Marie Breveri nimelise hariduspreemia määramise kord

Vastu võetud 18.05.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja sisu

  (1) Marie Brever, sündinud 07. aprillil 1898, oli kohaliku kooli juhataja ja õpetaja. Marie Breveri nimelise hariduspreemia (edaspidi preemia) eesmärk on väärtustada haridustöötaja rolli ja tööd, tunnustada kooli ning koolieelse lasteasutuse pedagoogilisi töötajaid Emmaste osavallas.

  (2) Preemia annab välja Hiiumaa valla Emmaste Osavalla Valitsus paarisaastatel, kui Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus) ei otsusta teisiti.

§ 2.   Kandidaadile esitatavad nõuded

  Preemia määratakse isikule:
  1) kelle töö on andnud hariduselule olulise panuse ning mõjutanud haridusasutuse ja kogukonna ühiskondlikku elu;
  2) kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel töökateks ning aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Preemia määramiseks võivad kandidaate esitada üksikisikud, Emmaste osavalla haridusasutuste juhtkonnad ning hoolekogud, Emmaste Põhikooli vilistlased, Emmaste osavallakogu.

  (2) Põhjendatud kirjalik taotlus preemia määramiseks esitatakse valitsusele 15. septembriks.

  (3) Iga esitaja saab esitada ainult ühe kandidaadi.

§ 4.   Kandidaatide hindamine

  (1) Laureaadi valib välja Emmaste osavalla vanema poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Emmaste osavalla vanem, Emmaste osavallakogu esindaja, Emmaste Vaba Aja Keskuse hoolekogu esindaja, Emmaste Põhikooli hoolekogu esindaja ja Emmaste Lasteaed Naksitrallid hoolekogu esindaja. Komisjoni moodustamise aluseks on nende institutsioonide koosolekute protokollilised otsused esindaja määramise kohta, mis esitatakse Emmaste Osavalla Valitsusele hiljemalt 1. augustiks.

  (2) Otsus tunnustamise kohta tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (3) Komisjon otsustab esitatud taotluste alusel preemia saaja hiljemalt 10 päeva enne preemia üleandmist.

  (4) Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus jätta preemia välja andmata.

  (5) Tunnustuse pälvinud saaja kinnitab valitsus korraldusega.

§ 5.   Preemia suurus ja autasustamine

  (1) Preemia saajat tunnustatakse rahalise preemia ja Emmaste Osavalla Valitsuse tänukirjaga.

  (2) Rahalise preemia suurus on 1000 eurot (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist).

  (3) Preemia antakse üle õpetajate päeval 5. oktoobril.

Anu Pielberg
vallavolikogu esimees