AVALDATUD :

RT I  1998, 38, 571

REDAKTSIOON :

VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001

RT I  2001, 66, 388


Hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine


Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 1998. a määrus nr 85Vastavalt hasartmängumaksu seaduse (RT I 1995, 95, 1630; 1997, 1, 6; 11, 95; 81, 1364) paragrahvi 8 lõikele 6 Vabariigi Valitsus määrab:


Kehtestada "Hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise kord" (juurde lisatud).

(Lisa kehtetu - VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)Peaminister Mart SIIMANN

Rahandusminister Mart OPMANN

Riigisekretär Uno VEERING  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
21. aprilli 1998. a
määrusega nr 85

Hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise kord1. Käesolev kord käsitleb hasartmängumaksu sihtotstarbelistest laekumistest laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuprojektidele toetuste (edaspidi toetus) taotlemist ja eraldamist.


2. Taotlusi toetuse saamiseks võib esitada kolm korda aastas, hiljemalt jooksva eelarveaasta 15. aprilliks, 15. augustiks ja 15. detsembriks projekti rakendamise asukohajärgsesse maavalitsusse. Taotluse piirsumma on kuni 500 000 krooni, projekti oma- ja kaasfinantseerimine kokku peab olema vähemalt 20% ning see peab olema kaetud rahaliste vahenditega. Maavalitsus edastab nõuetele vastavad taotlused ja punktis 3 nimetatud dokumendid ning maavanema kaaskirja taotluse põhjendatuse kohta kahes eksemplaris koos maavalitsuse poolt koostatud taotluste prioriteetsustabeliga Siseministeeriumile 15 päeva jooksul, taotluste esitamise tähtpäevast arvates. Maavanemal on õigus nõuetele või maakonna planeeringu ning omavalitsuse arengukava prioriteetidele mittevastavad taotlused tagasi lükata, motiveerides tagasilükkamist kirjalikult.


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


3. Toetuse taotlemiseks esitatakse maavalitsusele järgmised dokumendid:
1) määruse lisa 1 kohane taotlus;
2) määruse lisa 2 kohaselt esitatud andmed eelarve ja kaasfinantseerijate kohta;
3) taotletava summa osas lahtikirjutatud eelarve ja hinnapakkumised;
4) omafinantseeringute ja kaasfinantseeringute tõestamis- ja garanteerimisdokumendid;
5) taotleja juriidilist staatust ja tema registreerimist tõendavad dokumendid;
6) renoveeritava ehitise, rajatise või ruumi omanikuõigust tõendav dokument ning kasutuslepingu koopia, kui taotleja ei ole objekti omanik.


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


4. Siseministeeriumil on õigus saada lisateavet projekti kohta, millele toetuse saamiseks taotlus esitati.


5. Siseminister moodustab oma käskkirjaga alalise hasartmängumaksust toetuste andmise komisjoni (edaspidi komisjon), mida juhib regionaalküsimustega tegelev minister ja kuhu kuuluvad Riigikogu, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Majandusministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


6. Komisjon esitab taotlused registreerimiseks ja arvamuse avaldamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


7. Siseminister otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise motiveeritud käskkirjaga kolme kuu möödudes, arvates taotluste maavalitsustesse esitamise tähtpäevast.


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


8. Komisjoni otsused toetuse andmise või sellest keeldumise kohta avalikustatakse Siseministeeriumi veebileheküljel 7 päeva jooksul käskkirja andmise kuupäevast arvates. Komisjon esitab taotlused, mille alusel antakse toetust, lepingute vormistamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, kes esitab lepinguprojektid toetuse saajatele 30 päeva jooksul käskkirja andmise kuupäevast arvates. Laekunud vahenditest võib kuni 2 % kasutada halduskuludeks.


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


9. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kannab raha toetuse saaja arvele käesoleva korra punktis 7 nimetatud otsuse alusel pärast toetuse saajaga toetuse sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks lepingu sõlmimist.

(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)


10. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kontrollib eraldatud toetuse sihtotstarbelist ning taotlejaga sõlmitud lepingu tingimustele vastavat kasutamist ja teavitab sellest komisjoni


(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)Rahandusminister Mart OPMANN  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a
määruse nr 235 «Vabariigi Valitsuse
21. aprilli 1998. a määruse nr 85
«Hasartmängumaksust laste, perede,
vanurite ja puuetega inimestega
seotud regionaalprogrammide
investeeringuteks kasutatavatest
sihtotstarbelistest laekumistest
toetuste taotlemise ja eraldamise
korra kehtestamine» muutmine»
lisa 1
(VV m 10.07.2001 Nr.235
jõust.16.07.2001 - RT I  2001, 66, 388)

Siseministeerium


Hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon


HASARTMÄNGUMAKSUST TOETUSE SAAMISE TAOTLUS


Täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Registreerimiskuupäev:

Taotluse reg nr:

Lepingu nr:

Sihtpiirkond:

Maakond:

KOV:


Täidab komisjon

Komisjoni otsus-ettepanek

 

1. Toetada summas ………… krooni

 

2. Menetlemine lõpetada

 

3. Lükata tagasi …………………………………………………… ……………………………………………………

Käskkirja nr …………  Kuupäev …………

Käskkirja alapunkt


TAOTLEJA

Taotleja:

Juriidiline vorm:

Registreerimisnumber:

Postiaadress, telefon, faks, e-post:

Taotleja allkirjaõigusliku esindaja nimi ja kontaktandmed:

Projektijuhi nimi, telefon, e-post, postiaadress:

TAOTLUS

Projekti üldmaksumus:

Hasartmängumaksust taotletav summa:

Omafinantseeringu summa:

Tõestav dokument:

Kaasfinantseeringu summa:

Tõestav dokument:

PROJEKT

Nimi:

Valdkond:

Seos omavalitsuse arengukava ja maakonna planeeringu prioriteetidega:

Vajalikkuse põhjendus ja mõju kohalikule arengule:

Üldine eesmärk:

Otsesed eesmärgid:

Sihtgrupp:

Kestus (planeeritav algus, planeeritav lõpp):

Projekti lühikirjeldus ja etapid:

Kasusaajad:


LISADE LOETELU:
1. Vormikohane tabel «Projekti eelarve ja kaasfinantseerijad». 2. Taotletava summa osas lahtikirjutatud eelarve ja hinnapakkumised (peavad olema märgitud tööde ja kulutuste nimetused, mõõtühikud, kogused, ühiku hind, koguse hind. Seadmete ja muu inventari soetamiseks esitada firmade hinnapakkumised). 3. Oma- ja kaasfinantseeringute tõestamis- ja garanteerimisdokumendid. 4. Taotleja juriidilist staatust ja tema registreerimist tõendavad dokumendid. 5. Renoveeritava ehitise, rajatise või ruumi omanikuõigust tõendav dokument ning kasutuslepingu koopia, kui taotleja pole objekti omanik. 6. Muud lisad.

 


Taotleja esindaja allkiri …………  Taotluse maavalitsusse laekumise kuupäev …………

Taotluse koostamise kuupäev …………  Taotluse Siseministeeriumisse laekumise kuupäev …………Rahandusminister Siim KALLAS  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a
määruse nr 235 «Vabariigi Valitsuse
21. aprilli 1998. a määruse nr 85
«Hasartmängumaksust laste, perede,
vanurite ja puuetega inimestega
seotud regionaalprogrammide
investeeringuteks kasutatavatest
sihtotstarbelistest laekumistest
toetuste taotlemise ja eraldamise
korra kehtestamine» muutmine»
lisa 2
(VV m 10.07.2001 Nr.235 jõust.16.07.2001
- RT I  2001, 66, 388)

Siseministeerium


Hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon


PROJEKTI EELARVE JA KAASFINANTSEERIJAD


Projekti nimetus: …………………………………………………… ……


Projekti kulud tegevuste kaupa

Finantseerijad

Kokku

 

Taotlus hasartmängumaksust

Omafinantseerimine

Kaasfinantseerijad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

Taotlus hasartmängumaksust kokku peab võrduma taotluses taotletava summaga.


Kõik kokku peab võrduma taotluses näidatud projekti üldmaksumusega.Rahandusminister Siim KALLAS