi koormamise kanne, millele kirjutab alla
registrisekretär. Registrikande tegemise kohta tehakse märge
registripäevikusse.
 
     66. Litsentsilepingu registreerimisel moodustavad kande:
     1) litsentsiaari ja litsentsiaadi andmed (nimi, elukoha või
        asukoha aadress);
     2) litsentsiaadile antud õiguste loetelu ja litsentsi
        kehtivusaeg;
     3) muud andmed, mille registrisse kandmist litsentsiaar ja
        litsentsiaat vajalikuks peavad;
     4) kande allkirjastamise kuupäev ja registrisekretäri
        allkiri.
 
     67. Kaubamärgi pantimise registreerimisel moodustavad
kande:
     1) pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
     2) kaubamärgi pantimise korral pandiga tagatud nõude
        olemus, suurus ja täitmise tähtaeg;
     3) muud andmed, mille registrisse kandmist pandilepingu
        pooled vajalikuks peavad;
     4) kande allkirjastamise kuupäev ja registrisekretäri
        allkiri.
 
     68. Kaubamärgi pantimisel märgitakse eraldi veergu pandi
järjekoht, lähtudes asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1995,
26-28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833;
1998, 12, 152; 30, 409) paragrahvis 300 sätestatust.
 
     69. Varasemal järjekohal asuva pandi lõppemisel astub
hilisemal järjekohal asuv pant ettepoole. Registrisekretär
tõmbab asendamisele kuuluva järjekoha numbri ühe joonega maha,
kirjutab selle kõrvale pandi uue järjekoha numbri ja märgib
juurde selle toimingu teostamise kuupäeva.
 
     70. Järjekoha loovutamine registreeritakse pandipidaja
avalduse alusel samas korras kui pandi seadmisel.
 
     71. Kaubamärgi koormamise kanne jõustub kuupäeval, mil
registrisekretär sellele alla kirjutab.
 
     72. Teade litsentsi- või pandilepingu kohta avaldatakse
Patendiameti ametlikus väljaandes juhul, kui litsentsiaar või
pantija annab selleks nõusoleku. Registrisekretär edastab
registrikandeteates avaldamisele kuuluvad andmed Patendiameti
ametlikke väljaandeid toimetavale struktuuriüksusele.
 
     73. Litsentsi- või pandilepingu registreerimise, samuti
pandi järjekoha muutumise kohta väljastab registrisekretär
avalduse esitajale Patendiameti ametlikul plangil oma allkirjaga
teate, mis sisaldab kande andmeid. Teade väljastatakse hiljemalt
kolmekümnendal tööpäeval pärast korrektse avalduse
Patendiametisse saabumise kuupäeva.
 
     74. Litsentsilepingu kohta tehtud kanne kustutatakse
registrist litsentsi kehtivusaja lõppemisel või litsentsi
registreerimise avalduse esitanud isiku nõudel. Eeldatakse nõude
esitanud isiku kokkulepet litsentsilepingu teise osalisega.
Nõuet sisaldav avaldus pannakse registritoimikusse.
 
     75. Litsentsilepingu kohta tehtud kande kustutamiseks
tõmmatakse kanne ühe joonega maha ja märgitakse juurde kande
kustutamise teostamise kuupäev.
 
          VIII. REGISTREERINGU ANDMETE MUUTMISE KANNE
 
     76. Registreeringu andmete muutmise kandena kantakse
registrisse:
     1) kaubamärgi loovutamine (kõigi või osa kaupade või
        teenuste suhtes);
     2) kaubamärgi õiguste üleminek, mis võib olla tingitud
        kaubamärgi juriidilise staatuse muutumisest juriidilise
        isiku lõpetamisel, ühinemisel, jagunemisel või
        ümberkujundamisel, samuti panditud kaubamärgi müügi
        korral;
     3) muud muudatused, sealhulgas vigade parandamine.
 
     77. Registreeringu andmete muutmise kandega ei saa muuta
kaubamärki ega õiguskaitse ulatust, välja arvatud
kaubamärgiseaduse paragrahvi 5 lõikes 9 sätestatud juhul.
 
     78. Registrisekretär parandab oma vead kas enda algatusel
või sellekohase avalduse esitamisel, nõudmata riigilõivu
tasumist.
 
     79. Muutmise kande alus on kaubamärgiomaniku või teise
õigustatud isiku kirjalik avaldus.
 
     80. Avaldusele peab kaubamärgi loovutamise või õiguste
ülemineku muude juhtude kohta tehtava kande korral olema lisatud
riigilõivu tasumist tõendav dokument.
 
     81. Avaldusele võib lisada andmete muutmise alust tõendavad
dokumendid või nende ärakirjad. Võõrkeelsed dokumendid
esitatakse koos eestikeelse tõlkega.
 
     82. Kui avalduse esitajaks on loovutuse saaja või isik,
kellele kaubamärgi õigused üle lähevad, peab ta avaldusele
lisama loovutamist või üleminekut tõendava dokumendi või selle
notariaalselt või Patendiameti poolt tõestatud ärakirja.
 
     83. Kui avalduse esitab volitatud esindaja, peab olema
lisatud käesoleva põhimääruse punktis 42 nimetatud andmeid
sisaldav volikiri. Volikirja ei ole vaja lisada, kui
Patendiametile selle toimingu sooritamiseks varem esitatud
volikiri kehtib.
 
     84. Kaubamärgi loovutamise korral peab avaldus sisaldama
järgmisi andmeid:
     1) kaubamärgiomaniku ja loovutuse saaja andmed (nimi,
        elukoha või asukoha aadress);
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) kaupade või teenuste loetelu, kui kaubamärk loovutatakse
        ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
     4) muud andmed, mille registrisse kandmist kaubamärgiomanik
        ja loovutuse saaja vajalikuks peavad;
     5) avalduse lisade loetelu.
 
     85. Kaubamärgi õiguste ülemineku korral peab avaldus
sisaldama järgmisi andmeid:
     1) avalduse esitaja andmed (nimi, kontaktandmed);
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) kaubamärgiomaniku ja isiku, kellele kaubamärgi õigused
        üle lähevad, andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
     4) avalduse lisade loetelu.
 
     86. Muude muudatuste korral peab avaldus sisaldama järgmisi
andmeid:
     1) avalduse esitaja andmed (nimi, kontaktandmed);
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) registreeringus muudetavad andmed ja registreeringu
        andmed muudetud kujul;
     4) avalduse lisade loetelu.
 
     87. Avaldus esitatakse registrisekretärile.
 
     88. Avaldus registreeritakse registripäevikus ning pannakse
registritoimikusse.
 
     89. Registrisekretär kontrollib, kas vajalikud andmed ja
dokumendid on olemas, ja teeb registrikandeotsuse.
 
     90. Kui mõned vajalikud andmed või dokumendid puuduvad,
teatab registrisekretär sellest avalduse esitajale hiljemalt
viieteistkümnendal tööpäeval pärast puuduliku avalduse
Patendiametisse saabumist. Kui kahe kuu jooksul pärast teatamist
ei ole puudusi kõrvaldatud, loetakse avaldus mitteesitatuks.
 
     91. Kui vajalikud andmed ja dokumendid on olemas, tehakse
registreeringu andmete muutmise kanne, millele kirjutab alla
registrisekretär. Registrikande tegemise kohta tehakse märge
registripäevikusse.
 
     92. Kaubamärgi loovutamise korral moodustavad kande:
     1) loovutuse saaja andmed (nimi, elukoha või asukoha
        aadress);
     2) kaupade või teenuste loetelu, kui kaubamärk loovutatakse
        ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
     3) muud andmed, mille registrisse kandmist kaubamärgiomanik
        ja loovutuse saaja vajalikuks peavad;
     4) kande allkirjastamise kuupäev ja registrisekretäri
        allkiri.
 
     93. Registreeringu andmete muutmise kanne tehakse
kaubamärgi loovutamisel nii kõigi kui ka osa kaupade või
teenuste suhtes.
 
     94. Kaubamärgi loovutamisel osa kaupade või teenuste suhtes
loetakse loovutatud osa kaubamärgi registreeringu numbri alt
tühistatuks ning kantakse registrisse iseseisva eraldatud
registreeringuna, milles on käesoleva põhimääruse punkti 27
alapunktides 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ja 13 nimetatud andmeteks
algse registreeringu vastavad andmed. Eraldatud registreeringu
registrikaardile tehakse märge, et tegemist on eraldatud
registreeringuga.
 
     95. Kaubamärgi õiguste ülemineku korral moodustavad kande:
     1) isiku, kellele kaubamärk üle läheb, andmed (nimi,
        elukoha või asukoha aadress);
     2) kande allkirjastamise kuupäev ja registrisekretäri
        allkiri.
 
     96. Muude muudatuste korral moodustavad kande:
     1) registreeringu andmed muudetud kujul;
     2) kande allkirjastamise kuupäev ja registrisekretäri
        allkiri.
 
     97. Registreeringu andmete muutmise kanne jõustub
kuupäeval, mil registrisekretär sellele alla kirjutab.
 
     98. Kui kaubamärk loovutatakse osa kaupade või teenuste
suhtes ja registrisse kantakse eraldatud registreering,
korraldab registrisekretär tunnistuse väljaandmise hiljemalt
kolmekümnendal tööpäeval pärast registreeringu registrisse
kandmist.
 
     99. Registreeringu andmete muutmise kande kohta väljastab
registrisekretär tunnistuse lisa. Tunnistuse lisa antakse välja
hiljemalt kolmekümnendal tööpäeval pärast korrektse avalduse
Patendiametisse saabumise kuupäeva. Tunnistuse lisa number
märgitakse registrikaardile.
 
             IX. REGISTREERINGU KUSTUTAMISE KANNE
 
     100. Kaubamärgi registreeringu kustutamise kande alus on
kaubamärgi:
     1) kehtivuse tähtaja lõppemine;
     2) omaniku sellekohase taotluse esitamine;
     3) füüsilisest isikust omaniku surm või juriidilisest
        isikust omaniku lõpp, samuti muu motiveeritud põhjus,
        kui õigused pole üle läinud uuele omanikule;
     4) kehtetuks tunnistamine kaubamärgiseaduse paragrahvi 24
        lõigete 1 ja 2 alusel või juhul, kui kaubamärgiomanik on
        rikkunud kaubamärgiseaduse paragrahvi 18 sätteid.
 
     101. Registreeringu kehtivuse tähtaja lõppemise korral teeb
registrisekretär kustutamiskande pärast kuue kuu möödumist
kaubamärgi kehtivuse lõppemisest.
 
     102. Kaubamärgi füüsilisest isikust omaniku surma või
juriidilisest isikust omaniku lõpu korral, kui õigused pole üle
läinud uuele omanikule, tehakse registreeringu kustutamise
kanne, kui asjasthuvitatud isik esitab registrisekretärile
avalduse. Asjasthuvitatud isik peab avaldusele lisama nõuet
tõendavad dokumendid.
 
     103. Registreeringu kustutamise taotluses või avalduses
kaubamärgiomaniku surma (füüsiline isik) või lõpu (juriidiline
isik) korral, kui õigused ei ole üle läinud uuele omanikule,
peab sisalduma:
     1) taotluse või avalduse esitaja andmed (nimi,
        kontaktandmed), kui avalduse esitaja ei ole
        kaubamärgiomanik;
     2) kaubamärgi registreeringu number;
     3) sooviavaldus registreeringu kustutamiseks;
     4) viide sooviavalduse aluseks olevale seadusesättele,
        juriidilisele faktile või kohtuotsusele;
     5) taotluse või avalduse lisade loetelu.
 
     104. Kui avalduse esitab volitatud esindaja, peab olema
lisatud käesoleva põhimääruse punktis 42 nimetatud andmeid
sisaldav volikiri. Volikirja ei ole vaja lisada, kui
Patendiametile selle toimingu sooritamiseks varem esitatud
volikiri kehtib.
 
     105. Kaubamärgiomaniku taotluse korral kaubamärk kustutada
ei tee registrisekretär kustutamiskannet juhul, kui
kaubamärgiomaniku õigused on registreeritud litsentsi või pandi
objekt.
 
     106. Kui kaubamärgi registreerimine on kohtu või
tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusega tunnistatud
kehtetuks, teeb registrisekretär nimetatud otsuse alusel
kustutamiskande.
 
     107. Kustutamiskande aluseks olevad dokumendid
registreeritakse registripäevikus ning pannakse
registritoimikusse.
 
     108. Registrisekretär kontrollib, kas vajalikud andmed ja
dokumendid on olemas, ja teeb registrikandeotsuse.
 
     109. Kui mõned vajalikud andmed või dokumendid puuduvad,
teatab registrisekretär sellest avalduse esitajale hiljemalt
viieteistkümnendal tööpäeval pärast puuduliku avalduse
Patendiametisse saabumist. Kui kahe kuu jooksul pärast teatamist
ei ole puudusi kõrvaldatud, loetakse avaldus mitteesitatuks.
 
     110. Kui vajalikud andmed ja dokumendid on olemas, tehakse
kaubamärgi registreeringu kustutamise kanne, millele kirjutab
alla registrisekretär. Pärast registreeringu kustutamist
kriipsutatakse registrikaardi lehed diagonaalselt joonega läbi.
Registrikande tegemise kohta tehakse märge registripäevikusse.
 
     111. Registreeringu kustutamise kanne sisaldab viidet
kaubamärgiomaniku õiguste lõppemise aluseks olevale
kaubamärgiseaduse paragrahvi 24 lõike 3 punktile ning taotluses
või avalduses viidatud juriidilisele faktile või kohtuotsusele,
õiguste lõppemise kuupäeva, samuti kande allkirjastamise
kuupäeva ja registrisekretäri allkirja.
 
     112. Kanne jõustub kuupäeval, mil registrisekretär sellele
alla kirjutab.
 
     113. Registrisekretär esitab avaldamisele kuuluvad andmed
Patendiameti ametlikke väljaandeid toimetavale
struktuuriüksusele. Andmete avaldamise kuupäev märgitakse
registrikaardile.
 
     114. Registreeringu kustutamise kohta väljastab
registrisekretär avalduse esitajale Patendiameti ametlikul
plangil teate, mis sisaldab kande andmeid ja millele kirjutab
alla registrisekretär. Teade väljastatakse hiljemalt
kolmekümnendal tööpäeval pärast korrektse avalduse
Patendiametisse saabumise kuupäeva.
 
                     X. REGISTRI AVALIKKUS
 
     115. Igaühel on õigus saada registrikaardist ärakirja.
Registrikaardi ärakiri väljastatakse avalduse alusel. Avalduses
peab sisalduma tutvuda soovija nimi ja tutvumisobjekti number
või reproduktsioon. Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumist
tõendav dokument. Järelevalveõiguslikule riigiasutusele või
kohtule väljastatakse ärakiri tasuta.
 
     116. Registrisekretär tõestab ärakirja õigsust oma allkirja
ja pitseriga ning märgib ärakirjale selle väljastamise kuupäeva.
 
     117. Ärakiri võib olla täielik või osaline. Osalisele
ärakirjale (väljavõttele) tehakse märge, et tegemist on
väljavõttega.
 
     118. Registritoimikuga ja registreerimistaotluse menetluse
toimikuga võib tutvuda:
     1) isik, kellel on selleks kaubamärgiomaniku kirjalik luba;
     2) asjasthuvitatud isik;
     3) järelevalveõigusliku riigiasutuse pädev ametiisik ja
        kohus.
 
     119. Asjasthuvitatud isik on isik, kes tõendab, et
registrikande tegemisega on rikutud tema õigusi, või kelle vastu
on kaubamärgiomanik esitanud oma õiguste kaitseks hagi.
 
     120. Isiku, kellel on õigus tutvuda registritoimiku ja
registreerimistaotluse menetluse toimikuga, nõudel ning tema
poolt riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamise korral
võib registrisekretär väljastada ärakirja registritoimiku või
registreerimistaotluse menetluse toimiku dokumendist.
Järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule väljastatakse
ärakiri tasuta.
 
     121. Isiku nõudel ning tema poolt riigilõivu tasumist
tõendava dokumendi esitamise korral väljastab registrisekretär
dokumendi selle kohta, et kannet ei ole muudetud või et teatud
kannet registris ei ole.
 
     122. Väljastatud ärakirjade üle peetakse arvestust. Teabe
väljastamisega seotud dokumentidele tehakse märge ärakirjade
väljastamise kohta.
 
             XI. REGISTRI HOIDMINE JA SÄILITAMINE
 
     123. Registrit hoitakse Patendiametis. Registri või selle
osade väljaviimine Patendiametist on keelatud.
 
     124. Registri volitatud töötleja peab hoolitsema selle
eest, et register oleks kaitstud andmekogude seaduse
paragrahvis 7 sätestatud korras.
 
     125. Pärast registreeringu kustutamise kande tegemist ja
kaubamärgiomaniku õiguste lõppemist suleb registrisekretär
registritoimiku ning annab koos registreerimistaotluse menetluse
toimikuga Patendiameti arhiivi alaliseks säilitamiseks.
 
     126. Registrikaarte ei lahutata kanderaamatu köitest, kuhu
nad kuuluvad. Kui kanderaamatu köide ei sisalda enam kehtivaid
registreeringuid, antakse see Patendiameti arhiivi alaliseks
säilitamiseks.
 
                       XII. JÄRELEVALVE
 
     127. Registri tegevuse seaduslikkuse üle valvab andmekaitse
järelevalveasutus.
 
     128. Teenistusalast järelevalvet registri pidamise üle
teostab Patendiamet.
 
                     XIII. FINANTSEERIMINE
 
     129. Registrit finantseeritakse riigieelarvest eraldi real
sihtotstarbeliste summadena Patendiameti eelarve kaudu.
 
                 XIV. REGISTRI LIKVIDEERIMINE
 
     130. Register likvideeritakse vastavalt andmekogude
seaduses riiklike registrite likvideerimise kohta sätestatule.
 
 
     Majandusminister      Jaak LEIMANN