21.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/959,

16. juuni 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisa seoses Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. teatavate viljade liitu sissetoomise nõuetega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 41 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) II lisa A osas on esitatud loetelu liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine. Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 eesmärk on hoida ära selliste karantiinsete taimekahjustajate sissetoomine liidu territooriumile ning seal kohandumine ja levimine, sätestades määruse VII lisas erinõuded teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile.

(2)

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (edaspidi „määratletud taimekahjustaja“) on kantud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa A osasse kui liidu karantiinne taimekahjustaja, mida liidus teadaolevalt ei esine. See on ka loetletud prioriteetse taimekahjustajana komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1702 (3) lisas. Määratletud taimekahjustaja on polüfaagne ja seda on piirikontrollide käigus liidu territooriumil avastatud mitmesugustel peremeestaimedel.

(3)

Capsicum (L.), Citrus L. (välja arvatud Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle ja Citrus limon (L.) Osbecki viljad) ning Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. viljade suhtes on kehtestatud impordi erinõuded, et kaitsta liidu territooriumit määratletud taimekahjustaja eest (4). Citrus L. hõlmab Citrus sinensis Pers. vilju.

(4)

Vastavalt kehtivatele impordinõuetele tuleb enne kauplemist edastada teave selle kohta, kas riik ja piirkond on määratletud taimekahjustajast vaba, ning süsteemse lähenemisviisi rakendamise ja koristusjärgse töötluse kohta koos dokumentaalsete tõenditega asjaomaste nõuete tõhususe kohta. See teave peaks võimaldama paremini hinnata kehtivate erinõuete tõhusust. Tõhusust tuleks hinnata sõltuvalt sellest, milline on nõuete rikkumiste arv seoses määratletud taimekahjustajaga, mis esineb peremeestaimedelt saadud imporditud kaupades.

(5)

Kuna liidu territooriumil toimuva piirikontrolli käigus ilmneb jätkuvalt saadetiste mittevastavusi impordi erinõuetele seoses määratletud taimekahjustaja esinemisega peremeestaimedelt saadud kaupades, on rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas sätestatud erinõuete muutmine põhjendatud. Eelkõige tuleks muuta erinõudeid, mis on seotud sellega, et tootmiskoht oleks kahjustajatest vaba, koristusjärgse töötlusega ja süsteemse lähenemisviisiga, millega tagatakse paremini, et viljad, millega kaubeldakse, on kahjustajatest vabad.

(6)

Erinõuete muutmine põhineb Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) poolt tehtud taimekahjustajatega seotud riski analüüsi teaduslikul ja tehnilisel teabel, Euroopa Toiduohutusameti tehtud kaubariski hindamistel Iisraelist (5) ja Lõuna-Aafrikast (6) imporditavate Citrus spp. viljade kohta, asjakohasel teaduskirjandusel ning märkustel, mis on saadud kolmandatelt riikidelt pärast konsultatsioone Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames (sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete leping).

(7)

Fütosanitaarohutuse ja jälgitavuse tagamiseks tuleks kindlustada ettevõtete heakskiitmine, töötlemisettevõtetele esitatavad nõuded, järelevalve, auditeerimine, dokumenteerimise kord ja kasutatud töötlemise kohta arvestuse pidamine.

(8)

Praegu kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas Citrus L. viljade kohta esitatud nõudeid ka Citrus sinensis Pers. suhtes. Tuginedes andmetele nõuete rikkumise kohta seoses määratletud taimekahjustaja esinemisega tsitrusviljadel, tuleks Citrus sinensis Pers. viljade suhtes kohaldada eraldi nõudeid, mitte samu nõudeid, nagu Citrus L. viljade suhtes. See on oluline tagamaks, et nad oleksid määratletud taimekahjustajast vabad. Sellised nõuded peaksid hõlmama süsteemset lähenemisviisi koos konkreetse külmtöötluse korraga, võimaluse korral eeljahutamisega, et tagada võimalikult suur tõenäosus, et taimekahjustajat ei esine.

(9)

Selleks, et pädevad asutused ja ettevõtjad saaksid süsteemse lähenemisviisiga kohaneda, tuleks Citrus sinensis Pers. puhul kuni 31. detsembrini 2022 näha ette alternatiivne ja ajutine nõue kasutada süsteemset lähenemisviisi, mis hõlmab viljaliha eeljahutamist temperatuurini 5 °C, millele järgneb vähemalt 25 päeva jooksul külmtöötlus kindlaksmääratud temperatuuril –1 °C kuni + 2 °C.

(10)

Kui Citrus sinensis Pers. viljade puhul kasutatakse veo ajal külmtöötlust, tuleb säilitada andmed sellise töötluse kohta ja teha need nõudmise korral kättesaadavaks.

(11)

Käesolev määrus peaks jõustuma ja seda tuleks kohaldada võimalikult kiiresti, et rakendada võimalikult lühikese ajaga rangemad nõuded, millega kaitstakse liitu tõhusamalt kõnealuse taimekahjustaja eest, et võtta arvesse konkreetsete puuviljade saadetisi, mida transporditakse liitu käesoleva määruse jõustumise ajal.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. juulist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 1. augusti 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1702, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu (ELT L 260, 11.10.2019, lk 8).

(4)  EPPO, Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta, Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsioon, Pariis, 2013. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff

(5)  „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from Israel for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach“ („Teaduslik arvamus Iisraelist pärit Citrus L. viljade kaubariski hindamise kohta Thaumatotibia leucotreta osas süsteemse lähenemisviisi alusel“), EFSA Journal 2021;19(3):6427, 36 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427.

(6)  „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from South Africa for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach“ („Teaduslik arvamus Lõuna-Aafrikast pärit Citrus L. viljade kaubariski hindamise kohta Thaumatotibia leucotreta osas süsteemse lähenemisviisi alusel“), EFSA Journal;19(8):6799, 63 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

1)

punkt 62 asendatakse järgmisega:

„62.

Perekondade Capsicum (L.), Citrus L. (v.a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck.) ja Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. viljad

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00  0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Aafrika riigid, Cabo Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Iisrael

Ametlik kinnitus, et

a)

viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), tingimusel et päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 4(*) tunnistanud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Taimekahjustajast vaba piirkonna nimi on märgitud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kõnealusest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

(c)

 

i)

viljad on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 10(**) tunnistanud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ning mis on kantud tootmiskoha koodide loendisse, millest päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

ning

ii)

viljad on läbinud tootmiskohas kasvuperioodi jooksul ja enne eksporti asjakohasel ajal ametlikud kontrollid, sealhulgas visuaalse kontrolli, mille intensiivsus võimaldab avastada vähemalt 2 % saastumist 95 % usaldusväärsusega, vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 31(***), sümptomite korral on kasutatud muu hulgas destruktiivset proovivõtumeetodit, ning viljad on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ning

iii)

viljadega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, millel on märgitud tootmiskoha koodid,

või

d)

 

i)

viljad on toodetud heakskiidetud tootmiskohas, mis on kantud tootmiskoha koodide loetellu, millest päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

ning

ii)

tagamaks, et viljad on vabad taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), on nende suhtes kohaldatud kas rahvusvahelise fütosanitaarmeetme standardi ISPM 14(*****) kohast tõhusat süsteemset lähenemisviisi või tõhusat eraldiseisvat koristusjärgset töötlust, tingimusel et päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on eelnevalt kirjalikult teavitanud komisjoni vastavast süsteemsest lähenemisviisist või koristusjärgsest töötlusest koos tõhusust kinnitavate dokumentaalsete tõenditega ning et Euroopa Toiduohutusamet on seda koristusjärgset töötlust hinnanud,

ning

iii)

viljad on enne eksporti läbinud taimekahjustaja Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) esinemise suhtes sellised ametlikud kontrollid, mille intensiivsus võimaldab avastada vähemalt 2 % saastumist 95 % usaldusväärsusega, vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 31(***), ning sümptomite korral on kasutatud muu hulgas destruktiivset proovivõtumeetodit,

ning

iv)

viljadega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, millel on märgitud tootmiskoha koodid ja üksikasjad kasutatud koristusjärgse töötluse või süsteemse lähenemisviisi rakendamise kohta.“

2)

punktide 62 ja 63 vahele lisatakse järgmine punkt 62.1:

„62.1

Citrus sinensis Pers. viljad

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Aafrika riigid, Cabo Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Iisrael

Ametlik kinnitus, et

a)

viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), tingimusel et päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 4(*) tunnistanud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Taimekahjustajast vaba piirkonna nimi on märgitud fütosanitaarsertifikaadile tingimusel, et päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kõnealusest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

 

i)

viljad on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 10(**) tunnistanud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ning mis on kantud tootmiskoha koodide loendisse, millest päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

ning

ii)

viljad on läbinud tootmiskohas kasvuperioodi jooksul ja enne eksporti asjakohasel ajal ametlikud kontrollid, sealhulgas visuaalse kontrolli, mille intensiivsus võimaldab avastada vähemalt 2 % saastumist 95 % usaldusväärsusega, vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 31(***), sümptomite korral on kasutatud muu hulgas destruktiivset proovivõtumeetodit, ning viljad on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ning

iii)

viljadega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, millel on märgitud tootmiskoha koodid,

või

d)

 

i)

viljad on toodetud heakskiidetud tootmiskohas, mis on kantud tootmiskoha koodide loetellu, millest päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

ning

ii)

viljade suhtes on rakendatud

asjakohaste rahvusvaheliste fütosanitaarmeetmete standardite ISPM 14(*****) ja ISPM 42(****) kohast tõhusat süsteemset lähenemisviisi, mis hõlmab külmtöötlust temperatuuril vahemikus 0 °C kuni –1 °C vähemalt 16 päeva jooksul, tingimusel et eksportiv kolmas riik on iga saadetise puhul külmtöötluse dokumenteerinud ja kontrollinud ning päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemsest lähenemisviisist koos tõendusmaterjaliga selle tõhususe kohta eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi ISPM 14(*****) kohast tõhusat süsteemset lähenemisviisi, mis hõlmab viljaliha eeljahutamist külmtöötluse temperatuurini, millele järgneb külmtöötlus vähemalt 20 päeva jooksul kindlaksmääratud temperatuuril vahemikus –1 °C kuni + 2 °C, tingimusel et eksportiv kolmas riik on iga saadetise puhul eeljahutamise ja külmtöötluse dokumenteerinud ja kontrollinud ning päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemsest lähenemisviisist koos tõendusmaterjaliga selle tõhususe kohta eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

tõhusat eraldiseisvat koristusjärgset töötlust tagamaks, et viljad on vabad taimekahjustajast Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), tingimusel et päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on koristusjärgsest töötlusest koos tõendusmaterjaliga selle tõhususe kohta eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud ning Euroopa Toiduohutusamet on seda hinnanud,

või

kuni 31. detsembrini 2022 rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi ISPM 14(*****) kohast tõhusat süsteemset lähenemisviisi, mis hõlmab viljaliha eeljahutamist temperatuurini 5 °C, millele järgneb külmtöötlus vähemalt 25 päeva jooksul kindlaksmääratud temperatuuril vahemikus –1 °C kuni + 2 °C, tingimusel et eksportiv kolmas riik on iga saadetise puhul eeljahutamise ja külmtöötluse dokumenteerinud ja kontrollinud ning päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemsest lähenemisviisist koos tõendusmaterjaliga selle tõhususe kohta eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

ning

iii)

viljad on enne eksporti läbinud taimekahjustaja Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) esinemise suhtes sellised ametlikud kontrollid, mille intensiivsus võimaldab avastada vähemalt 2 % saastumist 95 % usaldusväärsusega, vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM 31(***), ja sümptomite korral on kasutatud muu hulgas destruktiivset proovivõtumeetodit,

ning

iv)

viljadega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, milles on märgitud tootmiskoha koodid ning üksikasjad kasutatud koristusjärgse töötlemise või süsteemse lähenemisviisi rakendamise kohta, sealhulgas ka süsteemse lähenemisviisi raames kasutatud kindlaksmääratud temperatuur ja külmtöötluse kestus,

ning

v)

kui veo ajal on kasutatud külmtöötlust, siis lisaks fütosanitaarsertifikaadile säilitatakse ka andmed selle töötluse kohta ning tehakse need taotluse korral kättesaadavaks.

(*)

ISPM 4 „Requirements for the establishment of pest free areas“ („Kahjustajavabade piirkondade kehtestamise nõuded“).

(**)

ISPM 10 „Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites“ („Kahjustajavabade tootmiskohtade ja -üksuste kehtestamise nõuded“).

(***)

ISPM 31 „Methodologies for sampling of consignments“ („Saadetistest proovide võtmise metoodika“).

(****)

ISPM 42 „Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures“ („Temperatuuritöötluse fütosanitaarmeetmetena kasutamise nõuded“).

(*****)

ISPM 14 „The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management“ („Süsteemse kahjuritõrje komplekssed meetmed“).“

Top