24.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 145/14


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/805,

16. veebruar 2022,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks tasud, mida kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, (1) eriti selle artikli 48l lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 48l kohaselt peab ESMA võtma kriitilise tähtsusega võrdlusaluste halduritelt ja kolmandate riikide võrdlusaluste halduritelt tasu, mis on seotud kõnealuse määruse artikli 34 kohase tegevusloa taotlemisega ja artikli 32 kohase tunnustamisega, ning aastatasu, mis on seotud kõnealuse määruse kohaste selliste ülesannete täitmisega, mis on seotud kriitilise tähtsusega võrdlusaluste ja tunnustatud kolmandate riikide võrdlusaluste halduritega. Määruse (EL) 2016/1011 artikli 48l lõikes 2 on ette nähtud, et sellised tasud peavad olema proportsionaalsed asjaomase võrdlusaluse halduri käibega ja katma kõik kulud, mida ESMA on kandnud seoses kriitilise tähtsusega võrdlusaluste halduritele ja kolmandate riikide võrdlusaluste halduritele tegevusloa andmise või nende tunnustamise ja nendega seotud ülesannete täitmisega kooskõlas kõnealuse määrusega.

(2)

Kriitilise tähtsusega võrdlusaluste ja kolmandate riikide võrdlusaluste halduritega seotud ESMA tegevuse eest võetavad tasud tuleks kehtestada tasemel, mis hoiaks ära puudujäägi või ülejäägi märkimisväärset kuhjumist. Kui esineb korduv märkimisväärne ülejääk või puudujääk, tuleks tasude tase läbi vaadata.

(3)

Tegevusloa taotlustega seotud tasusid („loatasud“) ja tunnustamisega seotud tasusid („tunnustamistasud“) tuleks võtta kriitilise tähtsusega võrdlusaluste ja kolmandate riikide võrdlusaluste halduritelt, et katta ESMA kulud seoses tegevusloa ja tunnustamise taotluste menetlemisega, sealhulgas kulud, mis on seotud taotluste täielikkuse kontrollimisega, lisateabe taotlemisega, otsuste koostamisega ning kriitilise tähtsusega võrdlusaluste süsteemse olulisuse ning kolmandate riikide võrdlusaluste haldurite vastavuse hindamisega.

(4)

Võttes arvesse, et sõltumata sellest, kas taotluse on esitanud suur või väike haldur, on taotluse hindamine sama ressursimahukas, peaks tunnustamistasu olema kõigi kolmandate riikide haldurite puhul sama suur summa.

(5)

Võttes arvesse ESMA eeldatavat töökoormust ja sellega kaasnevaid kulusid, mis kaetakse täielikult ühekordsetest tunnustamistasudest, tuleks tunnustamistaotluse hindamise maksumuseks määrata 40 000 eurot.

(6)

Kriitilise tähtsusega võrdlusaluseid kontrollitakse määruse (EL) 2016/1011 kohaselt põhjalikumalt ja nende haldurid peavad järgima rangemaid organisatsioonilisi nõudeid. Sellest tulenevalt kaasneb tegevusloa andmise protsessiga ESMA-le suurem töökoormus. Seepärast peaks kriitilise tähtsusega võrdlusaluse halduri tegevusloa tasu olema oluliselt suurem kui tunnustamistaotluse hindamise tasu.

(7)

Selleks et edendada saadud taotluste kvaliteeti ja täielikkust ning kooskõlas ESMA lähenemisviisiga järelevalvealuste üksuste registreerimisele, tuleks tunnustamistasu maksta taotluse esitamise ajal.

(8)

Aastatasu tuleb võtta ka kriitilise tähtsusega võrdlusaluste ja tunnustatud kolmanda riigi võrdlusaluste halduritelt, et katta ESMA kulud, mis on seotud määruse (EL) 2016/1011 kohaste selliste ülesannete täitmisega, mis on seotud kõnealuste haldurite pideva järelevalvega. Kolmandate riikide võrdlusaluste puhul peaksid sellised tasud katma kolmandate riikide ametiasutustega sõlmitud koostöölepingute rakendamise ja säilitamise kulud ning kolmandate riikide regulatiivse ja järelevalvealase arengu jälgimise kulud. Kriitilise tähtsusega võrdlusaluste puhul peaksid tasud katma ka kulud, mida ESMA kannab seoses pideva järelevalvega selle üle, kas kõnealused haldurid täidavad määruse (EL) 2016/1011 artiklis 48l ja VI jaotises sätestatud nõudeid, sealhulgas võrreldava täitmise kaudu, kui see on olemas.

(9)

Kriitilise tähtsusega võrdlusaluse pideva järelevalve kulud sõltuvad sellest, kas ESMA peab kõnealuse võrdlusaluse jaoks looma järelevalvekolleegiumi ja seda juhatama, mis kujutab endast märkimisväärset lisakoormust. Seepärast on järelevalvetasude kehtestamisel asjakohane teha nendel kahel juhul vahet. Seevastu kriitilise tähtsusega võrdlusaluste kategoorias ei tuleks järelevalvetasusid diferentseerida vastavalt halduri aastakäibele, kuna kriitilise tähtsusega võrdlusalustel on juba oma olemuselt süsteemne mõju liidus.

(10)

Liidus tunnustamise taotlemine on otsus, mille teevad kolmandate riikide võrdlusaluste haldurid ärilistel kaalutlustel, kuna võrdlusaluste pakkumine liidus peaks tooma neile tulu. Seepärast tuleks tunnustatud kolmanda riigi võrdlusaluste haldurite järelevalvetasusid kohandada vastavalt tulule, mida nad saavad nende võrdlusaluste kasutamisest liidus. Juhul kui tulu ei saada, tuleks minimaalseks järelevalvetasuks kehtestada 20 000 eurot.

(11)

Et vältida korduvate või põhjendamatute taotluste esitamist, ei maksta tunnustamis- ja loatasu tagasi juhul, kui taotleja oma taotluse tagasi võtab. Kuna tunnustamis- või loataotluse tagasilükkamise korral on haldustöö maht sama nagu taotluse rahuldamise korral, ei tohiks loa andmisest või tunnustamisest keeldumise korral tunnustamis- ja loatasu tagasi maksta.

(12)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2021/168 (2) võib liidus kasutada kolmanda riigi võrdlusaluseid üleminekuperioodil, mida on pikendatud 2023. aastani, ilma et asjaomased haldurid peaksid taotlema samaväärsust, tunnustamist või kinnitamist. Kõnealuse üleminekuperioodi jooksul on liidus tunnustamine kolmandates riikides asuvate võrdlusaluste haldurite jaoks vabatahtlik kord, mis näitab, et nende võrdlusalused jäävad liidus kasutamiseks kättesaadavaks ka pärast üleminekuperioodi lõppu. Seepärast tuleks sellise perioodi jooksul kohaldada tunnustamis- ja järelevalvetasusid käsitlevaid sätteid üksnes selliste kolmandates riikides asuvate haldurite suhtes, kes on vabatahtlikult taotlenud tunnustamist enne määrusega (EL) 2021/168 kehtestatud üleminekuperioodi lõppu, ja kui asjaomane riiklik pädev asutus või ESMA on neid tunnustanud.

(13)

Selleks et tagada ESMA-le antud uute järelevalvevolituste sujuv kohaldamine, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad tasude kohta, mida ESMA võib võrdlusaluste halduritelt seoses tegevusloa andmise, tunnustamise ja järelevalvega nõuda.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„kriitilise tähtsusega võrdlusalus“ – määruse (EL) 2016/1011 artikli 20 lõike 1 punktide a ja c kohane kriitilise tähtsusega võrdlusalus;

2)

„kolmanda riigi võrdlusalus“ – võrdlusalus, mille haldur asub väljaspool liitu.

Artikkel 3

Tunnustamis- ja loatasud

1.   Kolmandas riigis asutatud võrdlusaluse haldur, kes taotleb tunnustamist määruse (EL) 2016/1011 artikli 32 kohaselt, maksab tunnustamistasu 40 000 eurot.

2.   Kriitilise tähtsusega võrdlusaluse haldur, kes taotleb tunnustamist määruse (EL) 2016/1011 artikli 34 kohaselt, maksab taotlemistasu 250 000 eurot.

3.   Loa- ja tunnustamistasu makstakse taotluse esitamise ajal pärast ESMA võlateate kättesaamist.

4.   Taotluste puhul, mille riiklikud pädevad asutused saavad kätte pärast 1. oktoobrit 2021 ja mis edastatakse ESMA-le, tasutakse tunnustamistasud 2022. aasta alguses.

5.   Tunnustamis- ja loatasusid ei maksta tagasi.

Artikkel 4

Aastased järelevalvetasud

1.   Ühe või mitme kriitilise tähtsusega võrdlusaluse haldur maksab aastast järelevalvetasu:

a)

250 000 eurot, kui ESMA peab juhatama järelevalvekolleegiumit vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklile 46;

b)

200 000 eurot, kui ESMA ei pea juhatama järelevalvekolleegiumit vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklile 46.

2.   ESMA poolt tunnustatud ja kolmandas riigis asutatud võrdlusaluse haldur maksab aastast järelevalvetasu, mis arvutatakse järgmiselt:

a)

aastane järelevalvetasu konkreetsel aastal (n) on kolmanda riigi tunnustatud haldurite aastatasu kokku, korrigeerituna käibekoefitsiendiga;

b)

tunnustatud kolmanda riigi halduri aastane kogutasu konkreetsel aastal (n) võrdub ESMA järelevalve-eelarvega määruse (EL) 2016/1011 kohaldamiseks asjaomasel aastal (n), millest on maha arvatud kriitilise tähtsusega võrdlusaluste haldurite poolt ESMA-le aasta (n) eest makstavad aastased järelevalvetasud;

c)

iga kolmanda riigi halduri puhul on käibekoefitsient tema arvesse võetava käibe osakaal kõigi tunnustatud kolmanda riigi haldurite kogukäibes.

Image 1

d)

tunnustatud kolmanda riigi halduri minimaalne aastane järelevalvetasu on 20 000 eurot, sealhulgas juhul, kui tunnustatud kolmanda riigi halduri arvesse võetav käive võrdub nulliga.

3.   Võrdlusaluste haldurid maksavad oma asjaomased aastased järelevalvetasud ESMA-le hiljemalt selle kalendriaasta 31. märtsiks, millal need tasumisele kuuluvad. Kui eelmiste kalendriaastate andmed ei ole kättesaadavad, arvutatakse tasud aastatasusid käsitleva uusima kättesaadava teabe põhjal. Makstud aastatasusid ei maksta tagasi.

Artikkel 5

Aastased järelevalvetasud tunnustamise või tegevusloa andmise aastal

Erandina artiklist 4 vähendatakse tunnustatud kolmanda riigi haldurite ja tegevusloa saanud kriitilise tähtsusega võrdlusaluste haldurite esimese aasta järelevalvetasu (võttes aluseks aasta, mil neid tunnustati või neile anti tegevusluba), korrigeerides seda järgmise koefitsiendiga:

Image 2

Esimese aasta järelevalvetasu makstakse pärast seda, kui ESMA on haldurile teatanud, et tema taotlus on rahuldatud, ja 30 päeva jooksul pärast ESMA asjaomase võlateate väljastamise kuupäeva.

Juhul, kui võrdlusaluse haldurile on antud tegevusluba detsembris, ei pea ta erandina maksma esimese aasta järelevalvetasu.

Artikkel 6

Arvesse võetav käive

Tunnustatud kolmanda riigi võrdlusaluse halduri käive on tema tulu, mis on saadud seoses tema võrdlusaluste kasutamisega liidus järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt võrdlusaluse halduri viimase lõppenud majandusaasta jooksul.

Tunnustatud kolmanda riigi võrdlusaluse haldur esitab ESMA-le igal aastal auditeeritud andmed, mis kinnitavad tema tulu, mis on saadud seoses tema võrdlusaluste kasutamisega liidus. Andmed kinnitatakse välisauditiga ja esitatakse ESMA-le elektrooniliselt igal aastal enne 30. septembrit. Kui kolmanda riigi haldurit tunnustatakse pärast kalendriaasta 30. septembrit, esitab ta andmed kohe pärast tunnustamist ja tunnustamise kalendriaasta lõpuks. Auditeeritud andmeid sisaldavad dokumendid esitatakse finantsteenuste valdkonnas üldkasutatavas keeles.

Kui esitatud tulud on väljendatud muus valuutas kui euro, arvestab ESMA need eurodesse ümber, kasutades tulude kajastamise perioodil kohaldatud keskmist euro vahetuskurssi. Selleks kasutatakse Euroopa Keskpanga avaldatud ametlikku euro valuutakurssi.

Enne 1. jaanuarit 2022 tunnustatud kolmanda riigi haldurid esitavad ESMA-le 2020. aasta käibe 31. jaanuariks 2022.

Artikkel 7

Tasude maksmise üldine kord

1.   Kõik tasud makstakse eurodes.

2.   Mis tahes hilinenud maksetega kaasneb karistusmakse, mille päevamäär on 0,1 % maksmisele kuuluvast summast.

Artikkel 8

Taotlus- ja loatasude maksmine

1.   Tegevusloa taotlemise, andmise või pikendamise tasud makstakse võrdlusaluse halduri taotluse esitamise ajal ja täielikult 30 päeva jooksul alates ESMA arve väljastamise kuupäevast.

2.   ESMA ei maksa tasusid tagasi võrdlusaluse haldurile, kes otsustab tegevusloa taotluse tagasi võtta.

Artikkel 9

Aastaste järelevalvetasude maksmine

1.   Artiklis 4 osutatud aastane järelevalvetasu majandusaasta eest makstakse ESMA-le enne selle kalendriaasta 31. märtsi, mille eest see tasumisele kuulub. Tasud arvutatakse aastatasusid käsitleva uusima kättesaadava teabe alusel.

2.   ESMA ei maksa aastaseid järelevalvetasusid tagasi.

3.   ESMA saadab võrdlusaluse haldurile arve vähemalt 30 päeva enne maksetähtaega.

Artikkel 10

Riiklike pädevate asutuste kulude hüvitamine

1.   Kui ESMA delegeerib ülesanded riiklikele pädevatele asutustele, võtab kolmandate riikide halduritelt ja kriitilise tähtsusega võrdlusaluste halduritelt tunnustamistasu ja aastast järelevalvetasu üksnes ESMA.

2.   ESMA hüvitab riiklikule pädevale asutusele tegelikud kulud, mis on tekkinud seoses määruse (EL) 2016/1011 kohaselt tehtud tööga, sellise summa ulatuses, mis vastab järgmistele tingimustele:

a)

summa on kokku leppinud ESMA ja pädev asutus enne ülesannete delegeerimist;

b)

summa on väiksem kui asjaomaste võrdlusaluste haldurite poolt ESMA-le makstud järelevalvetasude kogusumma.

Artikkel 11

Üleminekusätted

1.   Artiklit 3 ei kohaldata kriitilise tähtsusega võrdlusaluste haldurite ega kolmandate riikide võrdlusaluste haldurite suhtes, kellele riiklikud pädevad asutused on enne käesoleva määruse jõustumist juba tegevusloa andnud või keda nad on juba tunnustanud.

2.   Erandina artikli 12 lõikest 1 kuuluvad juhul, kui käesolev määrus jõustub pärast 2022. aasta kolmandat kuud, ESMA järelevalve alla kuuluvate võrdlusaluste haldurite suhtes kohaldatavad 2022. aasta järelevalvetasud tasumisele 30 päeva jooksul alates ESMA arve väljastamise kuupäevast.

3.   ESMA järelevalve alla kuuluvate võrdlusaluste haldurite suhtes 2022. aastal kohaldatavate aastaste järelevalvetasude arvutamisel vastavalt artikli 4 lõikele 2 põhineb arvesse võetav käive erandina artikli 4 lõike 2 punktidest a–d ajutiselt 2021. aastal saadud tulul. Kui 2021. aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, esitavad võrdlusaluse haldurid need viivitamata ESMA-le. ESMA arvutab auditeeritud raamatupidamisaruannete alusel 2021. aasta järelevalvetasud ümber ja esitab summade erinevuse kohta igale võrdlusaluse haldurile lõpliku arve.

Artikkel 12

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub ja seda hakatakse kohaldama kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. veebruar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 171 29.6.2016, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).


Top