Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruse nr 18 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 08.09.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 5.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruses nr 18 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Projekti ja toetatava tegevuse kulud on abikõlblikud, kui need on taotluses märgitud tegevuse elluviimiseks põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud ning kooskõlas korra ja lisatingimustega. Käibemaks on abikõlblik kulu, kui toetuse saaja ei saa seda Maksu- ja Tolliametilt sisendkäibemaksuna tagasi küsida.“;


  2) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Linnavalitsus kehtestab lisatingimused, milles sätestatakse:“;


  3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) vajadusekorral toetuse taotlemise ja määramise ajakava, kulude loetelu, milletegemiseks toetust ei anta, hindamiskriteeriumid ning täiendavad aruandluse tingimused;“;


  4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Lisatingimuste muudatused kehtestatakse eelneva aasta 1. novembriks või põhjendatud juhul muul ajal.“;


  5) määrust täiendatakse §-ga 12järgmises sõnastuses:

"§ 121. Komisjoniliikmete ülesanded ja tasustamine

(1) Komisjoniliikme ülesanne on osaleda komisjoni töös, sh koosolekute ettevalmistamises,läbiviimises ja kokkuvõtete tegemises.

(2) Komisjoni liikmele, kes ei ole linna teenistuses, võib maksta komisjoni töös osalemise eest tasu.

(3) Ametiasutusotsustab tasu määramise ja suuruse, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjoniliikme panust komisjoni töösse ning ametiasutuse eelarvelisivahendeid.“;


  6) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"5) viivitamatateavitama ametiasutust iseteeninduskeskkonna kaudu asjaoludest, mis takistavadtoetuse saajat projekti või toetatavat tegevust taotluse ja eelarve kohaseltellu viimast, projektivõi toetatava tegevuse ärajäämisest või uuest projekti võitoetatava tegevuse toimumise ajast. Ametiasutus pikendab teavitusealusel toetuse abikõlblikku perioodi või tunnistab toetuse andmise otsuse korra§ 16 kohaselt haldusaktiga kehtetuks või muudab seda;“;


  7) paragrahvi 19 lõike 1 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Projektitoetusesaaja esitab tehtud tekkepõhiste kulude ja toimunud tegevuse kohta järgmisedaruanded, kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti:“;


  8) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Tegevustoetusesaaja esitab tehtud tekkepõhiste kulude ja toimunud tegevuse kohta vahearuande ametiasutuse määratud kuupäeval ja/või lõpparuande(kuluaruande vormil) hiljemalt 30. kalendripäeval pärast toetatava tegevuselõppemist või hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks, kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti.“;


  9) paragrahvi 19 lõige 6 muudetakse järgmises sõnastuses:

"(6) Vahe-ja lõpparuandele tuleb lisada: 

1) kasutatudtoetuse ulatuses kulu- ja maksedokumentide koopiad;

2) võimaluse korral foto, millelt on näha linna logo kasutamine trükises, reklaamis, pressiteates või muul teabekandjal;

3) turuhinnaga kauba ja/või teenuse ostmise tõendamiseksvähemalt kolm hinnapakkumist, kui toetuse saaja on ostnud kaupu ja/või teenuseidtulumaksuseaduse § 8 tähenduses temaga seotud isikutelt või teinud tehinguiseendaga.“;


  10) paragrahvi 19 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(10) Toetusesihipärase kasutamise järelevalve eest vastutab ametiasutuse juht.“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees