<_akt_muudetud_aktidega/>

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998
RT I 1998, 13, 162
jõustumine 23.02.1998

§ 1. Rahvuspüha

Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2. Riigipühad

Riigipühad ja puhkepäevad on:
1) 1. jaanuar - uusaasta;
2) - suur reede;
3) - ülestõusmispühade 1. püha;
4) 1. mai - kevadpüha;
5) - nelipühade 1. püha;
6) 23. juuni - võidupüha;
7) 24. juuni - jaanipäev;
8) 20. august - taasiseseisvumispäev;
81) 24. detsember - jõululaupäev;
9) 25. detsember - esimene jõulupüha;
10) 26. detsember - teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3. Riiklikud tähtpäevad

Riiklikud tähtpäevad on:
1) 6. jaanuar - kolmekuningapäev;
2) 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev;
21) 14. märts - emakeelepäev;
3) maikuu teine pühapäev - emadepäev;
31) 4. juuni - Eesti lipu päev;
4) 14. juuni - leinapäev;
41) 23. august - kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
42) septembrikuu teine pühapäev - vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
43) 22. september - vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
44) 1. oktoober - omavalitsuspäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
45) oktoobrikuu kolmas laupäev - hõimupäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
5) 2. november - hingedepäev;
6) novembrikuu teine pühapäev - isadepäev;
7) 16. november - taassünni päev.

§ 31. Üleriigiline lein

(1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

(2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine

(1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

(2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.