13.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/732,

12. mai 2022,

milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 31. märtsist 2022 kuni 29. juunini 2022

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 77e lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutaksid direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamisel tehnilised eraldised ja põhiomavahendid ühetaoliste tingimuste alusel, tuleks iga aruandekuupäeva jaoks määrata kindlaks tehniline teave asjakohase riskivaba intressikõvera, kattuvusega kohandamise arvutamise alushinnavahede ja volatiilsusega kohandamise kohta.

(2)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad peaksid kasutama tehnilist teavet, mis põhineb käesoleva määruse kohasele esimesele aruandekuupäevale eelneva kuu lõpu turuandmetel. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) esitas 5. aprillil 2022 komisjonile tehnilise teabe seoses 2022. aasta märtsi lõpu turuandmetega. Kõnealune teave avaldati 5. aprillil 2022 vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77e lõikele 1.

(3)

Kuna tehnilist teavet on vaja kohe, on tähtis, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti.

(4)

Usaldatavusnõuete täitmise jälgimiseks on vaja, et kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks sama tehnilist teavet, sõltumata sellest, mis kuupäeval nad aruande pädevale asutusele esitavad. Seepärast peaks käesolev määrus kehtima alates esimesest aruandekuupäevast, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse.

(5)

Et tagada õiguskindlus võimalikult kiiresti ja arvestades tungiva vajadusega muuta asjakohane riskivaba intressikõver kiiresti kättesaadavaks, on täielikult põhjendatud võtta käesoleva määrusega kehtestatud meetmed vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (2) artiklile 8 koostoimes artikliga 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutavad tehnilised eraldised ja põhiomavahendid aruannete puhul, mille aruandekuupäev on 31. märtsist 2022 kuni 29. juunini 2022, lõikes 2 osutatud tehnilise teabe alusel.

2.   Iga asjaomase valuuta puhul arvutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 kohane parim hinnang, kõnealuse direktiivi artikli 77c kohane kattuvusega kohandamine ja sama direktiivi artikli 77d kohane volatiilsusega kohandamine järgmise tehnilise teabe alusel:

a)

I lisas sätestatud asjakohased riskivabad intressikõverad;

b)

II lisas sätestatud kattuvusega kohandamise arvutamise alushinnavahed;

c)

III lisas sätestatud volatiilsusega kohandamised asjaomaste riikide kindlustusturgude kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. märtsist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).


I LISA

Asjakohane riskivaba intressikõver parima hinnangu arvutamiseks ilma kattuvuse või volatiilsusega kohandamata

Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Euro

Tšehhi kroon

Taani kroon

Ungari forint

Rootsi kroon

Horvaatia kuna

1

-0,175  %

5,516  %

-0,185  %

5,955  %

1,116  %

0,104  %

2

0,436  %

5,279  %

0,426  %

6,139  %

1,269  %

0,429  %

3

0,703  %

4,915  %

0,693  %

6,227  %

1,477  %

0,747  %

4

0,829  %

4,568  %

0,819  %

6,271  %

1,643  %

1,070  %

5

0,895  %

4,293  %

0,885  %

6,250  %

1,734  %

1,376  %

6

0,943  %

4,100  %

0,933  %

6,203  %

1,757  %

1,671  %

7

0,983  %

3,964  %

0,973  %

6,136  %

1,755  %

1,959  %

8

1,025  %

3,865  %

1,015  %

6,054  %

1,757  %

2,254  %

9

1,067  %

3,793  %

1,057  %

5,964  %

1,776  %

2,520  %

10

1,109  %

3,741  %

1,099  %

5,875  %

1,820  %

2,731  %

11

1,143  %

3,704  %

1,133  %

5,792  %

1,894  %

2,895  %

12

1,170  %

3,679  %

1,160  %

5,725  %

1,980  %

3,024  %

13

1,193  %

3,660  %

1,183  %

5,678  %

2,068  %

3,127  %

14

1,208  %

3,646  %

1,198  %

5,651  %

2,151  %

3,210  %

15

1,208  %

3,635  %

1,198  %

5,649  %

2,229  %

3,277  %

16

1,193  %

3,625  %

1,183  %

5,646  %

2,300  %

3,332  %

17

1,172  %

3,617  %

1,162  %

5,638  %

2,364  %

3,376  %

18

1,153  %

3,609  %

1,143  %

5,625  %

2,422  %

3,413  %

19

1,143  %

3,602  %

1,133  %

5,609  %

2,475  %

3,443  %

20

1,144  %

3,596  %

1,134  %

5,591  %

2,523  %

3,468  %

21

1,160  %

3,590  %

1,150  %

5,571  %

2,566  %

3,488  %

22

1,186  %

3,584  %

1,176  %

5,550  %

2,606  %

3,505  %

23

1,220  %

3,579  %

1,210  %

5,528  %

2,643  %

3,519  %

24

1,259  %

3,575  %

1,250  %

5,506  %

2,676  %

3,530  %

25

1,302  %

3,571  %

1,293  %

5,484  %

2,707  %

3,539  %

26

1,347  %

3,567  %

1,338  %

5,461  %

2,735  %

3,547  %

27

1,393  %

3,563  %

1,384  %

5,439  %

2,762  %

3,553  %

28

1,440  %

3,559  %

1,431  %

5,417  %

2,786  %

3,557  %

29

1,486  %

3,556  %

1,478  %

5,396  %

2,809  %

3,561  %

30

1,533  %

3,553  %

1,525  %

5,375  %

2,830  %

3,564  %

31

1,578  %

3,550  %

1,571  %

5,354  %

2,850  %

3,565  %

32

1,623  %

3,548  %

1,616  %

5,334  %

2,869  %

3,567  %

33

1,667  %

3,545  %

1,660  %

5,315  %

2,886  %

3,568  %

34

1,709  %

3,543  %

1,702  %

5,296  %

2,903  %

3,568  %

35

1,750  %

3,540  %

1,744  %

5,278  %

2,919  %

3,568  %

36

1,790  %

3,538  %

1,784  %

5,260  %

2,933  %

3,568  %

37

1,829  %

3,536  %

1,822  %

5,243  %

2,947  %

3,567  %

38

1,866  %

3,534  %

1,860  %

5,226  %

2,960  %

3,567  %

39

1,902  %

3,532  %

1,896  %

5,210  %

2,973  %

3,566  %

40

1,937  %

3,530  %

1,931  %

5,195  %

2,985  %

3,565  %

41

1,970  %

3,528  %

1,965  %

5,180  %

2,996  %

3,564  %

42

2,003  %

3,527  %

1,997  %

5,165  %

3,007  %

3,562  %

43

2,034  %

3,525  %

2,028  %

5,151  %

3,017  %

3,561  %

44

2,064  %

3,524  %

2,058  %

5,138  %

3,027  %

3,560  %

45

2,093  %

3,522  %

2,087  %

5,125  %

3,036  %

3,558  %

46

2,121  %

3,521  %

2,115  %

5,112  %

3,045  %

3,557  %

47

2,147  %

3,519  %

2,142  %

5,100  %

3,054  %

3,555  %

48

2,173  %

3,518  %

2,168  %

5,089  %

3,062  %

3,554  %

49

2,198  %

3,517  %

2,193  %

5,077  %

3,070  %

3,552  %

50

2,222  %

3,515  %

2,217  %

5,066  %

3,078  %

3,551  %

51

2,246  %

3,514  %

2,241  %

5,056  %

3,085  %

3,549  %

52

2,268  %

3,513  %

2,263  %

5,046  %

3,092  %

3,548  %

53

2,290  %

3,512  %

2,285  %

5,036  %

3,099  %

3,547  %

54

2,311  %

3,511  %

2,306  %

5,026  %

3,105  %

3,545  %

55

2,331  %

3,510  %

2,326  %

5,017  %

3,112  %

3,544  %

56

2,350  %

3,509  %

2,346  %

5,008  %

3,118  %

3,542  %

57

2,369  %

3,508  %

2,365  %

4,999  %

3,123  %

3,541  %

58

2,388  %

3,507  %

2,383  %

4,991  %

3,129  %

3,540  %

59

2,405  %

3,506  %

2,401  %

4,983  %

3,134  %

3,538  %

60

2,422  %

3,505  %

2,418  %

4,975  %

3,140  %

3,537  %

61

2,439  %

3,504  %

2,435  %

4,967  %

3,145  %

3,536  %

62

2,455  %

3,504  %

2,451  %

4,960  %

3,150  %

3,534  %

63

2,471  %

3,503  %

2,467  %

4,953  %

3,154  %

3,533  %

64

2,486  %

3,502  %

2,482  %

4,946  %

3,159  %

3,532  %

65

2,501  %

3,501  %

2,497  %

4,939  %

3,164  %

3,531  %

66

2,515  %

3,500  %

2,511  %

4,932  %

3,168  %

3,530  %

67

2,529  %

3,500  %

2,525  %

4,926  %

3,172  %

3,529  %

68

2,542  %

3,499  %

2,538  %

4,920  %

3,176  %

3,528  %

69

2,555  %

3,498  %

2,552  %

4,914  %

3,180  %

3,527  %

70

2,568  %

3,498  %

2,564  %

4,908  %

3,184  %

3,525  %

71

2,580  %

3,497  %

2,577  %

4,902  %

3,188  %

3,524  %

72

2,592  %

3,496  %

2,589  %

4,897  %

3,191  %

3,523  %

73

2,604  %

3,496  %

2,600  %

4,891  %

3,195  %

3,523  %

74

2,615  %

3,495  %

2,612  %

4,886  %

3,198  %

3,522  %

75

2,626  %

3,495  %

2,623  %

4,881  %

3,202  %

3,521  %

76

2,637  %

3,494  %

2,634  %

4,876  %

3,205  %

3,520  %

77

2,648  %

3,494  %

2,644  %

4,871  %

3,208  %

3,519  %

78

2,658  %

3,493  %

2,655  %

4,866  %

3,211  %

3,518  %

79

2,668  %

3,492  %

2,665  %

4,862  %

3,214  %

3,517  %

80

2,677  %

3,492  %

2,674  %

4,857  %

3,217  %

3,516  %

81

2,687  %

3,491  %

2,684  %

4,853  %

3,220  %

3,516  %

82

2,696  %

3,491  %

2,693  %

4,848  %

3,223  %

3,515  %

83

2,705  %

3,490  %

2,702  %

4,844  %

3,226  %

3,514  %

84

2,714  %

3,490  %

2,711  %

4,840  %

3,228  %

3,513  %

85

2,723  %

3,490  %

2,720  %

4,836  %

3,231  %

3,513  %

86

2,731  %

3,489  %

2,728  %

4,832  %

3,233  %

3,512  %

87

2,739  %

3,489  %

2,737  %

4,828  %

3,236  %

3,511  %

88

2,747  %

3,488  %

2,745  %

4,825  %

3,238  %

3,510  %

89

2,755  %

3,488  %

2,753  %

4,821  %

3,241  %

3,510  %

90

2,763  %

3,487  %

2,760  %

4,817  %

3,243  %

3,509  %

91

2,770  %

3,487  %

2,768  %

4,814  %

3,245  %

3,508  %

92

2,778  %

3,487  %

2,775  %

4,810  %

3,248  %

3,508  %

93

2,785  %

3,486  %

2,782  %

4,807  %

3,250  %

3,507  %

94

2,792  %

3,486  %

2,789  %

4,804  %

3,252  %

3,507  %

95

2,799  %

3,485  %

2,796  %

4,801  %

3,254  %

3,506  %

96

2,806  %

3,485  %

2,803  %

4,798  %

3,256  %

3,505  %

97

2,812  %

3,485  %

2,810  %

4,794  %

3,258  %

3,505  %

98

2,819  %

3,484  %

2,816  %

4,791  %

3,260  %

3,504  %

99

2,825  %

3,484  %

2,823  %

4,789  %

3,262  %

3,504  %

100

2,831  %

3,484  %

2,829  %

4,786  %

3,264  %

3,503  %

101

2,838  %

3,483  %

2,835  %

4,783  %

3,266  %

3,503  %

102

2,844  %

3,483  %

2,841  %

4,780  %

3,267  %

3,502  %

103

2,849  %

3,483  %

2,847  %

4,777  %

3,269  %

3,502  %

104

2,855  %

3,482  %

2,853  %

4,775  %

3,271  %

3,501  %

105

2,861  %

3,482  %

2,858  %

4,772  %

3,273  %

3,501  %

106

2,866  %

3,482  %

2,864  %

4,769  %

3,274  %

3,500  %

107

2,872  %

3,482  %

2,869  %

4,767  %

3,276  %

3,500  %

108

2,877  %

3,481  %

2,875  %

4,764  %

3,277  %

3,499  %

109

2,882  %

3,481  %

2,880  %

4,762  %

3,279  %

3,499  %

110

2,888  %

3,481  %

2,885  %

4,760  %

3,281  %

3,498  %

111

2,893  %

3,480  %

2,890  %

4,757  %

3,282  %

3,498  %

112

2,898  %

3,480  %

2,895  %

4,755  %

3,284  %

3,498  %

113

2,902  %

3,480  %

2,900  %

4,753  %

3,285  %

3,497  %

114

2,907  %

3,480  %

2,905  %

4,751  %

3,287  %

3,497  %

115

2,912  %

3,479  %

2,910  %

4,748  %

3,288  %

3,496  %

116

2,917  %

3,479  %

2,914  %

4,746  %

3,289  %

3,496  %

117

2,921  %

3,479  %

2,919  %

4,744  %

3,291  %

3,496  %

118

2,926  %

3,479  %

2,923  %

4,742  %

3,292  %

3,495  %

119

2,930  %

3,478  %

2,928  %

4,740  %

3,293  %

3,495  %

120

2,934  %

3,478  %

2,932  %

4,738  %

3,295  %

3,494  %

121

2,939  %

3,478  %

2,936  %

4,736  %

3,296  %

3,494  %

122

2,943  %

3,478  %

2,941  %

4,734  %

3,297  %

3,494  %

123

2,947  %

3,477  %

2,945  %

4,732  %

3,299  %

3,493  %

124

2,951  %

3,477  %

2,949  %

4,730  %

3,300  %

3,493  %

125

2,955  %

3,477  %

2,953  %

4,728  %

3,301  %

3,493  %

126

2,959  %

3,477  %

2,957  %

4,727  %

3,302  %

3,492  %

127

2,963  %

3,477  %

2,961  %

4,725  %

3,303  %

3,492  %

128

2,966  %

3,476  %

2,965  %

4,723  %

3,304  %

3,492  %

129

2,970  %

3,476  %

2,968  %

4,721  %

3,306  %

3,491  %

130

2,974  %

3,476  %

2,972  %

4,720  %

3,307  %

3,491  %

131

2,977  %

3,476  %

2,976  %

4,718  %

3,308  %

3,491  %

132

2,981  %

3,476  %

2,979  %

4,716  %

3,309  %

3,490  %

133

2,985  %

3,475  %

2,983  %

4,715  %

3,310  %

3,490  %

134

2,988  %

3,475  %

2,986  %

4,713  %

3,311  %

3,490  %

135

2,991  %

3,475  %

2,990  %

4,712  %

3,312  %

3,489  %

136

2,995  %

3,475  %

2,993  %

4,710  %

3,313  %

3,489  %

137

2,998  %

3,475  %

2,996  %

4,708  %

3,314  %

3,489  %

138

3,001  %

3,474  %

3,000  %

4,707  %

3,315  %

3,489  %

139

3,005  %

3,474  %

3,003  %

4,705  %

3,316  %

3,488  %

140

3,008  %

3,474  %

3,006  %

4,704  %

3,317  %

3,488  %

141

3,011  %

3,474  %

3,009  %

4,702  %

3,318  %

3,488  %

142

3,014  %

3,474  %

3,012  %

4,701  %

3,319  %

3,487  %

143

3,017  %

3,474  %

3,015  %

4,700  %

3,320  %

3,487  %

144

3,020  %

3,473  %

3,018  %

4,698  %

3,321  %

3,487  %

145

3,023  %

3,473  %

3,021  %

4,697  %

3,321  %

3,487  %

146

3,026  %

3,473  %

3,024  %

4,696  %

3,322  %

3,486  %

147

3,029  %

3,473  %

3,027  %

4,694  %

3,323  %

3,486  %

148

3,032  %

3,473  %

3,030  %

4,693  %

3,324  %

3,486  %

149

3,034  %

3,473  %

3,033  %

4,692  %

3,325  %

3,486  %

150

3,037  %

3,473  %

3,036  %

4,690  %

3,326  %

3,485  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Bulgaaria leev

Ühendkuningriigi naelsterling

Rumeenia leu

Poola zlott

Islandi kroon

Norra kroon

1

-0,225  %

1,632  %

4,325  %

4,881  %

4,750  %

2,312  %

2

0,386  %

2,024  %

5,133  %

5,372  %

4,902  %

2,417  %

3

0,653  %

2,028  %

5,570  %

5,515  %

4,994  %

2,563  %

4

0,779  %

1,960  %

5,815  %

5,501  %

5,040  %

2,680  %

5

0,845  %

1,891  %

5,944  %

5,396  %

5,054  %

2,740  %

6

0,892  %

1,816  %

6,014  %

5,275  %

5,049  %

2,745  %

7

0,933  %

1,750  %

6,046  %

5,165  %

5,032  %

2,723  %

8

0,975  %

1,703  %

6,050  %

5,080  %

5,006  %

2,693  %

9

1,017  %

1,671  %

6,034  %

5,025  %

4,974  %

2,666  %

10

1,058  %

1,651  %

6,003  %

4,998  %

4,938  %

2,647  %

11

1,093  %

1,633  %

5,959  %

4,972  %

4,900  %

2,639  %

12

1,120  %

1,617  %

5,908  %

4,941  %

4,861  %

2,639  %

13

1,143  %

1,602  %

5,851  %

4,908  %

4,822  %

2,645  %

14

1,157  %

1,588  %

5,791  %

4,873  %

4,782  %

2,655  %

15

1,157  %

1,576  %

5,729  %

4,836  %

4,744  %

2,667  %

16

1,142  %

1,566  %

5,667  %

4,800  %

4,706  %

2,681  %

17

1,121  %

1,556  %

5,605  %

4,763  %

4,669  %

2,697  %

18

1,103  %

1,544  %

5,543  %

4,727  %

4,633  %

2,713  %

19

1,092  %

1,530  %

5,483  %

4,692  %

4,598  %

2,730  %

20

1,094  %

1,512  %

5,424  %

4,657  %

4,565  %

2,746  %

21

1,110  %

1,492  %

5,366  %

4,624  %

4,533  %

2,763  %

22

1,137  %

1,470  %

5,311  %

4,591  %

4,501  %

2,780  %

23

1,172  %

1,450  %

5,257  %

4,559  %

4,471  %

2,796  %

24

1,213  %

1,432  %

5,205  %

4,529  %

4,443  %

2,812  %

25

1,257  %

1,418  %

5,155  %

4,499  %

4,415  %

2,828  %

26

1,303  %

1,409  %

5,106  %

4,471  %

4,388  %

2,843  %

27

1,350  %

1,404  %

5,060  %

4,443  %

4,363  %

2,858  %

28

1,398  %

1,405  %

5,015  %

4,417  %

4,338  %

2,873  %

29

1,446  %

1,412  %

4,973  %

4,392  %

4,315  %

2,887  %

30

1,493  %

1,424  %

4,932  %

4,367  %

4,292  %

2,900  %

31

1,540  %

1,443  %

4,892  %

4,344  %

4,271  %

2,914  %

32

1,586  %

1,465  %

4,854  %

4,321  %

4,250  %

2,926  %

33

1,631  %

1,492  %

4,818  %

4,299  %

4,230  %

2,939  %

34

1,674  %

1,520  %

4,783  %

4,279  %

4,211  %

2,950  %

35

1,716  %

1,551  %

4,750  %

4,259  %

4,192  %

2,962  %

36

1,757  %

1,582  %

4,718  %

4,239  %

4,174  %

2,973  %

37

1,796  %

1,615  %

4,687  %

4,221  %

4,157  %

2,983  %

38

1,834  %

1,648  %

4,658  %

4,203  %

4,141  %

2,994  %

39

1,871  %

1,680  %

4,630  %

4,186  %

4,125  %

3,004  %

40

1,907  %

1,713  %

4,602  %

4,169  %

4,110  %

3,013  %

41

1,941  %

1,746  %

4,576  %

4,154  %

4,096  %

3,022  %

42

1,974  %

1,778  %

4,551  %

4,138  %

4,082  %

3,031  %

43

2,006  %

1,809  %

4,527  %

4,124  %

4,068  %

3,040  %

44

2,036  %

1,840  %

4,504  %

4,109  %

4,055  %

3,048  %

45

2,066  %

1,870  %

4,482  %

4,096  %

4,043  %

3,056  %

46

2,094  %

1,900  %

4,461  %

4,083  %

4,031  %

3,064  %

47

2,121  %

1,929  %

4,440  %

4,070  %

4,019  %

3,071  %

48

2,148  %

1,957  %

4,420  %

4,058  %

4,008  %

3,079  %

49

2,173  %

1,984  %

4,401  %

4,046  %

3,997  %

3,086  %

50

2,198  %

2,011  %

4,382  %

4,035  %

3,987  %

3,092  %

51

2,222  %

2,036  %

4,365  %

4,024  %

3,977  %

3,099  %

52

2,245  %

2,061  %

4,348  %

4,013  %

3,967  %

3,105  %

53

2,267  %

2,086  %

4,331  %

4,003  %

3,958  %

3,111  %

54

2,288  %

2,109  %

4,315  %

3,993  %

3,949  %

3,117  %

55

2,309  %

2,132  %

4,300  %

3,983  %

3,940  %

3,123  %

56

2,329  %

2,155  %

4,285  %

3,974  %

3,932  %

3,129  %

57

2,348  %

2,176  %

4,270  %

3,965  %

3,923  %

3,134  %

58

2,366  %

2,197  %

4,256  %

3,957  %

3,915  %

3,139  %

59

2,385  %

2,218  %

4,243  %

3,948  %

3,908  %

3,144  %

60

2,402  %

2,238  %

4,230  %

3,940  %

3,900  %

3,149  %

61

2,419  %

2,257  %

4,217  %

3,932  %

3,893  %

3,154  %

62

2,435  %

2,275  %

4,205  %

3,924  %

3,886  %

3,159  %

63

2,451  %

2,294  %

4,193  %

3,917  %

3,879  %

3,163  %

64

2,467  %

2,311  %

4,181  %

3,910  %

3,873  %

3,167  %

65

2,482  %

2,328  %

4,170  %

3,903  %

3,866  %

3,172  %

66

2,496  %

2,345  %

4,159  %

3,896  %

3,860  %

3,176  %

67

2,510  %

2,361  %

4,149  %

3,889  %

3,854  %

3,180  %

68

2,524  %

2,377  %

4,138  %

3,883  %

3,848  %

3,184  %

69

2,537  %

2,392  %

4,128  %

3,877  %

3,842  %

3,187  %

70

2,550  %

2,407  %

4,119  %

3,871  %

3,837  %

3,191  %

71

2,563  %

2,422  %

4,109  %

3,865  %

3,831  %

3,195  %

72

2,575  %

2,436  %

4,100  %

3,859  %

3,826  %

3,198  %

73

2,587  %

2,449  %

4,091  %

3,854  %

3,821  %

3,202  %

74

2,599  %

2,463  %

4,083  %

3,848  %

3,816  %

3,205  %

75

2,610  %

2,476  %

4,074  %

3,843  %

3,811  %

3,208  %

76

2,621  %

2,488  %

4,066  %

3,838  %

3,806  %

3,211  %

77

2,632  %

2,501  %

4,058  %

3,833  %

3,802  %

3,214  %

78

2,642  %

2,513  %

4,050  %

3,828  %

3,797  %

3,217  %

79

2,652  %

2,525  %

4,043  %

3,823  %

3,793  %

3,220  %

80

2,662  %

2,536  %

4,035  %

3,818  %

3,789  %

3,223  %

81

2,672  %

2,547  %

4,028  %

3,814  %

3,784  %

3,226  %

82

2,681  %

2,558  %

4,021  %

3,809  %

3,780  %

3,229  %

83

2,690  %

2,569  %

4,014  %

3,805  %

3,776  %

3,231  %

84

2,699  %

2,579  %

4,007  %

3,801  %

3,773  %

3,234  %

85

2,708  %

2,589  %

4,001  %

3,797  %

3,769  %

3,236  %

86

2,717  %

2,599  %

3,994  %

3,793  %

3,765  %

3,239  %

87

2,725  %

2,609  %

3,988  %

3,789  %

3,761  %

3,241  %

88

2,733  %

2,619  %

3,982  %

3,785  %

3,758  %

3,244  %

89

2,741  %

2,628  %

3,976  %

3,781  %

3,754  %

3,246  %

90

2,749  %

2,637  %

3,970  %

3,778  %

3,751  %

3,248  %

91

2,757  %

2,646  %

3,964  %

3,774  %

3,748  %

3,250  %

92

2,764  %

2,655  %

3,959  %

3,770  %

3,745  %

3,252  %

93

2,772  %

2,663  %

3,953  %

3,767  %

3,741  %

3,255  %

94

2,779  %

2,671  %

3,948  %

3,764  %

3,738  %

3,257  %

95

2,786  %

2,680  %

3,943  %

3,760  %

3,735  %

3,259  %

96

2,793  %

2,688  %

3,938  %

3,757  %

3,732  %

3,261  %

97

2,800  %

2,695  %

3,933  %

3,754  %

3,729  %

3,263  %

98

2,806  %

2,703  %

3,928  %

3,751  %

3,726  %

3,265  %

99

2,813  %

2,711  %

3,923  %

3,748  %

3,724  %

3,266  %

100

2,819  %

2,718  %

3,918  %

3,745  %

3,721  %

3,268  %

101

2,825  %

2,725  %

3,913  %

3,742  %

3,718  %

3,270  %

102

2,831  %

2,732  %

3,909  %

3,739  %

3,716  %

3,272  %

103

2,837  %

2,739  %

3,904  %

3,736  %

3,713  %

3,274  %

104

2,843  %

2,746  %

3,900  %

3,733  %

3,711  %

3,275  %

105

2,849  %

2,753  %

3,896  %

3,731  %

3,708  %

3,277  %

106

2,855  %

2,759  %

3,891  %

3,728  %

3,706  %

3,279  %

107

2,860  %

2,766  %

3,887  %

3,725  %

3,703  %

3,280  %

108

2,866  %

2,772  %

3,883  %

3,723  %

3,701  %

3,282  %

109

2,871  %

2,778  %

3,879  %

3,720  %

3,699  %

3,283  %

110

2,876  %

2,784  %

3,875  %

3,718  %

3,696  %

3,285  %

111

2,881  %

2,790  %

3,872  %

3,716  %

3,694  %

3,286  %

112

2,887  %

2,796  %

3,868  %

3,713  %

3,692  %

3,288  %

113

2,892  %

2,802  %

3,864  %

3,711  %

3,690  %

3,289  %

114

2,896  %

2,808  %

3,860  %

3,709  %

3,688  %

3,291  %

115

2,901  %

2,813  %

3,857  %

3,706  %

3,686  %

3,292  %

116

2,906  %

2,819  %

3,853  %

3,704  %

3,684  %

3,293  %

117

2,911  %

2,824  %

3,850  %

3,702  %

3,682  %

3,295  %

118

2,915  %

2,829  %

3,847  %

3,700  %

3,680  %

3,296  %

119

2,920  %

2,835  %

3,843  %

3,698  %

3,678  %

3,297  %

120

2,924  %

2,840  %

3,840  %

3,696  %

3,676  %

3,298  %

121

2,928  %

2,845  %

3,837  %

3,694  %

3,674  %

3,300  %

122

2,933  %

2,850  %

3,833  %

3,692  %

3,672  %

3,301  %

123

2,937  %

2,854  %

3,830  %

3,690  %

3,670  %

3,302  %

124

2,941  %

2,859  %

3,827  %

3,688  %

3,668  %

3,303  %

125

2,945  %

2,864  %

3,824  %

3,686  %

3,667  %

3,305  %

126

2,949  %

2,869  %

3,821  %

3,684  %

3,665  %

3,306  %

127

2,953  %

2,873  %

3,818  %

3,682  %

3,663  %

3,307  %

128

2,957  %

2,878  %

3,815  %

3,680  %

3,662  %

3,308  %

129

2,961  %

2,882  %

3,813  %

3,678  %

3,660  %

3,309  %

130

2,964  %

2,886  %

3,810  %

3,677  %

3,658  %

3,310  %

131

2,968  %

2,891  %

3,807  %

3,675  %

3,657  %

3,311  %

132

2,972  %

2,895  %

3,804  %

3,673  %

3,655  %

3,312  %

133

2,975  %

2,899  %

3,802  %

3,672  %

3,654  %

3,313  %

134

2,979  %

2,903  %

3,799  %

3,670  %

3,652  %

3,314  %

135

2,982  %

2,907  %

3,796  %

3,668  %

3,651  %

3,315  %

136

2,986  %

2,911  %

3,794  %

3,667  %

3,649  %

3,316  %

137

2,989  %

2,915  %

3,791  %

3,665  %

3,648  %

3,317  %

138

2,992  %

2,919  %

3,789  %

3,664  %

3,646  %

3,318  %

139

2,996  %

2,923  %

3,787  %

3,662  %

3,645  %

3,319  %

140

2,999  %

2,927  %

3,784  %

3,660  %

3,643  %

3,320  %

141

3,002  %

2,930  %

3,782  %

3,659  %

3,642  %

3,321  %

142

3,005  %

2,934  %

3,779  %

3,657  %

3,641  %

3,322  %

143

3,008  %

2,938  %

3,777  %

3,656  %

3,639  %

3,323  %

144

3,011  %

2,941  %

3,775  %

3,655  %

3,638  %

3,324  %

145

3,015  %

2,945  %

3,773  %

3,653  %

3,637  %

3,325  %

146

3,017  %

2,948  %

3,770  %

3,652  %

3,636  %

3,325  %

147

3,020  %

2,951  %

3,768  %

3,650  %

3,634  %

3,326  %

148

3,023  %

2,955  %

3,766  %

3,649  %

3,633  %

3,327  %

149

3,026  %

2,958  %

3,764  %

3,648  %

3,632  %

3,328  %

150

3,029  %

2,961  %

3,762  %

3,646  %

3,631  %

3,329  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Šveitsi frank

Austraalia dollar

Tai baat

Kanada dollar

Tšiili peeso

Colombia peeso

1

-0,647  %

1,236  %

0,373  %

2,513  %

7,120  %

8,015  %

2

-0,319  %

2,224  %

0,604  %

2,612  %

6,994  %

8,350  %

3

-0,110  %

2,620  %

0,870  %

2,716  %

6,800  %

8,710  %

4

0,028  %

2,787  %

1,129  %

2,708  %

6,592  %

8,950  %

5

0,133  %

2,872  %

1,357  %

2,691  %

6,422  %

9,137  %

6

0,220  %

2,941  %

1,563  %

2,692  %

6,290  %

9,284  %

7

0,298  %

2,986  %

1,747  %

2,706  %

6,190  %

9,398  %

8

0,368  %

3,020  %

1,912  %

2,730  %

6,119  %

9,501  %

9

0,432  %

3,037  %

2,059  %

2,754  %

6,070  %

9,604  %

10

0,489  %

3,051  %

2,191  %

2,773  %

6,036  %

9,681  %

11

0,537  %

3,068  %

2,308  %

2,782  %

6,003  %

9,707  %

12

0,576  %

3,081  %

2,411  %

2,785  %

5,966  %

9,690  %

13

0,605  %

3,087  %

2,503  %

2,784  %

5,929  %

9,641  %

14

0,623  %

3,087  %

2,584  %

2,781  %

5,890  %

9,569  %

15

0,640  %

3,082  %

2,654  %

2,776  %

5,852  %

9,481  %

16

0,664  %

3,072  %

2,715  %

2,770  %

5,814  %

9,380  %

17

0,695  %

3,060  %

2,769  %

2,764  %

5,777  %

9,270  %

18

0,730  %

3,044  %

2,816  %

2,759  %

5,740  %

9,155  %

19

0,768  %

3,025  %

2,857  %

2,754  %

5,705  %

9,037  %

20

0,808  %

3,004  %

2,894  %

2,750  %

5,670  %

8,917  %

21

0,848  %

2,979  %

2,927  %

2,747  %

5,637  %

8,797  %

22

0,889  %

2,952  %

2,956  %

2,745  %

5,605  %

8,678  %

23

0,929  %

2,925  %

2,983  %

2,744  %

5,573  %

8,561  %

24

0,969  %

2,896  %

3,007  %

2,744  %

5,543  %

8,446  %

25

1,008  %

2,868  %

3,029  %

2,745  %

5,515  %

8,334  %

26

1,046  %

2,840  %

3,049  %

2,747  %

5,487  %

8,226  %

27

1,083  %

2,813  %

3,067  %

2,750  %

5,460  %

8,120  %

28

1,119  %

2,790  %

3,084  %

2,754  %

5,434  %

8,019  %

29

1,154  %

2,770  %

3,099  %

2,760  %

5,410  %

7,921  %

30

1,188  %

2,755  %

3,113  %

2,766  %

5,386  %

7,826  %

31

1,220  %

2,745  %

3,127  %

2,773  %

5,363  %

7,736  %

32

1,251  %

2,740  %

3,139  %

2,782  %

5,341  %

7,648  %

33

1,281  %

2,737  %

3,150  %

2,791  %

5,320  %

7,565  %

34

1,310  %

2,738  %

3,161  %

2,800  %

5,300  %

7,485  %

35

1,338  %

2,741  %

3,170  %

2,810  %

5,281  %

7,408  %

36

1,364  %

2,745  %

3,180  %

2,820  %

5,262  %

7,334  %

37

1,390  %

2,751  %

3,188  %

2,830  %

5,244  %

7,263  %

38

1,415  %

2,758  %

3,196  %

2,841  %

5,227  %

7,195  %

39

1,438  %

2,766  %

3,204  %

2,851  %

5,211  %

7,130  %

40

1,461  %

2,774  %

3,211  %

2,861  %

5,195  %

7,068  %

41

1,483  %

2,783  %

3,218  %

2,871  %

5,179  %

7,008  %

42

1,504  %

2,793  %

3,224  %

2,881  %

5,165  %

6,951  %

43

1,525  %

2,802  %

3,230  %

2,891  %

5,151  %

6,896  %

44

1,544  %

2,812  %

3,236  %

2,901  %

5,137  %

6,843  %

45

1,563  %

2,822  %

3,241  %

2,911  %

5,124  %

6,792  %

46

1,581  %

2,832  %

3,246  %

2,920  %

5,111  %

6,744  %

47

1,599  %

2,842  %

3,251  %

2,929  %

5,099  %

6,697  %

48

1,615  %

2,852  %

3,256  %

2,938  %

5,087  %

6,652  %

49

1,632  %

2,862  %

3,260  %

2,947  %

5,076  %

6,609  %

50

1,647  %

2,871  %

3,264  %

2,956  %

5,065  %

6,567  %

51

1,662  %

2,881  %

3,268  %

2,964  %

5,054  %

6,527  %

52

1,677  %

2,890  %

3,272  %

2,972  %

5,044  %

6,488  %

53

1,691  %

2,899  %

3,276  %

2,980  %

5,034  %

6,451  %

54

1,705  %

2,908  %

3,279  %

2,988  %

5,025  %

6,415  %

55

1,718  %

2,917  %

3,283  %

2,996  %

5,015  %

6,380  %

56

1,731  %

2,925  %

3,286  %

3,003  %

5,006  %

6,346  %

57

1,743  %

2,933  %

3,289  %

3,010  %

4,998  %

6,314  %

58

1,755  %

2,942  %

3,292  %

3,017  %

4,989  %

6,283  %

59

1,766  %

2,950  %

3,295  %

3,024  %

4,981  %

6,253  %

60

1,778  %

2,957  %

3,298  %

3,031  %

4,973  %

6,223  %

61

1,788  %

2,965  %

3,300  %

3,037  %

4,966  %

6,195  %

62

1,799  %

2,972  %

3,303  %

3,043  %

4,958  %

6,168  %

63

1,809  %

2,979  %

3,305  %

3,049  %

4,951  %

6,141  %

64

1,819  %

2,986  %

3,308  %

3,055  %

4,944  %

6,115  %

65

1,829  %

2,993  %

3,310  %

3,061  %

4,938  %

6,090  %

66

1,838  %

3,000  %

3,312  %

3,067  %

4,931  %

6,066  %

67

1,847  %

3,006  %

3,315  %

3,072  %

4,925  %

6,043  %

68

1,856  %

3,013  %

3,317  %

3,078  %

4,918  %

6,020  %

69

1,864  %

3,019  %

3,319  %

3,083  %

4,912  %

5,998  %

70

1,873  %

3,025  %

3,321  %

3,088  %

4,907  %

5,976  %

71

1,881  %

3,031  %

3,322  %

3,093  %

4,901  %

5,955  %

72

1,888  %

3,036  %

3,324  %

3,098  %

4,895  %

5,935  %

73

1,896  %

3,042  %

3,326  %

3,102  %

4,890  %

5,915  %

74

1,903  %

3,047  %

3,328  %

3,107  %

4,885  %

5,896  %

75

1,911  %

3,053  %

3,329  %

3,111  %

4,880  %

5,877  %

76

1,918  %

3,058  %

3,331  %

3,116  %

4,875  %

5,859  %

77

1,925  %

3,063  %

3,333  %

3,120  %

4,870  %

5,841  %

78

1,931  %

3,068  %

3,334  %

3,124  %

4,865  %

5,824  %

79

1,938  %

3,072  %

3,336  %

3,128  %

4,861  %

5,807  %

80

1,944  %

3,077  %

3,337  %

3,132  %

4,856  %

5,791  %

81

1,950  %

3,082  %

3,339  %

3,136  %

4,852  %

5,775  %

82

1,957  %

3,086  %

3,340  %

3,140  %

4,847  %

5,759  %

83

1,962  %

3,090  %

3,341  %

3,144  %

4,843  %

5,744  %

84

1,968  %

3,095  %

3,343  %

3,147  %

4,839  %

5,729  %

85

1,974  %

3,099  %

3,344  %

3,151  %

4,835  %

5,714  %

86

1,979  %

3,103  %

3,345  %

3,154  %

4,831  %

5,700  %

87

1,985  %

3,107  %

3,346  %

3,158  %

4,827  %

5,686  %

88

1,990  %

3,111  %

3,348  %

3,161  %

4,824  %

5,673  %

89

1,995  %

3,115  %

3,349  %

3,164  %

4,820  %

5,660  %

90

2,000  %

3,118  %

3,350  %

3,167  %

4,817  %

5,647  %

91

2,005  %

3,122  %

3,351  %

3,170  %

4,813  %

5,634  %

92

2,010  %

3,125  %

3,352  %

3,173  %

4,810  %

5,622  %

93

2,015  %

3,129  %

3,353  %

3,176  %

4,806  %

5,609  %

94

2,019  %

3,132  %

3,354  %

3,179  %

4,803  %

5,598  %

95

2,024  %

3,136  %

3,355  %

3,182  %

4,800  %

5,586  %

96

2,028  %

3,139  %

3,356  %

3,185  %

4,797  %

5,575  %

97

2,033  %

3,142  %

3,357  %

3,188  %

4,794  %

5,563  %

98

2,037  %

3,145  %

3,358  %

3,190  %

4,791  %

5,553  %

99

2,041  %

3,148  %

3,359  %

3,193  %

4,788  %

5,542  %

100

2,045  %

3,151  %

3,360  %

3,195  %

4,785  %

5,531  %

101

2,049  %

3,154  %

3,361  %

3,198  %

4,782  %

5,521  %

102

2,053  %

3,157  %

3,362  %

3,200  %

4,779  %

5,511  %

103

2,057  %

3,160  %

3,363  %

3,203  %

4,777  %

5,501  %

104

2,061  %

3,163  %

3,364  %

3,205  %

4,774  %

5,492  %

105

2,064  %

3,166  %

3,364  %

3,207  %

4,771  %

5,482  %

106

2,068  %

3,168  %

3,365  %

3,210  %

4,769  %

5,473  %

107

2,072  %

3,171  %

3,366  %

3,212  %

4,766  %

5,464  %

108

2,075  %

3,173  %

3,367  %

3,214  %

4,764  %

5,455  %

109

2,078  %

3,176  %

3,368  %

3,216  %

4,761  %

5,446  %

110

2,082  %

3,178  %

3,368  %

3,218  %

4,759  %

5,437  %

111

2,085  %

3,181  %

3,369  %

3,221  %

4,757  %

5,429  %

112

2,088  %

3,183  %

3,370  %

3,223  %

4,754  %

5,420  %

113

2,092  %

3,186  %

3,370  %

3,225  %

4,752  %

5,412  %

114

2,095  %

3,188  %

3,371  %

3,227  %

4,750  %

5,404  %

115

2,098  %

3,190  %

3,372  %

3,229  %

4,748  %

5,396  %

116

2,101  %

3,192  %

3,373  %

3,230  %

4,746  %

5,389  %

117

2,104  %

3,195  %

3,373  %

3,232  %

4,743  %

5,381  %

118

2,107  %

3,197  %

3,374  %

3,234  %

4,741  %

5,373  %

119

2,110  %

3,199  %

3,374  %

3,236  %

4,739  %

5,366  %

120

2,112  %

3,201  %

3,375  %

3,238  %

4,737  %

5,359  %

121

2,115  %

3,203  %

3,376  %

3,239  %

4,735  %

5,352  %

122

2,118  %

3,205  %

3,376  %

3,241  %

4,733  %

5,345  %

123

2,121  %

3,207  %

3,377  %

3,243  %

4,732  %

5,338  %

124

2,123  %

3,209  %

3,378  %

3,245  %

4,730  %

5,331  %

125

2,126  %

3,211  %

3,378  %

3,246  %

4,728  %

5,324  %

126

2,129  %

3,213  %

3,379  %

3,248  %

4,726  %

5,318  %

127

2,131  %

3,215  %

3,379  %

3,249  %

4,724  %

5,311  %

128

2,134  %

3,217  %

3,380  %

3,251  %

4,722  %

5,305  %

129

2,136  %

3,218  %

3,380  %

3,253  %

4,721  %

5,299  %

130

2,138  %

3,220  %

3,381  %

3,254  %

4,719  %

5,292  %

131

2,141  %

3,222  %

3,381  %

3,256  %

4,717  %

5,286  %

132

2,143  %

3,224  %

3,382  %

3,257  %

4,716  %

5,280  %

133

2,145  %

3,225  %

3,382  %

3,258  %

4,714  %

5,275  %

134

2,148  %

3,227  %

3,383  %

3,260  %

4,713  %

5,269  %

135

2,150  %

3,229  %

3,383  %

3,261  %

4,711  %

5,263  %

136

2,152  %

3,230  %

3,384  %

3,263  %

4,709  %

5,257  %

137

2,154  %

3,232  %

3,384  %

3,264  %

4,708  %

5,252  %

138

2,156  %

3,233  %

3,385  %

3,265  %

4,706  %

5,246  %

139

2,159  %

3,235  %

3,385  %

3,267  %

4,705  %

5,241  %

140

2,161  %

3,237  %

3,386  %

3,268  %

4,703  %

5,236  %

141

2,163  %

3,238  %

3,386  %

3,269  %

4,702  %

5,230  %

142

2,165  %

3,240  %

3,387  %

3,271  %

4,701  %

5,225  %

143

2,167  %

3,241  %

3,387  %

3,272  %

4,699  %

5,220  %

144

2,169  %

3,242  %

3,388  %

3,273  %

4,698  %

5,215  %

145

2,171  %

3,244  %

3,388  %

3,274  %

4,696  %

5,210  %

146

2,172  %

3,245  %

3,388  %

3,275  %

4,695  %

5,205  %

147

2,174  %

3,247  %

3,389  %

3,277  %

4,694  %

5,201  %

148

2,176  %

3,248  %

3,389  %

3,278  %

4,692  %

5,196  %

149

2,178  %

3,249  %

3,390  %

3,279  %

4,691  %

5,191  %

150

2,180  %

3,251  %

3,390  %

3,280  %

4,690  %

5,186  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Hongkongi dollar

India ruupia

Mehhiko peeso

Uus Taiwani dollar

Uus-Meremaa dollar

Lõuna-Aafrika rand

1

1,439  %

4,477  %

8,403  %

0,582  %

2,705  %

5,296  %

2

2,125  %

5,097  %

8,717  %

0,616  %

3,220  %

6,049  %

3

2,268  %

5,604  %

8,663  %

0,647  %

3,324  %

6,454  %

4

2,276  %

6,031  %

8,514  %

0,677  %

3,346  %

6,782  %

5

2,275  %

6,358  %

8,402  %

0,708  %

3,344  %

7,111  %

6

2,279  %

6,611  %

8,347  %

0,738  %

3,346  %

7,428  %

7

2,288  %

6,805  %

8,321  %

0,766  %

3,346  %

7,706  %

8

2,299  %

6,952  %

8,300  %

0,794  %

3,343  %

7,946  %

9

2,312  %

7,063  %

8,274  %

0,818  %

3,338  %

8,152  %

10

2,327  %

7,151  %

8,233  %

0,841  %

3,331  %

8,322  %

11

2,342  %

7,207  %

8,174  %

0,881  %

3,321  %

8,458  %

12

2,359  %

7,237  %

8,101  %

0,935  %

3,309  %

8,563  %

13

2,377  %

7,248  %

8,020  %

0,997  %

3,297  %

8,639  %

14

2,397  %

7,245  %

7,932  %

1,064  %

3,284  %

8,689  %

15

2,418  %

7,232  %

7,841  %

1,134  %

3,272  %

8,714  %

16

2,441  %

7,212  %

7,749  %

1,203  %

3,262  %

8,714  %

17

2,464  %

7,186  %

7,656  %

1,273  %

3,252  %

8,695  %

18

2,488  %

7,156  %

7,564  %

1,340  %

3,244  %

8,662  %

19

2,513  %

7,123  %

7,473  %

1,406  %

3,238  %

8,617  %

20

2,537  %

7,088  %

7,383  %

1,470  %

3,233  %

8,564  %

21

2,561  %

7,052  %

7,297  %

1,532  %

3,230  %

8,506  %

22

2,584  %

7,016  %

7,212  %

1,591  %

3,228  %

8,443  %

23

2,607  %

6,979  %

7,130  %

1,648  %

3,227  %

8,378  %

24

2,629  %

6,943  %

7,052  %

1,702  %

3,227  %

8,311  %

25

2,651  %

6,907  %

6,976  %

1,754  %

3,228  %

8,243  %

26

2,672  %

6,872  %

6,902  %

1,804  %

3,230  %

8,176  %

27

2,692  %

6,837  %

6,832  %

1,851  %

3,231  %

8,109  %

28

2,711  %

6,804  %

6,764  %

1,897  %

3,234  %

8,043  %

29

2,730  %

6,771  %

6,700  %

1,940  %

3,236  %

7,978  %

30

2,748  %

6,739  %

6,638  %

1,982  %

3,239  %

7,915  %

31

2,766  %

6,708  %

6,578  %

2,022  %

3,242  %

7,854  %

32

2,782  %

6,678  %

6,521  %

2,060  %

3,245  %

7,794  %

33

2,798  %

6,649  %

6,466  %

2,096  %

3,248  %

7,737  %

34

2,814  %

6,621  %

6,414  %

2,131  %

3,251  %

7,681  %

35

2,829  %

6,594  %

6,364  %

2,164  %

3,254  %

7,627  %

36

2,844  %

6,568  %

6,316  %

2,196  %

3,257  %

7,575  %

37

2,857  %

6,543  %

6,270  %

2,226  %

3,261  %

7,525  %

38

2,871  %

6,519  %

6,226  %

2,255  %

3,264  %

7,477  %

39

2,884  %

6,496  %

6,183  %

2,283  %

3,267  %

7,431  %

40

2,896  %

6,474  %

6,143  %

2,310  %

3,270  %

7,386  %

41

2,908  %

6,452  %

6,104  %

2,336  %

3,273  %

7,344  %

42

2,920  %

6,431  %

6,067  %

2,360  %

3,276  %

7,302  %

43

2,931  %

6,411  %

6,031  %

2,384  %

3,279  %

7,263  %

44

2,941  %

6,392  %

5,996  %

2,407  %

3,282  %

7,224  %

45

2,952  %

6,374  %

5,963  %

2,429  %

3,285  %

7,188  %

46

2,962  %

6,356  %

5,931  %

2,450  %

3,288  %

7,152  %

47

2,971  %

6,339  %

5,901  %

2,470  %

3,291  %

7,118  %

48

2,980  %

6,322  %

5,871  %

2,490  %

3,293  %

7,086  %

49

2,989  %

6,306  %

5,843  %

2,508  %

3,296  %

7,054  %

50

2,998  %

6,290  %

5,816  %

2,527  %

3,299  %

7,024  %

51

3,006  %

6,275  %

5,789  %

2,544  %

3,301  %

6,994  %

52

3,015  %

6,261  %

5,764  %

2,561  %

3,304  %

6,966  %

53

3,022  %

6,247  %

5,740  %

2,577  %

3,306  %

6,939  %

54

3,030  %

6,234  %

5,716  %

2,593  %

3,308  %

6,912  %

55

3,037  %

6,221  %

5,693  %

2,608  %

3,311  %

6,887  %

56

3,044  %

6,208  %

5,671  %

2,623  %

3,313  %

6,862  %

57

3,051  %

6,196  %

5,650  %

2,637  %

3,315  %

6,838  %

58

3,058  %

6,184  %

5,629  %

2,651  %

3,317  %

6,816  %

59

3,064  %

6,173  %

5,609  %

2,664  %

3,319  %

6,793  %

60

3,070  %

6,161  %

5,590  %

2,677  %

3,321  %

6,772  %

61

3,076  %

6,151  %

5,572  %

2,689  %

3,323  %

6,751  %

62

3,082  %

6,140  %

5,554  %

2,701  %

3,325  %

6,731  %

63

3,088  %

6,130  %

5,536  %

2,713  %

3,327  %

6,711  %

64

3,094  %

6,121  %

5,519  %

2,725  %

3,329  %

6,692  %

65

3,099  %

6,111  %

5,503  %

2,736  %

3,330  %

6,674  %

66

3,104  %

6,102  %

5,487  %

2,746  %

3,332  %

6,656  %

67

3,109  %

6,093  %

5,471  %

2,757  %

3,334  %

6,639  %

68

3,114  %

6,084  %

5,456  %

2,767  %

3,335  %

6,622  %

69

3,119  %

6,076  %

5,442  %

2,777  %

3,337  %

6,606  %

70

3,124  %

6,068  %

5,427  %

2,786  %

3,339  %

6,590  %

71

3,128  %

6,060  %

5,414  %

2,795  %

3,340  %

6,575  %

72

3,133  %

6,052  %

5,400  %

2,804  %

3,342  %

6,560  %

73

3,137  %

6,044  %

5,387  %

2,813  %

3,343  %

6,545  %

74

3,141  %

6,037  %

5,375  %

2,822  %

3,344  %

6,531  %

75

3,145  %

6,030  %

5,362  %

2,830  %

3,346  %

6,517  %

76

3,149  %

6,023  %

5,350  %

2,838  %

3,347  %

6,504  %

77

3,153  %

6,016  %

5,338  %

2,846  %

3,348  %

6,491  %

78

3,157  %

6,010  %

5,327  %

2,854  %

3,350  %

6,478  %

79

3,160  %

6,003  %

5,316  %

2,861  %

3,351  %

6,465  %

80

3,164  %

5,997  %

5,305  %

2,869  %

3,352  %

6,453  %

81

3,168  %

5,991  %

5,294  %

2,876  %

3,353  %

6,442  %

82

3,171  %

5,985  %

5,284  %

2,883  %

3,354  %

6,430  %

83

3,174  %

5,979  %

5,274  %

2,889  %

3,356  %

6,419  %

84

3,178  %

5,973  %

5,264  %

2,896  %

3,357  %

6,408  %

85

3,181  %

5,968  %

5,255  %

2,903  %

3,358  %

6,397  %

86

3,184  %

5,962  %

5,245  %

2,909  %

3,359  %

6,387  %

87

3,187  %

5,957  %

5,236  %

2,915  %

3,360  %

6,376  %

88

3,190  %

5,952  %

5,227  %

2,921  %

3,361  %

6,366  %

89

3,193  %

5,946  %

5,218  %

2,927  %

3,362  %

6,357  %

90

3,196  %

5,942  %

5,210  %

2,933  %

3,363  %

6,347  %

91

3,198  %

5,937  %

5,201  %

2,939  %

3,364  %

6,338  %

92

3,201  %

5,932  %

5,193  %

2,944  %

3,365  %

6,329  %

93

3,204  %

5,927  %

5,185  %

2,950  %

3,366  %

6,320  %

94

3,206  %

5,923  %

5,177  %

2,955  %

3,367  %

6,311  %

95

3,209  %

5,918  %

5,170  %

2,960  %

3,367  %

6,302  %

96

3,211  %

5,914  %

5,162  %

2,965  %

3,368  %

6,294  %

97

3,214  %

5,910  %

5,155  %

2,970  %

3,369  %

6,286  %

98

3,216  %

5,905  %

5,148  %

2,975  %

3,370  %

6,278  %

99

3,219  %

5,901  %

5,140  %

2,980  %

3,371  %

6,270  %

100

3,221  %

5,897  %

5,134  %

2,984  %

3,372  %

6,262  %

101

3,223  %

5,893  %

5,127  %

2,989  %

3,372  %

6,254  %

102

3,225  %

5,890  %

5,120  %

2,994  %

3,373  %

6,247  %

103

3,228  %

5,886  %

5,114  %

2,998  %

3,374  %

6,240  %

104

3,230  %

5,882  %

5,107  %

3,002  %

3,375  %

6,233  %

105

3,232  %

5,878  %

5,101  %

3,007  %

3,375  %

6,226  %

106

3,234  %

5,875  %

5,095  %

3,011  %

3,376  %

6,219  %

107

3,236  %

5,871  %

5,089  %

3,015  %

3,377  %

6,212  %

108

3,238  %

5,868  %

5,083  %

3,019  %

3,377  %

6,205  %

109

3,240  %

5,864  %

5,077  %

3,023  %

3,378  %

6,199  %

110

3,242  %

5,861  %

5,071  %

3,027  %

3,379  %

6,193  %

111

3,244  %

5,858  %

5,066  %

3,031  %

3,379  %

6,186  %

112

3,245  %

5,855  %

5,060  %

3,034  %

3,380  %

6,180  %

113

3,247  %

5,852  %

5,055  %

3,038  %

3,381  %

6,174  %

114

3,249  %

5,848  %

5,049  %

3,042  %

3,381  %

6,168  %

115

3,251  %

5,845  %

5,044  %

3,045  %

3,382  %

6,162  %

116

3,253  %

5,842  %

5,039  %

3,049  %

3,382  %

6,157  %

117

3,254  %

5,840  %

5,034  %

3,052  %

3,383  %

6,151  %

118

3,256  %

5,837  %

5,029  %

3,055  %

3,383  %

6,145  %

119

3,258  %

5,834  %

5,024  %

3,059  %

3,384  %

6,140  %

120

3,259  %

5,831  %

5,019  %

3,062  %

3,385  %

6,135  %

121

3,261  %

5,828  %

5,015  %

3,065  %

3,385  %

6,129  %

122

3,262  %

5,826  %

5,010  %

3,068  %

3,386  %

6,124  %

123

3,264  %

5,823  %

5,005  %

3,071  %

3,386  %

6,119  %

124

3,265  %

5,820  %

5,001  %

3,074  %

3,387  %

6,114  %

125

3,267  %

5,818  %

4,996  %

3,077  %

3,387  %

6,109  %

126

3,268  %

5,815  %

4,992  %

3,080  %

3,388  %

6,104  %

127

3,270  %

5,813  %

4,988  %

3,083  %

3,388  %

6,100  %

128

3,271  %

5,810  %

4,984  %

3,086  %

3,389  %

6,095  %

129

3,272  %

5,808  %

4,979  %

3,089  %

3,389  %

6,090  %

130

3,274  %

5,806  %

4,975  %

3,092  %

3,390  %

6,086  %

131

3,275  %

5,803  %

4,971  %

3,094  %

3,390  %

6,081  %

132

3,276  %

5,801  %

4,967  %

3,097  %

3,391  %

6,077  %

133

3,278  %

5,799  %

4,964  %

3,100  %

3,391  %

6,072  %

134

3,279  %

5,796  %

4,960  %

3,102  %

3,391  %

6,068  %

135

3,280  %

5,794  %

4,956  %

3,105  %

3,392  %

6,064  %

136

3,282  %

5,792  %

4,952  %

3,107  %

3,392  %

6,060  %

137

3,283  %

5,790  %

4,948  %

3,110  %

3,393  %

6,056  %

138

3,284  %

5,788  %

4,945  %

3,112  %

3,393  %

6,052  %

139

3,285  %

5,786  %

4,941  %

3,115  %

3,393  %

6,048  %

140

3,286  %

5,784  %

4,938  %

3,117  %

3,394  %

6,044  %

141

3,288  %

5,782  %

4,934  %

3,120  %

3,394  %

6,040  %

142

3,289  %

5,780  %

4,931  %

3,122  %

3,395  %

6,036  %

143

3,290  %

5,778  %

4,928  %

3,124  %

3,395  %

6,032  %

144

3,291  %

5,776  %

4,924  %

3,126  %

3,395  %

6,029  %

145

3,292  %

5,774  %

4,921  %

3,129  %

3,396  %

6,025  %

146

3,293  %

5,772  %

4,918  %

3,131  %

3,396  %

6,021  %

147

3,294  %

5,770  %

4,915  %

3,133  %

3,397  %

6,018  %

148

3,295  %

5,768  %

4,911  %

3,135  %

3,397  %

6,014  %

149

3,296  %

5,766  %

4,908  %

3,137  %

3,397  %

6,011  %

150

3,297  %

5,765  %

4,905  %

3,139  %

3,398  %

6,007  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Brasiilia reaal

Hiina jüaan (renminbi)

Malaisia ringgit

Vene rubla

Singapuri dollar

Lõuna-Korea vonn

1

12,215  %

2,107  %

2,056  %

13,401  %

1,449  %

2,052  %

2

11,252  %

2,179  %

2,658  %

12,137  %

2,022  %

2,492  %

3

10,902  %

2,293  %

3,065  %

11,592  %

2,201  %

2,634  %

4

10,802  %

2,408  %

3,343  %

11,279  %

2,288  %

2,661  %

5

10,855  %

2,493  %

3,536  %

11,098  %

2,340  %

2,649  %

6

11,003  %

2,562  %

3,686  %

10,997  %

2,359  %

2,631  %

7

11,203  %

2,624  %

3,808  %

10,945  %

2,362  %

2,620  %

8

11,457  %

2,684  %

3,909  %

10,930  %

2,359  %

2,615  %

9

11,744  %

2,741  %

3,995  %

10,950  %

2,357  %

2,607  %

10

12,030  %

2,798  %

4,074  %

10,973  %

2,359  %

2,588  %

11

12,231  %

2,855  %

4,148  %

10,996  %

2,365  %

2,554  %

12

12,345  %

2,910  %

4,217  %

11,019  %

2,376  %

2,512  %

13

12,393  %

2,965  %

4,284  %

11,038  %

2,390  %

2,468  %

14

12,388  %

3,017  %

4,348  %

11,037  %

2,406  %

2,426  %

15

12,344  %

3,068  %

4,411  %

11,004  %

2,423  %

2,387  %

16

12,267  %

3,116  %

4,472  %

10,941  %

2,442  %

2,354  %

17

12,166  %

3,162  %

4,530  %

10,855  %

2,461  %

2,328  %

18

12,047  %

3,207  %

4,582  %

10,753  %

2,481  %

2,308  %

19

11,913  %

3,249  %

4,625  %

10,638  %

2,502  %

2,295  %

20

11,769  %

3,289  %

4,658  %

10,515  %

2,523  %

2,290  %

21

11,619  %

3,327  %

4,678  %

10,386  %

2,544  %

2,293  %

22

11,465  %

3,364  %

4,689  %

10,252  %

2,566  %

2,301  %

23

11,308  %

3,398  %

4,692  %

10,118  %

2,587  %

2,313  %

24

11,152  %

3,431  %

4,688  %

9,983  %

2,609  %

2,329  %

25

10,996  %

3,463  %

4,679  %

9,849  %

2,629  %

2,346  %

26

10,843  %

3,493  %

4,667  %

9,717  %

2,650  %

2,366  %

27

10,693  %

3,522  %

4,651  %

9,587  %

2,670  %

2,386  %

28

10,547  %

3,549  %

4,633  %

9,461  %

2,689  %

2,407  %

29

10,404  %

3,575  %

4,614  %

9,339  %

2,708  %

2,429  %

30

10,266  %

3,600  %

4,593  %

9,220  %

2,726  %

2,451  %

31

10,133  %

3,624  %

4,572  %

9,105  %

2,743  %

2,472  %

32

10,005  %

3,647  %

4,550  %

8,994  %

2,760  %

2,494  %

33

9,881  %

3,669  %

4,528  %

8,887  %

2,777  %

2,515  %

34

9,762  %

3,689  %

4,506  %

8,785  %

2,793  %

2,535  %

35

9,648  %

3,709  %

4,484  %

8,686  %

2,808  %

2,556  %

36

9,538  %

3,729  %

4,462  %

8,591  %

2,823  %

2,575  %

37

9,433  %

3,747  %

4,441  %

8,500  %

2,837  %

2,595  %

38

9,332  %

3,765  %

4,420  %

8,413  %

2,851  %

2,613  %

39

9,235  %

3,781  %

4,399  %

8,329  %

2,864  %

2,631  %

40

9,142  %

3,798  %

4,379  %

8,249  %

2,877  %

2,649  %

41

9,053  %

3,813  %

4,360  %

8,172  %

2,889  %

2,666  %

42

8,967  %

3,828  %

4,341  %

8,098  %

2,901  %

2,683  %

43

8,885  %

3,842  %

4,322  %

8,027  %

2,912  %

2,698  %

44

8,807  %

3,856  %

4,304  %

7,959  %

2,923  %

2,714  %

45

8,731  %

3,870  %

4,287  %

7,893  %

2,934  %

2,729  %

46

8,658  %

3,882  %

4,270  %

7,830  %

2,944  %

2,743  %

47

8,589  %

3,895  %

4,254  %

7,770  %

2,954  %

2,757  %

48

8,522  %

3,907  %

4,239  %

7,712  %

2,964  %

2,771  %

49

8,457  %

3,918  %

4,223  %

7,656  %

2,973  %

2,784  %

50

8,395  %

3,929  %

4,209  %

7,602  %

2,982  %

2,796  %

51

8,336  %

3,940  %

4,194  %

7,550  %

2,991  %

2,808  %

52

8,278  %

3,950  %

4,181  %

7,500  %

2,999  %

2,820  %

53

8,223  %

3,960  %

4,167  %

7,452  %

3,007  %

2,832  %

54

8,170  %

3,970  %

4,154  %

7,406  %

3,015  %

2,843  %

55

8,118  %

3,979  %

4,142  %

7,361  %

3,023  %

2,853  %

56

8,068  %

3,988  %

4,130  %

7,318  %

3,030  %

2,864  %

57

8,020  %

3,997  %

4,118  %

7,276  %

3,037  %

2,874  %

58

7,974  %

4,005  %

4,107  %

7,236  %

3,044  %

2,883  %

59

7,929  %

4,013  %

4,096  %

7,197  %

3,051  %

2,893  %

60

7,886  %

4,021  %

4,085  %

7,159  %

3,057  %

2,902  %

61

7,844  %

4,029  %

4,075  %

7,123  %

3,063  %

2,910  %

62

7,804  %

4,036  %

4,065  %

7,088  %

3,069  %

2,919  %

63

7,764  %

4,044  %

4,055  %

7,054  %

3,075  %

2,927  %

64

7,726  %

4,051  %

4,046  %

7,021  %

3,081  %

2,935  %

65

7,689  %

4,057  %

4,037  %

6,988  %

3,087  %

2,943  %

66

7,654  %

4,064  %

4,028  %

6,957  %

3,092  %

2,951  %

67

7,619  %

4,070  %

4,020  %

6,927  %

3,097  %

2,958  %

68

7,585  %

4,077  %

4,011  %

6,898  %

3,102  %

2,965  %

69

7,553  %

4,083  %

4,003  %

6,869  %

3,107  %

2,972  %

70

7,521  %

4,089  %

3,995  %

6,842  %

3,112  %

2,979  %

71

7,490  %

4,094  %

3,988  %

6,815  %

3,117  %

2,986  %

72

7,460  %

4,100  %

3,980  %

6,789  %

3,121  %

2,992  %

73

7,431  %

4,105  %

3,973  %

6,763  %

3,126  %

2,998  %

74

7,402  %

4,111  %

3,966  %

6,739  %

3,130  %

3,004  %

75

7,375  %

4,116  %

3,959  %

6,715  %

3,134  %

3,010  %

76

7,348  %

4,121  %

3,952  %

6,691  %

3,139  %

3,016  %

77

7,322  %

4,126  %

3,946  %

6,669  %

3,143  %

3,021  %

78

7,296  %

4,130  %

3,939  %

6,646  %

3,146  %

3,027  %

79

7,271  %

4,135  %

3,933  %

6,625  %

3,150  %

3,032  %

80

7,247  %

4,140  %

3,927  %

6,604  %

3,154  %

3,037  %

81

7,224  %

4,144  %

3,921  %

6,583  %

3,158  %

3,043  %

82

7,200  %

4,148  %

3,915  %

6,563  %

3,161  %

3,047  %

83

7,178  %

4,152  %

3,910  %

6,543  %

3,165  %

3,052  %

84

7,156  %

4,157  %

3,904  %

6,524  %

3,168  %

3,057  %

85

7,135  %

4,161  %

3,899  %

6,506  %

3,171  %

3,062  %

86

7,114  %

4,165  %

3,894  %

6,487  %

3,175  %

3,066  %

87

7,093  %

4,168  %

3,889  %

6,470  %

3,178  %

3,071  %

88

7,073  %

4,172  %

3,884  %

6,452  %

3,181  %

3,075  %

89

7,054  %

4,176  %

3,879  %

6,435  %

3,184  %

3,079  %

90

7,035  %

4,179  %

3,874  %

6,419  %

3,187  %

3,083  %

91

7,016  %

4,183  %

3,869  %

6,402  %

3,190  %

3,087  %

92

6,998  %

4,186  %

3,865  %

6,386  %

3,192  %

3,091  %

93

6,980  %

4,190  %

3,860  %

6,371  %

3,195  %

3,095  %

94

6,962  %

4,193  %

3,856  %

6,356  %

3,198  %

3,099  %

95

6,945  %

4,196  %

3,852  %

6,341  %

3,201  %

3,102  %

96

6,929  %

4,199  %

3,847  %

6,326  %

3,203  %

3,106  %

97

6,912  %

4,202  %

3,843  %

6,312  %

3,206  %

3,110  %

98

6,896  %

4,205  %

3,839  %

6,298  %

3,208  %

3,113  %

99

6,880  %

4,208  %

3,835  %

6,284  %

3,211  %

3,116  %

100

6,865  %

4,211  %

3,832  %

6,271  %

3,213  %

3,120  %

101

6,850  %

4,214  %

3,828  %

6,258  %

3,215  %

3,123  %

102

6,835  %

4,217  %

3,824  %

6,245  %

3,218  %

3,126  %

103

6,821  %

4,220  %

3,820  %

6,232  %

3,220  %

3,129  %

104

6,806  %

4,222  %

3,817  %

6,220  %

3,222  %

3,132  %

105

6,792  %

4,225  %

3,813  %

6,208  %

3,224  %

3,135  %

106

6,779  %

4,228  %

3,810  %

6,196  %

3,226  %

3,138  %

107

6,765  %

4,230  %

3,807  %

6,184  %

3,228  %

3,141  %

108

6,752  %

4,233  %

3,803  %

6,172  %

3,231  %

3,144  %

109

6,739  %

4,235  %

3,800  %

6,161  %

3,233  %

3,147  %

110

6,726  %

4,238  %

3,797  %

6,150  %

3,234  %

3,150  %

111

6,714  %

4,240  %

3,794  %

6,139  %

3,236  %

3,152  %

112

6,702  %

4,242  %

3,791  %

6,129  %

3,238  %

3,155  %

113

6,690  %

4,245  %

3,788  %

6,118  %

3,240  %

3,158  %

114

6,678  %

4,247  %

3,785  %

6,108  %

3,242  %

3,160  %

115

6,666  %

4,249  %

3,782  %

6,098  %

3,244  %

3,163  %

116

6,655  %

4,251  %

3,779  %

6,088  %

3,246  %

3,165  %

117

6,644  %

4,253  %

3,776  %

6,078  %

3,247  %

3,168  %

118

6,633  %

4,255  %

3,773  %

6,068  %

3,249  %

3,170  %

119

6,622  %

4,257  %

3,771  %

6,059  %

3,251  %

3,172  %

120

6,611  %

4,259  %

3,768  %

6,050  %

3,252  %

3,175  %

121

6,601  %

4,261  %

3,765  %

6,040  %

3,254  %

3,177  %

122

6,590  %

4,263  %

3,763  %

6,031  %

3,256  %

3,179  %

123

6,580  %

4,265  %

3,760  %

6,023  %

3,257  %

3,181  %

124

6,570  %

4,267  %

3,758  %

6,014  %

3,259  %

3,184  %

125

6,560  %

4,269  %

3,755  %

6,005  %

3,260  %

3,186  %

126

6,551  %

4,271  %

3,753  %

5,997  %

3,262  %

3,188  %

127

6,541  %

4,273  %

3,750  %

5,989  %

3,263  %

3,190  %

128

6,532  %

4,274  %

3,748  %

5,981  %

3,265  %

3,192  %

129

6,523  %

4,276  %

3,746  %

5,972  %

3,266  %

3,194  %

130

6,513  %

4,278  %

3,743  %

5,965  %

3,268  %

3,196  %

131

6,505  %

4,280  %

3,741  %

5,957  %

3,269  %

3,198  %

132

6,496  %

4,281  %

3,739  %

5,949  %

3,270  %

3,200  %

133

6,487  %

4,283  %

3,737  %

5,942  %

3,272  %

3,202  %

134

6,479  %

4,285  %

3,735  %

5,934  %

3,273  %

3,203  %

135

6,470  %

4,286  %

3,733  %

5,927  %

3,274  %

3,205  %

136

6,462  %

4,288  %

3,730  %

5,920  %

3,276  %

3,207  %

137

6,454  %

4,289  %

3,728  %

5,913  %

3,277  %

3,209  %

138

6,446  %

4,291  %

3,726  %

5,905  %

3,278  %

3,211  %

139

6,438  %

4,292  %

3,724  %

5,899  %

3,279  %

3,212  %

140

6,430  %

4,294  %

3,722  %

5,892  %

3,281  %

3,214  %

141

6,422  %

4,295  %

3,720  %

5,885  %

3,282  %

3,216  %

142

6,415  %

4,297  %

3,719  %

5,878  %

3,283  %

3,217  %

143

6,407  %

4,298  %

3,717  %

5,872  %

3,284  %

3,219  %

144

6,400  %

4,299  %

3,715  %

5,866  %

3,285  %

3,221  %

145

6,393  %

4,301  %

3,713  %

5,859  %

3,286  %

3,222  %

146

6,385  %

4,302  %

3,711  %

5,853  %

3,288  %

3,224  %

147

6,378  %

4,304  %

3,709  %

5,847  %

3,289  %

3,225  %

148

6,371  %

4,305  %

3,708  %

5,841  %

3,290  %

3,227  %

149

6,364  %

4,306  %

3,706  %

5,835  %

3,291  %

3,228  %

150

6,358  %

4,307  %

3,704  %

5,829  %

3,292  %

3,230  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Türgi liir

USA dollar

Jaapani jeen

1

23,470  %

1,865  %

-0,180  %

2

25,231  %

2,491  %

-0,152  %

3

25,914  %

2,581  %

-0,131  %

4

26,243  %

2,518  %

-0,105  %

5

26,225  %

2,427  %

-0,072  %

6

26,025  %

2,387  %

-0,035  %

7

25,685  %

2,360  %

0,004  %

8

25,261  %

2,364  %

0,043  %

9

24,809  %

2,314  %

0,084  %

10

24,377  %

2,300  %

0,127  %

11

23,963  %

2,303  %

0,173  %

12

23,559  %

2,313  %

0,223  %

13

23,159  %

2,326  %

0,275  %

14

22,758  %

2,336  %

0,329  %

15

22,354  %

2,338  %

0,383  %

16

21,947  %

2,329  %

0,436  %

17

21,536  %

2,314  %

0,488  %

18

21,123  %

2,296  %

0,537  %

19

20,707  %

2,281  %

0,581  %

20

20,292  %

2,269  %

0,621  %

21

19,878  %

2,263  %

0,657  %

22

19,468  %

2,259  %

0,689  %

23

19,064  %

2,254  %

0,716  %

24

18,667  %

2,246  %

0,739  %

25

18,278  %

2,234  %

0,758  %

26

17,900  %

2,217  %

0,771  %

27

17,533  %

2,195  %

0,783  %

28

17,178  %

2,169  %

0,797  %

29

16,835  %

2,139  %

0,814  %

30

16,505  %

2,107  %

0,837  %

31

16,187  %

2,072  %

0,867  %

32

15,883  %

2,037  %

0,902  %

33

15,591  %

2,002  %

0,940  %

34

15,311  %

1,968  %

0,981  %

35

15,044  %

1,936  %

1,025  %

36

14,789  %

1,906  %

1,069  %

37

14,544  %

1,879  %

1,113  %

38

14,311  %

1,854  %

1,158  %

39

14,087  %

1,833  %

1,203  %

40

13,874  %

1,815  %

1,247  %

41

13,670  %

1,799  %

1,291  %

42

13,474  %

1,787  %

1,334  %

43

13,288  %

1,777  %

1,375  %

44

13,109  %

1,770  %

1,416  %

45

12,937  %

1,766  %

1,456  %

46

12,773  %

1,764  %

1,495  %

47

12,616  %

1,765  %

1,533  %

48

12,465  %

1,769  %

1,570  %

49

12,320  %

1,775  %

1,606  %

50

12,181  %

1,783  %

1,641  %

51

12,047  %

1,794  %

1,675  %

52

11,918  %

1,808  %

1,707  %

53

11,794  %

1,822  %

1,739  %

54

11,675  %

1,838  %

1,770  %

55

11,560  %

1,855  %

1,800  %

56

11,449  %

1,873  %

1,829  %

57

11,342  %

1,892  %

1,857  %

58

11,239  %

1,910  %

1,884  %

59

11,140  %

1,929  %

1,910  %

60

11,043  %

1,948  %

1,936  %

61

10,950  %

1,968  %

1,961  %

62

10,860  %

1,987  %

1,985  %

63

10,773  %

2,006  %

2,009  %

64

10,689  %

2,025  %

2,031  %

65

10,607  %

2,043  %

2,054  %

66

10,528  %

2,062  %

2,075  %

67

10,452  %

2,080  %

2,096  %

68

10,377  %

2,098  %

2,116  %

69

10,305  %

2,116  %

2,136  %

70

10,235  %

2,133  %

2,155  %

71

10,167  %

2,150  %

2,174  %

72

10,100  %

2,167  %

2,192  %

73

10,036  %

2,183  %

2,210  %

74

9,974  %

2,199  %

2,227  %

75

9,913  %

2,215  %

2,244  %

76

9,853  %

2,230  %

2,260  %

77

9,796  %

2,246  %

2,276  %

78

9,740  %

2,260  %

2,292  %

79

9,685  %

2,275  %

2,307  %

80

9,632  %

2,289  %

2,322  %

81

9,580  %

2,303  %

2,336  %

82

9,529  %

2,316  %

2,350  %

83

9,479  %

2,330  %

2,364  %

84

9,431  %

2,343  %

2,377  %

85

9,384  %

2,355  %

2,390  %

86

9,338  %

2,368  %

2,403  %

87

9,293  %

2,380  %

2,416  %

88

9,249  %

2,392  %

2,428  %

89

9,207  %

2,404  %

2,440  %

90

9,165  %

2,415  %

2,452  %

91

9,124  %

2,426  %

2,463  %

92

9,084  %

2,437  %

2,474  %

93

9,045  %

2,448  %

2,485  %

94

9,006  %

2,459  %

2,496  %

95

8,969  %

2,469  %

2,507  %

96

8,932  %

2,479  %

2,517  %

97

8,896  %

2,489  %

2,527  %

98

8,861  %

2,499  %

2,537  %

99

8,826  %

2,508  %

2,546  %

100

8,793  %

2,518  %

2,556  %

101

8,759  %

2,527  %

2,565  %

102

8,727  %

2,536  %

2,574  %

103

8,695  %

2,545  %

2,583  %

104

8,664  %

2,553  %

2,592  %

105

8,633  %

2,562  %

2,601  %

106

8,603  %

2,570  %

2,609  %

107

8,574  %

2,578  %

2,617  %

108

8,545  %

2,586  %

2,626  %

109

8,517  %

2,594  %

2,634  %

110

8,489  %

2,602  %

2,641  %

111

8,462  %

2,609  %

2,649  %

112

8,435  %

2,617  %

2,657  %

113

8,409  %

2,624  %

2,664  %

114

8,383  %

2,631  %

2,671  %

115

8,357  %

2,639  %

2,679  %

116

8,332  %

2,646  %

2,686  %

117

8,308  %

2,652  %

2,693  %

118

8,284  %

2,659  %

2,699  %

119

8,260  %

2,666  %

2,706  %

120

8,237  %

2,672  %

2,713  %

121

8,214  %

2,679  %

2,719  %

122

8,191  %

2,685  %

2,726  %

123

8,169  %

2,691  %

2,732  %

124

8,147  %

2,697  %

2,738  %

125

8,126  %

2,703  %

2,744  %

126

8,105  %

2,709  %

2,750  %

127

8,084  %

2,715  %

2,756  %

128

8,064  %

2,721  %

2,762  %

129

8,044  %

2,726  %

2,767  %

130

8,024  %

2,732  %

2,773  %

131

8,004  %

2,737  %

2,779  %

132

7,985  %

2,743  %

2,784  %

133

7,966  %

2,748  %

2,789  %

134

7,948  %

2,753  %

2,795  %

135

7,929  %

2,758  %

2,800  %

136

7,911  %

2,763  %

2,805  %

137

7,893  %

2,768  %

2,810  %

138

7,876  %

2,773  %

2,815  %

139

7,859  %

2,778  %

2,820  %

140

7,841  %

2,783  %

2,825  %

141

7,825  %

2,788  %

2,830  %

142

7,808  %

2,792  %

2,834  %

143

7,792  %

2,797  %

2,839  %

144

7,776  %

2,801  %

2,843  %

145

7,760  %

2,806  %

2,848  %

146

7,744  %

2,810  %

2,852  %

147

7,729  %

2,815  %

2,857  %

148

7,714  %

2,819  %

2,861  %

149

7,699  %

2,823  %

2,865  %

150

7,684  %

2,827  %

2,870  %


II LISA

Kattuvusega kohandamise arvutamise alushinnavahed

Käesolevas lisas esitatud alushinnavahed on väljendatud baaspunktides ja neid ei ole suurendatud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 1 punktile c.

1.   Riskipositsioonid keskvalitsuste ja keskpankade suhtes

Alushinnavahesid kohaldatakse mis tahes valuutas nomineeritud positsioonide suhtes.

Alushinnavahed 11–30-aastase kestuse puhul on võrdsustatud alushinnavahedega 10-aastase kestuse puhul.

Kestus (aastates)

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Tšehhi Vabariik

Küpros

Taani

1

0

0

30

5

0

23

0

2

0

0

37

5

0

38

0

3

0

0

42

5

0

43

0

4

0

2

44

5

2

44

0

5

0

3

48

5

4

47

0

6

0

4

51

5

6

50

0

7

1

5

54

5

8

51

0

8

2

6

55

5

10

51

0

9

3

7

57

5

11

48

0

10

3

8

59

5

12

48

0


Kestus (aastates)

Eesti

Soome

Prantsusmaa

Saksamaa

Kreeka

Ungari

Iirimaa

1

0

0

0

0

364

4

15

2

0

0

0

0

227

4

20

3

0

0

0

0

202

4

23

4

2

0

0

0

177

4

24

5

3

0

0

0

162

4

25

6

4

0

0

0

160

4

26

7

5

0

0

0

157

4

27

8

6

0

1

0

161

3

28

9

7

0

2

0

163

1

28

10

8

0

3

0

165

4

29


Kestus (aastates)

Itaalia

Läti

Leedu

Luksemburg

Malta

Madalmaad

Poola

1

6

4

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

20

0

4

3

18

13

14

0

23

0

4

4

21

15

16

0

24

0

4

5

23

16

18

0

25

0

4

6

25

18

19

0

26

0

4

7

27

19

21

0

27

0

4

8

28

20

22

0

28

0

4

9

30

21

24

1

28

0

4

10

31

22

24

2

29

0

4


Kestus (aastates)

Portugal

Rumeenia

Slovakkia

Sloveenia

Hispaania

Rootsi

Ühend-kuningriik

1

23

9

11

17

5

0

0

2

38

16

14

20

11

0

0

3

43

18

16

24

14

0

0

4

44

19

18

28

16

0

0

5

47

20

19

31

18

0

0

6

50

22

20

34

19

0

0

7

51

23

22

36

21

0

0

8

51

24

23

37

22

0

0

9

48

26

23

38

24

0

0

10

48

23

23

38

24

0

0


Kestus (aastates)

Liechtenstein

Norra

Šveits

Austraalia

Brasiilia

Kanada

Tšiili

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13


Kestus (aastates)

Hiina

Colombia

Hongkong

India

Jaapan

Malaisia

Mehhiko

1

0

12

0

10

0

0

9

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

35

0

10

0

0

10

5

3

36

0

10

0

0

10

6

4

39

0

10

0

0

10

7

4

41

0

10

0

0

10

8

7

39

0

10

0

0

10

9

5

37

0

10

0

0

10

10

5

39

0

10

1

0

10


Kestus (aastates)

Uus-Meremaa

Venemaa

Singapur

Lõuna-Aafrika

Lõuna-Korea

Tai

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

9

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

11

14

0

4

5

0

2

0

11

15

0

4

6

0

5

0

13

15

0

4

7

0

7

0

15

16

0

4

8

0

11

0

17

16

0

4

9

0

17

0

18

16

0

4

10

0

17

0

19

16

0

4


Kestus (aastates)

Ameerika Ühendriigid

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Riskipositsioonid finantsasutuste suhtes

2.1.   Euro

Kestus (aastates)

Krediidi-kvaliteedi aste 0

Krediidi-kvaliteedi aste 1

Krediidi-kvaliteedi aste 2

Krediidi-kvaliteedi aste 3

Krediidi-kvaliteedi aste 4

Krediidi-kvaliteedi aste 5

Krediidi-kvaliteedi aste 6

1

7

20

43

112

225

523

1 223

2

7

20

43

112

225

523

987

3

8

22

44

106

221

519

805

4

9

24

47

109

220

518

665

5

10

27

52

112

220

518

559

6

11

29

55

117

220

518

518

7

13

31

57

119

220

518

518

8

13

31

57

118

220

518

518

9

13

32

57

118

220

518

518

10

13

34

57

118

220

518

518

11

14

35

57

118

220

518

518

12

14

35

57

118

220

518

518

13

15

36

57

118

220

518

518

14

15

36

57

118

220

518

518

15

15

36

57

118

220

518

518

16

15

36

57

118

220

518

518

17

15

36

57

118

220

518

518

18

15

36

57